Pěstování lesa – VS Opočno

Výzkumná stanice Opočno (VS Opočno) se zabývá lesnickým výzkumem a poradenstvím v celé šíři oborů zakládání a pěstování lesa. Kolektiv pracovníků VS Opočno se v souladu s Dlouhodobou koncepcí rozvoje výzkumné organizace na období let 2018-2022, schválenou radou instituce dne 23. srpna 2017, spolupodílí na realizaci výzkumných záměrů „Výzkum přírodních zdrojů ve vazbě na pěstební postupy trvale udržitelného lesnictví„, „Optimalizace pěstebních postupů obnovy lesa a zalesňování ve vazbě na změny prostředí“ a „Optimalizace výchovy lesa a dalších pěstebních opatření ve vazbě na změny prostředí„.

Ve spolupráci se specialisty útvaru ekologie lesa, útvaru lesní ochranné služby, VS Kunovice a útvaru biologie a šlechtění lesních dřevin byla VS Opočno v letech 2014-2017 součástí struktury (řešení) ústavního výzkumného projektu „Stabilizace a rozvoj funkcí lesa v měnících se podmínkách prostředí„. Ten svým oborovým zaměřením navázal na výzkumný záměr „Stabilizace funkcí lesa v antropogenně narušených a měnících se podmínkách prostředí“ (MZE0002070203), který byl náplní činnosti odborných útvarů VÚLHM v letech předchozích (2009-2013).

Úplný soupis všech aktuálně (2019) řešených výzkumných úkolů, projektů experimentálního vývoje nebo inovačních (aplikačních) zadání uvádí samostatná stránka.

Strukturu webových stránek útvaru pěstování lesa (VS Opočno) včetně některých navazujících činností poodkrývá rozcestník.

 

Adresa: Na Olivě 550, 517 73 Opočno (GPS: 50°16’7.558″N, 16°6’30.534″E)

Vedoucím útvaru je Ing. Jan Leugner, Ph.D. (jeho zástupcem je Ing. Jiří Novák, Ph.D.). Na VS Opočno působí tyto včleněné interní organizační jednotky:

Zaměstnanci na pozicích vědeckých, vědecko-výzkumných, vývojových a ostatních odborných pracovníků (tzv. řešitelé) se na řešení výzkumných úkolů podílejí účastí ve flexibilně a dle konkrétní potřeby vytvořených řešitelských týmech, vedených jednotlivými předkladateli projektů (tzv. koordinátoři úkolů). Podrobný přehled řešených a koordinovaných výzkumných úkolů každoročně rozvádí Výroční zprávy a Ročenky.

Vyhledávání zaměstnanců v databázi pracovníků útvaru pěstování lesa (pracoviště VS Opočno).

PUBLIKACE:

METODIKY PRO HOSPODÁŘSKOU PRAXI:

Vybrané odkazy na aktuality, externí sdělení a jiné informace