Pěstování lesa – VS Opočno

Výzkumná stanice Opočno (VS Opočno) se zabývá lesnickým výzkumem a poradenstvím v celé šíři oborů zakládání a pěstování lesa. Kolektiv pracovníků VS Opočno se v souladu s Dlouhodobou koncepcí rozvoje výzkumné organizace na období let 2018-2022, schválenou radou instituce dne 23. srpna 2017, spolupodílí na realizaci výzkumných záměrů „Výzkum přírodních zdrojů ve vazbě na pěstební postupy trvale udržitelného lesnictví„, „Optimalizace pěstebních postupů obnovy lesa a zalesňování ve vazbě na změny prostředí“ a „Optimalizace výchovy lesa a dalších pěstebních opatření ve vazbě na změny prostředí„.

Ve spolupráci se specialisty útvaru ekologie lesa, útvaru lesní ochranné služby, VS Kunovice a útvaru biologie a šlechtění lesních dřevin byla VS Opočno v letech 2014-2017 součástí struktury (řešení) ústavního výzkumného projektu „Stabilizace a rozvoj funkcí lesa v měnících se podmínkách prostředí„. Ten svým oborovým zaměřením navázal na výzkumný záměr „Stabilizace funkcí lesa v antropogenně narušených a měnících se podmínkách prostředí“ (MZE0002070203), který byl náplní činnosti odborných útvarů VÚLHM v letech předchozích (2009-2013).

Úplný soupis všech aktuálně (2019) řešených výzkumných úkolů a zadání uvádí samostatná stránka.

 

Adresa: Na Olivě 550, 517 73 Opočno (GPS: 50°16’7.558″N, 16°6’30.534″E)

Vedoucím útvaru je Ing. Jiří Novák, Ph.D. (jeho zástupcem je Ing. Jan Leugner, Ph.D.). Na VS Opočno působí tyto včleněné interní organizační jednotky:

Zaměstnanci na pozicích vědeckých, vědecko-výzkumných, vývojových a ostatních odborných pracovníků (tzv. řešitelé) se na řešení výzkumných úkolů podílejí účastí ve flexibilně a dle konkrétní potřeby vytvořených řešitelských týmech, vedených jednotlivými předkladateli projektů (tzv. koordinátoři úkolů). Podrobný přehled řešených a koordinovaných výzkumných úkolů každoročně rozvádí Výroční zprávy a Ročenky.

Vyhledávání zaměstnanců v databázi pracovníků útvaru pěstování lesa (pracoviště VS Opočno).

PUBLIKACE:

METODIKY PRO HOSPODÁŘSKOU PRAXI:

Vybrané odkazy na aktuality, externí sdělení a jiné informace