Přehled projektů útvaru pěstování lesa (řešených v roce 2017)

Označení/číslo projektu; Název projektu; (Administrátor/řešitel projektu, útvarový koordinátor/subkoordinátor nebo jiný výkonný leader projektu na VS Opočno):

Institucionální podpora na dlouhodobý rozvoj výzkumné organizace

realizovaná formou Ústavního výzkumného projektu (ÚVP) „Stabilizace a rozvoj funkcí lesa v měnících se podmínkách prostředí“, dílčí výzkumný projekt (DVP):

DVP 05: Optimalizace obnovy lesa a zalesňování v měnících se podmínkách prostředí (Ing. J. Leugner, Ph.D., doc. Ing. A. Jurásek, CSc.)

DVP 06: Optimalizace pěstebních opatření pro plnění funkcí lesa v měnících se podmínkách prostředí (Ing. J. Novák, Ph.D., doc. RNDr. M. Slodičák, CSc.)

Projekty NAZV – KUS:

QJ1520291: Pěstební opatření na podporu odolnosti lesních porostů vůči vlivům zvýšených depozic dusíku (Ing. V. Černohous, Ph.D.; do roku 2018; 01/7291)

QJ1520299: Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR (Ing. J. Novák, Ph.D., Ing. D. Dušek, Ph.D.; do roku 2018; 01/7299)

QJ1530032: Aktuální a strategické možnosti trvale udržitelného poskytování funkcí lesa a služeb polyfunkčního lesního hospodářství veřejnosti z hlediska sociálně-ekonomického, politického a právního prostředí v České republice (za VS Opočno: Ing. V. Černouhous, Ph.D., Ing. F. Šach, CSc.; do roku 2018; 01/7032)

QJ1620415: Diferencované pěstební postupy pro chřadnoucí smrkové porosty 4. a 5. lesního vegetačního stupně (Ing. D. Dušek, Ph.D., Ing. J. Novák, Ph.D.; řešení úkolu od 04/2016 do 12/2018; 01/7415)

QJ1520037: Zvyšování adaptability borového hospodářství v podmínkách ČR (za VS Opočno: Ing. J. Souček, Ph.D.; do roku 2018; 01/7037)

QJ1530298: Optimalizace využití melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostech (doc. RNDr. M. Slodičák, CSc., doc. Ing. A. Jurásek, CSc.; do roku 2017; 01/7298)

Projekty TAČR:

TA04021467: Optimalizace systémů hnojení a hospodaření na půdách lesních školek (Ing. V. Nárovec, CSc.; Ing. J. Nárovcová, Ph.D.; 2014-2017; 01/7467)

TA04021541: Pěstební opatření pro optimalizaci souběžného plnění produkční a rekreační funkce lesa (Ing. J. Novák, Ph.D.; Ing. D. Dušek, Ph.D.; 2014-2017; 01/7541)

TA04021532: Udržitelná produkce a hospodaření s živinami v borových a březových porostech nižších poloh (Ing. J. Novák, Ph.D.; Ing. D. Kacálek, Ph.D.; 2014-2017; 01/7532)

TA04021671: Zakládání a obnova lesa na rekultivovaných a ekologicky specifických lesních stanovištích za využití poloodrostků a odrostků nové generace (Ing. J. Nárovcová, Ph.D.; Ing. V. Nárovec, CSc.; 2014-2017; 01/7671)

TH02030823: Vývoj metodicko-technických postupů minimalizace dopadů lesního hospodářství na kvalitu podzemních vod v důsledku nadbytečné migrace reaktivních forem dusíku a fosforu (Ing. J. Leugner, Ph.D.; Ing. O. Špulák, Ph.D.; Ing. E. Erbanová; 2017-2020; 01/7823)

TH02030253: Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu pro obnovu lesa (Ing. J. Nárovcová, Ph.D.; Ing. V. Nárovec, CSc.; 2017-2019; 01/7253)

TH02030785: Hnojiva pro lesní hospodářství (hlavní koordinátor: Ing. R. Novotný, Ph.D.; řešitelé na VS Opočno: Ing. V. Nárovec, CSc.; Ing. J. Nárovcová, Ph.D.; 2017-2020; 01/7786)

Grantová služba LČR:

GS-LCR-076: Ověření provozně využitelných metod pro hodnocení fyziologického stavu sadebního materiálu listnatých dřevin (DB, BK) (Ing. J. Leugner, Ph.D. a kol.; 2017-2020; řešení od 1. 9. 2017)

GS-LCR-048: Nalezení a ověření provozně využitelné metody pro hodnocení aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu (Ing. J. Leugner, Ph.D., Ing. V. Černohous, Ph.D., Ing. E. Erbanová, RNDr. J. Martincová; do 15.01.2017; 03/8815)

GS-LCR-063 (SOD-O-17/2016): Vyhodnocení plnění funkcí lesa u březových porostů, ekonomiky březového hospodářství a návrh východisek pro hospodaření s břízou v ČR (Dílčí etapa výzkumného projektu GS LČR; řešitelé na VS Opočno: Ing. J. Leugner, Ph.D. a Ing. J. Souček, Ph.D.; do 30. 11. 2017; 03/8810)

GS-LCR-068 (SOD-O-22/2016): Vliv faktorů prostředí na napadení smrku ztepilého kloubnatkou smrkovou a návrh postupů… (Dílčí etapa výzkumného projektu GS LČR; odpovědný řešitel: ČZU v Praze; řešitel na VS Opočno: Ing. D. Dušek, Ph.D.; 03/8825)

GS-LCR-074: Založení výzkumných ploch s introdukovanými dřevinami potenciálně odolnými vůči suchu v oblasti pahorkatin severní Moravy (řešitel na VS Opočno: Ing. J. Leugner, Ph.D.; od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019; 03/8831)

GS-LCR-073: Stav půd a úroveň výživy porostů horských území lesních správ Jablonec nad Nisou a Frýdlant v Čechách a možná opatření pro zlepšení stavu (řešitelé na VS Opočno: Ing. O. Špulák, Ph.D. a Ing. D. Kacálek, Ph.D.; od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019; 03/8828)

Fond na podporu veřejně prospěšných projektů, Statutární město Hradec Králové:

Sml. č. 2016/0224: Mapování stromového inventáře v jádrové zóně přírodní památky Černá stráň (garant úkolu: Ing. O. Špulák, Ph.D.)

Sml. č. 2017/0283: Naučná stezka „Funkce lesa“ na území Městských lesů Hradec Králové a. s. (garant úkolu: Ing. O. Špulák, Ph.D.)

Projekty dalších zadavatelů:

SOD O-5/2015: Expertní a poradenské činnosti v oboru lesního školkařství, zakládání, obnovy a výchovy lesních porostů, zalesňování, biotechnologií, včetně hodnocení kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin a využití demonstračních objektů (zadavatel: MZe ČR; odpovědní řešitelé na VS Opočno: Ing. J. Leugner, Ph.D.; Ing. J. Novák, Ph.D.; pověření do 31. 12. 2017; 02/6620)

Projekt č. 8283: Expertní činnost v oboru pěstování lesů (doc. Ing. A. Jurásek, CSc.; Ing. J. Novák, Ph.D.; průběžné řešení vybraných zadání a komerčně vyžádaných úkolů; 05/8283)

SOD O-11/2016: Vodní režim v krajině – studie současného stavu a návrh opatření k dosažení optimálních podmínek (zajištění dílčích výstupů pro projekt GS LČR; hlavní řešitel: EKOTOXA s. r. o. – pracoviště Brno; řešitelé na VS Opočno: Ing. V.Černohous, Ph.D.; Ing. D. Kacálek, Ph.D.; plnění do 11. 12. 2017; 05/8215)

SOD O-16/2016: Projekt „Vermaktiv“ (plnění zadání LČR, s. p.; řešitelé na VS Opočno: Ing. J. Leugner, Ph.D. a doc. Ing. A. Jurásek, CSc.; do 15. 12. 2017; 05/8287)