Výstupy projektu TA04021671 (TA ČR)

4. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „ALFA“ (Technologická agentura České republiky)

Název projektu VaVaI: „Zakládání a obnova lesa na rekultivovaných a ekologicky specifických lesních stanovištích za využití poloodrostků a odrostků nové generace“

Evidenční označení projektu VaVaI a doba jeho řešení: TA04021671 (2014-2017)

Koordinační pracoviště (hlavní příjemce): Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady (Výzkumná stanice Opočno)

Hlavní koordinátorka: Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D. (VS Opočno)


Doplňující informace o výzkumném projektu:

Další řešitelská pracoviště:

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Katedra pěstování lesů: doc. Ing. Ivan Kuneš, Ph.D.; Ing. Martin Baláš, Ph.D.
Dendria s. r. o. Frýdlant (Ing. Ivo Machovič; Ing. Vladimír Nejezchleb; Ing. Michaela Machovičová; Vladimír Dvořák)
ECOLAB Znojmo, spol. s r. o. (RNDr. Vlastimil Martinů)
Ing. Pavel Burda, Ph.D. (Lesní školky Milevsko)

Cíle řešení projektu:

Projekt si klade za cíl navrhnout a v poloprovozním měřítku ověřit vhodný systém obnovy a zakládání lesa pro ekologicky specifická lesní stanoviště, jakými jsou např. mrazové kotliny, kalamitní holiny, imisně degradované půdy nebo lokality ovlivněné povrchovou těžbou nerostných surovin. Rychlé odrůstání nově zakládaných lesních porostů bude na těchto problémových nebo obtížně zalesnitelných stanovištích podporováno primárním výběrem a užitím vysoce jakostního prostokořenného sadebního materiálu listnatých druhů dřevin kategorie poloodrostků a odrostků nové generace. Na živinově ochuzených stanovištích (např. rekultivované plochy po těžbě nerostných surovin) bude doprovodně studována role (účinnost) opatření chemické meliorace půd a přihnojování lesních výsadeb. K tomuto účelu bude navržen a v lesních kulturách testován nový typ průmyslového hnojiva s pozvolným uvolňováním minerálních živin. Prioritou projektu bude rovněž upřesnění tzv. minimálních hektarových počtů u sadebního materiálu kategorie poloodrostků a odrostků nové generace, a to pro z hlediska zakládání lesa specifická lesní stanoviště, která budou později určena k plnění funkcí lesa (např. pro lesnicky rekultivované pozemky).


Přehled publikovaných výsledků:

(seřazeno sestupně dle abecedního pořadí příjmení autorů)

BALÁŠ, M., NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V., KUNEŠ, I., BURDA, P., MACHOVIČ, I., MARTINŮ, V.: Postupy pro zalesňování degradovaných a rekultivovaných stanovišť s využitím poloodrostků a odrostků nové generace. Certifikovaná metodika. [Osvědčení č. 58576/2017-MZE-16222/M146 ze dne 3. října 2017]. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2017. 48 s. [Metodika byla zveřejněna na internetu v prosinci 2017]. [Online] Dostupné na World Wide Web: http://www.vulhmop.cz/download/metodiky/PONG_2017_09.pdf [cit. 11. ledna 2018]. (Výstup za TA04021671)

BALÁŠ, M., NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V., KUNEŠ, I., BURDA, P., MACHOVIČ, I., MARTINŮ, V.: Postupy pro zalesňování degradovaných a rekultivovaných stanovišť s využitím poloodrostků a odrostků nové generace. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2018. 75 s. – Lesnický průvodce 1/2018. [Tisková podoba metodiky, která byla zveřejněna na internetu 22. října 2018]. (Výstup za TA04021671) (On-line)

BURDA, P.: Využití ručních jamkovačů při obnově lesa. Praktická příručka pro vlastníky a správce lesa. Milevsko, vlastním nákladem Ing. Pavel Burda, Ph.D. – Lesní školky 2017. Nestr. (On-line) (Textová předloha – Výstup za TA04021671)

BURDA, P., NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V.: Zakládání a obnova lesa za využití poloodrostků a odrostků listnatých dřevin je nadále aktuální téma – vybrané literární prameny a elektronické zdroje. In: Hospodaření s půdou ve školkařských provozech. Sborník příspěvků z celorepublikového semináře. Třebíč – Čikov, 14. a 15. června 2017. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2017, s. 65–69. (Výstup za TA04021671)

ČÍŽKOVÁ, M. (2019): Sadební materiál pro specifická stanoviště vyžaduje pečlivý přístup. [Tisková zpráve ze den 4. února 2019]. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti: 3 s. In: Vulhm.cz [online]. 4. 2. 2019 [cit. 2019-02-06]. Dostupné na World Wide Web: https://www.vulhm.cz/sites/File/vydavatelska_cinnost/bulletin_tei/TZ_Zalesnovani_PONG2_r1.pdf (On-line)

JURÁSEK, A., LEUGNER, J., NÁROVCOVÁ, J., SOUČEK, J., ŠPULÁK, O.: Optimalizace minimálních hektarových počtů jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin na jeden hektar pozemku při obnově lesa a zalesňování. Podklady pro novelu vyhlášky č. 139/2004 Sb. (přílohy č. 6 stanovující minimální počty jedinců dřevin na hektar pozemku při obnově lesa a zalesňování), kterou se provádí příslušná ustanovení zákona o lesích č. 289/1995 Sb. Praha, Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů 2016. (Výstup za QJ1530298)

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M.: Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) – jeho množení, pěstování a likvidace:  Review. Zprávy lesnického výzkumu, 65, 2020, č. 1, s. 11–19. (Výstup za projekt TA04021671 u TAČR, za projekt QK1920328 u NAZV a za podporu DOT/54/12/013696/2018 od Magistrátu hlavního města Prahy) (On-line)

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – LINDA, R. – NÁROVCOVÁ, J. – GALLO, J. – NÁROVEC, V.: Využití hnojiva s obsahem humátu draselného při obnově lesa na specifických stanovištích. In: Adaptívny manažment pestovania lesov v procese klimatickej zmeny a globálneho otepľovania. Recenzovaný zborník vedeckých prác. Zvolen, 6. – 7. september 2017. Ed(s). P. Jaloviar a M. Saniga. Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene 2017, s. 53–60. – Proceedings of Central European Silviculture. Volume 7. (Výstup za TA04021671) (On-line)

MARTINŮ, V. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – MACHOVIČ, I. – BURDA, P.: Speciální dlouhodobě působící hnojivo s humitanem draselným pro využití v lesním hospodářství. Užitný vzor č. 30138. Zapsáno 13. 12. 2016. Praha, Úřad průmyslového vlastnictví. Majitelé: ECOLAB Znojmo, s. r. o; VÚLHM, v. v. i.; ČZU v Praze; Ing. Pavel Burda, Ph.D.; DENDRIA, s. r. o., Frýdlant. (Výstup za TA04021671) (On-line)

NÁROVCOVÁ, J., BALÁŠ, M.: Výsadby listnatých poloodrostků a odrostků pomocí přenosného motorového jamkovače. In: Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2017. Zborník príspevkov. Liptovský Ján, 20. a 21. júna 2017. Ed. M. Sušková. Snina, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky 2017, nestránkováno. (Výstup za TA04021671)

NÁROVCOVÁ, J., BALÁŠ, M., BURDA, P., KUNEŠ, I., MACHOVIČ, I.: Zkušenosti s motomanuálními výsadbami listnatých poloodrostků nové generace. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. III. Současné trendy v umělé obnově lesa. Sborník příspěvků. Hlubočky-Hrubá Voda, 29. – 30. 5. 2018. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2018, s. 36–41. (Výstup za MZE-RO0118 a TA04021671)

NÁROVCOVÁ, J., BALÁŠ, M., BURDA, P., KUNEŠ, I., MACHOVIČ, I.: Zásady správné provozní praxe při pěstování poloodrostků a odrostků nové generace a při jejich užití k zakládání lesů. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. III. Současné trendy v umělé obnově lesa. Sborník příspěvků. Hlubočky-Hrubá Voda, 29. – 30. 5. 2018. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2018, s. 42–53. (Výstup za MZE-RO0118 a TA04021671)

NÁROVEC, V., NÁROVCOVÁ, J., BURDA, P., MACHOVIČ, I.: Předpoklady a příklady úspěšné obnovy lesa za využití poloodrostků a odrostků listnatých dřevin – vybrané literární prameny a elektronické zdroje. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. III. Současné trendy v umělé obnově lesa. Sborník příspěvků. Hlubočky-Hrubá Voda, 29. – 30. 5. 2018. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2018, s. 54–65. (Výstup za MZE-RO0118 a TA04021671)

NÁROVEC, V., NÁROVCOVÁ, J., BURDA, P., MACHOVIČ, I.: Prostokořenné poloodrostky lesních dřevin – vybrané literární prameny a elektronické zdroje. In: Martinec P. (ed.): Aktuální problematika školkařství ČR v roce 2019. Sborník příspěvků z odborného semináře Školkařské dny 2019. Lísek u Bystřice nad Pernštejnem, 12. – 13. února 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2019, s. 47–53. (Výstup za MZE-RO0118 a TA04021671)

NÁROVEC, V., NÁROVCOVÁ, J., BURDA, P., MACHOVIČ, I.: Prostokořenné poloodrostky listnatých dřevin – vybrané literární prameny a elektronické zdroje. [Rekapitulace výzkumu z let 2012-2017]. In: Vulhm.cz [online]. 19. 2. 2019 [cit. 2019-02-19]. Dostupné na World Wide Web: https://www.vulhm.cz/prostokorenne_poloodrostky_listnatych_drevin (On-line) (Výstup za MZE-RO0118 a TA04021671)


Dedikace a dostupnost výstupů projektu:
Citované práce jsou výsledkem řešení výzkumného projektu „Zakládání a obnova lesa na rekultivovaných a ekologicky specifických lesních stanovištích za využití poloodrostků a odrostků nové generace“ (TA04021671). V letech 2014-2017 tento projekt finančně podporovala Technologická agentura České republiky (TA ČR). Publikované práce jsou dostupné v elektronické podobě na webových serverech řešitelských pracovišť, popř. jsou na vyžádání k dispozici v knihovně VS Opočno, v Lesnickém informačním centru nebo u vydavatelů.


Informace o projektových výstupech připravila: Jarmila Nárovcová

Datum poslední aktualizace obsahu stránky: 14. srpna 2020

Poslední revize webové stránky ze strany grafiků, editorů či administrace webu: 15. listopadu 2023

/zl-sr/