Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace

V roce 2022 byla přijata Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace (DKRVO) pro roky 2023–2027.

DKRVO byla připravena v souladu s Koncepcí výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2023–2032 , Strategií rezortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030, Strategií rovnosti žen a mužů na léta 2021–2030 a Metodikou hodnocení VO Ministerstva zemědělství.

Hlavní – tedy výzkumná činnost instituce je členěna do sedmi Výzkumných záměrů, které komplexně naplňují celé spektrum odbornosti Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

VZ01: Ekologická stabilita lesních ekosystémů pod vlivem dlouhodobé antropogenní zátěže a klimatických změn jako základ trvale udržitelného lesního hospodářství

VZ02: Integrovaná ochrana lesa a ochrana biodiverzity při její aplikaci

VZ 03: Šlechtění lesních dřevin a záchrana genových zdrojů jejich cenných a ohrožených populací včetně využití biotechnologických postupů a uplatnění metod molekulární biologie

VZ 04: Zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin a optimalizace jejich využití

VZ 05: Modifikace postupů obnovy lesa a zalesňování pro efektivní a udržitelné hospodaření s přírodními zdroji

VZ 06: Pěstební postupy pro zajištění stability lesních porostů, produkce a plnění ekosystémových služeb

VZ 07: Harmonizace vztahů mezi populacemi zvěře, lesními a zemědělskými ekosystémy a lidskými aktivitami

celý text Koncepce ke stažení je zde.