Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace

V roce 2018 vstoupila v platnost schválená Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace (DKRVO), která je základním podkladem pro směřování veřejné výzkumné instituce navazujícím na Koncepci výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství pro roky 2016–2022. Hlavní – tedy výzkumná činnost instituce je členěna do třinácti Výzkumných záměrů, které komplexně naplňují celé spektrum odbornosti Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

VZ01: Ekologická a produkční stabilita lesních porostů v dynamice změn antropogenních a přírodních podmínek

VZ02: Integrovaná ochrana lesa, nástroj trvale udržitelného obhospodařování lesů

VZ 03: Šlechtění lesních dřevin s uplatněním biotechnologických a molekulárních metod

VZ 04: Zajištění zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin a optimalizace jejich využití

VZ 05: Optimalizace pěstebních postupů obnovy lesa a zalesňování ve vazbě na změny prostředí

VZ 06: Optimalizace pěstebních postupů obnovy lesa a zalesňování ve vazbě na změny prostředí

VZ 07: Management vztahu populací zvěře, kulturní krajiny a lidských aktivit

VZ 08: Dynamika vlastností lesních půd jako základ trvale udržitelného lesního hospodářství

VZ 09: Hydrologické a biochemické aspekty vodní bilance v malých lesních povodích

VZ 10: Biodiverzita jako základ zachování funkcí lesa v měnících se podmínkách prostředí

VZ 11: Záchrana, zachování a reprodukce genetických zdrojů rostlin se zaměřením na kriticky ohrožené druhy a lesní dřeviny

VZ 12: Záchrana, zachování a reprodukce genetických zdrojů rostlin se zaměřením na kriticky ohrožené druhy a lesní dřeviny

VZ 13: Trvale udržitelná exploatace populací zvěře, jejich ochrana a ochrana životního prostředí prostřednictvím bioindikačních druhů

celý text Koncepce