Lesnický průvodce

Charakteristika:
V ediční řadě Lesnický průvodce jsou vydávány odborné příručky, které předkládají metodické postupy zaměřené na aktuální problematiku lesnické praxe. Tyto publikace napomáhají uplatňovat nové poznatky, získané v rámci aplikovaného výzkumu, v lesnické praxi, tj. u vlastníků a držitelů lesa a subjektů hospodařících v lesích a současně i u orgánů státní správy a v neziskové sféře. Před vydáním každé metodiky je realizován proces certifikace, čímž je potvrzena odborná úroveň a využitelnost předkládaných poznatků pro praxi lesního hospodářství.

V edici Lesnický průvodce publikují především vědečtí a výzkumní pracovníci Výzkumného ústavu lesního hospodářství
a myslivosti, v. v. i., který je vydavatelem.

Texty lze využívat pouze ke studijním, vědeckým a nekomerčním účelům.

Rukopisy procházejí recenzním řízením.

Periodicita:
Vychází nepravidelně, obvykle 10x ročně. Rozsah 30–50 stran, formát A5.
Náklad 250 výtisků.

ISSN 0862-7657
© VÚLHM, v. v. i.

Redakce přijímá rukopisy průběžně.

Postup pro uznání výsledku druhu metodika a specializovaná mapa s odborným obsahem

Pokyny pro autory uvedeny zde

Kontakt pro příjem rukopisů:
Ing. Jan Řezáč
e-mail: rezac@vulhm.cz
tel.: +420 257 892 243, +420 724 576 008