Plán genderové rovnosti

Plán genderové rovnosti
Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

pro období 2023–2026

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v. v. i., zastává principy rovných příležitostí jak pro výzkumné pracovníky, tak i pro všechny ostatní zaměstnance, ke kterým přistupuje bez ohledu na pohlaví, gender, věk, etnicitu či zdravotní stav.

Při zajišťování těchto principů vychází z listiny základních práv a svobod, ze zákoníku práce č. 262/2006 Sb., z antidiskriminačního zákona 198/2009 Sb., z Evropské charty pro výzkumné pracovníky 2005/251/ES a ze Strategie pro rovnost žen a mužů EK (COM)2020 152.

Principy jsou zakotveny v interních předpisech – Pracovním řádu, Kariérním řádu, Etickém kodexu a z části i v Interním protikorupčním programu.

Cílem plánu genderové rovnosti pro období 2023–2026 je posílit systematickou podporu rovných příležitostí mužů a žen ve výzkumu, vývoji a řízení lidských zdrojů v souladu se současnou evropskou Strategií pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025 a přispět k identifikaci a odstraňování bariér genderové rovnosti v rámci instituce.

Celý dokument je ke stažení zde.