Čím věda změnila lesnickou praxi

Čím věda změnila lesnickou praxi za 100 let

Lesnický výzkum prostřednictvím získaných znalostí a nových poznatků může zásadním způsobem ovlivňovat stav lesů. Metody práce vědců jsou stále složitější a detailnější a ve svém souhrnu přinášejí ucelenější, komplexnější pohled na fungování lesních ekosystémů ve vztahu k měnícím se potřebám společnosti, a to v průběhu pouhých 100 let, což vlastně představuje jen jednu generaci lesů, ale pět generací lidí. Zde je několik zásadních milníků lesnické vědy, jež změnily naše přístupy k obhospodařování lesů.

2021

 • Metodický vývoj technologií množení in vitro lesních dřevin a chráněných rostlin, dosažení poloprovozního stupně využití pro 11 druhů dřevin
 • Nové poznatky provenienčního výzkumu domácích (zejména JD, BK, JS, DB, MD, OL) a introdukovaných (JDX, DG, BOX) lesních dřevin, aktualizace pravidel přenosu reprodukčního materiálu DG a JDO z USA a Kanady
 • Realizace opatření na záchranu, zachování a reprodukci genových zdrojů lesních dřevin (plané ovocné dřeviny, tis červený, TPE apod.)
 • Aplikace molekulárně-genetických analýz (izoenzymy, DNA) v lesním hospodářství ČR (klonová identifikace v SS, genetický screening dílčích populací 10 druhů lesních dřevin)
 • Podíl na přípravě Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin, zřízení a provozování Národní banky explantátu lesních dřevin
 • Zavedení agregačních a sexuálních feromonů do metod kontroly a přímé obrany v ochraně lesa
 • Vývoj a registrace biopreparátů v ochraně lesa, např. proti hřebenulím
 • Vývoj a zavedení moderních metod kontroly a obrany proti hlavním druhům hmyzích škůdců (ploskohřbetky, podkorní hmyz, klikoroh borový)
 • Objasnění bionomie a stanovení metod kontroly a obrany proti sypavce borové
 • Vývoj chemických obranných přípravků proti hmyzím škůdcům a jejich letecká aplikace, první letecký zásah byl proveden v roce 1926 proti bekyni mnišce
 • Sledování koloběhu vody v lesních porostech
 • Stanovení pásem ohrožení porostu imisemi
 • Výzkum a vývoj hnojení a vápnění lesních porostů, včetně letecké aplikace
 • Principy obnovy lesů v Jizerských horách a Krušných horách (přeměna porostů)
 • Stanovení postupů výchovy smrkových porostů, ale také dalších dřevin, včetně směsí
 • Kvalita sadebního materiálu na základe kvantitativních a kvalitativních údajů
 • Ekologie výchovných sečí
 • Vliv druhové skladby na odtokové poměry v lesních porostech
 • Sledování vlivu probírek na parametry porostů, jejich stabilitu a na přírůsty

1921