Nárovcová Jarmila, Ing. Ph.D.

E-mail:
Telefon:494 668 391
Mobil:602 748 722
Útvar:Výzkumná stanice Opočno
Linka:126
Web:Osobní www stránka
Profesní zaměření:Vedoucí Zkušební laboratoře č. 1175.2 Školkařská kontrola
Funkce:Vědecký pracovník
vulhm-lide-narovcova

ING. JARMILA NÁROVCOVÁ, Ph.D. absolvovala v roce 1984 fytotechnický obor Agronomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně. V roce 2009 obhájila na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy lesnické a zemědělské univerzity v Brně disertační práci na téma Funkční morfologie a anatomie vybraného druhu dřeviny (vedoucí práce a školitelkou byla RNDr. Milena Martinková, CSc.). Do Výzkumné stanice Opočno nastoupila v roce 1998. V rámci činnosti akreditované Zkušební laboratoře č. 1175.2 „Školkařská kontrola“ zajišťuje a na pozici vedoucí zkušební laboratoře řídí všechny akreditované a standardizované činnosti, postupy a výkony laboratoře, spojené zejména s kontrolou morfologické a fyziologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin a s ověřováním (testováním) biologické vhodnosti pěstebních obalů (sadbovačů) pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu. Nosnou náplní její vědecké (řešitelské) činnosti jsou optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin pro obnovu lesa (viz nynější projekt TH02030253). Aktivně se v uplynulých 20 letech podílela na praktické terénní poradenské a expertizní činnosti pro vlastníky lesa. Často v jejím rámci spolupracovala s Lesní ochrannou službou VÚLHM, v. v. i. Strnady na popisu a návrzích řešení některých aktuálních problémů ochrany lesa. Například ve spolupráci s RNDr. Marcelou Skuhravou, CSc. podrobněji popsaly Problém bejlomorky bukopupenové v lesních školkách České republiky. Těžiště její současné výzkumné činnosti spočívá v návrzích postupů a inovací při pěstování krytokořenného a prostokořenného sadebního materiálu lesních dřevin pro obnovu lesa. Spoluřešiteli a účastníky výzkumných projektů (TA ČR, NAZV), orientovaných na široký okruh úkolů v oboru zakládání lesních porostů, jsou přední tuzemští provozovatelé lesních školek (kupř. DENDRIA, s.r.o. Frýdlant; LESOŠKOLKY s.r.o. Řečany nad Labem; WOTAN FOREST, a.s. České Budějovice; LESNÍ ŠKOLKY Milevsko – Ing. Pavel Burda, Ph.D. aj.) a řada jiných spolupracujících výrobních podniků (ECOLAB Znojmo, spol. s r.o.; RAŠELINA a.s. Soběslav atd.). S podnikem Lovochemie, a. s. Lovosice (Agrofert Group) jde např. o vývoj nových typů průmyslových hnojiv pro lesnické využití (projekt TH02030785). Podobné zaměření (lesnické meliorace, přihnojování lesních kultur nebo hnojení půd v lesních školkách) má i koordinace a řešení vyžádaného projektu u Grantové služby Lesů České republiky (projekt GS-LČR-085). S kolektivem Ústavu ochrany lesů a myslivosti při Lesnické a dřevařské fakultě MENDELU v Brně se nyní (od roku 2019) také rozvíjí úzká spolupráce na kvantifikaci škod černou zvěří v zakládaných lesních kulturách a na jejich předcházení (projekt TH04030444). Odborné zaměření doplňují volnočasové aktivity v oblasti rozvíjení ekologického zemědělství, včelařství, agrolesnictví atd.

Přímá koordinační a řešitelská účast na následujících výzkumných projektech, řešených nebo ukončených v posledních letech

ÚČAST NA ÚKOLECH INSTITUCIONÁLNÍ PODPORY RO0118 (2017-2019), PUBLIKAČNÍ VÝSTUPY (výběr prací z období let 2012-2019)

VÝSTUPY PROJEKTU TH02030253 (2017-2019), VÝSTUPY PROJEKTU TA04021467 (2014-2017), VÝSTUPY PROJEKTU TA04021671 (2014-2017), VÝSTUPY PROJEKTU TA03020551 (2013-2016), VÝSTUPY PROJEKTU QJ12220331 (2012-2016), VÝSTUPY PROJEKTU TA02020335 (2012-2015), PUBLIKAČNÍ A APLIKAČNÍ VÝSTUPY OSTATNÍCH ŘEŠENÝCH VÝZKUMNÝCH A REALIZAČNÍCH ÚKOLŮ (2000-2018).

Datum poslední aktualizace stránky: 25. října 2019 (12:15)