Zkušební laboratoř č. 1175.2 a vybrané školkařské semináře (3. část)

Výběr z referátů a vystoupení pracovníků VS Opočno (do roku 2017 včetně):

Stejně jako rezortní výzkumné instituce nebo vysokoškolkská pracoviště na Slovensku (např. Národne lesnícke centrum nebo Technická univerzita vo Zvolene) je významným a dlouhodobě spolupracujícím partnerem naší akreditované Zkušební laboratoře č. 1175.2 „Školkařská kontrola“ (VS Opočno) i Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky (sídlo Snina). Pracovníci laboratoře (VS Opočno) spolu se spoluřešiteli výzkumných úkolů z tuzemské praxe se pravidelně jako lektoři a přednášející účastní školkařských seminářů či vědeckých sympózií na Slovensku. Sborník z konference v Liptovském Jánu (konané v červnu 2016) uvádí takové příklady česko-slovenské spolupráce školkařů.


doc. Ing. A. Jurásek, CSc. a kol.:

JURÁSEK, A. Využití poznatků výzkumu při úpravě standardů kvality sadebního materiálu lesních dřevin. [Application of research results on modification of tree species planting stock quality standards]. In: Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa 2010. Zborník príspevkov z medzinárodného seminára, ktorý sa konal 16. – 17. júna 2010 v Liptovskom Jáne. Eds. M. Sušková & G. Debnárová. Zvolen, Národné lesnícke centrum 2010, s. 42–47. – ISBN 978-80-8093-113-1.

JURÁSEK, A. Uplatnění metody řízkování buku a dubu v lesních školkách pro pěstování geneticky kvalitního sadebního materiálu. [Application of beech and oak cutting method in forest nurseries for planting stock of high genetic quality]. In: Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa 2009. Zborník abstraktov z medzinárodného seminára, ktorý sa konal 10. – 11. júna 2009 v Liptovskom Jáne. Eds. M. Sušková & G. Debnárová. Zvolen, Národné lesnícke centrum 2009, s. 21. – ISBN 978-80-8093-083-7.

JURÁSEK, A.: Možnosti systémového řešení požadavku EU na kvalitu sadebního materiálu na příkladu lesního hospodářství ČR. [Possibilities of systematic approach to EU claim on planting stock quality supported with example of forest management in the Czech Republic]. In: Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa 2007. Zborník referátov z medzinárodného seminára, ktorý sa konal 27. – 28. marca 2007 v Liptovskom Jáne. Eds. M. Sarvaš & M. Sušková. Zvolen, Národne lesnícke centrum 2007, s. 104–110. – ISBN 978-80-8093-013-4 [CD-ROM].

JURÁSEK, A.: Pěstování řízkovanců smrku, buku a dubu. [Growing of spruce, beech and oak planting stock from cutting]. In: Progresívne spôsoby pestovania sadbového materiálu. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zvolen, 7. – 8. september 1999. Eds. Ľ. Šmelková & I. Repáč. 1. vyd. Zvolen, Technická univerzita 2000, s. 83 – 89. – Res. angl. – ISBN 80-228-0886-5.

JURÁSEK, A. – BARTOŠ, J. – MARTINCOVÁ, J. – NÁROVCOVÁ, J.: Růst sadebního materiálu smrku a buku z intenzivních školkařských technologií po výsadbě v horských podmínkách. [The growth of planting stock of spruce and beech grown by intensive technologies after planting in mountain conditions]. In: Aktuálne problémy lesného škôlkarstva a semenárstva 2005. [CD-ROM]. Zborník referátov z medzinárodného seminára 2. – 3. marca 2005 v Liptovskom Hrádku. Eds. M. Sarvaš & M. Sušková. Zvolen, Lesnícky výskumný ústav 2005, s. 29–34. – ISBN 80-88853-81-8.

JURÁSEK, A. – MARTINCOVÁ, J.: Specifika růstu horských populací smrku v extrémních podmínkách. [Growth patterns of mountain provenances of Norway spruce (Picea abies (L.) Karsten) in extreme conditions]. In: Pestovanie lesa v zmenených ekologických podmienkach. Zborník referátov z  2. česko-slovenského vedeckého sympózia pedagogickovedeckých a vedeckovýskumných pracovísk v odbore Pestovanie lesa. Zvolen, 5. a 6. september 2000. Zost. M. Saniga & P. Jaloviar. Zvolen, Technická univerzita 2000, s. 48–51. – Res. angl. – ISBN 80-228-0974-8.

JURÁSEK, A. – MAUER, O.: Zásady manipulace se sadebním materiálem lesních dřevin před výsadbou včetně optimalizace postupů přímých výsevů do porostů a výsadeb. In: Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2016. Zborník príspevkov. Ed. M. Sušková. Snina, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky 2016, nestr. [8 s.]. – ISBN 978-80-972366-2-5. (Výstup za QJ1230330)


Ing. J. Nárovcová, Ph.D. a kol:

NÁROVCOVÁ, J., BALÁŠ, M.: Výsadby listnatých poloodrostků a odrostků pomocí přenosného motorového jamkovače. In: Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2017Zborník príspevkov. Liptovský Ján, 20. a 21. júna 2017. Ed. M. Sušková. Snina, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky 2017, nestránkováno. (Výstup za TA04021671)

NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V.: Zjišťování parametrů půdní úrodnosti v lesním školkařství České republiky. [Detecting parameters of soil fertility in forest nursery management in the Czech republic]. In: Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2016. Zborník príspevkov. Liptovský Ján, 22. a 23. júna 2016. Ed. M. Sušková. Snina, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky 2016, [nestr.]. (Výstup za TA04021467) (On-line)

NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V.: Vývoj požadavků na půdy v lesních školkách České republiky. In: Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2016. Zborník abstraktov z medzinárodného seminára, ktorý sa konal 22. – 23. 6. 2016 v Liptovskom Jáne. Ed. M. Sušková. Snina, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky 2016, s 13. – ISBN 978-80-972366-2-5. (Výstup za TA04021467)

NÁROVCOVÁ, J. Ověřování kvality krytokořenného sadebního materiálu a možnosti uplatnění poznatků v praxi. [Assessment of containerized planting stock quality and application of research findings in nursery practice]. In: Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa 2010. Zborník príspevkov z medzinárodného seminára, ktorý sa konal 16. – 17. júna v Liptovskom Jáne. Eds. M. Sušková & G. Debnárová. Zvolen, Národné lesnícke centrum 2010, s. 48–54. – ISBN 978-80-8093-113-1.

NÁROVCOVÁ, J. – SKUHRAVÁ, M. Poškození sadebního materiálu buku lesního biotickými činiteli v podmínkách ČR. [Damage to European beech planting stock caused by biotic agents in the Czech Republic]. In: Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa. Zborník referátov z medzinárodného seminára, ktorý sa konal 22. – 23. marca 2006 v Liptovskom Mikuláši. Ed. M. Sarvaš, M. Sušková. [Zvolen], Národné lesnícke centrum 2006, s. 141–143. – ISBN 80-88853-95-8 [CD-ROM].


Ing. J. Leugner, Ph.D. a kol.:

LEUGNER, J. – MARTINCOVÁ, J. – ERBANOVÁ, E.: Hodnocení aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu – prevence ztrát při umělé obnově lesa a zalesňování. In: Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2016. Zborník príspevkov. Liptovský Ján, 20. a 21. júna 2017. Ed. M. Sušková. Snina, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky 2016, nestr. [3 s.]. – ISBN 978-80-972366-2-5. (Výstup za grant LČR, s. p.)

LEUGNER, J. – MARTINCOVÁ, J. – ERBANOVÁ, E.: Změny vodního potenciálu u sadebního materiálu borovice lesní při vysychání. [Changes of water potential of Scots pine seedlings during desiccation]. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2015. (Sborník recenzovaných prací). 16. – 17. 9. 2015. Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze; [Zvolen], Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, s. 128–131. – ISBN 978-80-813-2567-8 (ČZU); 978-80-89408-23-8 (SAV). (Výzkum podporovaný LČR, s. p.)

LEUGNER, J. – JURÁSEK, A. – MARTINCOVÁ, J.: Možnosti využití vegetativního množení smrku ztepilého řízkováním při pěstování sadebního materiálu pro extrémní obnovní stanoviště. [Possibilities of the use of Norway spruce vegetative reproduction in planting stock cultivation for extreme regeneration stands]. In: Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa 2009. Zborník príspevkov z medzinárodného seminára, ktorý sa konal 10. – 11. júna 2009 v Liptovskom Jáne. Ed. M. Sušková, G. Debnárová. Zvolen, Národné lesnícke centrum 2009, s. 83–89. – ISBN 978-80-8093-084-4. [CD-ROM]

MARTINCOVÁ, J. – ŠPULÁK, O. – LEUGNER, J.: Sezónní změny fluorescence chlorofylu vegetativně a generativně množeného sadebního materiálu smrku ztepilého (Picea abies [L.] Karst.) v klimaticky atypické zimě 2013/2014. [Seasonal changes of chlorophyll fluorescence in vegetatively and generatively propagated plants of Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) in atypical winter 2013/2014]. In: Pestovanie lesa v strednej Európe. Zborník vedeckých prác. Ed. I. Štefančík. Zvolen, Národné lesnícke centrum 2014, s. 173–179. Proceedings of Central European silviculture. – ISBN 978-80-8093-187-2. (Výstup za QI112A170; MZE0002070203)


Informace (výběr z publikační činnosti pracovníků ZL ŠK do roku 2017) ke zveřejnění na webových stránkách připravila: Jarmila Nárovcová

Datum poslední aktualizace stránky: 19. července 2019

Poslední revize editora webové stránky: 15. listopadu 2023 /sr/