Výstupy projektu TA03020551

Název projektu VaVaI: „Standardizované pěstební substráty pro krytokořenný sadební materiál lesních dřevin“

Evidenční označení projektu VaVaI a doba jeho řešení: TA03020551 (2013-2016)

Řešitelská pracoviště: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. Průhonice (VÚKOZ); Rašelina a. s. Soběslav a Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady (Výzkumná stanice Opočno)

Řešitelský tým (seřazeno dle pořadí řešitelských pracovišť v přihlášce projektu): RNDr. František Šrámek, CSc.; Ing. Martin Dubský, Ph.D. (oba VÚKOZ), Ing. Josef Janoušek, Ph.D.; Ing. Pavel Horňák, Ph.D. (oba Rašelina a. s.); Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D.; Ing. Václav Nárovec, CSc.; Ing. Vladimír Černohous, Ph.D. (všichni VS Opočno)

Spolupracující organizace: Wotan Forest, a. s. České Budějovice – poloprovozní ověřování modelových pěstebních substrátů v lesních školkách Cikar a Vlčí luka (Školkařské středisko Kardašova Řečice a ŠS Třeboň): Martin Tláskal, Ing. Jaroslav Ticháček

Ostatní podporovatelé projektu (finační dary): HEDERA ZIMA, spol. s r. o. Velvěty; Jan Kolowrat Krakowský z Rychnova nad Kněžnou

Hlavní koordinační pracoviště (hlavní příjemce): Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. Průhonice


Přehled výsledků (publikací) projektu TA03020551:

(seřazeno sestupně dle abecedního pořadí příjmení autorů)

DUBSKÝ, M. (2014): Charakteristika typových substrátů pro ohlášení. Zahradnictví, 13 (2): 58-61. (Výstup za TA0302551)

DUBSKÝ, M., HORŇÁK, P. (2015): Rašelinové substráty s podílem tmavé rašeliny. Zahradnictví, 14 (2): 55-57. (Výstup za TA0302551)

DUBSKÝ, M., ŠRÁMEK, F., NÁROVEC, V., NÁROVCOVÁ, J. (2013): Požadavky na fyzikální a chemické vlastnosti organických pěstebních substrátů používaných při výrobě krytokořenného materiálu lesních dřevin. In: Certifikace PEFC – trvale udržitelné hospodaření v lesích ČR. Krytokořenný sadební materiál. Sborník referátů. Praha, Česká lesnická společnost: 18-30. (Výstup za TA0302551) (On-line)

DUBSKÝ, M., ŠRÁMEK, F., NÁROVEC, V., NÁROVCOVÁ, J. (2016): Rašelinové substráty s podílem tmavé rašeliny – jejich vlastnosti a použití. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Průhonice, Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví: 34 s. – ISBN 978-80-87674-19-2. [Ústřední výstup za TA0302551; Osvědčení MZe o uznání uplatněné certifikované metodiky č. 69471/2016-MZE-17221 ze dne 1. 12. 2016]. (On-line)

NÁROVEC, V., NÁROVCOVÁ, J., DUBSKÝ, M. (2017a): Užitné vlastnosti lesnických pěstebních substrátů s podílem tmavé rašeliny – ohlédnutí do minulosti a shrnutí certifikované metodiky. In: Hospodaření s půdou ve školkařských provozech. Sborník příspěvků z celorepublikového semináře. Třebíč – Čikov, 14. a 15. června 2017. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR: 55-64. (Výstup za TA0302551) (Sborník on-line)

NÁROVEC, V., NÁROVCOVÁ, J., DUBSKÝ, M. (2017b): Poznatky a zkušenosti z řešení projektu TA03020551 – shrnutí certifikované metodiky. [online] [cit. 29. srpna 2018]. Dostupné na World Wide Web: https://www.vulhm.cz/pestovani-lesa-projekty/lesnicke-pestebni-substraty/ [datum poslední aktualizace: 29. srpna 2018].

NĚMEC, P., NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V., DUBSKÝ, M.: Zásady pěstování jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51-80 cm. [Principles of the production of one-year-old container-grown seedlings of broadleaves of the height class 51-80 cm]. Certifikovaná metodika. 2. doplněné vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2018. 73 s. – Lesnický průvodce 8/2018. – [ISBN 978-80-7417-165-9]. (Výstup za MZE-RO0118) (On-line)

ŠRÁMEK, F., DUBSKÝ, M., JANOUŠEK, J., HORŇÁK, P., NÁROVEC, V., NÁROVCOVÁ, J. (2015): Substrát s podílem tmavé rašeliny pro pěstování krytokořenné sadby lesních dřevin. Užitný vzor č. 28708. Praha, Úřad průmyslového vlastnictví: 2 s. [Číslo přihlášky: 2015-31440. Datum zápisu do rejstříku: 13. 10. 2015. Číslo zápisu: 28708. Majitelé: Průhonice, VÚKOZ; Rašelina a. s., Soběslav II; Jíloviště, VÚLHM]. (Výstup za TA03020551) (Výpis z databáze patentů a užitných vzorů) (On-line)


Dedikace a dostupnost výstupů projektu:

Citované práce vzešly z řešení výzkumného projektu „Standardizované pěstební substráty pro krytokořenný sadební materiál lesních dřevin“ (TA03020551). V letech 2013-2016 tento projekt v rámci „Programu ALFA“ finančně podpořila Technologická agentura České republiky. Práce jsou dostupné v elektronické podobě na webových serverech řešitelských pracovišť, popř. jsou na vyžádání k dispozici v knihovně VS Opočno, v Lesnickém informačním centru nebo u vydavatelů.


Informace o projektu TA03020551 připravil projektový koordinátor: Václav Nárovec

Datum poslední aktualizace stránky: 27. srpna 2021