Nárovec Václav, Ing. CSc.

E-mail:
Telefon:494 668 391
Mobil:602 783 432
Útvar:Výzkumná stanice Opočno
Linka:132
Web:Osobní www stránka
Funkce:Vědecký pracovník
vulhm-lide-narovec

Ing. Václav Nárovec, CSc. (1960) po absolvování dvou ročníků Lesnického odborného učiliště v Abertamech (1977) a Střední lesnické technické školy v Písku (1981) pokračoval ve studiu lesního inženýrství na Lesnické fakultě Vysoké školy zemědělské v Brně. Po ukončení studií (1985) nastoupil jako interní vědecký aspirant do Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivost – Výzkumné stanice Opočno. V letech 1988 až 1994 spolupracoval s Ing. Vratislavem Duškem, CSc. na řešení problematiky Hnojení v lesních školkách (evidenční číslo resortního výzkumného úkolu: R-331-109-02) a Udržování produkční schopnosti půd v lesních školkách (N03-329-869-03-08). Pod vedením školitele doc. Ing. Vladimíra Peřiny, CSc. a Ing. Františka Šacha, CSc. se ve stejném období ve spolupráci s Ing. Stanislavem Štěničkou podílel na řešení resortních výzkumných úkolů Příprava a meliorace půd pro umělou obnovu (R-331-108-02) a Meliorace lesních půd k zlepšení funkční účinnosti lesního fondu (N03-329-869-03). Od roku 1995 byl řešitelem výzkumného projektu Zakládání a pěstování borových porostů prvního věkového stupně v ekotopech narušených antropogenní činností (RE329-92-9206-03), na němž se podílel také Ing. Jan Kaňák, Ph.D. z pracoviště Arboretum Sofronka. Na úseku přenášení výsledků výzkumu do hospodářské praxe při zakládání lesních porostů realizoval v letech 1995 až 2011 na VS Opočno úkoly a zadání, vyplývající z pověření MZe ČR k výkonům expertizní a poradenské činnost pro vlastníky lesa (2008-2011: Expertní a poradenská činnost v oboru lesního semenářství a školkařství, umělé obnovy lesa a zalesňování včetně hodnocení kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin). V jejím rámci často úzce spolupracoval s Ing. Vlastislavem Jančaříkem, CSc. a s pracovníky Lesní ochranné služby (VÚLHM, v. v. i.) na řešení a studiu některých aktuálních problémů ochrany lesa v oblasti Orlických hor a Podorlicka (podrobněji např. O nálezu houby Ascocalyx abietina v orlickohorských smrčináchČeká jasany chřadnutí?). Od roku 2013 profesně spolupracuje se specialisty z odboru šlechtění a pěstebních technologií Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. Průhonice (VÚKOZ) a s pracovníky výrobního podniku Lesoškolky s. r. o. Řečany nad Labem a Rašelina a. s. Soběslav na problematice užití organických (rašelinových) pěstebních substrátů pro pěstování krytokořenných semenáčků a sazenic lesních dřevin a na inovacích soustav hnojení při pěstování prostokořenných školkařských výpěstků tradičními technologiemi. Od roku 2017 se účastní řešení úkolů a grantů (TH02030785), týkajících se výzkumu přihnojování sazenic lesních dřevin ve školkách a v kulturách (spolupráce s Ing. Radkem Novotným, Ph.D.). Do spektra aktuálně řešených témat a spoluprací náleží také problematika optimalizací morfologické kvality sadebního materiálu (TH02030253), praktické uplatnění a pěstování poloodrostků tzv. nové generace (vedoucími této aktivity jsou Ing. Pavel Burda, Ph.D. a Ing. Ivo Machovič), poškozování výsadeb lesních dřevin černou zvěří (řešitelem projektu TH04030444 je kolektiv Ústavu ochrany lesů a myslivosti MENDELU v Brně), ekofyziologické a pedologické aspekty zakládání lesních porostů (Ing. Martin Čermák, Ph.D., RNDr. Milena Martinková, CSc.) a další.

Řešitelská účast na výzkumných projektech, ukončených v posledních letech

VÝSTUPY PROJEKTU TA04021467 (2014-2017), VÝSTUPY PROJEKTU TA04021671 (2014-2017), VÝSTUPY PROJEKTU TA03020551 (2013-2016), VÝSTUPY PROJEKTU QJ12220331 (2012-2016), VÝSTUPY PROJEKTU TA02020335 (2012-2015).

Datum poslední aktualizace stránky: 19. srpna 2019