Ing. Vratislav Dušek, CSc. – spoluzakladatel moderního lesního školkařství

Ing. Vratislav Dušek, CSc. (1924 – 1997) byl dlouholetý vědecký pracovník Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumné stanice Opočno (VÚLHM – VS Opočno). Jméno tohoto předního odborníka v lesním školkařství je trvale spojeno s poválečným rozvojem (bio)technologií v lesním školkařství, stejně tak i se strategickými koncepcemi (tzv. centralizací školkařských provozů) pěstování semenáčků a sazenic lesních dřevin pro zakládání a obnovu lesů. Jako výzkumný pracovník se významnou měrou zasloužil o postupné zavádění nových technologií v lesních školkách a o zvládnutí tehdejších palčivých školkařských problémů. Z řady řešených výzkumných úkolů připomeňme např. rozpracování metod podřezávání kořenů, pěstování semenáčků na umělých (organických) substrátech a pod plastikovými (fóliovými) kryty, automatizaci závlah v lesních školkách, pěstování obalených semenáčků a sazenic, pěstování poloodrostků a odrostků lesnicky využívaných druhů dřevin, zásady skladování sadebního materiálu lesních dřevin v klimatizovaných skladech, optimalizaci výživy a hnojení sadebního materiálu na substrátech a minerální půdě atd.

Výzkumné poznatky z oboru lesní školkařství a zalesňování shrnul v 18 závěrečných zprávách státních a resortních výzkumných úkolů z období let 1951-1980 a v dalších 40 aplikovaných výstupech či výzkumných sděleních (včetně realizačních výstupů pro praxi) z let 1981 až 1997. Dosažené výsledky rovněž publikoval (a popularizoval) ve 121 příspěvcích, otištěných ve sbornících či v odborných a vědeckých časopisech u nás i v zahraničí. Jeho nejznámějším a nejvýznamnějším dílem je ovšem souborná knižní publikace Moderní lesní školkařství (vydalo ji Státní zemědělské nakladatelství v roce 1970), zpracovaná společně s Ing. Františkem Kotyzou (MLVH) a s dalšími spoluautory z VÚLHM Jíloviště-Strnady. Tato publikace si v mnoha ohledech udržela vysokou aktuálnost až do dnešních dnů (tzn. vůči roku 1997) a slouží jako cenný zdroj informací i pro novou generaci školkařů. Velký význam pro školkařskou praxi měly především detailně rozpracované postupy pro podřezávání kořenů u různých druhů dřevin jako prostředek k získání vysoce kvalitního sadebního materiálu s bohatým kořenovým systémem. (Úplný přehled publikovaných prací Ing. Vratislava Duška, CSc. a jeho kolegů z VS Opočno lze vyhledat v samostatné elektronicky dostupné publikaci, která je k dispozici na adrese http://www.vulhmop.cz/download/Bibl51-00.pdf).

Rozsáhlá byla i poradní a expertní činnost ing. Duška. Připomeňme alespoň významný autorský podíl na ministerské Instrukci pro lesní školky státních organizací lesního hospodářství (vydalo ji Ministerstvo lesního a vodního hospodářství pro své podřízené složky, resortní organizace a školkařské provozy v roce 1977) nebo na oborové normě ON 48 2211 Semenáčky a sazenice lesních dřevin (ON byla schválena 5. prosince 1988; tiskem ji vydal Úřad pro normalizaci a měření v roce 1989). Dále se v 80. letech 20. století podílel na vyřešení mnoha provozních problémů lesních školek u všech podniků státních lesů. Jednalo se zejména o úkoly v souvislosti se zaváděním nových technologií pěstování sadebního materiálu a o manipulace s ním. V aktivní práci v oboru pokračoval i po svém odchodu do důchodu (v roce 1989), kde využíval své dlouholeté zkušenosti při poradní činnosti pro školkařské provozy.


Primární pramen: JURÁSEK, A.: Zemřel ing. Vratislav Dušek. Lesnická práce, 76, 1997, č. 5, s. 196-197.

Informace a údaje ke zveřejnění na webových stránkách připravil: doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc.

Publikování stránky: 8. září 2012

Datum poslední revize stránky: 13. listopadu 2023 /sr/