Ing. Vratislav Dušek, CSc. – spoluzakladatel moderního lesního školkařství

Ing. Vratislav Dušek, CSc. (1924 – 1997) byl dlouholetý vědecký pracovník VÚLHM – Výzkumné stanice Opočno. Jméno tohoto předního odborníka v lesním školkařství je trvale spojeno s rozvojem této disciplíny již od počátku 50. let minulého století. Jako výzkumný pracovník se významnou měrou zasloužil o postupné zavádění nových technologií ve školkách a o řešení palčivých školkařských problémů.
Z řady vyřešených výzkumných úkolů připomeňme např. rozpracování metod podřezávání kořenů, pěstování semenáčků na umělých substrátech a pod plastikovými kryty, automatizaci závlah v lesních školkách, pěstování obalených semenáčků a sazenic, pěstování poloodrostků, skladování sadebního materiálu v klimatizovaných skladech, optimalizaci výživy sadebního materiálu na substrátech a minerální půdě.

Dosažené výsledky publikoval téměř ve stovce příspěvků do odborných a vědeckých časopisů u nás i v zahraničí. Jeho nejznámějším a nejvýznamnějším dílem je souborná knižní publikace Moderní lesní školkařství (SZN 1970), zpracovaná společně s ing. Františkem Kotyzou a dalšími spolupracovníky. Tato publikace si v mnoha směrech udržela vysokou aktuálnost až do dnešních dnů a slouží jako zdroj informací pro novou generaci školkařů. Velký význam mají i detailně rozpracované postupy pro podřezávání kořenů u různých druhů dřevin jako prostředek k získání vysoce kvalitního sadebního materiálu.

Rozsáhlá byla i poradní a expertní činnost ing. Duška. Připomeňme alespoň významný autorský podíl na Instrukcích pro lesní školky (1977), oborové normě Semenáčky a sazenice lesních dřevin (1975, 1988). Dále se podílel na řešení mnoha provozních problémů školek, především v souvislosti se zaváděním nových technologií pěstování sadebního materiálu a manipulace s ním. V aktivní práci v oboru pokračoval i po odchodu do důchodu (v roce 1989), kde využíval své dlouholeté zkušenosti při poradní činnosti pro školkařské provozy.

Primární pramen: JURÁSEK, A.: Zemřel ing. Vratislav Dušek. Lesnická práce, 76, 1997, č. 5, s. 196-197.

Informace a údaje ke zveřejnění na webových stránkách připravil: doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc.

Publikování stránky: 8. září 2012

Datum poslední revize stránky: 18. července 2019