Tradice posuzování kvality sadebního materiálu lesních dřevin na VS Opočno

Výzkumná stanice Opočno se posuzováním kvality sadebního materiálu a praktickou školkařskou problematikou zabývá již od svého založení v roce 1951. Po řadu předchozích desetiletí zde probíhala úzká a efektivní spolupráce mezi aplikovaným resortním lesnickým výzkumem a školkařskými provozy. V letech 1952 až 1990 se nejrůznější formy expertizní a poradenské činnosti pro lesní školkaře na výzkumné stanici realizovaly a rozvíjely především zásluhou jejího dlouholetého vedoucího vědeckého pracovníka, Ing. Vratislava Duška, CSc. (na fotografii).
Po transformaci lesního školkařství v devadesátých letech minulého století se spolupráce VS Opočno s již převážně privatizovanými školkařskými provozy kumulovala zejména do úseku posuzování kvality sadebního materiálu lesních dřevin (SMLD) nebo optimalizace užívaných školkařských technologií. Od roku 1995 proto působí na VS Opočno specializovaná zkušební laboratoř, označovaná jako Školkařská kontrola a zaměřená přednostně na hodnocení morfologické a fyziologické kvality ve školkách produkovaného sadebního materiálu lesních dřevin. V roce 2000 byly činnosti a postupy této Zkušební laboratoře č. 1175.2 akreditovány Českým institutem pro akreditaci, o. p. s. (ČIA).
Na přelomu roku 2006/2007 přestal být Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady státní příspěvkovou organizací a stal se veřejnou výzkumnou institucí (podle ustanovení § 31 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích). Hlavní činností veřejných výzkumných institucí (zkratka v. v. i.) je výzkum (nebo zajišťování infrastruktury výzkumu), vymezený zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů. VÚLHM jako veřejná výzkumná instituce proto nyní expertní a poradenskou činnost pro lesní školkařství vykonává jako svoji vedlejší činnost, a to jen u takových aktivit, u kterých s rozvojem volné soutěže vzniká i trhem podmíněná celospolečenská poptávka po specializovaných službách.

Primární (použitý) pramen:

JURÁSEK, A. – NÁROVEC, V. – NÁROVCOVÁ, J.: Expertizní služby poskytované VÚLHM, v. v. i., Výzkumnou stanicí Opočno lesním školkařům. [Expertise services offered by FGMRI – Research Station at Opočno]. In: Aktuální problematika lesního školkařství České republiky v roce 2007. Sborník referátů a odborných příspěvků přednesených na semináři. 26. a 27. listopadu 2007, Jablonná nad Vltavou. Sest. V. Foltánek. Kostelec nad Černými lesy, Nakladatelství Lesnická práce 2007, s. 22 – 25. [ISBN 978-80-87154-04-5].

Informaci o tradici poradenství na VS Opočno podle primárního zdroje připravili: Václav Nárovec, Jarmila Nárovcová a Antonín Jurásek

Publikováno: 27. listopadu 2010

Datum poslední revize stránky: 18. července 2019