Zřizovací listina veřejné výzkumné instituce (výchozí verze z 23. června 2006)

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Těšnov 17
117 05 Praha 1
IČ: 00020478

V Praze dne 23. 6. 2006
Čj.: 22974/2006-11000

ZŘIZOVACÍ LISTINA

veřejné výzkumné instituce Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.,
vydaná podle ustanovení § 31 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích

I.
Úvodní ustanovení

V souladu s ustanovením § 31 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, se ke dni 1. ledna 2007 státní příspěvková organizace

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
se sídlem Jíloviště – Strnady, Praha 5 – Zbraslav, PSČ: 156 04
(IČ: 00020702)
(DIČ: CZ00020702)

stává veřejnou výzkumnou institucí nazvanou

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
se sídlem Strnady 136, 252 02 Jíloviště
(IČ: 00020702)
(DIČ: CZ00020702)

Pošta pro doručování korespondence: Praha 5 – Zbraslav, PSČ: 156 04

Veřejná výzkumná instituce je právnickou osobou, jejímž hlavním předmětem činnosti je výzkum, včetně zajišťování infrastruktury výzkumu, vymezený zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů. Veřejná výzkumná instituce svou hlavní činností zajišťuje výzkum podporovaný zejména z veřejných prostředků v souladu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropských společenství (článek 87 a 89 Smlouvy o založení Evropského společenství, ve znění pozdějších smluv).
Činnost veřejné výzkumné instituce musí být v souladu se zvláštními právními předpisy upravujícími veřejnou podporu.
Závazkové vztahy mezi veřejnými výzkumnými institucemi navzájem a mezi veřejnými výzkumnými institucemi na straně jedné a státem, územním samosprávným celkem nebo vysokou školou na straně druhé při realizaci hlavní, další nebo jiné činnosti veřejných výzkumných institucí, jakož i závazkové vztahy mezi veřejnou výzkumnou institucí a podnikateli při realizaci hlavní, další nebo jiné činnosti veřejné výzkumné instituce a podnikatelské činnosti podnikatelů se řídí obchodním zákoníkem.

II.
Zřizovatel:

Veřejná výzkumná instituce je zřízena Českou republikou. Jménem České republiky plní funkci zřizovatele Ministerstvo zemědělství, se sídlem Těšnov 17, 117 05 Praha 1 (IČ: 00020478).

III.
Neoficiální cizojazyčné názvy veřejné výzkumné instituce

Veřejná výzkumná instituce užívá v cizojazyčných publikacích následující překlady svého názvu:
Forest and Game Management Research Institute nebo zkráceně FGMRI v jazyce anglickém.

IV.
Určení doby, na kterou je veřejná výzkumná instituce zřizována

Veřejná výzkumná instituce se zřizuje na dobu neurčitou.

V.
Účel, ke kterému je veřejná výzkumná instituce založena

Účelem, ke kterému je veřejná výzkumná instituce zřízena, je rozvoj poznání a přenos poznatků vědních oborů v lesním hospodářství a myslivosti a příbuzných oborů k těmto oborům se vázajících.

VI.
Předmět činnosti

HLAVNÍ ČINNOST

Základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oborech lesního hospodářství a myslivosti a v příbuzných oborech k těmto oborům se vázajících včetně:

 • účasti v mezinárodních a národních centrech výzkumu a vývoje,
 • monitoringu zdravotního stavu lesních ekosystémů na plošné a intenzivní (ekosystémové) úrovni v rámci evropského výzkumného prostoru ERA, v návaznosti na vývoj společné metodologie monitoringu a na výzkumné projekty a aktivity Evropské unie,
 • vědecké, odborné a pedagogické spolupráce,
 • ověřování a přenosu výsledků výzkumu a vývoje do praxe, včetně poradenské činnosti a zavádění nových technologií,
 • lesnické a myslivecké činnosti.

DALŠÍ ČINNOST

Další činnost je prováděna zejména na základě požadavků příslušných organizačních složek státu nebo územních samosprávných celků ve veřejném zájmu a podporovaná zejména z veřejných prostředků podle zvláštních právních předpisů (například zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů).
Předmětem další činnosti veřejné výzkumné instituce je činnost navazující na hlavní činnost v oborech lesního hospodářství a myslivosti a v příbuzných oborech k těmto oborům se vázajících. Další činnost je prováděna v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a některých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, zákonem č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících, v platném znění a zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění.

 1. Činnosti technických poradců v oblasti přírodních a biologických věd, lesního hospodářství a myslivosti
 2. Testování, měření, analýzy a kontroly
 3. Zpracování dat, služby databank, správa sítí
 4. Výroba hnojiv
 5. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí
 6. Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 7. Reklamní činnost a marketing
 8. Vydavatelské a nakladatelské služby
 9. Grafické a kresličské práce
 10. Soudně znalecká činnost v oborech čistota ovzduší, doprava, chemie, lesní hospodářství, ochrana přírody, patenty a vynálezy, vodní hospodářství a zemědělství – poškozování lesních porostů imisemi, technologie a mechanizace dopravy dříví, výstavba a údržby lesních cest, aplikace pesticidů v ochraně lesa, hnojení lesních porostů umělými hnojivy, genetika, šlechtění a introdukce dřevin, fytocenóza dřevin, obnova, ošetřování a výchova porostů, semenářství, ochrana dřevin a dřevní hmoty proti biotickým a abiotickým včetně aplikace pesticidů, technologie a mechanizace prací ve školkách, při obnově porostů, těžbě a soustřeďování dříví a ve výstavbě a údržbě cest, chov zvěře, ochrana a péče o zvěř, lov zvěře a škody zvěří, poškozování porostů imisemi, projektování automatizovaných systémů řízení, poškozování lesních porostů imisemi, ochrana lesních dřevin proti biotickým a abiotickým činitelům včetně aplikace pesticidů, narušení fytocenózy lesních dřevin, chov a péče o lovnou zvěř, technologie a mechanizace prací v lesních školkách, v obnově lesních porostů, v dopravě dříví a ve výstavbě a údržbě lesních cest, škody způsobené lesnickou činností na zdrojích vody, chov lovné zvěře, její ochrana, péče o lov

Další činnost může veřejná výzkumná instituce provádět pouze za podmínek stanovených § 21 odst. 3 zákona č. 341/2005 Sb. (podrobnější úpravu provádění další činnosti stanovují vnitřní předpisy). Pokud je na konci účetního období výsledkem hospodaření v další činnosti ztráta, veřejná výzkumná instituce neprodleně takovou činnost ukončí.
Rozsah další činnosti je ročně stanoven maximálně do výše finančních výnosů z hlavní činnosti a bude každoročně upřesňován vnitřním předpisem veřejné výzkumné instituce.

JINÁ ČINNOST

Jiná činnost je činnost hospodářská prováděná za účelem zisku. Jinou činnost může veřejná výzkumná instituce provádět pouze za podmínek stanovených § 21 odst. 3 zákona č. 341/2005 Sb. (podrobnější úpravu provádění jiné činnosti stanovují vnitřní předpisy) a na základě živnostenských oprávnění nebo jiných podnikatelských oprávnění, je-li jich k provozování činnosti třeba.
Podmínky pro provádění jednotlivých jiných činnosti jsou stanoveny příslušnými zákony a vnitřními předpisy veřejné výzkumné instituce.
Veřejná výzkumná instituce může provozovat živnosti pouze splní-li podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Pokud je na konci účetního období výsledkem hospodaření v jiné činnosti ztráta, veřejná výzkumná instituce neprodleně takovou činnost ukončí.
Rozsah jiné činnosti je ročně stanoven maximálně do výše 35 % celkových finančních výnosů veřejné výzkumné instituce a bude každoročně upřesňován vnitřním předpisem.
Jiná činnost je prováděna v oblasti přírodních a biologických věd, lesního hospodářství a myslivosti a v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, zákonem č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a některých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění.

ŽIVNOSTI VOLNÉ

 1. Činnosti technických poradců v oblasti přírodních a biologických věd, lesního hospodářství a myslivosti
 2. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a biologických věd, nebo společenských věd
 3. Testování, měření, analýzy a kontroly
 4. Zpracování dat, služby databank, správa sítí
 5. Výroba hnojiv
 6. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí
 7. Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 8. Reklamní činnost a marketing
 9. Kopírovací práce
 10. Vydavatelské a nakladatelské služby
 11. Grafické a kresličské práce
 12. Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a myslivost
 13. Ubytovací služby

ŽIVNOSTI VÁZANÉ

 1. Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin

ČINNOSTI, KTERÉ NEJSOU ŽIVNOSTMI

 1. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (vedle pronájmu nejsou pronajímatelem poskytovány jiné než základní služby zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor)
 2. Soudně znalecká činnost v oborech čistota ovzduší, doprava, chemie, lesní hospodářství, ochrana přírody, patenty a vynálezy, vodní hospodářství a zemědělství – Poškozování lesních porostů imisemi, technologie a mechanizace dopravy dříví, výstavba a údržby lesních cest, aplikace pesticidů v ochraně lesa, hnojení lesních porostů umělými hnojivy, genetika, šlechtění a introdukce dřevin, fytocenóza dřevin, obnova, ošetřování a výchova porostů, semenářství, ochrana dřevin a dřevní hmoty proti biotickým a abiotickým včetně aplikace pesticidů, technologie a mechanizace prací ve školkách, při obnově porostů, těžbě a soustřeďování dříví a ve výstavbě a údržbě cest, chov zvěře, ochrana a péče o zvěř, lov zvěře a škody zvěří, poškozování porostů imisemi, projektování automatizovaných systémů řízení, poškozování lesních porostů imisemi, ochrana lesních dřevin proti biotickým a abiotickým činitelům včetně aplikace pesticidů, narušení fytocenózy lesních dřevin, chov a péče o lovnou zvěř, technologie a mechanizace prací v lesních školkách, v obnově lesních porostů, v dopravě dříví a ve výstavbě a údržbě lesních cest, škody způsobené lesnickou činností na zdrojích vody, chov lovné zvěře, její ochrana, péče o lov
 3. Hospodaření v lesích
 4. Výroba osiva a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu
 5. Rostlinná výroba

VII.
Vymezení majetku

Vymezení majetku, který je vkládán do veřejné výzkumné instituce, včetně ocenění majetku v účetních cenách podle zvláštního právního předpisu, a vymezení závazků, které souvisejí s vkládaným majetkem a přecházejí na veřejnou výzkumnou instituci bude provedeno v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 341/2005 Sb. a bude tvořit přílohu této zřizovací listiny.

VIII.
Základní organizační struktura

Organizační struktura je vymezena organizačním řádem veřejné výzkumné instituce.
Orgány veřejné výzkumné instituce jsou v souladu s ustanoveními § 16 zákona č. 341/2005 Sb. ředitel, rada instituce a dozorčí rada.
Statutárním orgánem veřejné výzkumné instituce je ředitel. Prvním zástupcem statutárního orgánu je náměstek pro vědu a výzkum, druhým zástupcem statutárního orgánu je ekonomický náměstek.
Poslání a činnost, kompetence a zodpovědnost ředitele, rady instituce a dozorčí rady jsou dány ustanoveními zákona č. 341/2005 Sb. a vnitřními předpisy veřejné výzkumné instituce.

IX.
Právní nástupnictví

Veřejná výzkumná instituce je právním nástupcem státní příspěvkové organizace Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti (IČ: 020702), zřízené Ministerstvem zemědělství (zřizovací listina čj. 26278/2001-3030 z 2. července 2001, v platném znění, zřizovací listina čj. 2100/99-3030 ze dne 31. prosince1999 a zřizovací listina čj. 2669/95-520 ze dne 31. prosince 1992).
Předcházejícími právními nástupci byly rozpočtová organizace Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti (IČ:020702), zřízená Ministerstvem zemědělství (statut čj. 13073/432/OS/75 ze dne 2. prosince 1975) a rozpočtová organizace Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti zřízená ke dni 1. ledna 1951 vyhláškou ministra zemědělství č. 53/1951 Úředního listu Československé republiky ze dne 12. ledna 1951.
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, příspěvková organizace, vznikl integrací řady specializovaných lesnických výzkumných ústavů a pracovišť. První předchůdce datuje svůj vznikl již k 31. 10. 1921, to je krátce po vzniku samostatné České republiky, kdy byl pro řešení problémů v lesním hospodářství založen Ústav pro ochranu lesů na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství. Další lesnické výzkumné ústavy byly založeny v dalších letech:
1922 – Ústav biochemie,
1923 – Ústav zakládání lesa a lesnické ekonomiky a Ústav pěstování lesa v Brně,
1933 – Ústav lesnické politiky a hospodářských věd.
Po roce 1945 vznikly další lesnické výzkumné ústavy a pracoviště:
Ústav dendrologie a geobotaniky,
Ústav těžby dřeva a technologie,
Ústav lesní dopravy a výstavby,
Výzkumná stanice pro školkařství a pěstování lesa,
Výzkumná stanice pro rychle rostoucí dřeviny a semenářství,
Výzkumná stanice pro lesní techniku a technologii.
V roce 1947 vzniklo Ředitelství státních výzkumných ústavů lesnických, které koordinovalo práci jednotlivých výzkumných ústavů a pracovišť.
V roce 1951 byly lesnické výzkumné ústavy koncentrovány do jednoho pracoviště v Jílovišti – Strnadech a jejich integrací byl zřízen Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti. V současné podobě je jediným resortním lesnickým výzkumným ústavem zahrnujícím veškeré vědní disciplíny v lesním hospodářství a myslivosti.

X.
Závěrečná ustanovení

Tato zřizovací listina nabývá platnosti dnem podpisu ministrem zemědělství a účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Přílohy:
Vymezení majetku, který je vkládán do veřejné výzkumné instituce, včetně ocenění majetku v účetních cenách podle zvláštního právního předpisu, a vymezení závazků, které souvisejí s vkládaným majetkem a přecházejí na veřejnou výzkumnou instituci

Ing. Jan M l á d e k, CSc.
ministr zemědělství