Jurásek Antonín, doc. Ing. CSc.

E-mail:
Telefon:494 668 391
Mobil:602 299 930
Útvar:Výzkumná stanice Opočno
Linka:141
Web:Osobní www stránka
Funkce:Vědecký pracovník
vulhm-lide-jurasek

Doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc. je absolventem SLTŠ Hranice na Moravě (1972) a dálkového studia lesního inženýrství na LF VŠZ v Brně (1983). V rezortním lesnickém výzkumu pracuje od roku 1975, kdy se začal zabývat problematikou zdravotního stavu dospělých bukových porostů, což bylo i tématem jeho diplomové práce. V roce 1992 obhájil kandidátskou disertační práci na téma „Vliv prostředí a způsobů pěstování na růst řízkovanců smrku a buku“; v roce 2006 habilitoval na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Téma habilitační práce bylo „Pěstování řízkovanců buku lesního (Fagus sylvatica L.)“. V rámci vědecké činnosti se již dlouhodobě specializuje na výzkum kvality sadebního materiálu lesních dřevin, netradičních způsobů pěstování sadebního materiálu a jeho růstu při obnově lesa, dále na biotechnická opatření pro udržení stability a funkčnosti lesa při umělé obnově (řízkování, intenzivní školkařské technologie, aklimatizace a další). V období let 1985–1989 a 1990–1994 byl samostatným řešitelem dílčího úkolu zaměřeného na  pěstování sadebního materiálu pro imisní oblasti, který byl zařazen do pěstebních projektů MZe ČR. Od roku 1995 koordinoval v rámci rezortního výzkumu pěstební projekt „Pěstování lesa v ekotopech narušených antropogenní činností“, který byl v roce 1999 transformován do dlouhodobého výzkumného záměru. V letech 2004–2008 byl koordinátorem a zodpovědným řešitelem výzkumného záměru MZE0002070201 „Stabilizace funkcí lesa v biotopech narušených antropogenní činností“. Koordinátorem a zodpovědným řešitelem byl i v rámci dalšího navazujícího výzkumného záměru MZE0002070203, jehož řešení probíhalo v letech 2009–2013. Od roku 2014 je opět koordinátorem nově koncipovaného ústavního výzkumného projektu “Stabilizace a rozvoj funkcí lesa v měnících se podmínkách prostředí“. V minulých letech byl a v současnosti i je zodpovědným řešitelem a spoluřešitelem řady projektů NAZV s problematikou obnovy lesa. Dlouhodobě se podílí na expertní a poradní činnosti pro vlastníky lesa a státní správu na úseku kvality sadebního materiálu, lesního školkařství, obnovy lesa a zalesňování. Na VS Opočno inicioval v devadesátých letech minulého století založení akreditované zkušební laboratoře pro hodnocení kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Je spoluautorem normy ČSN 48 2115 „Sadební materiál lesních dřevin“ a její úplné revize v roce 2012, dále ČSN 48 2116 „Umělá obnova lesa a zalesňování“. Podílel se na přípravě legislativy v problematice obnovy lesa a kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin. V letech 1991-2014 pracoval ve funkci vedoucího Výzkumné stanice Opočno.

Významnější publikace (výběrová bibliografie z let 1982-2014)