Stabilizace a rozvoj funkcí lesa v měnících se podmínkách prostředí (2014-2017)

Ústavní výzkumný projekt (zkr. ÚVP) s názvem „Stabilizace a rozvoj funkcí lesa v měnících se podmínkách prostředí“ (hlavní koordinátor projektu: doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc.) je realizační formou institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace MZe ČR (2014: Rozhodnutí č. RO0114 – č.j. 8653/2014-MZE-17011; 2015: Rozhodnutí č. RO0115 – č.j. 5774/2015-MZE-17011; 2016: Rozhodnutí č. RO0116 – č.j. 10462/2016-MZE-17011; Rozhodnutí č. RO0117 o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace: č.j. 6779/2017-MZE-14151). Cílem ústavního výzkumného projektu, jehož řešení započalo na Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady v lednu 2014, je získat nové vědecké poznatky a integrovat je při naplňování strategických cílů lesního hospodářství. Jedná se zejména o zlepšení životaschopnosti lesů dále propracovaným, trvale udržitelným obhospodařováním lesů, udržením a vhodným zvýšením biodiverzity, zachováním a posílením funkcí lesa a podporou adaptace lesa na měnící se podmínky prostředí.

Ústavní výzkumný projekt je vzhledem ke svému rozsahu a komplexnosti tvořen šesti oborově členěnými dílčími výzkumnými projekty (zkr. DVP), které řeší následující aktuální výzkumné problémy:

Dílčí výzkumné projekty:

DVP 1 – Ekologická a produkční stabilita lesů v dynamice změn antropogenních a přírodních podmínek (koordinátor: V. Šrámek)

DVP 2 – Vliv biotických činitelů na stabilitu lesních ekosystémů (koordinátor: M. Knížek)

DVP 3 – Šlechtění, záchrana a reprodukce genových zdrojů lesních dřevin v měnících se podmínkách prostředí (koordinátorka: P. Máchová)

DVP 4 – Zvýšení stability zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin a optimalizace jejich využití (koordinátor: P. Kotrla)

DVP 5 – Optimalizace obnovy lesa a zalesňování v měnících se podmínkách prostředí (koordinátor: J. Leugner; zástupce koordinátora: A. Jurásek)

DVP 6 – Optimalizace pěstebních opatření pro plnění funkcí lesa v měnících se podmínkách prostředí (koordinátor: J. Novák; zástupce koordinátora: M. Slodičák)

Další podrobnosti o struktuře ÚVP
Tisková zpráva o výsledcích ÚVP dosažených v úvodním roce řešení

Na prezentovaný ústavní výzkumný projekt z období let 2014-2017 nyní (od roku 2018) navazuje řešení 13 výzkumných záměrů (úkolů) koncipovaných dle schválené DLOUHODOBÉ KONCEPCE ROZVOJE VÝZKUMNÉ ORGANIZACE

Pro webové stránky připravil hlavní koordinátor: Antonín Jurásek

Datum poslední aktualizace stránky: 2. července 2019