Struktura ústavního výzkumného projektu (2014-2017)

Ústavní výzkumný projekt (zkr. ÚVP) s názvem „Stabilizace a rozvoj funkcí lesa v měnících se podmínkách prostředí“ (hlavní koordinátor projektu: doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc.) je vzhledem ke svému rozsahu a komplexnosti tvořen šesti oborově členěnými dílčími výzkumnými projekty (zkr. DVP), které řeší následující aktuální výzkumné problémy:

DVP 01

V oboru ekologie lesa se dlouhodobý výzkum soustřeďuje na:

 • Výzkum a hodnocení zdravotního stavu lesů a vlivu abiotických a antropogenních faktorů;
 • Lesnickou hydrologii, bioklimatologii a hydropedologii;
 • Hodnocení výživy lesních porostů;
 • Výzkum procesů v lesních ekosystémech spojených se změnou klimatu.

Cílem ekologického výzkumu je identifikace a kvantifikace rizik, které ohrožují zdravotní stav a stabilitu lesních porostů, případně plnění jejich hospodářských či mimoprodukčních funkcí. Řešení této problematiky se opírá o dobře vybavený mezinárodní systém monitoringu lesních porostů, který je nutné udržet i následujícím období. V období 2014-2017 předpokládáme posílení činností zaměřených na stav lesních půd a koloběh živin ve vztahu k současné depoziční zátěži a postupům lesnického managementu, výzkum biologických i chemických postupů revitalizace lesních půd a jejich působení z ekosystémového pohledu, komplexní vyhodnocování meteorologických faktorů a jejich dlouhodobých změn se zaměřením na vodní bilanci, extrémní meteorologické situace a teplotní posuny favorizující působení biotických patogenů.

DVP 02

V oboru ochrany lesa je výzkumná činnost soustředěna na:

 • Výzkum lesních ekosystémů z aspektů ochrany lesa;
 • Výzkum zmírnění negativních dopadů obranných opatření na životní prostředí;
 • Výzkum moderních metod kontroly a prognózy.

Cílem leso-ochranářského výzkumu je zefektivnění nebo vypracování nových obranných metod proti hmyzím škůdcům, houbovým chorobám a dalším biotickým a abiotickým druhům poškození, včetně invazních druhů, v návaznosti na změny ve způsobu hospodaření, druhové, věkové a prostorové skladby lesů, změny podnebí a předpokládané klimatické změny, změny v antropogenní zátěži s ohledem na ochranu biodiverzity lesů. Důležitým cílem zůstává zaměření na zvýšení efektivity a racionalizace kontrolních a obranných opatření, především z pohledu nákladovosti, ekologizace kontrolních a obranných opatření, včetně zefektivnění aplikace přípravků na ochranu rostlin.

DVP 03

V oboru biologie a šlechtění lesních dřevin je výzkum zaměřen na oblasti:

 • Genetické variability populací lesních dřevin;
 • Zachování a reprodukce cenných genetických zdrojů;
 • Šlechtění lesních dřevin na produkci, odolnost aj.;
 • Biotechnologického výzkumu;
 • Provenienčního výzkumu domácích a introdukovaných dřevin.

Cílem výzkumu v oboru je získat informace o lesních dřevinách související s jejich zdravotním stavem, produkcí i plněním nejrůznějších ekosystémových funkcí pro zvýšení ekonomické efektivnosti a konkurenceschopnosti odvětví lesního hospodářství. Vysoce aktuální je zejména detailnější poznání genetické diverzity domácích populací lesních dřevin, dále vytvoření postupů na zachování a reprodukci významných genetických zdrojů a realizace šlechtitelského výzkumu, zaměřeného na odolnost, produkci a další užitečné vlastnosti s využitím biotechnologických metod.

DVP 04

V oboru lesního semenářství a pěstování rychlerostoucích dřevin je činnost zaměřena na:

 • Výzkum možností využití rychle rostoucích dřevin (RRD);
 • Problematiku osiva lesních dřevin.

Cílem výzkumu v oboru je rozvoj šlechtění a využití rychle rostoucích dřevin, které jsou zdrojem dřeva jako obnovitelné suroviny a alternativním zdrojem energie, mají nezastupitelné místo jako první generace lesa a uplatňují se v systémech agrolesnictví. V problematice semenářství je hlavním cílem vývoj možností přesnějšího a rychlejšího hodnocení kvality semen, optimalizace zpracování semenné suroviny, předosevní příprava a skladování dormantních semen lesních dřevin související s jejich zdravotním stavem, produkcí i plněním nejrůznějších ekosystémových funkcí pro zvýšení ekonomické efektivnosti a konkurenceschopnosti odvětví lesního hospodářství.

DVP 05 a DVP 06

V oboru pěstování lesa je výzkum zaměřen na následující oblasti:

 • Lesní školkařství a kvalitu sadebního materiálu lesních dřevin;
 • Optimalizaci umělé a přirozené obnovy lesa včetně zalesňování nelesních půd;
 • Výchovu lesních porostů;
 • Lesopěstební opatření pro plnění funkcí lesa.

Cílem pěstebního výzkumu je uchování a zlepšení biologické rozmanitosti, integrity, zdravotního stavu a odolnosti lesních porostů s ohledem na možné scénáře globálních a krajinných změn. Návazně i stanovení nových nebo úprava stávajících pěstebních postupů vedoucích v dlouhodobějším měřítku k přizpůsobivosti a odolnosti lesních porostů k měnícím se podmínkám prostředí, a tím ke zvýšení stability lesních ekosystémů a zajištění plnění celospolečensky důležitých funkcí lesa.

Informace o struktuře ústavního výzkumného projektu z let 2014-2017 připravil: Ing. Jiří Novák, Ph.D.

Datum poslední revize stránky: 16. července 2019