Novák Jiří, Ing. Ph.D.

E-mail:
Telefon:494 668 391
Mobil:724 907 649
Útvar:Výzkumná stanice Opočno
Linka:135
Web:Osobní www stránka
Funkce:Vědecký pracovník
vulhm-lide-novak

Narozen 2. 12. 1971 ve Dvoře Králové nad Labem.
Ve VÚLHM, v. v. i. – Výzkumné stanici Opočno zaměstnán od 1995.

Vzdělání

 • Gymnázium Dobruška (maturitní zkouška v roce 1990),
 • Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta (státní zkouška – lesní inženýr v roce 1995),
 • Univerzita Pardubice, Licenční studium „Statistické zpracování dat“ (závěrečná zkouška v roce 2004),
 • Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Doktorandské studium (obhajoba disertační práce na téma „Efekt výchovy borových porostů ve vztahu ke klimatu“ – titul Ph.D. v roce 2005).

Výzkumná činnost

Jako výzkumný pracovník se podílím na řešení problematiky vlivu výchovy lesa a dalších pěstebních opatření na stabilitu, odolnost vůči působení abiotických činitelů a imisí a úpravu porostního prostředí.

Řešené projekty

 • 2012 – 2016, NAZV QJ1220316 „Hodnocení očekávaných změn v růstu a mortalitě lesních porostů, dopadů na produkční funkci lesů ČR a návrh adaptační stratégie“ (spoluřešitel projektu).
 • 2012 – 2016, NAZV QJ1220317 „Integrované hodnocení dopadů hmyzích škůdců a houbových patogenů na smrkové porosty ČR jako východisko pro jejich operativní management“ (spoluřešitel projektu).
 • 2012 – 2016, TAČR TA02021250 „Pěstebně-ekologické a ekonomické optimum výchovy lesních porostů“ (spoluřešitel projektu).
 • 2011 – 2014, NAZV QI112A172 „Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR“ (spoluřešitel projektu).
 • 2009 – 2013, Výzkumný záměr Ministerstva zemědělství MZE 0002070203 „Stabilizace funkcí lesa v antropogenně narušených a měnících se podmínkách prostředí“, dílčí záměr „Podpora funkcí lesa pěstebními opatřeními při výchově a obnově lesních porostů“ (spoluřešitel dílčího záměru).

Ukončené projekty

 • 2009 – 2011, NAZV QH91072 „Role lesních dřevin a pěstebních opatření v procesu formování půdního prostředí lesního ekosystému“ (spoluřešitel projektu).
 • 2008 – 2010, GAČR 526/08/P587 „Trvale udržitelné hospodaření v porostech borovice lesní (Pinus sylvestrisL.) s ohledem na zachování optimálních stanovištních a produkčních podmínek“ (řešitel postdoktorandského grantu).
 • 2005 – 2007, NAZV QG 50008 „Dynamika přeměny půdního prostředí zalesněných zemědělských pozemků na půdní prostředí lesního ekosystému“ (spoluřešitel projektu).
 • 2005 – 2007, Grantová služba LČR „Lesnické hospodaření v Krušných horách“ (spoluřešitel projektu).
 • 2003 – 2004, Grantová služba LČR „Lesnické hospodaření v Jizerských horách“ (spoluřešitel projektu).
 • 2004 – 2008, Výzkumný záměr Ministerstva zemědělství MZE – 0002070201 „Stabilizace funkcí lesa v biotopech narušených antropogenní činností v měnících se podmínkách prostředí“, dílčího záměr „Výchova lesních porostů v měnících se podmínkách prostředí s ohledem na funkce lesa“ (spoluřešitel dílčího záměru).
 • 1999 – 2003, Výzkumný záměr Ministerstva zemědělství MZE-M06-99-01 „Pěstování lesa v ekotopech narušených antropogenní činností“, dílčí záměr „Výchova lesních porostů v měnících se imisně ekotopových poměrech s ohledem na funkční účinky lesa“ (spoluřešitel dílčího záměru).
 • 1995 – 1998, Výzkumný záměr Ministerstva zemědělství „Pěstování lesa v ekotopech narušených antropogenní činností“, dílčí projekt“Výchova lesních porostů v ekotopech narušených antropogenní činností“ (spoluřešitel dílčího projektu).

Členství v mezinárodních organizacích a zahraniční spolupráce

 • Deutscher Verband forstlicher Forschungsanstalten. Sektion Ertragskunde (od r. 2000).
 • IUFRO, division 1 (Working Party 1.05.08) (od r. 2004).
 • EFI Project Centre ConForest (The question of CONversion of coniferous FORESTs on sites naturally dominated by broadleaves for sustainable fulfilment of society’s needs) (od r. 2004).