Stabilizace funkcí lesa v biotopech narušených antropogenní činností v měnících se podmínkách prostředí (2004-2008)

V rámci výzkumného záměru je řešena problematika stabilizace a trvalé udržitelnosti lesa v biotopech narušených antropogenní činností v měnících se podmínkách prostředí. Systémové pojetí tohoto záměru zahrnuje monitorování zdravotního stavu lesů a prostředí, vliv biotických faktorů na funkce lesa a na ně systémově navazující výzkum a optimalizace biotechnických a biopěstebních opatření, obnovy a výchovy lesa.

Výzkumný záměr je vzhledem ke komplexnosti a rozsahu tvořen šesti navzájem provázanými dílčími záměry, které pod koordinační nadstavbou řeší následující aktuální problémy:

Dílčí záměr 01

Zdravotní stav a funkčnost lesních porostů v biotopech narušených antropogenní činností
(koordinátor V. Šrámek)

Dílčí záměr 01 hodnotí zdravotní stav lesních porostů v lokalitách s historicky silnou imisní zátěží i v dalších oblastech v souvislosti s dynamikou vývoje antropogenních stresových faktorů, parametrů prostředí. Pozornost je věnována parametrům vitality a růstu v závislosti na výživě porostů, depozicích, současných imisních parametrech, klimatických faktorech. Zároveň je věnována pozornost pohybu vody v lesním ekosystému a chemické interakci v rámci vodního režimu lesních porostů. Je sledována dlouhodobá účinnost opatření chemické meliorace, jejich efektivita a význam pro udržení funkcí lesa v historicky silně antropogenně zatížených oblastech.

Dílčí záměr je členěn na 4 tematické okruhy:

 • Zdravotní stav a funkčnost lesních porostů pod vlivem imisí a dalších stresových faktorů (Šrámek)
 • Dynamika prvků v lesních ekosystémech v měnících se podmínkách prostředí (Bíba)
 • Hodnocení dlouhodobých efektů vápnění a hnojení lesních porostů na stabilizaci funkcí lesa (Šrámek)
 • Kritéria výživy lesních porostů ve vztahu ke stabilizaci funkcí lesa (Novotný).

Dílčí záměr 02

Druhová diverzita, populační struktura a vliv živočichů a hub na funkce lesa v antropogenně ovlivněných biotopech
(koordinátor J. Holuša)

Dílčí záměr je zaměřen na otázky vztahu vybraných skupin živočichů a hub v lesním ekosytému, které budou řešeny na různých úrovních vazeb. Jedná se o definování druhového spektra, jeho závislosti na charakteru fytocenózy, funkce ve společenstvu, ovlivňování edifikátorů ekosystému až po vypracování integrované ochrany proti druhům, jež v podmínkách snížené rezistence negativně ovlivňují funkce narušených lesních porostů.

Dílčí záměr je proto členěn na 3 tematické okruhy:

 • Foliofágní, fytosugní a kambioxylofágní hmyz v biotopech narušených antropogenní činností (Holuša)
 • (od roku 2005) Houby a jejich role při rozpadu jehličnatých porostů (Soukup)
 • (od roku 2005) Role rhizofágního hmyzu při zakládání lesních porostů (Švestka).

Dílčí záměr 03

Biotechnická opatření pro udržení stability a funkčnosti lesa při zalesňování
(koordinátor A. Jurásek)

Dílčí záměr 03 se zabývá problémy souvisejícími se stanovením potřebné kvality sadebního materiálu pro extrémnější stanoviště a možnými pozitivními i negativními dopady nových školkařských a zalesňovacích postupů na stabilitu uměle obnovovaných porostů včetně ověřování růstu autovegetativně množeného sadebního materiálu. Řešení je zaměřeno i na studium specifik růstu horských populací dřevin v juvenilní stádiu ve vztahu k obnově lesa.

Dílčí záměr je členěn na 4 tematické okruhy:

 • Specifika výběru a přípravy sadebního materiálu pro horské oblasti (Martincová)
 • Kvalita a stabilita kultur založených sadebním materiálem z intenzivních technologií (Jurásek)
 • Možnosti použití autovegetativního množení sadebního materiálu při obnově lesa (Jurásek)
 • Vliv tvarových deformací dřevin na kvalitu zakládaných lesních porostů (Nárovcová).

Dílčí záměr 04

Obnova, přestavba a zakládání lesů v měnících se podmínkách prostředí s ohledem na funkce lesa
(koordinátor J. Souček)

Dílčí záměr se zabývá vybranými aktuálními okruhy obnovy, přestavby a zakládání lesů v biotopech narušených antropogenními a klimatickými změnami. Přitom je zohledňováno významné postavení našich hlavních lesních dřevin v gradientu stanovištně a porostně značně diferencovaných lesních ekosystémů, při ekologické stabilizaci a přestavbě stávajících porostů i při zakládání porostů na nelesních půdách. Hlavním předmětem činnosti dílčího záměru je tvorba a ověřování biologicky a technologicky opodstatněných, resp. efektivních obnovních postupů, které povedou k vytvoření ekologicky stabilních porostů s dostatečně diferencovanou druhovou, ekotypovou, prostorovou a věkovou skladbou s maximálním využitím spontánních procesů. Obnovované, přeměňované a zakládané porosty přitom v rámci svých růstových a vývojových stádií musí integrovaně plnit příslušné produkční, ekologické i environmentální funkce společností na ně kladené. Velká pozornost přitom bude věnována přeměnám a diverzifikaci stanovištně nevhodných, ekologicky labilních smrkových a borových monokultur, tvorbě porostních směsí a přeměnám porostů náhradních dřevin.

Dílčí záměr je členěn na 6 tématických okruhů:

 • Vliv stanovištních a porostních poměrů na obnovu, přestavbu a zakládání lesů (Souček)
 • Obnova smrkových porostů a přestavba porostů náhradních dřevin (Balcar)
 • Obnova a stabilizace bukových a smíšených porostů (Vacek)
 • Přírodě blízké způsoby pěstební péče o lesní porosty (Souček)Pě
 • stování borových porostů prvního věkového stupně v měnících se podmínkách prostředí (Nárovec, J. Kaňák)
 • Zakládání a stabilizace lesních porostů na nelesních půdách (Kacálek).

Dílčí záměr 05

Podpora funkcí lesa lesopěstebními opatřeními s ohledem na měnící se podmínky prostředí
(koordinátor V. Černohous)

Dílčí záměr 05 řeší problematiku podpory obnovy a pěstování lesa se zvláštním zřetelem k poznání a následné úpravě prostředí zejména v horských oblastech. Upřednostňován bude výzkum postupů chránících lesní půdu před degradací (šetrné obnovní technologie, příprava stanoviště včetně úpravy vodního režimu, protierozní opatření, použití melioračních materiálů, biologická meliorace a další). K doplnění a úpravě hospodářských opatření ve vodohospodářsky významných lesích bude sloužit výzkum hydrických účinků lesních porostů prováděný na soustavě dlouhodobých experimentálních objektů v horských a podhorských oblastech. Dílčí záměr se také dotkne aktuální problematiky chřadnoucích kultur, zejména smrku, na stanovištích s extrémními ekotopovými a imisními poměry.

Dílčí záměr se člení na 4 tématické okruhy:

 • Trvalá udržitelnost funkcí lesa na stanovištích ohrožených introskeletovou a vodní erozí (Šach)
 • Podpora půdoochranných funkcí lesa na stanovištích narušených mechanizačními prostředky (Šach)
 • Podpora funkcí lesa na stanovištích ovlivněných vodou (Černohous)
 • Podpora vodohospodářských funkcí lesních porostů ve vodohospodářsky významných lesích (Šach).

Dílčí záměr 06

Výchova lesních porostů v měnících se podmínkách prostředí s ohledem na funkce lesa
(koordinátor M. Slodičák)

Dílčí záměr 06 se v souladu se zásadami státní lesnické politiky zabývá výzkumem vlivu různých režimů porostní výchovy (bezzásahový režim, pozitivní výběr v úrovni a negativní výběr v podúrovni) na diverzifikaci prostorové výstavby, druhové a věkové skladby smrkových a borových monokultur s cílem zvýšit jejich stabilitu a funkční účinnost prohloubením jejich biodiverzity. Zkoumán je dále vliv výchovy hlavních hospodářských dřevin a jejich směsí (smrk, borovice, buk, dub, PND) na produkci dřeva (kvantitu i kvalitu) a také na trvalost a bezpečnost produkce (statická stabilita, zdravotní stav). Součástí dílčího záměru je také výzkum vlivu různých režimů výchovy (včetně režimu „bez zásahu“) na opad, dekompozici a následnou akumulaci biomasy v humusových horizontech (poutání C).

Dílčí záměr je členěn na 3 tematické okruhy:

 • Výchova jako prostředek diverzifikace prostorové výstavby, druhové a věkové skladby smrkových a borových monokultur (Slodičák)
 • Vliv výchovy na plnění dřevoprodukční funkce lesa (Slodičák)
 • Vliv výchovy na plnění ostatních funkcí lesa (Novák).

Útvar: Pěstování lesa (Výzkumná stanice Opočno)
Typ projektu: výzkumný záměr
Zadavatel: MZe ČR (evid. označ. projektu: MZE0002070201)
Řešitel(é): doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc.

Informace a údaje ke zveřejnění na webových stránkách připravil hlavní koordinátor projektu: doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc.

Datum poslední aktualizace stránky: 2. července 2019