Výstupy projektu TA04021467

Název projektu VaVaI: „Optimalizace systémů hnojení a hospodaření na půdách lesních školek“

Evidenční označení projektu VaVaI a doba jeho řešení: TA04021467 (2014-2017); TH04030346 (2019-2022)

Řešitelská pracoviště: LESOŠKOLKY s. r. o. Řečany nad Labem a Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady (Výzkumná stanice Opočno)

Řešitelský tým (seřazeno sestupně dle abecedního pořadí příjmení členů týmu): Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D.; Ing. Václav Nárovec, CSc. (oba VS Opočno); Ing. Ladislav Němec; Ing. Přemysl Němec, MBA (oba LESOŠKOLKY s. r. o. Řečany nad Labem)


Výběr z výsledků (publikací) projektu TA04021467 a jeho navazující 2. etapy (TH04030346):

(seřazeno sestupně dle abecedního pořadí příjmení autorů)


HREUS, S. – NÁROVEC, V.: Představení pomocné půdní látky Brozit – amfibolitové bazické moučky z lomu Mirošov. In: Aktuální problematika lesního školkařství ČR v roce 2021. Sborník odborných příspěvků. Sest. J. Kostelníková. Čáslav, Sdružení lesních školkařů 2021, s. 29–34. – ISBN 978-80-906781-9-4 (on-line); s. 27–31. – ISBN 978-80-906781-8-7 (print). (Výstup za MZE-RO0118) Dostupné na World Wide Web: http://www.vulhmop.cz/download/Sbornik-aktualni-problematika-2021.pdf (On-line)

HREUS, S. – NÁROVEC, V. – NĚMEC, P:. Zkušenosti z aplikačních zkoušek pomocné půdní látky Brozit. [Experience from application tests of soil improver Brozit]. In: Aktuální problematika lesního školkařství ČR v roce 2022. Sborník odborných příspěvků. Sest. J. Kostelníková. Čáslav, Sdružení lesních školkařů 2022, s. 29–33. – ISBN 978-80-908196-0-3 (print); ISBN 978-80-908196-1-0 (on-line). (Výstup za TH04030346) Dostupné na World Wide Web: http://www.vulhmop.cz/download/Sbornik_Aktualni_problematika_2022.pdf (On-line)

NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V.: Vývoj požadavků na půdy v lesních školkách. [The development of requirements on soil in forest nurseries]. In: Malé lesní školky, ano či ne? Sborník referátů přednesených na odborném semináři středočeské regionální organizace SVOL v ČR. Jemniště, 10. září 2014. Sest. M. Pacovský. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2014, s. 16–23. [ISBN 978-80-7458-060-4]. (Výstup za TA04021467) (On-line)

NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V.: Zjišťování parametrů půdní úrodnosti v lesním školkařství České republiky. [Detecting parameters of soil fertility in forest nursery management in the Czech republic]. In: Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2016. Zborník príspevkov. Liptovský Ján, 22. a 23. júna 2016. Ed. M. Sušková. Snina, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky 2016, [nestr.]. (Výstup za TA04021467) (On-line)

NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V. – NĚMEC, P: Optimalizace hnojení a hospodaření na půdách lesních školek. [Optimizing fertilization and management on soils of forest nurseries]. [Rukopis metodiky předložený k certifikaci dne 28. 9. 2016]. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2016. 38 s. (Výstup za TA04021467)


NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V. – NĚMEC, P: Optimalizace hnojení a hospodaření na půdách lesních školek. [Optimizing fertilization and management on soils of forest nurseries]. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2016. 60 s. – Lesnický průvodce 7/2016. (Výstup za TA04021467)

NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V. – NĚMEC, P.: Metodická doporučení pro pěstování kultur zeleného hnojení v lesních školkách. [The methodical recommendations for growing cultures of green manure in forest nurseries]. Certifikovaná metodika. Strnady, VÚLHM 2021. 63 s.  – Lesnický průvodce 6/2021. – ISBN 978-80-7417-220-5. (Výstup za TH04030346)

NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V. – NĚMEC, P.: Optimalizace systémů hnojení a hospodaření na půdách lesních školek. [Optimization of fertilization and soil management systems in forest tree nurseries]. Certifikovaná metodika. Strnady, VÚLHM 2022. 59 s.  – Lesnický průvodce 6/2022. – ISBN 978-80-7417-241-0. (Výstup za TH04030346)


NÁROVCOVÁ, J., NĚMEC, P.: Kultury zeleného hnojení v soustavách hospodaření na půdách lesních školek. In: Hospodaření s půdou ve školkařských provozech. Sborník příspěvků z celorepublikového semináře. Třebíč – Čikov, 14. a 15. června 2017. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2017, s. 41–48. (Výstup za TA04021467)

NÁROVCOVÁ, J., NĚMEC, P.: Pěstování vybraných kultur zeleného hnojení v lesních školkách. In: Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2022. Zborník referátov z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 29. – 30.6.2022 v Liptovskom Jáne. Ed. M. Sušková. Liptovský Mikuláš – Iľanovo, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky 2022, [5 s.] – ISBN 978-80-972697-3-9. (Výstup za TH04030346) (On-line) Dostupné na: https://www.vulhm.cz/files/uploads/2023/04/sbornik-lesne-semenarstvo-2022.pdf

NÁROVEC, V.: Najde tuzemské lesní školkařství na prahu nových výzev cestu k tomu být nadále moderní? [Find domestic forest nursery management on the threshold of new challenges a way to continue to be modern?]. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. I. Vybrané problémy lesního semenářství a školkařství. Sborník příspěvků. Třeboň-Vlčí luka, 22. 6. 2016. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2016, s. 5–8. (Výstup za TA04021467) (On-line)

NÁROVEC, V.: Jakým směrem se v tuzemském lesním školkařství bude ubírat smluvní pěstitelství? [What direction in the domestic forest nursery management will be taken by the contracting produce differentiated made-to-measure planting material?]. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. II. Intenzifikační opatření v lesních školkách. Sborník příspěvků. Řečany nad Labem, 6. 9. 2016. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2016, s. 5–10. (Výstup za TA04021467)

NÁROVEC, V.: Využívání agrochemické půdní kontroly v lesním školkařství České republiky. [The use of agrochemical soil control in forest nursery management in the Czech republic]. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. II. Intenzifikační opatření v lesních školkách. Sborník příspěvků. Řečany nad Labem, 6. 9. 2016. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2016, s. 43–50. (Výstup za TA04021467)

NÁROVEC, V.: Východiska pro návrhy soustav hnojení a hospodaření na půdách lesních školek. [A basis for the design of fertilization systems and soil management in forest nurseries]. 1. vydání. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2017. 80 s. (Výstup za TA04021467) (Od prosince 2017 je možné publikaci objednávat v nakladatelství Lesnická práce: tel. 604-211-171; e-mail: predplatne@lesprace.cz)

NÁROVEC, V.: Kapitoly o sazenicích a půdách v lesních školkách. On-line verze. Strnady, VÚLHM – VS Opočno 2022. 170 s. – ISBN 978-80-7417-232-8 (on-line). Dostupné na: https://www.vulhm.cz/files/uploads/2023/01/o-pudach-2022-web.pdf (Výstup za TH04030346) (Monografie tiskem vyšla v nakladatelství Lesnická práce).

NÁROVEC, V.: O půdní úrodnosti, ekologickém zemědělství a perspektivním udržitelném hospodaření na půdách lesních školek. In: Kostelníková J. (ed.): Aktuální problematika lesního školkařství ČR v roce 2023. Sborník příspěvků ze semináře. Třemošnice-Starý Dvůr, 7. června 2023. Čáslav, Sdružení lesních školkařů ČR 2023, s. 31–35. (Výstup za TH04030346 a MZE-RO0123) (On-line)

NÁROVEC, V., NÁROVCOVÁ, J.: Měnící se požadavky na morfologickou kvalitu školkařských výpěstků a na stabilizaci půdní úrodnosti v lesních školkách. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník příspěvků z celostátního semináře. Buchlovice (Hotel Buchlov), 21. května 2019. Sest. P. Martinec, J. Nárovcová, P. Němec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů 2019, s. 83–90. – ISBN 978-80-906781-4-9. (Výstup za TH04030346) (On-line)

NÁROVEC, V., NĚMEC, P., NÁROVCOVÁ, J.: Metodická doporučení pro diagnostiku půd v lesních školkách. [The methodical recommendations for the diagnosis of soils in forest nurseries]. Rukopis metodiky po ukončeném certifikačním řízení. (Osvědčení č. 75800/2017-MZE-16222/M157 ze dne 18. prosince 2017). Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2017. 28 s. (On-line na serveru www.vulhm.cz; datum zveřejnění: 21. prosince 2017) (Výstup za TA04021467)

NÁROVEC, V., NĚMEC, P., NÁROVCOVÁ, J.: Metodická doporučení pro diagnostiku půd v lesních školkách. [The methodical recommendations for the diagnosis of soils in forest nurseries]. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2017. 48 s. – Lesnický průvodce 16/2017. (Výstup za TA04021467)

NĚMEC, P., NÁROVEC, V., NÁROVCOVÁ, J.: Odběry půdních vzorků při agrochemické půdní kontrole v podmínkách společnosti Lesoškolky s. r. o. Řečany nad Labem. In: Hospodaření s půdou ve školkařských provozech. Sborník příspěvků z celorepublikového semináře. Třebíč – Čikov, 14. a 15. června 2017. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2017, s. 49–54. (Výstup za TA04021467)

Dedikace a dostupnost výstupů projektu:

Publikované práce jsou výsledkem výzkumného projektu „Optimalizace systémů hnojení a hospodaření na půdách lesních školek“ (TA04021467) z let 2017-2017, popřípadě vycházejí z 2. etapy tohoto projektu (TH04030346), která navazovala v letech 2019-2022. Oba projekty finančně podpořila Technologická agentura České republiky. Práce jsou dostupné v elektronické podobě na webových serverech řešitelských pracovišť, popř. jsou na vyžádání k dispozici v knihovně VS Opočno, v Lesnickém informačním centru nebo u jednotlivých vydavatelů.


Informace o projektových výstupech připravil: Václav Nárovec

Datum poslední aktualizace stránky: 14. listopadu 2023