Optimalizace hnojení ve školkách

Název projektu VaVaI: „Optimalizace systémů hnojení a hospodaření na půdách lesních školek“

Evidenční označení projektu VaVaI a doba jeho řešení: TA04021467 (2014-2017)

Administrace veřejné soutěže VaVaI a finanční podpora (zajištění) projektu: Hlavním poskytovatelem výzkumného projektu „Optimalizace systémů hnojení a hospodaření na půdách lesních školek“ (TA04021467) je Technologická agentura České republiky (4. veřejná soutěž PROGRAMU NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE ALFA).

Řešitelská pracoviště: LESOŠKOLKY s. r. o. Řečany nad Labem a Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady (Výzkumná stanice Opočno)

Řešitelský tým (seřazeno sestupně dle abecedního pořadí příjmení členů týmu): Ing. V. Černohous, Ph.D.; Ing. J. Nárovcová, Ph.D.; Ing. V. Nárovec, CSc.; Mgr. J. Součková (všichni VS Opočno); Ing. Ladislav Němec; Ing. Přemysl Němec (oba LESOŠKOLKY s. r. o. Řečany nad Labem)

Výstupy projektu uvádí samostatná webová stránka

Aktuality o průběhu řešení výzkumného projektu:

 • Dne 16. listopadu 2020 vydalo Ministerstvo zemědělství České republiky osvědčení o uznání certifikované metodiky „Efektivní užití granulovaných směsných hnojiv typu NKMg v lesních školkách“ (aut.: Nárovcová J., Nárovec V., Dubský M., Reich J., Valenta J. 2020), a to v souladu s podmínkami „Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací“ (Osvědčení č. 60405/2020-MZE-18145). Publikace je aplikovaným výstupem projektu TH02030785. (On-line)
 • Dne 13. listopadu 2020 jsme se na Výzkumné stanici Opočno dozvěděli smutnou zprávu. Ve věku 96 let zemřel Ing. Jan Materna, CSc. (23. října  1924 – 26. října 2020), jeden z hlavních představitelů oboru výživa a hnojení lesních dřevin. V 50. letech minulého století byl příslušníkem generace zakladatelů výzkumného ústavu ve Strnadech, na kterém pracoval až do roku 1993, kdy přestoupil na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (viz některé další podrobnosti o Janu Maternovi na stránkách útvaru ekologie lesa).
 • Dne 27. srpna 2020 uspořádala společnost LESOŠKOLKY s. r. o. Řečany nad Labem ve Školkařském středisku Albrechtice nad Orlicí seminář s názvem Sázením stromů proti suchu, na kterém více než stovka účastníků diskutovala na dané (a nyní i na tolik aktuální) téma. Současný stav lesů zde zhodnotil Ing. Jaromír Vašíček, CSc., ředitel ÚHÚL Brandýs nad Labem. Druhý přednášející, prof. Dr. Ing. Petr Horáček z CzechGlobe, popsal dopady klimatických změn na plošný rozpad lesních ekosystémů a ve své přednášce zevrubně rozebral otázku, zda má smrk ztepilý vůbec šanci vyrovnat se s klimatickou změnou a jaká dřevinná skladba lesů v ČR je budoucí alternativou. Doc. RNDr. Jan Pokorný,  ředitel ENKI o. p. s., následně demonstroval pozitivní příklady obnovy lesa a kulturní krajiny. Posledním přednášejícím byl Ing. Aleš Kučera, Ph.D. z Ústavu geologie a pedologie LDF MENDELU v Brně, který se věnoval bilancím vodního režimu lesních půd na stanovištích s lesních porostem versus stavu půd na odlesněných pozemcích. Součástí semináře byla komentovaná prohlídka zařízení lesní školky i pěstované produkce semenáčků a sazenic lesních dřevin včetně přímé prezentace zkušeností a výzkumných závěrů projektů TAČR, řešených v posledních osmi letech (2012-2019) společností Lesoškolky s. r. o.  Řečany nad Labem společně s VÚLHM, v. v. i. Strnady – Výzkumnou stanicí Opočno.
 • Dílčí problematika vývoje nových typů a užití hnojiv v lesním školkařství je nyní (2017-2020) předmětem studia, které se uskutečňuje ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady díky finanční podpoře projektu TH02030785 „Hnojiva pro lesní hospodářství“ (podpora v rámci Programu EPSILON Technologické agentury České republiky).
 • Certifikovaná metodika Metodická doporučení pro diagnostiku půd v lesních školkách vyšla v průběhu května 2018 jako Lesnický průvodce 16/2017.
 • Řešitelé projektu (J. Nárovcová, V. Nárovec a P. Němec) podali dne 11. dubna 2018 Technologické agentuře České republiky v rámci probíhající 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON projektovou přihlášku s návrhem projektu, který představuje navazující 2. etapu řešení dané problematiky pro praktické lesní školkařství v podmínkách ČR.
 • Dne 30. ledna 2018 byl vedoucímu redaktorovi ediční řady Certifikovaných metodik pro praxi – Lesnický průvodce (vydává Lesnické informační centrum) předán rukopis certifikované metodiky na téma Metodická doporučení pro diagnostiku půd v lesních školkách. Dne 18. prosince 2017 získala tato metodika od Ministerstva zemědělství osvědčení č. 75800/2017-MZE-16222/M157 o uplatnění výsledku a bude prostřednictvím LIC vydána v průběhu roku 2018.
 • V prosinci 2017 vydalo nakladatelství Lesnická práce s. r. o. Kostelec nad Černými lesy publikaci Východiska pro návrhy soustav hnojení a hospodaření na půdách lesních školek. [Autor: Václav Nárovec; 1. vydání. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2017. 80 s.]. Práce vznikla v rámci řešení projektu TA04021467 a je možné ji objednávat přímo u nakladatele (tel. 604-211-171; e-mail: predplatne@lesprace.cz).
 • Ve dnech 27. a 28. července 2017 se u hlavního projektového koordinátora a příjemce veřejných prostředků (Lesoškolky s. r. o. Řečany nad Labem) uskutečnila veřejnosprávní kontrola, v jejímž rámci řešitelé projektu referovali o výstupech a dosavadním průběhu řešení výzkumného projektu. (31. července 2017)
 • Ve dnech 14. a 15. června 2017 pořádalo Sdružení lesních školkařů ČR a Svaz školkařů České republiky v Třebíči (Hotel Atom) a v Lesní školce Čikov (Wotan Forest, a. s.) společné setkání (seminář) školkařů k tématu „Hospodaření s půdou ve školkařských provozech„. Řešitelé projektu připravili pro seminář následující příspěvky (viz sborník příspěvků): Kultury zeleného hnojení v soustavách hospodaření na půdách lesních školek a Odběry půdních vzorků při agrochemické půdní kontrole v podmínkách společnosti Lesoškolky s. r. o. Řečany nad Labem. (5. července 2017)
 • V dubnu 2017 řešitelé projektu připravili pro zahájení certifikačního řízení na MZe rukopis metodiky na téma Metodická doporučení pro diagnostiku půd v lesních školkách. Tento neplánovaný projektový výstup bude po ukončení certifikace zveřejněn na webových stránkách VÚLHM a společnosti LESOŠKOLKY a do hospodářské praxe bude distribuován také prostřednictvím ediční řady Lesnický průvodce. (28. 4. 2017)
 • Ministerstvo zemědělství vydalo dne 21. 10. 2016 Osvědčení 60435/2016-MZE-16222/M123 o uznání certifikované metodiky Optimalizace hnojení a hospodaření na půdách lesních školek (aut.: J. Nárovcová – V. Nárovec – P. Němec). Publikace v rozsahu 60 stran vyšla v ediční řadě Lesnický průvodce, kterou pro lesnickou praxi vydává Lesnické informační centrum. /K dispozici on-line/.

Přehled výsledků projektu TA04021467 (2014-2016):

(projektové výstupy jsou seřazeny sestupně dle abecedního pořadí příjmení autorů)

NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V.: Vývoj požadavků na půdy v lesních školkách. [The development of requirements on soil in forest nurseries]. In: Malé lesní školky, ano či ne? Sborník referátů přednesených na odborném semináři středočeské regionální organizace SVOL v ČR. Jemniště, 10. září 2014. Sest. M. Pacovský. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2014, s. 16–23. [ISBN 978-80-7458-060-4]. (Výstup za TA04021467) (On-line)

NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V.: Zjišťování parametrů půdní úrodnosti v lesním školkařství České republiky. [Detecting parameters of soil fertility in forest nursery management in the Czech republic]. In: Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2016. Zborník príspevkov. Liptovský Ján, 22. a 23. júna 2016. Ed. M. Sušková. Snina, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky 2016, [nestr.]. (Výstup za TA04021467) (On-line)

NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V. – NĚMEC, P.: Optimalizace hnojení a hospodaření na půdách lesních školek. [Optimization of fertilization and soil management in forest nurseries]. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2016. 60 s. – Lesnický průvodce 7/2016. (Výstup za TA04021467) (On-line)

NÁROVEC, V.: Najde tuzemské lesní školkařství na prahu nových výzev cestu k tomu být nadále moderní? [Find domestic forest nursery management on the threshold of new challenges a way to continue to be modern?]. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. I. Vybrané problémy lesního semenářství a školkařství. Sborník příspěvků. Třeboň-Vlčí luka, 22. 6. 2016. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2016, s. 5–8. (Výstup za TA04021467) (On-line)

NÁROVEC, V.: Jakým směrem se v tuzemském lesním školkařství bude ubírat smluvní pěstitelství? [What direction in the domestic forest nursery management will be taken by the contracting horticulture?]. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. II. Intenzifikační opatření v lesních školkách. Sborník příspěvků. Řečany nad Labem, 6. 9. 2016. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2016, s. 5–10. (Výstup za TA04021467)

NÁROVEC, V.: Využívání agrochemické půdní kontroly v lesním školkařství České republiky. [The use of agrochemical soil control in forest nursery management in the Czech republic]. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. II. Intenzifikační opatření v lesních školkách. Sborník příspěvků. Řečany nad Labem, 6. 9. 2016. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2016, s. 43–50. (Výstup za TA04021467)

úplný přehled výsledků projektu (vč. soupisu prací z roku 2017 a dalších) je publikován na samostatné stránce.

Dostupnost výstupů projektu pro lesnickou praxi (aplikační sféru):
Publikace a výstupy, které vznikají v rámci řešení výzkumného projektu „Optimalizace systémů hnojení a hospodaření na půdách lesních školek“ (TA04021467), jsou v elektronické podobě dostupné na webových serverech řešitelských pracovišť, popř. jsou na vyžádání k dispozici v knihovně VS Opočno, v Lesnickém informačním centru (VÚLHM, v. v. i. Strnady) nebo u jednotlivých vydavatelů.

Informace o projektu TA04021467 připravil: Václav Nárovec

Datum poslední aktualizace stránky: 30. prosince 2020