Základní informace o projektu TH02030785

Název projektu VaVaI: „Hnojiva pro lesní hospodářství“

Evidenční označení projektu VaVaI: TH02030785

Administrace veřejné soutěže VaVaI a finanční podpora (zajištění) projektu: Podporovatelem výzkumného projektu Hnojiva pro lesní hospodářství (TH02030785) je Technologická agentura České republiky (2. veřejná soutěž PROGRAMU NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE EPSILON).

Podporovaná řešitelská pracoviště: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady (VÚLHM: útvar ekologie lesa a také útvar pěstování lesa); Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. Průhonice (VÚKOZ); LOVOCHEMIE, a. s. Lovosice.

Řešitelský tým (uspořádání dle abecedního pořadí názvů řešitelských pracovišť a příjmení řešitelů):

Hlavní koordinátor projektu: Ing. Radek Novotný, Ph.D.

Doba řešení úkolu: 2017-2020


 

Aktuality o výstupech a průběhu řešení výzkumného projektu:

 • Server www. nase-voda.cz dne 25. 2. 2021 aktualitu (TZ VÚLHM ze dne 24. 2. 2021) bezprostředně přejímá (viz https://www.nase-voda.cz/jak-pomoci-lesnim-sazenickam-na-chudych-a-degradovanych-pudach/).
 • Lesnické informační centrum Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady v únoru 2021 vydalo v ediční řadě Lesnický průvodce certifikovanou metodiku „Použití nově vyvinutých hnojiv v lesních porostech“ (aut.: Novotný R., Valenta J., Fadrhonsová V.: Lesnický průvodce 4/2020), která je aplikovaným výstupem projektu TH02030785. Problematiku na webovém serveru vulhm.cz popularizovala (dne 24. 2. 2021) navazující aktualita „Jak pomoci lesním sazeničkám na chudých a degradovaných půdách? Hnojením.“ (On-line) (26. února 2021)
 • Ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví č. 53-2020 CZ (datum publikace 30.12.2020) v sekci Zapsané užitné vzory na straně 3 byl zveřejněn zápis užitného vzoru č. CZ 34690 Granulované hnojivo typu NKMg pro lesní školky (aut.: Valenta J., Šlemenda P., Tupec D., Nárovcová J., Nárovec V., Dubský M., Reich J. 2020) . Datum zápisu užitného vzoru na ÚPV je 22. 12. 2020 a jedná se o aplikovaný výstup projektu TH02030785. [Majitelé užitného vzoru: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Jíloviště, CZ; Lovochemie, a. s. Lovosice, CZ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. Průhonice, CZ]. K tomuto hnojivu jsou formou certifikované metodiky doporučeny i modelové postupy užití v podmínkách tuzemských lesních školek s tradičními technologiemi pěstování sadebního materiálu lesních dřevin na minerálních půdách. (On-line) (leden 2021)
 • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady (Lesnické informační centrum) připravuje vydání certifikované metodiky s názvem „Použití nově vyvinutých hnojiv v lesních porostech“ (aut.: Novotný R., Valenta J., Fadrhonsová V. 2020), která je aplikovaným výstupem projektu TH02030785 (prosinec 2020).
 • Osvědčení o uznání metodiky s názvem „Efektivní užití nových granulovaných směsných hnojiv typu NKMg v lesních školkách“ (aut.: Nárovcová J., Nárovec V., Dubský M., Reich J., Valenta J. 2020), která je jedním z aplikovaných výstupů projektu TH02030785, vydalo Ministerstvo zemědělství České republiky dne 16. listopadu 2020 (Osvědčení č. 60405/2020-MZE-18145), a to v souladu s podmínkami „Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací“, schválené usnesením vlády ČR dne 8. února 2017 číslo 107, a její samostatné přílohy č. 4, schválené usnesením vlády ČR dne 29. listopadu 2017 č. 837. Navazující souhlas pověřeného ředitele Odboru vědy, výzkumu a vzdělávání MZe byl pro tento výstup vydán dne 3. 12. 2020. Metodika je od 28. 12. 2020 dostupná on-line na webových stránkách řešitele. (On-line)
 • Lesnické informační centrum dne 13. února 2019 na webových stránkách edice Lesnický průvodce zveřejnilo certifikovanou metodiku, která se věnuje problematice hnojiv, rašelinových pěstebních substrátů a systémů hnojení při pěstování krytokořenného sadebního materiálu ve školkách: Němec, P., Nárovcová, J., Nárovec, V., Dubský, M.: Zásady pěstování jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51-80 cm. [Principles of the production of one-year-old container-grown seedlings of broadleaves of the height class 51-80 cm]. 2. doplněné vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2018. 73 s. – Lesnický průvodce 8/2018. – [ISBN 978-80-7417-165-9]. (On-line)
 • Výběrovou rešerši cca 300 bibliografických pramenů od domácích autorů, kteří popisují situace a aktivity v segmentu lesního školkařství, resp. zakládání lesních porostů v transformovaném lesním hospodářství ČR, lze nyní vyhledat zde. Bude pomůckou řešitelskému týmu při zpracování plánovaných projektových výstupů v roce 2019. (vn) (22. ledna 2019)
 • Lesnické informační centrum při VÚLHM, v. v. i. Strnady publikovalo dne 22. října 2018 na svých webových stránkách uplatněnou certifikovanou metodiku Postupy pro zalesňování degradovaných a rekultivovaných stanovišť s využitím poloodrostků a odrostků nové generace (aut.: M. Baláš – J. Nárovcová – V. Nárovec et al.). Publikace v rozsahu 75 stran vyjde tiskem v ediční řadě Lesnický průvodce pod pořadovým číslem 1/2018. Metodika zahrnuje doporučení na uplatnění hnojiva RECULTAN z produkce ECOLAB Znojmo, spol. s r. o. při individuálním přihnojování lesních kultur. (říjen 2018)
 • Během července a srpna 2018 vznikal v rámci ostatních úkolů, řešených na VS Opočnovýběrový soupis 160 literárních pramenů, které popisují a komentují praktické zkušenosti s aplikacemi hnojiv řady Silvamix v lesním hospodářství a v příbuzných oborech. K dispozici je zde. (srpen 2018)
 • V průběhu vegetačního období roku 2018 řešitelský tým ve spolupráci se školkařskými provozy společnosti WOTAN FOREST, a. s. zakládal a vyhodnocoval série hnojařských pokusů ve školkách a v lesních porostech, ve kterých je ověřována agrochemická účinnost navrhovaných nových typů průmyslových hnojiv na vlastnosti (indikátory úrodnosti) půd a na výživu, růst a zdravotní stav lesních dřevin. (červen 2018)
 • Lesnické informační centrum při VÚLHM, v. v. i. Strnady vydalo certifikovanou metodiku Optimalizace hnojení a hospodaření na půdách lesních školek (aut.: J. Nárovcová – V. Nárovec – P. Němec). Publikace v rozsahu 60 stran vyšla v ediční řadě Lesnický průvodce – 7/2016. (leden 2017)

 

Projektové výstupy:

Novotný R., Valenta J., Fadrhonsová V. 2020. Použití nově vyvinutých hnojiv v lesních porostech. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti: 49 s. – Lesnický průvodce 4/2020. – ISBN 978-80-7417-204-5. (Výstup za TH02030785) (On-line)

Nárovcová J., Nárovec V., Dubský M., Reich J., Valenta J. 2020. Efektivní užití nových granulovaných směsných hnojiv typu NKMg v lesních školkách. Certifikovaná metodika. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice: 30 s. In: Vulhmop.cz [online]. Publikováno: 28. 12. 2020 [cit. 28-12-2020]. Dostupné na World Wide Web: http://www.vulhmop.cz/download/metodiky/Web-hnojivo-NKMg-zzw.pdf (Výstup za TH02030785) (On-line)

Valenta J., Šlemenda P., Tupec D., Nárovcová J., Nárovec V., Dubský M., Reich J. 2020. Granulované hnojivo typu NKMg pro lesní školky. Zapsaný užitný vzor č. CZ 34690. Datum zápisu užitného vzoru 22. 12. 2020. Praha, Úřad průmyslového vlastnictví: 6 s. In: Věstník Úřadu průmyslového vlastnictví č. 53-2020 CZ, datum publikace 30. 12. 2020, zapsané užitné vzory: s. 3. Dostupné na World Wide Web: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0034/uv034690.pdf (Výstup za TH02030785) (On-line)

 


 

Přehled sdílených literárních pramenů od domácích autorů:

Václav Nárovec (16. března 2019) – výběr sdílených zdrojů:

Přes 500 bibliografických záznamů publikací a dokumentů, které se dotýkají nejen aktuálních obecných problémů lesního semenářství, školkařství a zalesňování, vybraných soudobých otázek obnovy, výchovy a pěstování lesa, dílčích výsledků studia kvantifikace chemismu půd nebo kvality vod, výživy lesních porostů, účinků hnojiv a způsobů hnojení v lesním hospodářství (včetně užívání hnojiv a způsobů hnojení v příbuzných oborech), ale také některých doprovodných témat v rámci plánování udržitelných systémů environmentálně zodpovědného lesnického hospodaření, je seřazeno dle abecedního pořadí autorů. Soupis 500 prací vychází z individuálně (subjektivně) vybraných dostupných domácích elektronických zdrojů, přičemž upřednostňuje práce z ekipy řešitelů úkolu.


Bače, R., Svoboda, M. (2016): Management mrtvého dřeva v hospodářských lesích. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2016. 44 s. – Lesnický průvodce 6/2016. – ISBN 978-80-7417-118-5. (On-line)

Baláš, M., Kuneš, M., Nárovcová, J. (2016): Zkušenosti s použitím přenosného motorového jamkovače při zakládání lesa. [Experience with the use of earth auger for tree planting]. Zprávy lesnického výzkumu, 61, 2016, č. 4, s. 262-270. (On-line)

Baláš, M., Kuneš, I., Šrenk, M., Koňasová, T. (2011): Časová a pracovní náročnost výsadby prostokořenných odrostků listnatých dřevin v horských polohách. [Time requirements and work standards related to planting of bare-rooted saplings of broadleaves on mountain sites]. Zprávy lesnického výzkumu, 56, 2011, č. 3, s. 235-243. (On-line)

Baláš, M., Kuneš, I., Zahradník, D. (2010): Reakce břízy karpatské na vápnění a přihnojení dusíkem. [Reaction of Carpathian birch on liming and nitrogen fertilization]. Zprávy lesnického výzkumu, 55, 2010, č. 2, s. 106-114. (On-line)

Baláš, M., Nárovcová, J., Nárovec, V., Kuneš, I., Burda, P., Machovič, I., Martinů, V. (2018a): Postupy pro zalesňování degradovaných a rekultivovaných stanovišť s využitím poloodrostků a odrostků nové generace. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2018. 75 s. – Lesnický průvodce 1/2018. (On-line)

Baláš, M., Nárovcová, J., Kuneš, I., Nárovec, V., Burda, P., Machovič, I., Šimerda, L. (2018b). Použití listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesnictví. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti: 59 s. – Lesnický průvodce 2/2018. (On-line)

Baláž, G. (2009): Nutričně produkční optimalizace smrkových kultur bodovým hnojením na technologicky odlišně rozpracovaných liniových valech a navazujících mezipruzích PLO – 01 Krušné hory. Disertační práce. [Vedoucí práce: Dušan Vavříček]. Brno, Ústav geologie a pedologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 2009. 126 s. (On-line) (S)

Balcar, V., Slodičák, M., Kacálek, D., Navrátil, P. (2007): Metodika postupů přeměn porostů náhradních dřevin v imisních oblastech. Recenzovaná metodika pro praxi. 1. vydání.  Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2007. 34 s. – Lesnický průvodce 3/2007. – ISBN 978-80-86461-87-6. (On-line)

Balcar, V., Špulák, O., Kacálek, D., Kuneš, I. (2011): Obnova lesa ve vyšších horských polohách postihovaných extrémními mrazovými stresy. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2011. 36 s. – Lesnický průvodce 1/2011. – ISBN 978-80-7417-043-0. (On-line)

Bartoš, J., Jurásek, A. (2012): Vývoj štíhlostního kvocientu buku lesního u výsadeb rostoucích v plastových chráničích sazenic. [Slenderness ratio of European beech and its changes in plantations protected by tree shelters]. Zprávy lesnického výzkumu, 57, 2012, č. 1, s. 16-20. (On-line)

Bartoš, J., Jurásek, A., Martincová, J., Nárovcová, J. (2006): Fyziologické aspekty růstu výsadeb buku lesního (Fagus sylvatica L.) ve vztahu k různé intenzitě hnojení ve školce. [Physiological reactions of beech plantations following various ways of nursery fertilization]. In: Stabilization of forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity. Research results presented on international scientific conference supported by research project MZE0002070201 „Stabilization of the forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity under changing ecological conditions“. Opočno, 5. – 6. 9. 2006. Eds. Antonín Jurásek, Jiří Novák, Marian Slodičák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice Opočno 2006, s. 115-123. – ISBN 80-86461-71-8. (On-line)

Bartoš, J., Jurásek, A., Nárovcová, J. (2008): Odrůstání krytokořenného sadebního materiálu buku na extrémních stanovištích. [Containerized beech planting stock prosperity under extreme site conditions]. Zprávy lesnického výzkumu, 53, 2008, č. 3, s. 192-199. (On-line)

Bartoš, J., Kacálek, D. (2006): Zkušenosti s řadovým smíšením dřevin na zalesněné zemědělské půdě. [Line-mixed plantations – an experience concerning afforested agricultural land]. In: Stabilization of forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity. Research results presented on international scientific conference supported by research project MZe-0002070201 „Stabilization of the forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity under changing ecological conditions“. Opočno 5. – 6. 9. 2006. Ed. A. Jurásek, J. Novák, M. Slodičák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice Opočno 2006, s. 133-143. – ISBN 80-86461-71-8. (On-line)

Bartoš, J., Kacálek, D. (2013): Přihnojení mladého porostu jedle bělokoré na zemědělské půdě. [Fertilization of juvenile silver fir plantation on agricultural land]. Zprávy lesnického výzkumu, 58, 2013, č. 3, s. 213-217. (On-line) (S)

Baselides, A. (2018): Odrůstání kultur a porostů založených prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálem na území LS LČR Jablunkov. Diplomová práce. [Vedoucí práce: Kateřina Houšková]. Brno, Ústav zakládání a pěstění lesů, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 2018. 113 s. (On-line)

Bastl, P. (2017): Možnosti a limity uplatnění prostokořenného a krytokořenného sadebního materiálu při obnově vybraných stanovišť středních a nižších lesních vegetačních stupňů. Bakalářská práce. [Vedoucí práce: Oldřich Mauer]. Brno, Ústav zakládání a pěstění lesů, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 2017. 61 s. (On-line)

Bednář, P. (2018): Projekt rekonstrukce kalamitních holin na území Arcibiskupských lesů a statků Olomouc. Bakalářská práce. [Vedoucí práce: Oldřich Mauer]. Brno, Ústav zakládání a pěstění lesů, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 2018. 81 s. (On-line)

Bednář, P., Vaněk, P., Kantor, P. (2012): Problematika sekundárních smrkových monokultur a možnosti jejich přestaveb bukem lesním. [Výukový materiál pro studenty Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně]. Brno, Ústav zakládání a pěstění lesů, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 2012. 146 s. (On-line)

Bednářová, E. (2012): Effects of above-limit ground-level ozone concentrations on the health condition of the silver birch (Betula pendulaRoth) assimilation apparatus within the period of 2009–2011Beskydy [The Beskids bulletin], 5, 2012, č. 1, s. 37-42. – ISSN 1803-2451 [Print]. (On-line)

Berčák, R., Holuša, J., Lukášová, K., Hanuška, Z., Agh, P., Vaněk, J., Kula, E., Chromek, I. (2018): Lesní požáry v České republice – charakteristika, prevence a hašení: review. [Forest fires in the Czech Republic – characteristics, prevention and firefighting: review]. Zprávy lesnického výzkumu, 63, 2018, č. 3, s. 184-194. (On-line)

Bezdíček, J. (2016): Vliv biotechniky sadby na odrůstaní krytokořenného sadebního materiálu smrku ztepilého. Bakalářská práce. [Vedoucí práce: Oldřich Mauer]. Brno, Ústav zakládání a pěstění lesů, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 2016. 101 s. (On-line)

Boháčová, L., Lomský, B., Šrámek, V. (eds.): Rozvoj monitoringu zdravotního stavu lesa v rámci projektu Life+ „FutMon“ v České republice. Data 2009-2011. [Technická zpráva]. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2011. 58 s. (On-line)

Bohdálková, L., Hruška, J. (2017): Spatial and temporal trends in winter deposition of Pb, Be, Cu and Zn in selected mountain areas of Central EuropeBeskydy [The Beskids bulletin], 10, 2017, č. 1-2, s. 87-98. – ISSN 1803-2451 [Print]. (On-line)

Blažek, Z. (2016): Efekt bodové aplikace hnojivových a organominerálních stimulačních přípravků na růst a vývoj smrkových kultur. Bakalářská práce. Brno, Ústav geologie a pedologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 2016. 66 s. (On-line)

Borůvka, L., Sáňka, M., Šrámek, V. Vácha, R., Čechmánková, J., Čupr, P., Drábek, O., Fadrhonsová, V., Fraňková, A., Hofman, J., Hruška, J., Harváthová, V., Rotter, P., Sáňka, O., Skála, J., Šindelářová, L., Tejnecký, V., Vašíčková, J., Jurkovská, L. (2015): Metodika hodnocení kontaminace lesních půd. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2015. 63 s. – Lesnický průvodce 6/2015. (On-line)

Borůvka, L., Šrámek, V., Čupr, P., Fadrhonsová, V., Hofman, J., Hruška, J., Sáňka, O., Slavíková-Amemori, A., Šindelářová, L., Tejnický, V., Vašíčková, J., Sáňka, M., Čechmánková, J., Drábek, O., Fraňková, A., Horváthová, V., Rotter, P., Skála, J., Novotný, R., Šudoma, M., Vácha, R., Jurkovská, L. (2015): Srovnávací hodnoty pro hodnocení kontaminace lesních půd. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2015. 58 s. – Lesnický průvodce 5/2015. (On-line)

Bouchal, J. (2018): Vliv hnojivých přípravků na bázi dusíku a síry na výživu a zdravotní stav porostů jasanů napadených Chalara fraxinea. Diplomová práce.  [Vedoucí práce: Dušan Vavříček]. Brno, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 2018. 103 s. (On-line)

Bílek, L., Remeš, J., Švec, O., Vacek, Z., Štícha, V., Vacek, S., Javůrek, P. (2017): Ekologicky orientované pěstování borových porostů v podmínkách nižších a středních poloh. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2017. 48 s. – Lesnický průvodce 9/2017. – ISBN 978-80-7417-149-9. (On-line)

Bílek, L., Zeidler, A., Pulkrab, K., Ulbrichová, I., Vacek, S., Borůvka, V., Vítámvás, J., Remeš, J., Vacek, Z., Sloup, R. (2018): Pěstební a ekonomické aspekty clonné obnovy borovice lesní. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2018. 56 s. – Lesnický průvodce 4/2018. – ISBN 978-80-7417-169-7. (On-line)

Bošeľa, M., Šebeň, V. (2010): Analysis of the aerial application of fertilizer and dolomitic limestoneJournal of Forest Science, 56, 2010, č. 2, s. 47-57. (On-line)

Březovjak, Š. a kol. (2015a): Systém certifikace PEFC v lesním hospodářství České republiky. Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. [Aktualizované vydání z ledna 2015]. Brandýs nad Labem, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 2015. 17 s. (On-line)

Březovjak, Š. a kol. (2015b): Systém certifikace FSC v lesním hospodářství České republiky. Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. [Aktualizované vydání z ledna 2015]. Brandýs nad Labem, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 2015. 19 s. (On-line)

Bulíř, P. (2005): Impact of soil conditioners on the growth of European ash (Fraxinus excelsior L.) on dumpsJournal of Forest Science, 51, 2005, č. 9, s. 392-402. (On-line) (S)

Bulíř, P. (2006): Growth of Austrian pine (Pinus nigra Arnold) treated with soil conditioners on Loket spoil bankJournal of Forest Science, 52, 2006, č. 12, s. 556-564. (On-line) (S)
Bulíř, P. (2009): Testing of Koch method applied for evaluation of ornamental trees in the Czech RepublicHorticultural Science (Prague), 36, 2009, č. 4, s. 154-161.  (On-line)
Bulíř, P. (2011): A preliminary proposal for an original classification of garden plants based on the study of their phenological periodicity and their side-runsHorticultural Science (Prague), 38, 2011, č. 3, s. 113-119. (On-line)

Burda, P., Nárovcová, J. (2009): Ověřování technologie pěstování poloodrostků a odrostků v lesních školkách. [Testing of the technology for production of large-sized planting stock in forest nurseries]. Zprávy lesnického výzkumu, 54, 2009, č. 2, s. 92-98. (On-line)

Burda, P., Nárovcová, J., Nárovec, V., Kuneš, I., Baláš, M., Machovič, I. (2015a): Technology for production of new generation semisaplings and saplings of broadleaves in forest nurseries – summary of certified methodology. [Technologie pěstování listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách – souhrn certifikované metodiky]. In: Proceedings of Central European Silviculture. Křtiny 2. 9. – 4. 9. 2015. Eds. K. Houšková, J. Černý. Brno, Mendelova univerzita v Brně 2015, s. 9-18. – ISBN 978-80-7509-308-3. (On-line)

Burda, P., Nárovcová, J., Nárovec, V., Kuneš, I., Baláš, M., Machovič, I. (2015b): Technologie pěstování listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2015. 56 s. – Lesnický průvodce 3/2015. – ISBN 978-80-7417-097-3. (Výstup za QJ1220331) (On-line)

Burda, P., Nárovcová, J., Šimerda, L. (2016): Praktická doporučení při umělé obnově lesa prostokořenným sadebním materiálem. Praktická příručka pro vlastníky a správce lesa. 2. vydání. Milevsko, vyšlo vlastním nákladem Ing. Pavel Burda, Ph.D. – Lesní školky Milevsko 2016. 22 s. (Výstup za QJ1220331) (On-line)

Buriánek, V., Novotný, R., Hellebrandová, K., Šrámek, V. (2013): Ground vegetation as an important factor in the biodiversity of forest ecosystems and its evaluation in regard to nitrogen depositionJournal of Forest Science,59, 2013, č. 6, s. 238-252. (On-line)

Cienciala, E., Zatloukal, V., Beranová, J., Kučera, J., Russ, R., Holá, Š., Černý, M., Exnerová, Z., Apltauer, J., Málek, P., Michalec, M., Litschman, P., Hemer, L., Vopěnka, P., Urban, J., Macfelda, M., Strnad, L. (2014). Lesnická adaptační strategie pro měnící se prostředí v podmínkách Moravsko-slezských Beskyd (LASPROBES). Závěrečná zpráva výzkumného projektu č. GS-LCR-043 Grantové služby Lesů České republiky [řešitel projektu IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o. Jílové u Prahy a jiní]. Hradec Králové, Lesy České republiky 2014. 108 s. (On-line)

Cukor, J., Linhart, L., Vacek, Z., Baláš, M., Linda, R. (2017): The effects of Alginite fertilization on selected tree species seedlings performance on afforested agricultural landsCentral European Forestry Journal [Zvolen], 63, 2017, č. 1, s. 48-56. (On-line)

Cvrčková, H., Máchová, P., Trčková, O. (2018a): Využití mikrosatelitových markerů pro hodnocení genetické diverzity smrku ztepilého. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2018. 35 s. – Lesnický průvodce 6/2018. (On-line)

Cvrčková, H., Máchová, P., Trčková, O. (2018b): Genetická variabilita vybraných porostů smrku ztepilého z Jeseníků, Orlických a Krušných hor. [The genetic variability of selected Norway spruce stands in the Jeseníky Mts., Orlické hory Mts. and Krušné hory Mts. (Czech Republic)]. Zprávy lesnického výzkumu, 63, 2018, č. 4, s. 290-298. (On-line)

Čermák, M., Martinková, M., Nárovec, V. (2005a): Patologický účinek mrazu a sněhu na smrčiny. [Pathological effect of frost and snow on spruce stands]. Lesnická práce, 84, 2005, č. 3, s. 126-128. (On-line)

Čermák, M., Martinková, M., Nárovec, V. (2005b): Declining and injured needles in young spruce outplantings and their causes. [Poster session contribution]. In: Mendelnet 2005. Contemporary state and development trends of forests in cultural landscape. Proceedings of international postgraduate students´conference. Brno, November 8-10, 2005. Ed. P. Šimková. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická fakulta v Brně [2005], s. 166. – ISBN 80-7157-902-5. (On-line)

Čermák, M., Martinková, M., Palovčíková, D., Jankovský, L. (2005): About phytopathological and histological aspects of Norway spruce dieback in the Orlické hory MtsJournal of Forest Science, 51, 2005, č. 8, s. 348-358. (On-line)

Čermák, P. (2014): Jak reaguje smrk na klimatické změny. In: Chřadnutí smrku v oblasti severní a střední Moravy. Sborník přednášek odborného semináře. Budišov nad Budišovkou, 14. 10. 2014. Sestavili J. Novák & D. Dušek. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2014. s. 9-15. – ISBN 978-80-7417-079-9. (On-line)

Čermák, P., Fér, F. (2007): Root systems of forest tree species and their soil-conservation functions on the Krušné hory Mts. slopes disturbed by miningJournal of Forest Science, 53, 2007, č. 12, s. 561-566. (On-line)

Čermák, P., Bureš, M., Rolinc, P. (2017): Optimalizace ochrany proti buřeni pro podmínky hospodářství živných a oglejených stanovišť. Závěrečná zpráva výzkumného projektu č. GS-LCR-055 Grantové služby Lesů České republiky [řešitel projektu Mendelova univerzita v Brně]. Hradec Králové, Lesy České republiky 2017. 76 s. (On-line)

Černohous, V., Kacálek, D. (2008): Vliv různých způsobů meliorace půdy v horském povodí na počáteční růst buku lesního, javoru klenu a jedle bělokoré. [Ameliorating measures improving soil conditions within a mountain watershed to promote initial growth response of European beech, sycamore maple and silver fir]. Zprávy lesnického výzkumu, 53, 2008, č. 3, s. 200-206. (On-line) (S)

Černohous, V., Švihla, V., Šach, F., Kacálek, D. (2014): Influence of drainage system maintenance on storm runoff from a reforested, waterlogged mountain catchmentSoil and Water Research, 9, 2014, č. 2, s. 90–96. (On-line)

Černohous, V., Švihla, V., Šach, F., Kantor, P. (2012): Metodické postupy úpravy vodního režimu lesních půd. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2012. 36 s. – Lesnický průvodce 1/2012. – ISBN 978-80-7417-050-8. (On-line)

Černý, J., Krejza, J., Pokorný, R., Bednář, P. (2018): LaiPen LP 100 – a new device for estimating forest ecosystem leaf area index compared to the etalon: A methodologic case studyJournal of Forest Science, 64, 2018, č. 11, s. 455-468. (On-line)

Černý, K., Strnadová, V., Velebil, J., Bartoš, A., Bulíř, P. (2013): Obnova a dlouhodobá péče o břehové porosty v povodí Vltavy. Certifikovaná metodika. 1. vydání. 1. vydání. Průhonice, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví 2013. 135 s. [Certifikovaná metodika VÚKOZ, v. v. i. č. 4/2013-056. Výstup projektu QI92A207. Certifikace MZe ze dne 20.11. 2013, čj. 77365/2013-MZE-16222/M70]. – ISBN 978-80-85116-99-1. (On-line)

Češek, T. (2016): Vyhodnocení vlivu hnojiv řady Silvamix, vápnitého dolomitu a organominerálních stimulačních přípravků na podporu odrůstání smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karsten). Bakalářská práce. Brno, Ústav geologie a pedologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 2016. 79 s. (On-line) (S)

Čihák, T., Vejpustková, M. (2018): Parameterisation of allometric equations for quantifying aboveground biomass of Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst.) in the Czech RepublicJournal of Forest Science, 64, 2018, č. 3, s. 108-117. (On-line)

Čihák, T., Vejpustková, M., Šrámek, V., Marušák, R. (2012): Vyhodnocení alometrických funkcí pro stanovení nadzemní biomasy smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) z oblasti Orlických hor. [Evaluation of allometric functions for the assessment of Norway spruce (Picea abies /L./ Karst.) aboveground biomass in the Orlické Mountains (Czech Republic)]. Zprávy lesnického výzkumu, 57, 2012, č. 3, s. 257-265. (On-line)

Čížek, V., Čížková, L. (2009): Determinace hybridních topolových klonů pěstovaných v České republice. Recenzovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2009. 45 s. – Lesnický průvodce 10/2009. – ISBN 978-80-7417-022-5. (On-line)

Čížková, L. (2011): Generativní množení topolů. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2011. 19 s. – Lesnický průvodce 5/2011. – ISBN 978-80-7417-049-2. (On-line)

Čížková, L., Barnet, P., Máchová, P. (2018): Využití topolu šedého jako náhrady jasanu a olše při obnově zejména lužních lesů. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2018. 27 s. – Lesnický průvodce 3/2018. – ISBN 978-80-7417-171-0. (On-line)

Ditmarová, Ľ., Kmeť, J., Ježík, M., Váľka, J. (2007): Mineral nutrition in relation to the Norway spruce forest decline in the region Horny Spis (Northern Slovakia)Journal of Forest Science, 53, 2007, č. 3, s. 93-100. (On-line)

Dlouhý, J., Urban, J. (2011): Ekologické zemědělství bez mýtů. Fakta o ekologickém zemědělství a biopotravinách pro média. [Elektronická publikace, kterou vydala Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství. Dostupná na www.bioinstitut.cz]. Olomouc, Bioinstitut 2011. 25 s. (On-line)

Dobrovolný, L. (2014): Postupy zvyšování diverzity smrkových porostů využitím reprodukční schopnosti vtroušených jedinců buku. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2014. 26 s. – Lesnický průvodce 10/2014. – ISBN 978-80-7417-087-4. (On-line)

Dostál, J., Haberle, J., Klír, J., Kozlovská, L., Kvítek, T., Růžek, P., Kouďa, J. (2003): Zásady správné zemědělské praxe zaměřené na ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů. 1. vydání. Praha, Ministerstvo zemědělství ČR v Ústavu zemědělských a potravinářských informací 2003. 44 s. – ISBN 80-7084-268-7. (On-line)

Dostál, J., Novotný, P., Frýdl, J., Čáp, J., Buriánek, V. (2018): Porovnání výsadeb řízkovanců rezistentního krušnohorského smrku a výsadeb generativního původu. [Comparison of plantings with cuttings of the resistant Norway spruce from the Ore Mountains with plantings of generative origin]. Zprávy lesnického výzkumu, 63, 2018, č. 2, s. 82-91. (On-line)

Dubský, M., Šrámek, F. (2009a): Pěstební substráty s přídavkem odpadní minerální plsti. Cetrifikovaná metodika. [Uplatněná metodika č. 1/2009-053. Výstup výzkumného záměru č. MZP0002707301]. 1. vydání. Průhonice, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví 2009. 21 s. (On-line)

Dubský, M., Šrámek, F. (2009b): The effect of rockwool on physical properties of growing substrates for perennialsHorticultural Science (Prague), 36, 2009, č. 1, s. 38-43. (On-line)

Dubský, M., Šrámek, F., Chaloupková, Š. (2010): Pěstební substráty s přídavkem sprašové hlíny. Certifikovaná metodika. [Uplatněná metodika č. 1/2010-053. Výstup výzkumného záměru č. MZP0002707301]. 1. vydání. Průhonice, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví 2010. 19 s. (On-line)

Dubský, M., Šrámek, F., Nárovec, V., Nárovcová, J. (2013): Požadavky na fyzikální a chemické vlastnosti organických pěstebních substrátů používaných při výrobě krytokořenného materiálu lesních dřevin. In: Certifikace PEFC – trvale udržitelné hospodaření v lesích ČR. Krytokořenný sadební materiál. Sborník referátů. Praha, Česká lesnická společnost 2013, s. 18-30. [ISBN 978-80-02-02444-6]. (On-line) (Celý sborník)

Dubský, M., Šrámek, F., Nárovec, V., Nárovcová, J. (2016): Rašelinové substráty s podílem tmavé rašeliny – jejich vlastnosti a použití. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Průhonice, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví. 34 s. – ISBN 978-80-87674-19-2. (Výstup za TA0302551) (On-line)

Dudík, R., Šišák, L., Remeš, J., Šálek, L., Souček, J., Leugner, J., Pavlíček, A., Vejpustková, M., Flora, M., Riedl, M., Sloup, R., Dragoun, L., Španihel, J., Trochtová, L., Böhm, M., Borůvka, V., Kaputa, V. (2018): Vyhodnocení plnění funkcí lesa u březových porostů, ekonomiky březového hospodářství a návrh východisek pro hospodaření s břízou v ČR. Závěrečná zpráva výzkumného projektu č. GS-LCR-063 Grantové služby Lesů České republiky [řešitel projektu Česká zemědělská univerzity v Praze a jiní]. Hradec Králové, Lesy České republiky 2018. 127 s. (On-line)

Dujka, P. (2017): Možnosti využití hnojení při zalesňování nelesních půd v PLO 31  Českomoravské mezihoří. Diplomová práce. [Vedoucí práce: Jan Pecháček]. Brno, Ústav geologie a pedologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 2017. 74 s. (On-line) (S)

Dušek, D., Novák, J., Slodičák, M., Kacálek, D. (2011): Srovnání charakteristik nadložního humusu pod porosty smrku a lípy na bývalé zemědělské půdě. [Spruce and linden on the former agricultural soil – a comparison of forest floor properties]. In: Stabilizace funkcí lesa v antropogenně narušených a měnících se podmínkách prostředí. 12. Mezinárodní symposium věnované diskuzi otázek pěstování lesů. Opočno 28. – 29. 6. 2011. Ed. D. Kacálek et al. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice Opočno 2011, s. 203-208. – Proceedings of Central European Silviculture. 12th International Conference. –ISBN 978-80-7417-039-3. (On-line)

Dušek, M. (2014): Chřadnutí smrku v oblasti severní a střední Moravy – poznatky z praxe. In: Chřadnutí smrku v oblasti severní a střední Moravy. Sborník přednášek odborného semináře. Budišov nad Budišovkou, 14. 10. 2014. Sestavili J. Novák & D. Dušek. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2014. s. 48-50. – ISBN 978-80-7417-079-9. (On-line)

Dvorský, J., Urban, J. (2014): Základy ekologického zemědělství. [Podle nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008 s příklady]. 2. aktualizované vydání. Brno, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 2014. 109 s. (On-line)

Emmer, I. M., Sevink, J., Fanta, J. (2003): Restoration of forest ecosystems in the Krkonoše National Park, Czech Republic. [Obnova lesních ekosystémů v Krkonošském národním parku, Česká republika]. Opera Corcontica, 40, 2003, s. 105-200. (On-line)

Erstad, K. J. (2006): Fertilizing and liming in a heather area of NorwayJournal of Forest Science, 52, 2006, Special Issue, s. S52-S57. (On-line)

Fabiánek, P., Hellebrandová, K., Čapek, M. (2012): Monitoring of defoliation in forest stands of the Czech Republic and its comparison with results of defoliation monitoring in other European countriesJournal of Forest Science, 58, 2012, č. 5, s. 193-202. (On-line)

Fabiánek, P., Henžlík, V., Vančura, K. (2004): Development of forest stands condition and its monitoring in the Czech RepublicJournal of Forest Science, 50, 2004, č. 11, s. 514-519. (On-line)

Fabiánek, T., Menšík, L., Tomášková, I., Kulhavý, J. (2009): Effects of spruce, beech and mixed commercial stand on humus conditions of forest soils. [Vliv smrkového, bukového a smíšeného hospodářského porostu na humusové poměry lesních půd]. Journal of Forest Science, 55, 2009, č. 3, s. 119-126. (On-line)

Fanta, J. (2013): Forests in the Krkonoše/Karkonosze National Parks: their restoration, protection and management in the context of changes ongoing in the Central-European forestry. [Lesy v Národních parcích Krkonoše/Karkonosze: jejich obnova, ochrana a management v kontextu změn probíhajících ve středoevropském lesnictví]. Opera Corcontica, 50, 2013, s. 23-38. (On-line)

Fiala, P., Materna, J., Reininger, D., Samek, T. (2009): Stav povrchových půdních vrstev a výživa smrkových porostů v přírodní lesní oblasti Český les. [Conditions of surface soil layers and mineral nutrition of Norway spruce stands in the Natural forest area Bohemian Forest]. Zprávy lesnického výzkumu, 54, 2009, č. 1, s. 1-11. (On-line)

Fiala, P., Reininger, D., Samek, T. (2008): A survey of forest pollution with heavy metals in the Natural Forest Region (NFR) Moravskoslezské Beskydy with particular attention to Jablunkov PassJournal od Forest Science, 54, 2008, č. 2, s. 64-72. (On-line)

Fiala, P., Reininger, D., Samek, T., Malý, S. (2015): Vybrané mikrobiologické vlastnosti lesních půd pod bukem a smrkem. [Selected microbiological properties of forest soils under beech and spruce]. Zprávy lesnického výzkumu, 60, 2015, č. 4, s. 287-298. (On-line)

Flora, M. (2007): Sdružování vlastníků lesů. Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Brandýs nad Labem, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 2007. 34 s. (On-line)

Foltánek, V. (2004): Stav a perspektivy rozvoje intenzívních technologií pěstování krytokořenného sadebního materiálu z pohledů lesních školkařů v lesních školkách ČR. In: Možnosti použití sadebního materiálu z intenzivních školkařských technologií pro obnovu lesa. Sborník přednášek z mezinárodního semináře. Opočno, 3. a 4. 6. 2004. Sest. A. Jurásek. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2004, s. 92-96. (On-line)

Formánek, P., Vranová, V. (2003): A contribution to the effect of liming on forest soils: review of literatureJournal of Forest Science, 49, 2003, č. 4, s. 182-190. (On-line)

Frýdl, J., Buriánek, V., Čáp, J., Ivanek, O., Mannová, J., Novotný, P. (2011): Ověření geneticky podmíněných charakteristik výsadeb vegetativních potomstev rezistentních variant smrku ztepilého vegetativního původu na vybraných lokalitách Krušných hor. Závěrečná zpráva výzkumného projektu č. GS-LCR-042 Grantové služby Lesů České republiky [řešitel projektu Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Strnady]. Hradec Králové, Lesy České republiky 2011. 50 s. (On-line)

Gebauer, R., Volařík, D., Urban, J.: Seasonal variations of sulphur, phosphorus and magnesium in the leaves and current-year twigs of hemiparasitic mistletoe Loranthus europaeus Jacq. and its host Quercus pubescens WilldJournal of Forest Science, 64, 2018, č. 2, s. 66-73. (On-line)

Gömöry, D., Longauer, R., Krajmerová, D. (2015): Voľba lesného reprodukčného materiálu v podmienkach klimatickej zmeny. [Choice of forest reproductive material under conditions of climate change]. Lesnicky časopis – Forestry Journal[Zvolen], 61, 2015, č. 2, s. 124-130. (On-line)

Gregorová, B., Černý, K., Holub, V., Strnadová, V. (2010): Effects of climatic factors and air pollution on damage of London plane (Platanus hispanica Mill.)Horticultural Science (Prague), 37, 2010, č. 3, s. 109-117. (On-line)

Hais, M., Neudertová Hellebrandová, K., Šrámek, V. (2019): Potential of Landsat spectral indices in regard to the detection of forest health changes due to drought effectsJournal of Forest Science, 65, 2019, č. 2, s. 70-78. (On-line)

Hartmanová-Hájková, O., Semelová, V. (2009): Výzkum hnojení travní zahrady u Luční boudyKrkonoše – Jizerské hory, 42, 2009, č. 1, s. 44-45. (On-line)

Heiskanen, J., Uotila, K., Ruhanen, H.: Effect of wood ash mulch on growth of Scots pine seedlings after transplanting into peat soil: A pilot studyJournal of Forest Science, 56, 2018, č. 1, s. 9-16. (On-line)

Helexová, A., Šomšák, L., Antoni, J., Kromka, M., Kollár, J. (2006): The effect of sanitation measures on tree volume in young plantations of Spruce (Picea abies /L./ Karst.) in forests of the village of Nálepkovo. [Vplyv ozdravných opatrení na tvorbu drevnej hmoty kultúr smreka obyčajného (Picea abies /L./ Karst.) v lesoch Nálepkova]. Ekológia [Bratislava], 25, 2006, č. 1, s. 102-112. (On-line) (S)

Hellebrandová, K., Bodlák, L., Štíchová, J., Pechar, L. (2006): Land use and water quality in the upper stropnice river catchmentEkologia (Bratislava), 25, 2006, Supplement 3/2006, s. 27-40. (On-line)

Hlásny, T., Marušák, R., Novák, J., Barka, I., Čihák, T., Slodičák, M. (2016): Adaptace hospodaření ve smrkových porostech České republiky na změnu klimatu s důrazem na produkci lesa. [Adaptation of forest management in spruce forests of the Czech Republic to climate change with emphasize on forest production]. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti. 59 s. – Lesnický průvodce 15/2016. – ISBN 978-80-7417-122-2. (Výstup za QJ1220316) (On-line)

Hofmeister, J., Hruška, J. (2009): Srovnání chemismu půd v NPR Žofínský prales s přilehlými hospodářskými smrčinami. [A comparison of soil conditions in the Žofínský Prales nature reserve with adjacent spruce monocultures]. Silva Gabreta [Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk], 2009, Vol. 15, No. 2, s. 87-96. (On-line)

Holík, L., Rosíková, J., Vránová, V. (2018): Effect of thinning on the amount of mineral nitrogenJournal of Forest Science, 64, 2018, č. 7, s. 289-295. (On-line)

Holuša, J., Trombik, J. (2014): Kůrovci na smrku a chřadnutí smrku. In: Chřadnutí smrku v oblasti severní a střední Moravy. Sborník přednášek odborného semináře. Budišov nad Budišovkou, 14. 10. 2014. Sestavili J. Novák & D. Dušek. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2014. s. 31-35. – ISBN 978-80-7417-079-9. (On-line)

Honsa, I. (2004): Vybrané kapitoly z pedologie pro chemiky. [1. část ze série pozdějších stejnojmenných příspěvků]. Brno, Národní referenční laboratoř, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 2004. 34 s. – Bulletin 2004, Roč. 8, č. 3/2004, s. 1-34. (On-line)

Honsa, I. (2005): Vybrané kapitoly z pedologie pro chemiky. [Část 2. Kapitoly o zrnitostním složení půdy]. Brno, Národní referenční laboratoř, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 2005, s. 1-21. – Bulletin 2005, Roč. 9, č. 3/2005, s. 1-21. (On-line)

Honsa, I. (2008): Vybrané kapitoly z pedologie pro chemiky. [Část 3. Sorpční schopnost půdy]. Brno, Národní referenční laboratoř, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 2008, s. 1-55. – Bulletin 2008, Roč. 12, č. 3/2008, s. 1-55. (On-line)

Honsa, I. (2010): Vybrané kapitoly z pedologie pro chemiky. [Část 4. Půdní kyselost – acidita]. Brno, Národní referenční laboratoř, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 2010, s. 27-59. – Bulletin 2010, Roč. 14, č. 3/2010, s. 27-59. (On-line)

Honsa, I. (2011): Oxidačně redukční procesy v půdách. [5. část ze série  příspěvků na téma Vybrané kapitoly z pedologie pro chemiky, a to včetně 6. části, kterou je Epilog na str. 49]. Brno, Národní referenční laboratoř, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 2011, s. 39-56 – Bulletin 2011, Roč. 15, č. 3/2011, s. 39-56. (On-line)

Hošek, M. (2017): Vliv chemické meliorace na půdní prostředí v kořenové zóně smrku ztepilého v oblasti Nízkého Jeseníku. Diplomová práce. [Vedoucí práce: Jan Pecháček]. Brno, Ústav geologie a pedologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 2017. 59 s. (On-line) (S)

Hruban, R. a kol. (2017): Ochrana vod. Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. [Aktualizované vydání z roku 2017]. Brandýs nad Labem, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 2017. 36 s. (On-line)

Hruška, J., Cienciala, E. (2002): Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd – limitující faktor současného lesnictví. 1. vydání. Praha, Ministerstvo životního prostředí 2002. 154 s. – ISBN 80-7212-190-1 (On-line)

Hruška, J., Majer, V. (1996): Retence antropogenní síry v půdách: faktor bránící okyselení šumavských povrchových vod. [Retention of human-induced sulphur in soils: a factor preventing acidification in surface water of Bohemian Forest]. Silva Gabreta [Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk], 1996, Vol. 1, s. 143-149. (On-line)

Hruška, J., Majer, V. (2015): Stream water chemistry between 1984–1990 and 2010 reflects declining acidic deposition and bark beetle induced ecosystem changesSilva Gabreta [Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk], 2015, Vol. 21, No. 1, s. 29-41. (On-line)

Hurt, V., Mauer, O. (2016): Podsadby přípravných porostů břízy bělokoré, olše a jeřábu ptačího bukem lesním a jedlí bělokorou. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Brno, Mendelova univerzita v Brně 2016. 38 s. (On-line)

Chotěnovský, A. (2013): Vliv aplikace tabletovaných hnojiv řady Silvamix a dolomitického vápence na odrůstání a výživu výsadeb smrku ztepilého v PLO 27  Hrubý Jeseník. Bakalářská práce. [Vedoucí práce: Jan Pecháček]. Brno, Ústav geologie a pedologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 2013. 33 s. (On-line) (S)

Chroust, L. (2002): Jak dál ve výchově borových porostů? [Tending of pine stands]. In: Borovice – semenářství, školkařství, pěstování. Sborník referátů celostátního semináře. Mimoň, 25. 6. 2002. Praha, Česká lesnická společnost 2002, s. 47-51. (On-line)

Chroust, L. (2004): Opočenské zkušenosti s výchovou dubových porostů. [Experience of Opocno with breeding of oak stands]. Lesnická práce, 83, 2004, č. 6, s. 299-301. (On-line)

Jankovský, L. (2014): Role houbových patogenů v chřadnutí smrku. In: Chřadnutí smrku v oblasti severní a střední Moravy. Sborník přednášek odborného semináře. Budišov nad Budišovkou, 14. 10. 2014. Sestavili J. Novák & D. Dušek. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2014. s. 20-30. – ISBN 978-80-7417-079-9. (On-line)

Jankovský, L., Martinková, M., Cudlín, P., Čermák, M., Palovčíková, D. (2002): Posouzení zdravotního stavu, možných příčin chřadnutí a stavu pletiv poškozených smrků vybraných stanovišť oblasti Orlických hor. [Studie]. Brno, Ústav ochrany lesů a myslivosti, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 2002. 39 s. (On-line)

Janoušek, J. (2016): Ekologická charakteristika organozemí a možnosti využití rašelin v oblasti vybraných ložisek Třeboňské pánve a Krušných hor. Disertační práce. Ústav geologie a pedologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 2016. 116 s. (On-line)

Jiroušek, R., Klváč, R., Liška, S. (2008): Kontrolní metody pro stanovení poškození půdy a stojících stromů těžebně dopravními technologiemi.
[Control methods for defining soil and trees damage by logging and hauling technologies]. Zprávy lesnického výzkumu, 53, 2008, č. 4, s. 301-307. (On-line)

Jeniš, J. (2014): Chřadnutí smrkových porostů ve správě VLS ČR, s. p., divize Lipník n. B. – popis a vývoj situace a stavu smrkových porostů. In: Chřadnutí smrku v oblasti severní a střední Moravy. Sborník přednášek odborného semináře. Budišov nad Budišovkou, 14. 10. 2014. Sestavili J. Novák & D. Dušek. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2014. s. 43-47. – ISBN 978-80-7417-079-9. (On-line)

Ježek, M., Štípek, K., Kušta, T., Červený, J., Vícha, J. (2011): Reproductive and morphometric characteristics of wild boar (Sus scrofa) in the Czech RepublicJournal of Forest Science, 57, 2011, č. 7, s. 285-292. (On-line)

Jurásek, A. (2000): Pěstební postupy pro získání výsadbyschopných řízkovanců buku a dubu. [Realizační výstup dílčího projektu 05 „Pěstování sadebního materiálu buku a dubu z řízků“ projektu CEZ: M./99:01]. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2000. 17 s. (On-line)

Jurásek, A. (2004): Kořenový systém vegetativně množených lesních dřevin. [Root system of vegetative propagated forest trees]. In: Kořenový systém – základ stromu. Sborník referátů z konference. Křtiny, 25. 8. 2004. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 2004, s. 137-149. – ISBN 80-239-3335-3. (On-line)

Jurásek, A. (2009a): Uplatnění metody řízkování buku a dubu v lesních školkách pro pěstování geneticky kvalitního sadebního materiálu. [Application of beech and oak cutting method in forest nurseries for planting stock of high genetic quality]. In: Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa 2009. Zborník príspevkov z medzinárodného seminára, ktorý sa konal 10. – 11. júna 2009 v Liptovskom Jáne. Ed. M. Sušková, G. Debnárová. Zvolen, Národné lesnícke centrum 2009, s. 62-65. – ISBN 978-80-8093-084-4 [CD-ROM]. (On-line)

Jurásek, A. (2009b): Pěstební postupy pro získání výsadbyschopných řízkovanců buku a dubu. [Technologies for raising plantable planting stock of beech and oak from cuttings]. Recenzovaná metodika. 2. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2009. 39 s. – Lesnický průvodce 13/2009. – ISBN 978-80-7417-026-3. (On-line)

Jurásek,A. (2013): Poznatky o potřebné kvalitě krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin pro úspěšnou umělou obnovu lesa a zalesňování. In: Aktuální problémy pěstování lesa. Sborník přednášek odborného semináře. Opočno, 28. 11. 2013. Sest. J. Novák, M. Slodičák, D. Kacálek, D. Dušek. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice Opočno 2013, s. 5-8. – ISBN 978-80-7417-070-6. (Sborník on-line)

Jurásek, A. a kolektiv (2018): Stabilizace lesních ekosystémů vyváženým poměrem přirozené a umělé obnovy lesa. In: Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2018. Zbornik príspevkov z medzinárodného seminara. Liptovský Ján, 20. – 21. 6. 2018. Zost. M. Sušková. Snina, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky 2018, nestr. (On-line)

Jurásek, A., Bartoš, J. (2004): Dosavadní zkušenosti s použitím krytokořenného sadebního materiálu buku pěstovaného ve školce intenzivními postupy. [Experience of the use of beech containerised seedlings nursery grown by intensive ways]. In: Možnosti použití sadebního materiálu z intenzivních školkařských technologií pro obnovu lesa. Sborník z mezinárodního semináře. Opočno, 3. a 4. června 2004. Sest. A. Jurásek. [Kostelec nad Černými lesy], Lesnická práce 2004, s. 57-64. – ISBN 80-86386-51-1. (On-line)

Jurásek, A., Bartoš, J., Martincová, J., Nárovcová, J. (2005): Růst sadebního materiálu smrku a buku z intenzivních školkařských technologii po výsadbě v horských podmínkách. [Growth of spruce and beech planting stock produced by intensive nursery technologies after planting in moutain conditions]. In: Aktuálne problémy lesného škôlkarstva a semenárstva 2005. Zborník referátov z medzinárodného seminára. Liptovský Hrádok, 2. – 3. 3. 2005. Zost. (Eds.) M. Sarvaš & M. Sušková. Zvolen, Lesnícky výskumný ústav 2005, s. 29-34. [ISBN 80-88853-81-8]. (On-line)

Jurásek, A., Bartoš, J, Nárovcová, J. (2008): Intensively fertilised seedlings of the beech (Fagus sylvatica L.) for artificial regeneration of the spruce stands in the process of conversionJournal of Forest Science, 54, 2008, č. 10, s. 452-458. (On-line)

Jurásek, A., Leugner, J. (2009): Dynamika růstu řízkovanců buku při umělé obnově lesa. [Growth dynamics of beech cuttings in artificial regeneration]. Zprávy lesnického výzkumu, 54, 2009, č. 4, s. 241-247. (On-line)

Jurásek, A., Leugner, J. (2011): Vyhodnocení růstu a reakcí na tvarovací řez u výsadeb dubu zimního (Quercus petrae (M.) Liebl.) vegetativního a generativního původu. [Evaluation of sessile oak (Quercus petrae (M.) Liebl.) growth reaction to pruning in young plantations of vegetative and generative origin]. Zprávy lesnického výzkumu, 56, 2011, č. 1, s. 24-30. (On-line)

Jurásek, A., Leugner, J., Martincová, J. (2005): Nové poznatky v technologii vegetativního množení smrku řízkováním. Poster. [New knowledge on technology of vegetative propagation of spruce by cuttings]. In: Aktuálne problémy lesného škôlkarstva a semenárstva 2005. [CD-ROM]. Zborník referátov z medzinárodného seminára 2. – 3. marca 2005 v Liptovskom Hrádku. Ed. M. Sarvaš, M. Sušková. Zvolen, Lesnícky výskumný ústav 2005, s. 97. – ISBN 80-88853-81-8. (On-line)

Jurásek, A., Leugner, J., Martincová, J. (2010): Growth and physiological state of beech seedlings grown in a nursery in different light conditionsJournal of Forest Science, 56, 2010, č. 10, s. 442-450. (On-line)

Jurásek, A., Leugner, J., Martincová, J. (2011a): Evaluation of physiological and health state of Norway spruce plants with different growth rate at juvenile stage after outplanting at mountain locationsJournal of Forest Science, 57, 2011, č. 4, s. 170-177. (On-line)

Jurásek, A., Leugner, J., Martincová, J. (2011b): Pěstební péče v mladých porostech smrku vyšších horských poloh. [Cultivation of young Norway spruce stands in high elevation of mountain localities]. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2011. 32 s. – Lesnický průvodce 3/2011. – ISBN 978-80-7417-045-4. (On-line)

Jurásek, A., Martincová, J. (2005): Specifika pěstování sadebního materiálu smrku ztepilého původem z horských poloh. [Peculiarities of cultivating Norway spruce planting stock (Picea abies (L.) Karsten) originated from mountain localities]. Zprávy lesnického výzkumu, 50, 2005, č. 1, s. 18-23. (On-line)

Jurásek, A., Martincová, J., Leugner, J. (2005): Specifika pěstování sadebního materiálu smrku pro horské oblasti. [Specific requirements of Norway spruce planting stock for mountain regions]. In: Aktuálne problémy lesného škôlkarstva a semenárstva 2005. [CD-ROM]. Zborník referátov z medzinárodného seminára 2. – 3. marca 2005 v Liptovskom Hrádku. Ed. M. Sarvaš, M. Sušková. Zvolen, Lesnícky výskumný ústav 2005, s. 23-28. – ISBN 80-88853-81-8. (On-line)

Jurásek, A., Martincová, J., Leugner, J. (2010): Manipulace se sadebním materiálem lesních dřevin od vyzvednutí ve školce až po výsadbu. [The guide of handling planting stock of forest tree species from nursery lifting to outplanting]. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2010. 34 s. – Lesnický průvodce 5/2010. – ISBN 978-80-7417-035-5. (On-line)

Jurásek, A., Martincová, J., Nárovcová, J. (2000): Výkon pověření kontrolou kvality sadebního materiálu (VS Opočno) v kontrolním systému, nabídka specializovaného pracoviště vlastníkům lesa a dalším zájemcům, poznatky ze současné praxe. [Quality control of forest reproductive material, offer of the specialized laboratory, practical knowledge]. In: Kontrola kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník referátů z celostátního odborného semináře s mezinárodní účastí. Opočno, 7. – 8. března 2000. Sest. A. Jurásek. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2000, s. 43-46. – ISBN 80-902615-6-6. (On-line)

Jurásek, A., Martincová, J., Nárovcová, J. (2004): Problematika použití krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin z intenzivních školkařských technologií v podmínkách České republiky. [Problems of the use of forest tree containerised planting stock nursery grown by intensive technologies in the Czech Republic]. In: Možnosti použití sadebního materiálu z intenzivních školkařských technologií pro obnovu lesa. Sborník z mezinárodního semináře. Opočno, 3. a 4. června 2004. Sest. A. Jurásek. [Kostelec nad Černými lesy], Lesnická práce 2004, s. 6-15. – ISBN 80-86386-51-1. (On-line)

Jurásek, A., Mauer, O. (2016): Zásady manipulace se sadebním materiálem lesních dřevin před výsadbou včetně optimalizace postupů přímých výsevů do porostů a výsadeb. In: Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2016. Zborník príspevkov. Ed. M. Sušková. Snina, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky 2016, nestr. [8 s.]. – ISBN 978-80-972366-2-5. (On-line)

Jurásek, A., Nárovcová, J., Nárovec, V. (2006): Průvodce krytokořenným sadebním materiálem lesních dřevin. [Containerised planting stock of forest species guidebook]. 1. vydání. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2006. 56 s. – Metodika pro hospodářskou praxi. – ISBN 80-86386-78-3. (On-line)

Jurásek, A., Nárovec, V., Nárovcová, J. (2009): Doplnění a úpravy standardů kvality sadebního materiálu lesních dřevin v ČSN 482115 a jejich uplatnění v novele vyhlášky č. 29/2004 Sb. [Additions on forest planting stock quality standards in the Czech Standard No. 482115 and their application in the amendments to Decree No. 29/2004 Coll.]. In: Aktuální problematika lesního školkařství České republiky v roce 2009. Sborník referátů přednesených na semináři. Měřín, Jablonné nad Vltavou, 23. – 24. listopadu 2009. Ed. V. Foltánek. Brno, Tribun EU 2009, s. 41-44. – ISBN 978-80-7399-874-5. (On-line)

Kacálek, D., Bartoš, J. (2002): Problematika zalesňování neproduktivních zemědělských pozemků v České republice. [Matter of low-yield lands reforestation in the Czech Republic]. In: Současné trendy v pěstování lesů. Výroční mezinárodní seminář pracovišť zabývajících se pěstováním lesů v České a Slovenské republice. Kostelec nad Černými lesy, 16. – 17. 9. 2002. Ed. J. Karas a V. Podrázský. Praha, Česká zemědělská univerzita 2002, s. 39-45. – ISBN 80-213-0938-5. (On-line)

Kacálek, D., Bartoš, J. (2005): Prosperita kultur lesních dřevin na bývalých zemědělských pozemcích v prvních letech po výsadbě. [Young plantations prosperity on former agricultural lands planted with forest tree species]. Zprávy lesnického výzkumu, 50, 2005, č. 2, s. 83-89. (On-line)

Kacálek, D., Černohous, V., Novák, J., Slodičák, M., Dušek, D. (2011): Vlastnosti nadložního humusu a půdy pod bukovým a smrkovým porostem – srovnávací studie. [Properties of forest floor and soil under beech and spruce stands – a comparative study]. In: Stabilizace funkcí lesa v antropogenně narušených a měnících se podmínkách prostředí. 12. Mezinárodní symposium věnované diskuzi otázek pěstování lesů. Opočno 28. – 29. 6. 2011. Eds. D. Kacálek et al. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice Opočno 2011, s. 209-218. – Proceedings of Central European Silviculture. 12th International Conference. – ISBN 978-80-7417-039-3. (On-line)

Kacálek, D., Dušek, D., Novák, J., Bartoš, J. (2013): The impact of juvenile tree species canopy on properties of new forest floorJournal of Forest Science, 59, 2013, č. 6, s. 230-237. (On-line)

Kacálek, D., Novák, J., Černohous, V., Slodičák, M., Bartoš, J., Balcar, V. (2010): Vlastnosti nadložního humusu a svrchní vrstvy půdy pod smrkem. [Forest-floor humus and topsoil properties under spruce, larch and alder on former agricultural soils]. Zprávy lesnického výzkumu, 55, 2010, č. 3, s. 158-164. (On-line)

Kacálek, D., Špulák, O., Balcar, V. (2011): Broadleaves used for reforestation of formerly air-polluted areas. In: Applied forestry research in the 21st century. International conference held on the occasion of the 90th anniversary of the Forestry and Game Management Research Institute. Book of abstracts. Prague-Průhonice, September 13 – 15, 2011. Strnady, Forestry and Game Management Research Institute 2011, s. 65. (Book of abstracts on-line)

Kadlec, J. (2015): Porovnání účinků přípravků Silvamix-Agluform a Vermaktiv-Stimul při obnově lesa ve vrcholových partiích Kralického Sněžníku. Bakalářská práce. Brno, Ústav geologie a pedologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 2015. 66 s. (On-line)

Kadlec, J. (2017): Efekt pomalu rozpustných hnojiv na pedochemické charakteristiky půdního prostředí ve vrcholových partiích Kralického Sněžníku. Diplomová práce. Brno, Ústav geologie a pedologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 2015. 66 s. (On-line) (S)

Kantor, P., Vrška, T., Dobrovolný, L., Novák, J. (2013): Pěstění lesů: skripta – učební text. [Učební texty pro posluchače MENDELU v Brně]. 1. vydání. Brno, Ústav zakládání a pěstění lesů, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 2013. 153 s. (On-line)

Kantor, P., Šach, F., Karl, Z., Černohous, V. (2009): Development of vaporization process from young stands of Norway spruce and European beech after snow breakageSoil and Water Research, 4, 2009,  Special Issue 2, s. S28-S38. (On-line)

Kaňák, J., Nárovcová, J. (2004): Proměnlivost borovice lesní. [Genetic variability of the Scotch pine]. Lesnická práce, 83, 2004, č. 8, s. 422-423. (On-line)

Kaňák, J., Nárovcová, J. (2005): Růst mladých borových kultur identického původu v rozdílných stanovištních poměrech. [Growth of young pine stands of identical origin in different local conditions]. Zprávy lesnického výzkumu, 50, 2005, č. 2, s. 79-82. (On-line)

Káňa, J., Kopáček, J. (2005): Sulphate sorption characteristics of the Bohemian Forest soilsSilva Gabreta [Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk], 2005, Vol. 11, No. 1, s. 3-12. (On-line)

Kapička, J., Žížala, D., Novotný, I., Papaj, V., Beitlerová, H., Pavlík, F., Jirásková, I. (2016): Metodický postup pro monitoring eroze zemědělské půdy. 3. aktualizované vydání. Praha, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy 2016. 18 s. (On-line)

Klement, V., Smetanová, M., Trávník, K. (2012): Padesát let agrochemického zkoušení zemědělských půd v České republice. Čtyřicet let dlouhodobých výživářských pokusů v ÚKZÚZ. 1. vydání. Brno, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 2012. 95 s. (On-line)

Klíma, J. (2004): Intenzívní školkařské technologie. [Reportáž ze semináře konaného 3. a 4. června 2004 v Opočně]. Lesnická práce, 83, 2004, č. 7, s. 352. (On-line)

Klimo, E., Materna, J., Lochman, V., Kulhavý, J. (2006): Forest soil acidification in the Czech RepublicJournal of Forest Science, 52, 2006, Special Issue, s. S14-S22. (On-line)

Klír, J., Kozlovská, L. (2012): Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním dusičnany. Certifikovaná metodika pro praxi. 1. vydání. Praha-Ruzyně, Výzkumný ústav rostlinné výroby 2012. 24 s. (On-line)

Klír, J., Kozlovská, L. (2016): Zásady hospodaření pro ochranu vod před znečištěním. Certifikovaná metodika pro praxi. 1. vydání. Praha-Ruzyně, Výzkumný ústav rostlinné výroby 2016. 23 s. (On-line)

Klír, J., Kozlovská, L., Haberle, J., Mühlbachová, G. (2016): Metodický návod pro hospodaření ve zranitelných oblastech. Certifikovaná metodika pro praxi. 1. vydání. Praha-Ruzyně, Výzkumný ústav rostlinné výroby 2016. 59 s. (On-line)

Klír, J., Kozlovská, L., Haberle, J., Mühlbachová, G. (2018): Metodický návod pro hospodaření ve zranitelných oblastech. Certifikovaná metodika pro praxi. 2. aktualizované vydání. Praha-Ruzyně, Výzkumný ústav rostlinné výroby 2018. 59 s. (On-line)

Klír, J., Kunzová, E., Čermák, P. (2008): Rámcová metodika výživy rostlin a hnojení. Metodika pro praxi. 2. vydání. Praha-Ruzyně, Výzkumný ústav rostlinné výroby 2008. 48 s. (On-line)

Knížek, M. (ed.): Škodliví činitelé v lesích Česka 2017/2018. Kůrovcová kalamita a možnosti řešení. Sborník referátů z celostátního semináře s mezinárodní účastí. Průhonice, 19. 4. 2018. Strnady, Výzkumný ústav
lesního hospodářství a myslivosti 2018. 63 s. – Zpravodaj ochrany lesa. Svazek 21. 2018. – ISSN 1211-9342 [Print]. (On-line)

Knížek M., Liška J. (eds.): Výskyt lesních škodlivých činitelů v roce 2017 a jejich očekávaný stav v roce 2018. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav
lesního hospodářství a myslivosti 2018. 72 s. – Zpravodaj ochrany lesa. Supplementum 2018. – ISSN 1211-9350 [Print]. (On-line)

Knott, R. (editor): Voda a les. [Výukový materiál]. Brno, Ústav zakládání a pěstění lesů, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 2014. (On-line)

Kolář, L., Vaněk, V., Kužel, S., Peterka, J., Borová-Batt, J., Pezlarová, J. (2011): Relationships between quality and quantity of soil labile fraction of the soil carbon in Cambisols after liming during a 5-year periodPlant, Siol and Environment, 57, 2011, č. 5, s. 193-200. (On-line)

Koňasová, T., Kuneš, I., Baláš, M., Millerová, K., Balcar, V., Špulák, O., Drury, M. (2012): Influence of limestone and amphibolite application on growth of Norway spruce plantation under harsh mountain conditionsJournal of Forest Science, 58, 2012, č. 11, s. 492-502. (On-line)

Kovářová, M., Vacek, S. (2003): Mountain Norway spruce forests: Needle supply and its nutrient contentJournal of Forest Science, 49, 2003, č. 7, s. 327-332. (On-line)

Kriegel, H. (1998a): Optimalizace zakládání borových kultur. [Realizační výstup etapy výzkumného úkolu RE-329-92-9206-DÚ03]. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 1998. 5 s. (On-line)

Kriegel, H. (1998b): Růst a zdravotní stav borových kultur založených rozdílnými technologiemi a sadebním materiálem. [Growth and health state of pine plantations founded by various technologies and planting stock]. Zprávy lesnického výzkumu, 43, 1998, č. 3/4, s. 1-6. (On-line)

Kriegel, H. (2005): Growth of spruce young plantations established at mountain locations by various planting stock after the application of fine-ground amphibolite. [Růst smrkových kultur založených v horských polohách rozdílným sadebním materiálem po aplikaci amfibolitové moučky]. In: Communicationes Instituti Forestalis Bohemicae. Vol. 21. Jíloviště-Strnady, Forestry and Game Management Research Institute 2005, s. 43-53. – ISBN 978-80-86461-56-4. (Sborník on-line)

Kubelka, L. (2003): Silvamix – moderner Dünger für die Forstwirtschaft. 1. vydání. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2003. 39 s. – ISBN 80-86386-14-7. (On-line) (S)

Kubík, L. (2017): Půdy bazálního monitoringu půd – jejich pedologické a fyzikální charakteristiky. [Prezentace zástupce ÚKZÚZ na mezinárodní konferenci k 25 letům monitoringu půd v ČR, která proběhla ve dnech 1. a 2. února 2017 v Brně]. Brno, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 2017. 28 s. (některé detaily) (On-line)

Kučera, A., Térová, R. (2017): Možnosti intenzifikace pěstování prostokořenných sazenic douglasky tisolisté s využitím minerálních hnojiv s růstovými regulátory a pomocných rostlinných přípravků. [Opportunities in intensification of Douglas-fir bareroot nursery stock cultivation using mineral fertilizers with plant growth regulators and phytostimulants]. Zprávy lesnického výzkumu, 62, 2017, č. 3, s. 153-162. (On-line)

Kula, E. (2014): Změny ve společenstvu půdních pancířníků (Oribatida) porostů břízy ovlivněných vápnitým dolomitem. [Changes in soil Oribatid mite assemblages in birch stands affected by dolomitic limestone]. Zprávy lesnického výzkumu, 59, 2014, č. 1, s. 1-10. (On-line)

Kula, E., Hrdlička, P., Hedvábný, J., Švec, P. (2012): Various content of manganese in selected forest tree species and plants in the undergrowthBeskydy [The Beskids bulletin], 5, 2012, č. 1, s. 19-26. – ISSN 1803-2451 [Print]. (On-line)

Kulhánek, M., Balík, J., Černý, J., Vaněk, V. (2009): Evaluation of phosphorus mobility in soil using different extraction methodsPlant, Siol and Environment, 55, 2009, č. 7, s. 267-272. (On-line)

Kulhánek, M., Černý, J., Balík, J., Vaněk, V., Sedlář, O. (2011): Influence of the nitrogen-sulfur fertilizing on the content of different sulfur fractions in soilPlant, Siol and Environment, 57, 2011, č. 12, s. 553-558. (On-line)

Kulhavý, J., Marková, I., Drápelová, I., Truparová, S. (2009): The effect of liming on the mineral nutrition of the mountain Norway spruce (Picea abies L.) forestJournal of Forest Science, 55, 2009, č. 1, s. 1-8. (On-line)

Kulhavý, J., Menšík, L., Drápelová, I. (2011): Nitrogen in forest ecosystems in the Drahanská vrchovina Upland (Czech Republic). In: Applied forestry research in the 21st century. International conference held on the occasion of the 90th anniversary of the Forestry and Game Management Research Institute. Book of abstracts. Prague-Průhonice, September 13 – 15, 2011. Strnady, Forestry and Game Management Research Institute 2011, s. 26. (Book of abstracts on-line)

Kuneš, I. (2003): Prosperity of spruce plantation after application of dolomitic limestone powderJournal of Forest Science, 49, 2003, č. 5, s. 220-228. (On-line)

Kuneš, I., Baláš, M., Balcar, V. (2014): Long-term influence of applied amphibolite powder on the chemistry of soil supporting Norway spruce plantationJournal of Forest Science, 60, 2014, č. 2, s. 51-60. (On-line)

Kuneš, I., Baláš, M., Balcar, V., Kacálek, D., Millerová, K., Jančová, A., Nováková, O., Špulák, O., Zahradník, D., Vítámvás, J., Koňasová, T. (2013): Effects of fertilisation on growth and nutrition of Norway spruce on a harsh mountain siteJournal of Forest Science, 59, 2013, č. 8, s. 306-318. (On-line) (S)

Kuneš, I., Baláš, M., Linda, R., Nárovcová, J., Gallo, J., Nárovec, V. (2017): Využití hnojiva s obsahem humátu draselného při obnově lesa na specifických stanovištích.. In: Adaptívny manažment pestovania lesov v procese klimatickej zmeny a globálneho otepľovania. Recenzovaný zborník vedeckých prác. Zvolen, 6. – 7. september 2017. Ed(s). P. Jaloviar a M. Saniga. Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene 2017, s. 53–60. – Proceedings of Central European Silviculture. Volume 7. (Výstup za TA04021671) (On-line).

Kuneš I., Baláš M., Millerová K., Balcar V. 2011. Vnášení listnaté příměsi a jedle do jehličnatých porostů Jizerských hor. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, VÚLHM 2011. 36 s. – Lesnický průvodce 9/2011. (On-line)

Kuneš, I., Baláš, M., Špulák, O., Kacálek, D., Balcar, V., Šesták, J., Millerová, K. (2011): Stav výživy smrku ztepilého jako podklad pro zvážení potřeby přihnojení listnáčů a jedle vnášených do jehličnatých porostů. [Nutritional status of Norway spruce as an information source for decision whether to fertilize the broadleaves and silver fir introduced to coniferous stands]. Zprávy lesnického výzkumu, 56, 2011, Issue Special, s. 36-43. (On-line) (S)

Kuneš, I., Balcar, V., Benešová, T., Baláš, M., Zadina, J., Zahradník, D., Vítámvás, J., Kacálek, D., Špulák, O., Jakl, M., Jaklová-Dytrotová, J., Podrázský, V. (2009): Influence of pulverized limestone and amphibolite mixture on the growth performance of Alnus incana (L.) Moench plantation on an acidified mountain siteJournal of Forest Science, 55, 2009, č. 10, s. 469-476. (On-line)

Kuneš., I., Balcar, V., Čížek, M. (2004): Influence of amphibolite powder and Silvamix fertiliser on Norway spruce plantation in conditions of air polluted mountainsJournal of Forest Science, 50, 2004, č. 8, s. 366-373. (On-line) (S)

Kuneš, I., Balcar, V., Vykypělová, Zadina, J., Šedlbauerová, J., Zahradník, D. (2007): Vliv jamkové a pomístné povrchové aplikace dolomitického vápence na množství a chemické složení biomasy smrku ztepilého v Jizerských horách. [Effects of planting hole application or spot surface application of finely ground dolomitic limestone on amount and chemical composition of biomass of Norway spruce in the Jizerské hory Mts.] Zprávy lesnického výzkumu, 52, 2007, č. 4, s. 316-327. (On-line)

Kuneš, I., Balcar, V., Zahradník, D. (2007a): Influence of a planting hole application of dolomitic limestone powder and basalt grit on the growth of Carpathian birch (Betula carpatica W. et K.) and soil chemistry in the air-polluted Jizerské hory MtsJournal of Forest Science, 53, 2007, č. 11, s. 505-515. (On-line)

Kuneš, I., Balcar, V., Zahradník, D. (2007b): Vliv cílené povrchové aplikace dolomitického vápence na pedochemické parametry půdy na imisní holině ve vrcholových partiích Jizerských hor. [Influence of precisely applied liming on chemical properties of soil in clear-felled area located in highest elevation of air polluted mountains (the Jizerské hory Mts.). Zprávy lesnického výzkumu, 52, 2007, č. 3, s. 234-245. (On-line)

Kuneš, I., Koňasová, T., Balcar, V., Baláš, M., Zahradník, D., Kacálek, D., Vítámvás, J., Jakl, M., Jaklová-Dytrychová, J. (2011): Growth response of Aldus viridis to application of crushed limestone and amphibolite and forestry potential of the species in harsh acidic mountain sitesJournal of Forest Science, 57, 2011, č. 5, s. 200-209. (On-line)

Kuneš, I., Zahradník, D., Balcar, V., Špulák, O., Baláš, M., Koňasová, T., Kacálek, D., Vítámvás, J., Jančová, A., Nováková, O., Millerová, K. (2013): Effects of fertilisation on biomass of Norway spruce on a harsh mountain siteJournal of Forest Science, 59, 2013, č. 1, s. 8-21. (On-line) (S)

Kupka, I. (2004): Zkušenosti s použitím krytokořenného sadebního materiálu z intenzivních technologií ve Skandinávii. In: Možnosti použití sadebního materiálu z intenzivních školkařských technologií pro obnovu lesa. Sborník z mezinárodního semináře. Opočno, 3. a 4. června 2004. Sest. A. Jurásek. [Kostelec nad Černými lesy], Lesnická práce 2004, s. 27-34. – ISBN 80-86386-51-1. (On-line)

Kupka, I. (2005): Reaction of Silver fir (Abies alba Mill.) plantation to fertilizationJournal of Forest Science, 51, 2005, č. 3, s. 95-100. (On-line) (S)

Kupka, I., Dimitrovský, K. (2006): Silvicultural assessment of reforestation under specific spoil bank conditionsJournal of Forest Science, 52, 2006, č. 9, s. 410-416. (On-line)

Kupka, I., Prknová, H., Holubík, O., Tužinský, M. (2015): Účinek přípravků na bázi řas na ujímavost a odrůstání výsadeb lesních dřevin. [Algae-based materials effect on mortality and initial growth plantations of the forest tree species]. Zprávy lesnického výzkumu, 60, 2015, č. 1, s. 24-28. (On-line)

Kvítek, T., Peterková, J., Duffková, R. (2001): Agrochemical properties of soil in Zhůří enclave.  Silva Gabreta [Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk], 2001, Vol. 7, s. 109-118. (On-line)

Lachmanová, Z., Novotný, R., Clarke, N., Matucha, M. (2011): Chlorine in the forest ecosystem: a comparison of continental and coastal regions. In: Applied forestry research in the 21st century. International conference held on the occasion of the 90th anniversary of the Forestry and Game Management Research Institute. Book of abstracts. Prague-Průhonice, September 13 – 15, 2011. Strnady, Forestry and Game Management Research Institute 2011, s. 28. (Book of abstracts on-line)

Leugner, J., Jurásek, A. (2006): První zkušenosti s centrálním informačním systémem o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin a školkařské činnosti. [First experience with the central information system of forest tree species reproductive material and nursery activities]. In: Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa. Zborník referátov z medzinárodného seminára, ktorý sa konal 22. – 23. marca 2006 v Liptovskom Mikuláši. Ed. M. Sarvaš, M. Sušková. [Zvolen], Národné lesnícke centrum 2006, s. 133-136. – ISBN 80-88853-95-8 [CD-ROM]. (On-line)

Leugner, J., Jurásek, A. (2011): Conservation of stability and biodiversity of Norway spruce mountain populations. In: Applied forestry research in the 21st century. International conference held on the occasion of the 90th anniversary of the Forestry and Game Management Research Institute. Book of abstracts. Prague-Průhonice, September 13 – 15, 2011. Strnady, Forestry and Game Management Research Institute 2011, s. 68. (Book of abstracts on-line)

Leugner, J., Jurásek, A. (2016): Zhodnocení kvality a stavu prostokořenného sadebního materiálu buku lesního v lesních školkách v ČR po extrémním suchu v létě 2015. [Expertní stanovisko a poradenské sdělení pro Lesy České republiky]. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2016. Nestr. [4 s.]. (On-line)

Leugner, J., Jurásek, A., Martincová, J. (2008): Porovnání růstu matečných stromů horských populací smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) a jejich vegetativních potomstev vysazených v různých podmínkách. [Comparison of growth of ortets of mountain populations with Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) and their vegetative progenies in different growth conditions]. Zprávy lesnického výzkumu, 53, 2008, č. 1, s. 70-74. (On-line)

Leugner, J., Jurásek, A., Martincová, J. (2009): Možnosti využití vegetativního množení smrku ztepilého řízkováním při pěstování sadebního materiálu pro extrémní obnovní stanoviště. [Possibilities of the use of Norway spruce vegetative reproduction in planting stock cultivation for extreme regeneration stands]. In: Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa 2009. Zborník príspevkov z medzinárodného seminára, ktorý sa konal 10. – 11. júna 2009 v Liptovskom Jáne. Ed. M. Sušková, G. Debnárová. Zvolen, Národné lesnícke centrum 2009, s. 83-89. – ISBN 978-80-8093-084-4 [CD-ROM]. (On-line)

Leugner, J., Jurásek, A., Martincová, J. (2010): Hodnocení variability růstu směsí klonů smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) v horských podmínkách. [Growth variability assessment in clone mixtures of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) in mountain conditions]. Zprávy lesnického výzkumu, 55, 2010, č. 1, s. 26-32. (On-line)

Leugner, J., Jurásek, A., Martincová, J. (2011a): Vývoj kořenových systémů smrku ztepilého v kulturách založených krytokořenným a prostokořenným sadebním materiálem v extrémních horských podmínkách. [Post-planting development of root system of bare-rooted and containerized Norway spruces planted under extreme mountain conditions]. Zprávy lesnického výzkumu, 56, 2011, č. 1, s. 31-37. (On-line)

Leugner, J., Jurásek, A., Martincová, J. (2011b): Hodnocení růstu a zdravotního stavu vybraných klonových směsí smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) v klonových výsadbách 2. generace v porovnání s běžným sadebním materiálem. [The assessment of growth and health of clone mixtures of Norway spruce in 2nd generation clone plantations in comparison with common planting stock]. In: Stabilizace funkcí lesa v antropogenně narušených a měnících se podmínkách prostředí. 12. Mezinárodní symposium věnované diskuzi otázek pěstování lesů. Opočno 28. – 29. 6. 2011. Ed. D. Kacálek et al. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice Opočno 2011, s. 91-98. – Proceedings of Central European Silviculture. 12th International Conference. – ISBN 978-80-7417-039-3. (On-line)

Leugner, J., Jurásek, A., Martincová, J. (2012): Využití zmrku ztepilého Picea abies (L.) Karst. se zvýšenou odolností ke stresům při obnově horských lesů. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2012. 40 s. – Lesnický průvodce 5/2012. – ISBN 978-80-7417-060-7. (On-line)

Leugner, J., Jurásek, A., Martincová, J. (2014a): Vliv původu a třídění semen smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) na kvalitu vypěstovaných semenáčků. [Influence of origin and sorting seeds on quality of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) seedlings]. Zprávy lesnického výzkumu, 59, 2014, č. 3, s. 190-197. (On-line)

Leugner, J., Jurásek, A., Martincová, J. (2014b): Alternativní postupy pěstování a použití sadebního materiálu smrku pro horské oblasti s akcentem na udržení nebo zvýšení podílu jedinců s klimaxovou strategií růstu. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2014. 31 s. – Lesnický průvodce 5/2014. – ISBN 978-80-7417-082-9. (On-line)

Leugner, J., Jurásek, A., Martincová, J. (2015): Vyhodnocení růstu buku lesního (Fagus sylvatica L.) v různých světelných podmínkách. [Evaluation of European beech (Fagus sylvatica L.) growth in different light conditions]. Zprávy lesnického výzkumu, 60, 2015, č. 2, s. 98-103. (On-line)

Leugner, J., Martincová, J., Erbanová, E., Černohous, V. (2016): Nalezení a ověření provozně využitelné metody pro hodnocení aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu. [Výzkumné projekty Grantové služby LČR. Závěrečná zpráva z prosince 2016 za projekt GS-LCR-048 pro Grantovou službu Lesů České republiky. Řešitel projektu Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice Opočno]. Hradec Králové, Lesy České republiky 2016. 3 s. (On-line)

Leugner, J., Martincová, J., Erbanová, E. (2016a): Provozně použitelný postup hodnocení aktuálního stavu vodního režimu sadebního materiálu smrku ztepilého a borovice lesní. Metodika pro praxi. [Příloha č. 1 závěrečné zprávy projektu „Nalezení a ověření provozně využitelné metody pro hodnocení aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu“. Dílčí projektový výstup z prosince 2016 pro Grantovou službu Lesů České republiky]. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2016. 16 s. (On-line)

Leugner, J., Martincová, J., Erbanová, E. (2016b): Přehled metod hodnocení fyziologické kvality. [Příloha č. 2 závěrečné zprávy projektu „Nalezení a ověření provozně využitelné metody pro hodnocení aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu“. Dílčí projektový výstup z prosince 2016 pro Grantovou službu Lesů České republiky]. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2016. 1 s. (Výstup za GS-LCR-048) (On-line)

Leugner, J., Martincová, J., Erbanová, E. (2018): Nalezení a ověření provozně využitelné metody pro hodnocení aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu. In: Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2018. Zbornik príspevkov z medzinárodného seminara. Liptovský Ján, 20. – 21. 6. 2018. Zost. M. Sušková. Snina, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky 2018, nestr. (On-line)

Leugner, J., Martincová, J., Jurásek, A. (2012): Vliv vysychání během manipulace a prostředí po výsadbě na růst sazenic smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.). [The influence of desiccation during handling and growing conditions on growth of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) plants]. Zprávy lesnického výzkumu, 57, 2012, č. 1, s. 1-7. (On-line)

Lexa, M., Vejpustková, M., Samusevich, A., Zeidler, A. (2018): Stopa imisní kalamity v anatomických znacích dřeva smrku (Picea abies (L.) Karst.) v oblasti Klínovce (Krušné hory). [Trace of air pollution disaster in the xylem traits of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) in the Klínovec area (Ore Mountains, Czech Republic)]. Zprávy lesnického výzkumu, 63, 2018, č. 2, s. 136-146. (On-line)

Litschmann, T., Pražák, M. (2008): Praktické zkušenosti s fertigací hrušníZahradnictví, 8, 2009, č. 2, s. 14-15. (On-line)

Lochman, V., Bíba, M., Fad-ns15.ová, V. (2008): Chemistry of water in forests in relation to changes of air pollution load. [Chemismus vody v lesích ve vazbě na změny imisního zatížení]. In: Communicationes Instituti Forestalis Bohemicae. Vol. 24. Strnady, Forestry and Game Management Research Institute 2008, s. 131-151. – ISBN 978-80-86461-92-2. (Sborník on-line)

Lochman, V., Bíba, M., Oceánská, Z., Vícha, Z., Pňáček, J. (2007): Vývoj chemismu půd na výzkumném povodí v oblasti Jeseníků. [Development of soil chemistry on the experimental catchment in the Jeseníky Mts. area]. Zprávy lesnického výzkumu, 52, 2007, č. 3, s. 246-257. (On-line)

Lochman, V., Fadrhonsová, V., Bíba, M. (2005): Water chemistry development of surface sources in the Želivka area with regard to pollution load and management in the catchment. [Vývoj chemismu vody v povrchových zdrojích v oblasti Želivky s ohledem na imisní zatížení a hospodaření v povodí]. In: Communicationes Instituti Forestalis Bohemicae. Vol. 21. Jíloviště-Strnady, Forestry and Game Management Research Institute 2005, s. 54-74. – ISBN 978-80-86461-56-4. (Sborník on-line)

Lochman, V., Mareš, V., Fadrhonsová, V. (2004): Development of air pollutant deposition, soil water chemistry and soil on Šerlich research plots, and water chemistry in a surface water sourceJournal of Forest Science, 50, 2004, č. 6, s. 263-283. (On-line)

Lochman, V., Šrámek, V., Fadrhonsová, V., Lachmanová, Z. (2008): Změny zásoby sledovaných prvků v lesních půdách na plochách Moldava v Krušných horách. [Changes in pools of observed elements in forest soils at the Moldava plots in the Ore Mts.]. Zprávy lesnického výzkumu, 53, 2008, č. 3, s. 165-178. (On-line)

Lomský, B., Novotný, R., Šrámek, V. (2011): Změny ve výživě fosforem v mladých smrkových porostech. [Changes in phosphorus supply in the young stands of Norway spruce]. Zprávy lesnického výzkumu, 56, 2011, č. 2, s. 83-93. (On-line)

Lomský, B., Šrámek, V. (2004): Different types of damage in mountain stands of the Czech RepublicJournal of Forest Science, 50, 2004, č. 11, s. 533-537. (On-line)

Lomský, B., Šrámek, V., Maxa, M. (2006): Fertilizing measures to decrease Norway spruce yellowingJournal of Forest Science, 52, 2006, Special Issue, s. S65-S72. (On-line) (S)

Lomský, B., Šrámek, V., Novotný, R. (2012): Changes in the air pollution load in the Jizera Mts.: effects on the health status and mineral nutrition of the young Norway spruce standsEuropean Journal of Forest Research, 131, 2012, č. 3, s. 757-771. (On-line)

Lomský, B., Šrámek, V., Novotný, R. (2013): The health and nutritional status of Norway spruce stands in the Krušné hory Mts. 15 years subsequent to the extreme winter of 1995/96Journal of Forest Science, 59, 2013, č. 9, s. 359-369. (On-line)

Lubojacký, J. (2018): Ochrana douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesiiMirb. Franco) proti kůrovcům (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae). Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2018. 36 s. – Lesnický průvodce 17/2018. [ISBN 978-80-7417-182-6]. (On-line)

Machar, I., Kulhavý, J., Seják, J., Pechanec, V. (2018): Efektivita územní ochrany a monetární hodnota biotopů lužních lesů v České republice. [Conservation effectiveness and monetary value of floodplain forests habitats in the Czech Republic]. Zprávy lesnického výzkumu, 63, 2018, č. 3, s. 206-213. (On-line)

Martincová, J. (1998): Pokyny pro pěstování sadebního materiálu borovice lesní a metodika hodnocení jeho morfologické a fyziologické kvality. [Realizační výstup etapy výzkumného úkolu RE-329-92-9206-DÚ03]. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 1998. 8 s. (On-line)

Martincová, J. (2004): Zkušenosti s použitím krytokořenného sadebního materiálu smrku v horských oblastech. In: Možnosti použití sadebního materiálu z intenzivních školkařských technologií pro obnovu lesa. Sborník přednášek z mezinárodního semináře. Opočno, 3. a 4. 6. 2004. Sest. A. Jurásek. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2004, s. 49-56. (On-line)

Martincová, J., Nárovcová, J. (2000): Informace o používaných metodách hodnocení kvality sadebního materiálu, instruktáž správného zadávání zakázek pro hodnocení kvality. [Methods of assessment of planting stock quality and selection of representative samples for laboratory analysis]. In: Kontrola kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník referátů z celostátního odborného semináře s mezinárodní účastí. Opočno, 7. – 8. března 2000. Sest. A. Jurásek. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2000, s. 65-74. – Res. angl. – ISBN 80-902615-6-6. (On-line)

Martinec, P., Němec, P., Nárovcová, J., Nárovec, V. (2019): Východiska pro pěstování sadebního materiálu lesních dřevin při současné kalamitní situaci v ČR. In: Dopady kůrovcové kalamity na vlastníky lesů. Sborník příspěvků. Praha, 5. února 2019. Sest. P. Zahradník. Praha, Česká lesnická společnost 2019, s. 33-37. (Rukopis on-line)

Martiník, A., Čížková, L., Ehrenbergerová, L., Jelínek, P., Kadavý, J., Křen, J., Romero, V., Šťastná, M., Weger, J. (2014): Agrolesnictví – skriptum pro posluchače MENDELU. [Učební texty]. 1. vydání. Brno, Ústav zakládání a pěstění lesů, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 2012. Nestr. [109 s.] – ISBN 978-807375-956-8. (On-line)

Martiník, A., Sendecký, M., Krejza, J., Adamec, Z. (2018): Předpoklady hodnotové produkce břízy bělokoré v sukcesních porostech na severní Moravě. [Prerequisites for silver birch high-quality timber production within succession stands in the region of North Moravia (Czech Republic)]. Zprávy lesnického výzkumu, 63, 2018, č. 3, s. 165-172. (On-line)

Martinů, V., Nárovcová, J., Nárovec, V., Kuneš, I., Baláš, M., Machovič, I., Burda, P. (2016): Speciální dlouhodobě působící hnojivo s humitanem draselným pro využití v lesním hospodářství. Užitný vzor č. 30138. Zapsáno 13. 12. 2016. Praha, Úřad průmyslového vlastnictví. Majitelé: ECOLAB Znojmo, s. r. o; VÚLHM, v. v. i.; ČZU v Praze; Ing. Pavel Burda, Ph.D.; DENDRIA, s. r. o., Frýdlant. (Výstup za TA04021671) (Odkaz na RIV) (Detaily)

Matějka, K., Viewegh, J. (2010): Druhová diverzita a bohatost v lesích s různým typem hospodaření. [Species diversity and richness in forests under different management practices]. Zprávy lesnického výzkumu, 55, 2010, Issue Special, s. 28-39. (On-line)

Mauer, O. (2009): Zakládání lesů I. [Učební texty]. 1. vydání. Brno, Ústav zakládání a pěstění lesů, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 2009. 172 s. (On-line)

Mauer, O. (2010): Zakládání dřevinné vegetace. [Učební texty]. 1. vydání. Brno, Ústav zakládání a pěstění lesů, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 2010. 169 s. (On-line)

Mauer, O. (2011): Zakládání lesů II. [Učební texty pro posluchače, studující v rámci magisterského studia na Lesnické a dřevařské fakultě MZLU v Brně předmět Zakládání lesa II]. 1. vydání. Brno, Ústav zakládání a pěstění lesů, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 2011. 216 s. (On-line)

Mauer, O. (2013a): Pěstování sadebního materiálu. [Učební texty]. 1. vydání. Brno, Ústav zakládání a pěstění lesů, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 2013. 204 s. – ISBN 978-80-7375-698-7. (On-line)

Mauer, O. (2013b): Pěstování speciálního sadebního materiálu. [Prozatímní učební texty]. 1. vydání. Brno, Ústav zakládání a pěstění lesů, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 2013. 279 s. – ISBN 978-80-7375-696-3. (On-line) (121 MB jako soubor ke stahování)

Mauer, O. (2013c): Technologie pěstování krytokořenného sadebního materiálu na vzduchových polštářích. In: Certifikace PEFC – trvale udržitelné hospodaření v lesích ČR. Krytokořenný sadební materiál. Sborník vydaný v rámci pořádání série dvoudenních vzdělávacích seminářů pro zaměstnance VLS ČR, s. p. [Protivanov, 14. – 15. 3. 2013. Sest. P. Draštík]. Praha, Česká lesnická společnost 2013, s. 5-17. (On-line)

Mauer, O. (2013d): Výsadba krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin. In: Certifikace PEFC – trvale udržitelné hospodaření v lesích ČR. Krytokořenný sadební materiál. Sborník z dvoudenního semináře zaměstnanců VLS ČR, s. p. Horní Planá-Olšina, 18. – 19. 7. 2013. Sest. P. Draštík. Praha, Česká lesnická společnost 2013, s. 40-49. (On-line)

Mauer, O. a kolektiv (2013): Rhizologie lesních dřevin. [Učební texty]. 1. vydání. Brno, Ústav zakládání a pěstění lesů, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 2013. 216 s. – ISBN 978-80-7375-697-0. (On-line)

Mauer, O., Leugner, J. (2014): Péče a ochrana kultur po obnově a zalesňování. [Keeping and protection about plantations after the restoration and reforestation]. Certifikovaná metodika (Osvědčení 76179/2014-MZE-16222/M87). 1. vydání. Brno, Mendelova univerzita v Brně 2014. 26 s. – ISBN 978-80-7509-154-3. (Výstup za QJ1230330) (On-line)

Mauer, O., Palátová, E. (2004): Deformace kořenového systému a stabilita lesních porostů. In: Možnosti použití sadebního materiálu z intenzivních školkařských technologií pro obnovu lesa. Sborník přednášek z mezinárodního semináře. Opočno, 3. a 4. 6. 2004. Sest. A. Jurásek. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2004, s. 22-26. (On-line)

Mauer, O., Rozmánek, M., Houšková, K. (2018a): Drought spells and their impact on the growth of young plantations established with the containerized planting stockActa Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis [Acta Mendelovy univerzity v Brně], 66, 2018, č. 1, s. 89-99. – ISSN 1211-8516. (On-line)

Mauer, O., Rozmánek, M., Houšková, K. (2018b): Vliv přísušků na odrůstání kultur založených krytokořenným sadebním materiálem. In: Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2018. Zbornik príspevkov z medzinárodného seminara. Liptovský Ján, 20. – 21. 6. 2018. Zost. M. Sušková. Snina, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky 2018, nestr. (On-line)

Menšík, L., Fabiánek, T., Tesař, V., Kulhavý, J. (2009): Humus conditions and stand characteristics of artificially established young stands in the process of the transformation of spruce monoculturesJournal of Forest Science, 55, 2009, č. 5, s. 215-223. (On-line)

Menšík, L., Vahalík, P., Hybler, V., Kostková, E., Hadaš, P., Prax, A., Kulhavý, J. (2015): Dynamika podzemních vod v pomoravské nivě. [The dynamics of groundwater level in the Morava River floodplain (Czech Republic)]. Zprávy lesnického výzkumu, 60, 2015, č. 3, s. 225-232. (On-line)

Mikanová, O., Šimon, T. (2013): Alternativní výživa rostlin dusíkem. Metodika pro praxi. 1. vydání. Praha-Ruzyně, Výzkumný ústav rostlinné výroby 2013. 25 s. (On-line)

Miltner, S., Podrázský, V., Baláš, M., Kupka, I. (2017): Vliv dubu červeného (Quercus rubra L.) na lesní stanoviště. [Effects of the Northern red oak (Quercus rubra L.) on the forest site]. Zprávy lesnického výzkumu, 62, 2017, č. 2, s. 109-115. (On-line)

Ministerstvo zemědělství (2018): Výběr zpráv – opatření proti suchu, více masa i proměna českých lesůZprávy z Ministerstva zemědělství (Newsletter MZe), listopad 2018, s. 12. (On-line)

Ministerstvo zemědělství (2017): Priority ministerstva zemědělství v rámci ochrany půdy. [Prezentace zástupce ministerstva zemědělství na mezinárodní konferenci k 25 letům monitoringu půd v ČR, která proběhla ve dnech 1. a 2. února 2017 v Brně. Autor: Petr Jílek]. Praha, Ministerstvo zemědělství 2017. 11 s. (některé detaily) (On-line)

Mládková, L., Borůvka, L., Drábek, O., Vašát, R. (2006): Factors influencing distribution of different Al forms in forest soils of the Jizerské hory MtsJournal of Forest Science, 52, 2006, Special Issue, s. S87-S92. (On-line)

Mondek, J., Baláš, M. (2019): Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) and its role in the Czech forestsJournal of Forest Science, 65, 2019, č. 2, s. 41-50. (On-line)

Nárovcová, J. (2003): Úloha akreditované laboratoře Školkařská kontrola při ověřování biologické vhodnosti obalů krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin. II. Některé zkušenosti s kvalitou kořenových soustav testovaných technologií. In: Perspektivy pěstování krytokořenného sadebního materiálu v podmínkách České republiky po vstupu do EU. Sborník přednášek z mezinárodního semináře. Dlouhá Loučka, 3. 9. 2003. Praha, Silvaco 2003, s. 13-20. (On-line)

Nárovcová, J. (2004a): Zkušenosti s hodnocením kvality kořenového systému sadebního materiálu lesních dřevin. [Experience of root system of forest tree nursery stock’s quality control]. In: Kořenový systém – základ stromu. Sborník referátů. Sest. O. Mauer, A. Bártová, V. Prokop a kol. Brno, Ústav zakládání a pěstění lesů LDF MZLU v Brně 2004, s. 103-114. [ISBN 80-239-3335-3]. (On-line)

Nárovcová, J. (2004b): Systém testování biologické vhodnosti obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin a poznatky s jeho uplatněním v praxi. In: Možnosti použití sadebního materiálu z intenzivních školkařských technologií pro obnovu lesa. Sborník přednášek z mezinárodního semináře. Opočno, 3. a 4. 6. 2004. Sest. A. Jurásek. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2004, s. 40-48. (On-line)

Nárovcová, J. (2006): Vývoj tvarových deformací nadzemní části sadebního materiálu buku lesního. [Form deformation development of aboveground parts of Fagus sylvatica planting stock]. In: Stabilization of forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity. Research results presented on international scientific conference supported by research project MZE0002070201 „Stabilization of the forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity under changing ecological conditions“. Opočno, 5. – 6. 9. 2006. Sest. A. Jurásek a kol. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice Opočno 2006, s. 207-211. – ISBN 80-86461-71-8. (On-line)

Nárovcová, J. (2007a): Morfologické parametry krytokořenných semenáčků buku lesního pěstovaných ve třinácti typech obalů. [Morphological parameters of container-grown, beech seedlings grown in thirteen types of pots]. In: Kvalita reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník recenzovaných referátů z mezinárodního semináře. Strážnice, 11. – 12. 9. 2007. Sest. Z. Procházková, L. Bezděčková a A. Jurásek. Jíloviště, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 2007, s. 109-116. – ISBN 978-80-86461-82-3. (On-line)

Nárovcová, J. (2007b): Počet ročníků jehlic populací borovice lesní. [Needle year classes of Scots pine progenies]. In: Management of forests in changing environmental conditions. Zborník pôvodných vedeckých prác z mezinárodného vedeckého seminára. Zvolen, 4. – 5. 9. 2007. Ed. Milan Saniga, Peter Jaloviar, Stanislav Kucbel. Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta, Katedra pestovania lesa 2007, s. 85-89. – ISBN 978-80-228-1779-0. (On-line)

Nárovcová, J. (2008): Produkce a růst krytokořenného sadebního materiálu buku lesního. [Production and growth of European beech containerized planting stock]. Zprávy lesnického výzkumu, 53, 2008, č. 1, s. 58-63. (On-line)

Nárovcová, J. (2010a): Reakce populací borovice lesní na podmínky pěstování v časných fázích ontogenie. [Responses of Scots pine populations on growing conditions in early phases of ontogeny]. Zprávy lesnického výzkumu, 55, 2010, č. 4, s. 293-298. (On-line)

Nárovcová, J. (2010b): Mortalita výsadeb populací borovice lesní. [Mortality of Scots pine plantings]. Zprávy lesnického výzkumu, 55, 2010, č. 4, s. 299-306. (On-line)

Nárovcová, J. (2015): Morfologické charakteristiky standardních jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51-80 cm. [Morphological characteristics of standard one-year container-grown seedlings of broadleaved tree species of the height class 51-80 cm]. Zprávy lesnického výzkumu, 60, 2015, č. 3, s. 165-170. (On-line)

Nárovcová, J. (2016): Růst jednoletých krytokořenných semenáčků výškové třídy 51-80 cm v období 3 roky po výsadbě. [Growth of one-year container-grown seedlings of height class 51-80 cm three years after planting]. Zprávy lesnického výzkumu, 61, 2016, č. 4, s. 290-297. (On-line)

Nárovcová, J., Baláš, M., Burda, P., Kuneš, I., Machovič, I. (2018): Zásady správné provozní praxe při pěstování poloodrostků a odrostků nové generace a při jejich užití k zakládání lesů. In:  Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. III. Současné trendy v umělé obnově lesa. Sborník příspěvků. Hlubočky-Hrubá Voda, 29. – 30. 5. 2018. Ed. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2018, s. 42-53. (Výstup za MZE-RO0118 a TA04021671) (Sborník on-line)

Nárovcová, J., Jurásek, A. (2007): Vliv intenzity hnojení na růst krytokořenných semenáčků buku lesního. [The influence of fertilization intensity on European beech containerized seedlings growth]. Zprávy lesnického výzkumu, 52, 2007, č. 4, s. 298-301. (On-line)

Nárovcová, J., Jurásek, A., Bartoš, J. (2008): Růst krytokořenného sadebního materiálu buku lesního na živných stanovištích. [European beech containerized planting stock growing on fertile sites]. Zprávy lesnického výzkumu, 53, 2008, č. 1, s. 64-69. (On-line)

Nárovcová, J., Nárovec, V. (2005a): Aktuálně o testování obalů krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin. [Report on current testing of containers for growing containerized planting stock of forest trees]. Zprávy lesnického výzkumu, 50, 2005, č. 1, s. 63-64. (On-line)

Nárovcová, J., Nárovec, V. (2005b): Systém testování biologické vhodnosti obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin.[Control system of biological suitability of containers used for containerized planting stock of forest tree growing]. Zprávy lesnického výzkumu, 50, 2005, č. 2, s. 116-119. (On-line)

Nárovcová, J., Nárovec, V. (2008): Proměnlivost asimilačního a transpiračního kompartmentu borovice lesní. [Variability of Scotch pine assimilation and transpiration compartment]. Zprávy lesnického výzkumu, 53, 2008, č. 2, s. 120-127. (On-line)

Nárovcová, J., Nárovec, V. (2012): Kritéria výběru sadebního materiálu borovice lesní pro stanoviště ohrožovaná suchem. [Criteria of selection of Scots pine planting stock for sites threatened by drought]. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2012. 36 s. – Lesnický průvodce 6/2012. – ISBN 978-80-7417-061-4. (Výstup za MZE0002070203) (On-line)

Nárovcová, J., Nárovec, V. (2013): Pěstební opatření k udržení kvality borových mlazin. [Silvicultural measures to maintain quality of young pine stands]. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2013. 32 s. – Lesnický průvodce 7/2013. – ISBN 978-80-7417-076-8. (Výstup za MZE0002070203) (On-line)

Nárovcová, J., Nárovec, V. (2014): Vývoj požadavků na půdy v lesních školkách. [The development of requirements on soil in forest nurseries]. In: Malé lesní školky, ano či ne? Sborník referátů přednesených na odborném semináři středočeské regionální organizace SVOL v ČR. Jemniště, 10. září 2014. Sest. M. Pacovský. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2014, s. 16-23. [ISBN 978-80-7458-060-4]. (Výstup za TA04021467) (On-line)

Nárovcová, J., Nárovec, V. (2016): Zjišťování parametrů půdní úrodnosti v lesním školkařství České republiky. [Detecting parameters of soil fertility in forest nursery management in the Czech republic]. In: Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2016. Zborník príspevkov. Liptovský Ján, 22. a 23. júna 2016. Ed. M. Sušková. Snina, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky 2016, [nestr.]. (Výstup za TA04021467) (On-line)

Nárovcová, J., Nárovec, V., Čermák, M. (2004): Netvárnost borovice lesní v nejmladších kulturách. [Habitus deviations of the Scotch pine in youngest stands]. Lesnická práce, 83, 2004, č. 8, s. 420-421. (On-line)

Nárovcová, J., Nárovec, V., Němec, P. (2016): Optimalizace hnojení a hospodaření na půdách lesních školek. [Optimization of fertilization and soil management in forest nurseries]. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2016. 60 s. – Lesnický průvodce 7/2016. (Výstup za TA04021467) (O-line)

Nárovcová, J., Němec, P. (2017): Kultury zeleného hnojení v soustavách hospodaření na půdách lesních školek. In: Hospodaření s půdou ve školkařských provozech. Sborník příspěvků z celorepublikového semináře. Třebíč a Čikov, 14. a 15. června 2017. Ed. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2017, s. 41-48. (Výstup za TA04021467) (Sborník on-line)

Nárovcová, J., Skuhravá, M. (2002): Příčiny poškození buku v lesních školkáchLesnická práce, 81, 2002, č. 3, s. 120-123. (On-line)

Nárovcová, J., Skuhravá, M. (2003): Problém bejlomorky bukopupenové v lesních školkách České republiky v roce 2002. [Problem of gall midge Contarinia fagi in forest nurseries of the Czech Republic]. In: Škodliví činitelé v lesích Česka 2002/2003. Sborník referátů z celostátního semináře s mezinárodní účastí. Praha-Suchdol, 26. 3. 2003. Sest. P. Kapitola. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2003, s. 64-68. – ISBN 80-86461-27-0. (On-line)

Nárovcová, J., Skuhravá, M. (2006): Poškození sadebního materiálu buku lesního biotickými činiteli v podmínkách ČR. [Damage to European beech planting stock caused by biotic agents in the Czech Republic]. In: Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa. Zborník referátov z medzinárodného seminára, ktorý sa konal 22. – 23. marca 2006 v Liptovskom Mikuláši. Ed. M. Sarvaš, M. Sušková. [Zvolen], Národné lesnícke centrum 2006, s. 141-143. – ISBN 80-88853-95-8 [CD-ROM]. (On-line)

Nárovec, V. (1992): Výsledky testování hnojivých tablet Preform v lesních kulturách. [Results of the Preform fertilizer tablets testing in forest plantations]. Zprávy lesnického výzkumu, 37, 1992, č. 1, s. 18-21. (On-line)

Nárovec, V. (1998a): Průběh a závěry pochůzky po hřebenu Orlických hor dne 24. října 1997. [Run and conclusions from the trip past the Orlické hory Mts ridges in October – 24, 1997]. Poradenská zpráva pro Správu Kolowratských lesů v Rychnově nad Kněžnou. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 1998. 5 s. (On-line)

Nárovec, V. (1998b): Pěstební péče v mladých kulturách borovice lesní. I. Zásady pěstební péče v nejmladších borových kulturách s vysokým podílem jedinců s pozdněsezónním růstem proleptických výhodnů. [Realizační výstup etapy výzkumného úkolu RE-329-92-9206-DÚ03]. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 1998. 19 s. (On-line)

Nárovec, V. (2001a): 100x o hnojení v lese. Zásady zlepšování lesních půd a výživy lesních porostů hnojením. [Hundredfold about forest fertilization. Principles of forest soils improvement and forest stands nutrition by fertilizing]. 2. vydání. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2001. 31 s. [ISBN 80-86386-16-3]. (Publikace je dostupná u vydavatele).

Nárovec, V. (2001b): Poznámky k výskytu houby Brunchorstia pinea (Karst.) Höhn. na koncových výhonech smrků v Orlických horách. [Comments to the record of Brunchorstia pinea (Karst.) Höhn. on spruce twigs in the Orlické hory Mts.]. Zprávy lesnického výzkumu, 46, 2001, č. 4, s. 296-298. [On-line].

Nárovec, V. (2002a): Ohlasy na nález houby Ascocalyx abietina v Orlických horách. [Response to the find of the fungus Ascocalyx abietina in the Orlické hory Mts]. In: Škodliví činitelé v lesích Česka 2001/2002. Sborník referátů z celostátního semináře s mezinárodní účastí. Praha-Suchdol, 21. 3. 2002. Sest. P. Kapitola. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2002, s. 62-65. – ISBN 80-86461-21-1. (On-line)

Nárovec, V. (2002b): Zkušenosti se zakládáním a pěstováním borových porostů prvního věkového stupně. [Experience with establishment and cultivation of pine stands of the first age degree]. In: Borovice  semenářství, školkařství, pěstování. Sborník referátů z celostátního semináře. Mimoň, 25. 6. 2002. Sest. J. Janota. Praha, Česká lesnická společnost 2002, s. 32-43. (On-line)

Nárovec, V. (2003a): O půdách v lesních školkách. [About soils in forest tree nurseries]. 2. vydání. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2003. 27 s. [ISBN 80-86386-36-8]. (On-line)

Nárovec, V. (2003b): Houba Ascocalyx abietina v tisku, médiích a na Internetu. [Ascocalyx abietina in the press, media and Internet]. In: Škodliví činitelé v lesích Česka 2002/2003. Sborník referátů z celostátního semináře s mezinárodní účastí. Praha-Suchdol, 26. 3. 2003. Sest. P. Kapitola. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2003, s. 69-73. – ISBN 80-86461-27-0. (On-line)

Nárovec, V. (2004): Hnojivé tablety v soustavách hnojení lesních kultur. [Fertilizing tablets in the systems of fertilization of forest plantations]. Lesnická práce, 83, 2004, č. 3, s. 128-129. (On-line)

Nárovec, V. (2014): Požadavky na kvalitu závlahové vody v lesních školkách. In: Malé lesní školky, ano či ne? Sborník referátů přednesených na odborném semináři středočeské regionální organizace SVOL v ČR. Jemniště, 10. září 2014. Ed. M. Pacovský. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2014, s. 12-15. – ISBN 978-80-7458-060-4. (On-line)

Nárovec, V. (2016): Prověřování kvality zdroje závlahové vody v lesních školkách. [Diskusní příspěvek]. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. I. Vybrané problémy lesního semenářství a školkařství. Sborník příspěvků z celostátního semináře. Třeboň-Vlčí luka, 22. června 2016. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2016, s. 54-59. (On-line)

Nárovec, V. (2016a): Najde tuzemské lesní školkařství na prahu nových výzev cestu k tomu být nadále moderní? [Find domestic forest nursery management on the threshold of new challenges a way to continue to be modern?]. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. I. Vybrané problémy lesního semenářství a školkařství. Sborník příspěvků. Třeboň-Vlčí luka, 22. 6. 2016. Ed. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2016, s. 5-8. (Výstup za TA04021467) (On-line)

Nárovec, V. (2016b): Jakým směrem se v tuzemském lesním školkařství bude ubírat smluvní pěstitelství? [What direction in the domestic forest nursery management will be taken by the contracting horticulture?]. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. II. Intenzifikační opatření v lesních školkách. Sborník příspěvků. Řečany nad Labem, 6. 9. 2016. Ed. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2016, s. 5-10. (Výstup za TA04021467) (Sborník on-line)

Nárovec, V. (2016c): Doporučení pro výběr půd k pěstování prostokořenných poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. II. Intenzifikační opatření v lesních školkách. Sborník příspěvků. Řečany nad Labem, 6. 9. 2016. Ed. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2016, s. 37-42. (Výstup za QJ1220331) (Sborník on-line)

Nárovec, V. (2016d): Využívání agrochemické půdní kontroly v lesním školkařství České republiky. [The use of agrochemical soil control in forest nursery management in the Czech republic]. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. II. Intenzifikační opatření v lesních školkách. Sborník příspěvků. Řečany nad Labem, 6. 9. 2016. Ed. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2016, s. 43-50. (Výstup za TA04021467) (Sborník on-line)

Nárovec, V. (2017): Východiska pro návrhy soustav hnojení a hospodaření na půdách lesních školek. [A basis for the design of fertilization systems and soil management in forest nurseries]. 1. vydání. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2017. 80 s. (Výstupy za TA04021467) (Dostupné u vydavatele – viz http://www.lesprace.cz/)

Nárovec, V., Jurásek, A. (2000): Několik poznámek k přihnojování lesních kultur. [Some notes on fertilizing of forest plantations]. Lesnická práce, 79, 2000, č. 4, s. 176-177. (On-line) (Také na serveru www.lesprace.cz)

Nárovec, V., Jurásek, A., Šach, F. (2000): Kontrola úrodnosti půd v současné školkařské praxi. III. Poradenské služby VÚLHM. [Control of soil fertility in present forest nursery practice. III. The advisory services of FGMRI]. In: Kontrola kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník referátů z celostátního odborného semináře s mezinárodní účastí. Opočno, 7. – 8. března 2000. Sest. A. Jurásek. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2000, s. 75-78. – ISBN 80-902615-6-6. (On-line)

Nárovec, V., Nárovcová, J., Burda, P., Machovič, I. (2018): Předpoklady a příklady úspěšné obnovy lesa za využití poloodrostků a odrostků listnatých dřevin – vybrané literární prameny a elektronické zdroje. In:  Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. III. Současné trendy v umělé obnově lesa. Sborník příspěvků. Hlubočky-Hrubá Voda, 29. – 30. 5. 2018. Ed. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2018, s. 54-65. (Výstup za MZE-RO0118 a TA04021671) (Sborník on-line)

Nárovec, V., Nárovcová, J., Burda, P., Machovič, I. (2019): Prostokořenné poloodrostky listnatých dřevin – vybrané literární prameny a elektronické zdroje. [Rekapitulace výzkumu z let 2012-2017]. In: Vulhm.cz [online]. 19. 2. 2019 [cit. 2019-02-19]. Dostupné na World Wide Web: https://www.vulhm.cz/prostokorenne_poloodrostky_listnatych_drevin (On-line)

Nárovec, V., Nárovcová, J., Dubský, M. (2017): Užitné vlastnosti lesnických pěstebních substrátů s podílem tmavé rašeliny – ohlédnutí do minulosti a shrnutí certifikované metodiky. In: Hospodaření s půdou ve školkařských provozech. Sborník příspěvků z celorepublikového semináře. Třebíč a Čikov, 14. a 15. června 2017. Ed. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2017, s. 55-64. (Výstup za TA03020551) (Sborník on-line)

Nárovec, V., Němec, P., Nárovcová, J. (2017): Metodická doporučení pro diagnostiku půd v lesních školkách. [The methodical recommendations for the diagnosis of soils in forest nurseries]. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2017. 48 s. – Lesnický průvodce 16/2017. (Výstup za TA04021467) (On-line)

Nárovec, V., Šach, F. (1996): Ochrana půdy proti introskeletové erozi aplikací přírodních melioračních hmot při zalesňování. [Soil conservation against introskeletal erosion using the natural ameliorative materials at reforestation]. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. Sborník příspěvků z celostátní konference. Opočno, 15. – 17. 4. 1996. Ed. S. Vacek. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 1996, s. 180-185. (On-line)

Nárovec, V., Šach, F. (2004): K aplikacím bazických mouček po deseti letech. [On application of basic rock powders after ten years]. Lesnická práce, 83, 2004, č. 3, s. 130-131. (On-line)

Nárovec, V., Štěnička, S. (1992): Pokyny pro přihnojování lesních kultur tabletovaným hnojivem Preform I. [Instructions for forest plantations fertilization with tablets Preform I]. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 1992. 5 s. – Bulletin TEI, série Pěstování, č. 8/1992. (On-line)

Nárovec, V., Štěnička, S., Polonček, R. (1991): Zkušenosti s lesnickou rekultivací pozemků devastovaných těžbou písků. [Experiences with silvicultural reclamation on the land devasted by the sand digging]. Lesnická práce, 70, 1991, č. 7, s. 200-205. (On-line)

Nárovec, V., Trejtnarová, J., Jančařík, V., Čermák, M. (2008): Chřadnutí jasanů –nové poznatky. [Ash dieback – new findings]. Lesu zdar (Hradec Králové), 14, 2008, č. 11, s. 4-6. (On-line)

Němec, P. (2015): Kvantifikace udržitelnosti půdní úrodnosti pomocí metod termodynamické a informační teorie. [Studie]. Brno, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 2015. 54 s. (On-line)

Němec, P. (2016a): Lesní semenářství jako předpoklad rozvoje moderních školkařských technologií pohledem obchodní společnosti LESOŠKOLKY s. r. o. Řečany nad Labem. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. I. Vybrané problémy lesního semenářství a školkařství. Sborník příspěvků. Třeboň-Vlčí luka, 22. 6. 2016. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2016, s. 44-53. (Výstup za TA02020335) (On-line)

Němec, P. (2016b): Možnosti dlouhodobého a krátkodobého skladování sadebního materiálu lesních dřevin v klimatizovaných skladech. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. II. Intenzifikační opatření v lesních školkách. Sborník příspěvků. Řečany nad Labem, 6. 9. 2016. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2016, s. 11-16. (Plenární prezentace k dispozici on-linesborník k dispozici ke stažení)

Němec, P., Nárovcová, J., Nárovec, V. (2014): Zásady pěstování jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51-80 cm. [Principles of the production of one-year-old container-grown seedlings of broadleaves of the height class 51-80 cm]. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2014. 45 s. – Lesnický průvodce 2/2014. – [ISBN 978-80-7417-080-5]. (On-line)

Němec, P., Nárovcová, J., Nárovec, V., Dubský, M. (2018a): Zásady pěstování jednoletých kryto-kořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51-80 cm. [Rukopis metodiky pro zahájení certifikačního řízení]. 2. doplněné vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2018. 47 s. – [ISBN 978-80-7417-165-9]. In: Vulhm.cz [online]. 25. 10. 2018 [cit. 2019-03-05]. Dostupné na World Wide Web: https://www.vulhm.cz/sites/File/Rkp_Lesn_Pruv_KSM_2_web_3.pdf (On-line)

Němec, P., Nárovcová, J., Nárovec, V., Dubský, M. (2018b): Zásady pěstování jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51-80 cm. [Principles of the production of one-year-old container-grown seedlings of broadleaves of the height class 51-80 cm]. Certifikovaná metodika. 2. doplněné vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2018. 73 s. – Lesnický průvodce 8/2018. – [ISBN 978-80-7417-165-9]. (On-line)

Němec, P., Nárovec, V., Nárovcová, J. (2017): Odběry půdních vzorků při agrochemické půdní kontrole v podmínkách společnosti Lesoškolky s. r. o. Řečany nad Labem. In: Hospodaření s půdou ve školkařských provozech. Sborník příspěvků z celorepublikového semináře. Třebíč a Čikov, 14. a 15. června 2017. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2017, s. 49-54. (Výstup za TA04021467) (Sborník on-line)

Novák, J., Dušek, D. (eds.): Chřadnutí smrku v oblasti severní a střední Moravy. Sborník přednášek odborného semináře. Budišov nad Budišovkou, 14. 10. 2014. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2014. 56 s. – ISBN 978-80-7417-079-9. (On-line)

Novák, J., Dušek, D., Kacálek, D., Slodičák, M. (2015): Opad v mladých borových porostech. [Litter-fall in young Scots pine stands]. Zprávy lesnického výzkumu, 60, 2015, č. 2, s. 115-121. (On-line)

Novák, J., Dušek, D., Kacálek, D., Slodičák, M. (2017a): Obsah živin v biomase břízy bělokoré na chudých oglejených stanovištích. [Nutrient content in silver birch biomass on nutrient-poor, gleyic sites]. Zprávy lesnického výzkumu, 62, 2017, č. 3, s. 135-141. (On-line)

Novák, J., Dušek, D., Kacálek, D., Slodičák, M. (2017b): Pěstební postupy k dosažení vyváženého plnění produkční a rekreační funkce lesa. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2017. 32 s. – Lesnický průvodce 14/2017. –ISBN 978-80-7417-154-3. (Výstup za TA04021541) (On-line)

Novák, J., Dušek, D., Kacálek, D., Slodičák, M., Souček, J. (2017a): Pěstební postupy pro borové porosty 1. a 2. lesního vegetačního stupně. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2017. 28 s. – Lesnický průvodce 12/2017. – ISBN 978-80-7417-150-5. (Výstup za TA04021532) (On-line)

Novák, J., Dušek, D., Kacálek, D., Slodičák, M., Souček, J. (2017b): Pěstební postupy pro březové porosty 1. a 2. lesního vegetačního stupně. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2017. 28 s. – Lesnický průvodce 13/2017. – ISBN 978-80-7417-151-2. (Výstup za TA04021532) (On-line)

Novák, J., Dušek, D., Slodičák, M. (2014): Pěstební opatření v oblasti chřadnutí smrku. In: Chřadnutí smrku v oblasti severní a střední Moravy. Sborník přednášek odborného semináře. Budišov nad Budišovkou, 14. 10. 2014. Sestavili J. Novák & D. Dušek. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2014. s. 36-42. – ISBN 978-80-7417-079-9. (On-line)

Novák, J., Dušek, D., Slodičák, M., Kacálek, D. (2015): Opad v mladých borových porostech. [Litter-fall in young Scots pine stands]. Zprávy lesnického výzkumu, 60, 2015, č. 2, s. 115-121. (On-line)

Novák, J., Hlásny, T., Marušák, R., Dušek, D., Slodičák, M. (2017): Využití dubů při adaptaci lesů ČR na změnu klimatu: pěstování a hospodářská úprava lesa. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2017. 49 s. – Lesnický průvodce 11/2017. – ISBN 978-80-7417-155-0. (Výstup za QJ1330233) (On-line)

Novák, J., Kacálek, D., Dušek, D., Leugner, J., Slodičák, M., Šimerda, L. (2018): Tvorba směsí s douglaskou. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2018. 27 s. – Lesnický průvodce 14/2018. – ISBN 978-80-7417-178-9. (Výstup za QJ1520299) (On-line)

Novotný, P., Fulín, M., Dimitrovský, K. (2018): Potenciál využití borovice pokroucené v podmínkách České republiky. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2018. 46 s. – Lesnický průvodce 7/2018. – ISBN 978-80-7417-170-3.

Novotný, R. (2006): Poškození dřevin posypovými solemiLesnická práce, 85, 2006, č. 10, s. 547. (On-line)

Novotný, R. (2009): Negativní vliv solení komunikací na lesní porostyLesnická práce, 88, 2009, č. 8, s. 533-534. (On-line)

Novotný, R. (2011): Pozdní mrázLesnická práce, 90, 2011, č. 6, s. 403. (On-line)

Novotný, R. (2012): Expertní a poradenská činnost v oblasti zjišťování příčin poškození lesních porostů abiotickými vlivy. [Leták s nabídkou služeb Útvaru ekologie lesa Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.]. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2012. Nestr. [2 s.] (On-line)

Novotný, R. (2013a): Abiotické a antropogenní faktory ovlivňující stav lesaLesnická práce, 92, 2013, č. 1, s. 46-47. (On-line)

Novotný, R. (2013b): Negativní vliv solí z chemické údržby komunikacíLesnická práce, 92, 2013, č. 8, s. 536. (On-line)

Novotný, R., Hůnová, I., Skořepová, I., Zapletal, M., Buriánek, V., Fadrhonsová, V., Jurkovská, L., Neudertová-Hellebrandová, K., Kurfürst, P., Lachmanová, Z., Schovánková, J., Stoklasová, P., Straník, V., Šrámek, V., Vlček, O. (2014): Stav lesních půd jako určující faktor vývoje zdravotního stavu, biodiverzity a naplňování produkčních i mimoprodukčních funkcí lesů. Redakčně upravená závěrečná zpráva projektu QJ112A168 FORSOIL. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2014. 12 s. (On-line) (Detaily o projektu)

Novotný, R., Černý, D., Šrámek, V. (2010): Nutrition of silver fir (Abies alba Mill) growing at the upper limit of its occurrence in the Šumava National Park and Protected Landscape AreaJournal of Forest Science, 56, 2010, č. 9, s. 381-388. (On-line)

Novotný, R., Fadrhonsová, V., Kulhavý, J., Lomský, B., Lorencová, H., Menšík, L., Pešková, V., Soukup, F., Šrámek, V., Vortelová, L. (2011): Vliv drcení klestu na půdu a na růst sazenic smrku, buku a jedle v podmínkách LS Ledeč. Závěrečná zpráva výzkumného projektu č. GS-LCR-029 Grantové služby Lesů České republiky [řešitel projektu Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Strnady]. Hradec Králové, Lesy České republiky 2011. 51 s. (On-line)

Novotný, R., Lachmanová, Z., Šrámek, V., Vortelová, L. (2008): Air pollution load and stand nutrition in the Forest District Jablunkov, part Nýdek. [Imisní zatížení a výživa lesních porostů na LS Jablunkov, revír Nýdek]. Journal of Forest Science, 54, 2008, č. 2, s. 49-54. (On-line)

Novotný, R., Lomský, B. (2017): Vliv fluoru a jeho sloučenin na vegetaci – vyhodnocení výsledků listových analýz provedených v rámci různých typů šetření na území Česka. [Effect of fluorine and its compounds on vegetation – evaluation of foliage analyses from different types of surveys within the Czech Republic]. Zprávy lesnického výzkumu, 62, 2017, č. 4, s. 242-252. (On-line)

Novotný, R., Lomský, B., Šrámek, V. (2017): Changes in the nutrition and health status of young Norway spruce stands in the Krkonoše Mts. in a 17-year periodJournal of Forest Science, 63, 2017, č. 8, s. 344-354. (On-line)

Novotný, R., Šrámek, V., Menšík, L. (2012): Drcení těžebních zbytků – vhodný způsob udržení živin v lesním ekosystémuLesnická práce, 91, 2012, č. 9, s. 637-639. (On-line)

Papič, S., Buriánek, V., Longauer, R., Kudláček, T., Rozsypálek, J. (2018): Phenotypic variability of Fraxinus excelsior L. and Fraxinus angustifolia Vahl under the ash dieback disease in the Czech RepublicJournal of Forest Science, 64, 2018, č. 6, s. 279-288. (On-line)

Paták, O. (2016): Možnosti využití bodové aplikace hnojivých a organominerálních stimulačních přípravků při obnově horského lesa. Bakalářská práce. [Vedoucí práce: Jan Pecháček]. Brno, Ústav geologie a pedologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 2016. 69 s. (On-line)

Pecháček, J., Janoušek, J., Dundek, P., Vavříček, D. (2017): Initial fertilization impact on Norway spruce nutrition and growth in the Krušné hory MtsActa Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis [Acta Mendelovy univerzity v Brně], 65, 2017, č. 3, s. 907-917. – ISSN 1211-8516. (On-line) (S)

Pecháček, J., Vavříček, D., Janoušek, J., Litschman, T. (2012): Bodová revitalizace půdy při obnově lesa v 7. – 8. LVS v PLO Hrubý Jeseník. Závěrečná zpráva výzkumného projektu č. GS-LCR-040 Grantové služby Lesů České republiky [řešitel projektu Mendelova univerzita v Brně]. Hradec Králové, Lesy České republiky 2012. 40 s. (On-line) (S)

Pecháček, J., Vavříček, D., Kučera, A., Dundek, P. (2017): The effect of slow-release fertilizers on the soil environment of windrows in the Krušné hory MtsJournal of Forest Science, 63, 2017, č. 7, s. 331-338. (On-line) (S)

Pexídr, J., Pexídr, M., Frýdl, J., Novotný, P., Cafourek, J. (2018): Metodické postupy vegetativního množení starších donorových stromů smrku ztepilého řízkováním a roubováním. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2018. 33 s. – Lesnický průvodce 13/2018. – ISBN 978-80-7417-179-6. (Výstup za QJ1520300) (On-line)

Podrázský, V. V. (2006a): Effect of controlled liming on the soil chemistry on the immission clear-cutJournal of Forest Science, 52, 2006, Special Issue, s. S28-S34. (On-line)

Podrázský, V. V. (2006b): Fertilization as an ameliorative measure – examples of the research at the Faculty of Forestry and Environment CUA in PragueJournal of Forest Science, 52, 2006, Special Issue, s. S58-S64. (On-line) (S)

Podrázský, V. (2014): Effect of differentiated liming on the development of acidity of surface forest soilBeskydy [The Beskids bulletin], 7, 2014, č. 2, s. 99-106. – ISSN 1803-2451 [Print]. (Abstract on-line) (Full article)

Podrázský, V., Remeš, J. (2008): Vliv přihnojení na výškový růst kultury jedle obrovské. [Effect of fertilization on the height growth of grand fir plantation]. Zprávy lesnického výzkumu, 53, 2008, č. 3, s. 207-210. (On-line) (S)

Podrázský, V., Remeš, J., Hart, V., Moser, W. K. (2009): Production and humus form development in forest stands established on agricultural lands – Kostelec nad Černými lesy regionJournal of Forest Science, 55, 2009, č. 7, s. 299-305. (On-line)

Podrázský, V., Remeš, J., Kratochvíl, J. (1999): Výsledky aplikace hnojiv řady SilvamixLesnická práce, 78, 1999, č. 2, s. 70-72. (On-line)

Podrázský, V. V., Remeš, J., Ulbrichová, I. (2003): Biological and chemical amelioration effects on the localities degraded by bulldozer site preparation in the Ore Mts. – Czech RepublicJournal of Forest Science, 49, 2003, č. 4, s. 141-147. (On-line)

Podrázský, V. V., Ulbrichová, I. (2003): Soil chemistry changes in green alder [Alnus alnobetula (Ehrh.) C. Koch] stands in mountain areasJournal of Forest Science, 49, 2003, č. 3, s. 104-107. (On-line)

Podrázský, V., Vacek, S. (2004): Vliv hnojení na zdravotní stav porostů. [Orig. in: Aktuality šumavského výzkumu II; Srní, 4. – 7.října 2004; s. 275-279]. In: Npsumava.cz [online]. Dostupné na World Wide Web: http://www.npsumava.cz/storage/str275-279.pdf [citováno  2019-03-15]. (On-line)

Podrázský, V. V., Vacek, S., Ulbrichová, I. (2003): Effect of fertilisation  on Norway spruce needlesJournal of Forest Science, 49, 2003, č. 7, s. 321-326. (On-line) (S)

Podrázský, V., Vacek, Z., Kupka, I., Vacek, S., Třeštík, M., Cukor, J. (2018): Effects of silver fir (Abies alba Mill.) on the humus forms in Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst.) standsJournal of Forest Science, 64, 2018, č. 6, s. 245-250. (On-line)

Pokorná, E., Faltus, M., Máchová, P., Semerák, M., Zámečník, J. (2018): Metodika pro bezpečné uchování in vitro kultur topolu šedého v ultranízkých teplotách. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2018. 24 s.  – Lesnický průvodce 5/2018. – ISBN 978-80-7417-173-4. (On-line)

Pokorný, E., Šarapatka, B., Hejátková, K. (2007): Hodnocení kvality půdy v ekologicky hospodařícím podniku. [Metodická pomůcka]. 1. vydání. Náměšť nad Oslavou, ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura 2007. 28 s. (On-line)

Pokorný, R. (2013): Pěstování lesů pod vlivem měnícího se klimatu. 1. vydání. Brno, Ústav zakládání a pěstění lesů, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 2013. 39 s. (On-line)

Rejšek, K., Buchar, J., Vaníček, I., Hromádko, L., Vránová, V., Marosz, K. (2011): Results of dynamic penetration test – an indicator of the compaction of surface soil horizons by forestry machineryJournal of Forest Science, 57, 2011, č. 10, s. 439-450. (On-line)

Remeš, J., Bílek, L. (2014): Obnova a strukturalizace přírodě blízkých porostů ve středních polohách. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2014. 36 s. – Lesnický průvodce 11/2014. – ISBN 978-80-7417-089-8. (On-line)

Remeš, J., Bílek, L., Jahoda, M. (2016): Vliv přípravy půdy a hnojení dřevěným popelem na růst sazenic borovice lesní. [Effect of mechanical soil preparation and wood ash fertilization on the growth of Scots pine plants]. Zprávy lesnického výzkumu, 61, 2016, č. 3, s. 197-202. (On-line) (S)

Remeš, J., Bílek, L., Ulbrichová, I., Borůvka, L. (2016): Doporučené postupy pro využívání těžebních zbytků, přípravu půdy a obnovu borových porostů v podmínkách kyselých a chudých štanovišť nižších poloch. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2016. 27 s. – Lesnický průvodce 17/2016. – ISBN 978-80-7417-130-7. (On-line)

Remeš J., Novák J., Štefančík I., Dušek D., Slodičák M., Bílek L, Pulkrab K. (2016): Postupy výchovy k dosažení pěstebně-ekologického a ekonomického optima v bukových porostech na CHS 43 a 45. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2016. 27 s. – Lesnický průvodce 13/2016. (On-line)

Remeš, J., Podrázský, V. V. (2006): Fertilization of spruce monocultures in the territory of Training Forest Enterprise in Kostelec nad Černými lesyJournal of Forest Science, 52, 2006, Special Issue, s. S73-S78. (On-line)

Remeš, J., Šíša, R. (2007): Biological activity of anthropogenic soils after spoil-bank forest reclamationJournal of Forest Science, 53, 2007, č. 7, s. 299-307. (On-line)

Remeš, J., Viewegh, J., Podrázský, V., Vacek, S. (2004): Výsledky aplikace hnojiv řady SILVAMIX v lesních porostechLesnická práce, 83, 2004, č. 2, s. 81-83. (detaily Digitální archiv LP)

Remeš, J., Výlupek, O., Podrázský, V., Zahradník, D. (2006): Využití chemické meliorace při obnově lesních ekosystémů v Krušných horách. [The use of chemical amelioration for regeneration of forest ecosystems in Ore Mts.]. In: Meliorace v lesním hospodářství a v krajinném inženýrství. Sborník referátů z konference. Kostelec nad Černými lesy, 26. – 27. 1. 2006. Ed. P. Neuhöferová. Praha, Fakulta lesnická a environmentální ČZU v Praze a Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy 2006, s. 251-258. (On-line) (S)

Remeš, J., Zahradník, D., Podrázský, V., Kubíček, J., Nárovec, V. (2005a): Účinky pomalu rozpustných tabletovaných hnojiv. [Effects of slow release fertilizing tablets]. Lesnická práce, 84, 2005, č. 6, s. 312-314. (On-line) (S)

Remeš, J., Zahradník, D., Podrázský, V., Kubíček, J., Nárovec, V. (2005b): Działanie wolno rozpuszczalnych tabletek nawozowych na plantacjach świerka i buka. [Effects of slow release fertilizing tablets on the growth of Norway spruce and European beech plantations]. Las polski, 85, 2005, č. 12, s. 26-28. (On-line) (S)

Repáč, I., Kmeť, J., Vencurik, J., Balanda, M. (2013): Účinky aplikácie komerčných stimulačných prípravkov na prežívanie, rastové a fyziologické parametre výsadby smreka obyčajného a buka lesného. [Effects of commercial products application on survival, growth and physiological parameters of Norway spruce and European beech plantations]. Zprávy lesnického výzkumu, 58, 2013, č. 2, s. 167-175. (On-line)

Repáč, I., Vencurik, J., Balanda, M. (2011): Effects of substrate, mycorrhization and fertilization on growth and physiological parameters of one-year-old container-grown Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) seedling. In: Stabilization of Forest Functions in Anthropically Disturbed and Changing Environmental Conditions. 12th International Symposium for Silviculture Topics Discussion. Opocno, Dobruska, Czech Republic, June 28 – 29, 2011. D. Kacalek et al. (eds). Strnady, Forestry and Game Management Research Institute – Opocno Research Station 2011, p. 81-89. – Proceedings of Central European Silviculture. [ISBN 978-80-7417-039-3] (On-line)

Rotter, P., Šrámek, V., Vácha, R., Borůvka, L., Fadrhonsová, V., Sáňka, M., Drábek, O., Vortelová, L. (2013): Rizikové prvky v lesních půdách: review. [Risk elements in forest soils: review]. Zprávy lesnického výzkumu, 58, 2013, č. 1, s. 17-27. (On-line)

Salaš, P. (2002): New technologies and improvement of nursery stock qualityHorticultural Science, 29, 2002, č. 4, s. 153-160. (On-line)

Samec, P., Edwards-Jonášová, M., Cudlín, P. (2017): Norway spruce (Picea abies /L./ Karst.) health status on various forest soil ecological series in Silesian Beskids obtained by grid or selective surveyBeskydy [The Beskids bulletin], 10, 2017, č. 1-2, s. 57-66. – ISSN 1803-2451 [Print]. (On-line)

Samec, P., Vavříček, D., Šimková, P., Pňáček, J. (2007): Multivariate statistical approach to comparison of the nutrient status of Norway spruce (Picea abies[L.] Karst.) and top-soil properties in differently managed forest standsJournal of Forest Science, 53, 2007, č. 3, s. 101-112. (On-line)

Sarvaš, M. (2003a): Change of cold hardiness in bare-rooted Norway spruce planting stock during autumn and its effect on survivalJournal of Forest Science, 49, 2003, č. 3, s. 133-139. (On-line)

Sarvaš, M. (2003b): Effect of desiccation on the root system of Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) seedlings and a possibility of using hydrogel STOCKOSORB® for its protectionJournal of Forest Science, 49, 2003, č. 11, s. 531-536. (On-line)

Sarvaš, M., Pavlenda, P., Takáčová, E. (2007): Effect of hydrogel application on survival and growth of pine seedlings in reclamationsJournal of Forest Science, 53, 2007, č. 5, s. 203-209. (On-line)

Schaaf, W., Hüttl, R. F. (2006): Experiences with liming in European countries – results of long-term experimentsJournal of Forest Science, 52, 2006, Special Issue, s. S35-S44. (On-line)

Skála, J., Vácha, R., Čechmánková, J. (2011): Evaluation of arsenic occurrence in agricultural soils of the Bohemian Forest regionSilva Gabreta [Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk], 2011, Vol. 17, No. 2-3, s. 55-67. (On-line)

Slávik, M. (2005): Production of Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) seedlings on substrate mixes using growth stimulantsJournal of Forest Science, 51, 2005, č. 1, s. 15-23. (On-line)

Slivková, T. (2016): Vliv růstových stimulátorů a vybraných hnojiv na revitalizaci ekosystémů ve stádiu kultur v oblasti skarifikovaných degradací Krušných hor (LS Klášterec n. O.). Bakalářská práce. Brno, Ústav geologie a pedologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 2016. 79 s. (On-line)

Slodičák, M. (ed.): Lesnické hospodaření v Jizerských horách. Souhrn nejdůležitějších výsledků šetření výzkumného projektu Grantové služby Lesů České republiky [řešitel projektu Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Strnady a jiní]. Hradec Králové, Lesy České republiky 2004. 18 s. (On-line)

Slodičák, M. (ed.): Lesnické hospodaření v imisní oblasti Krušných hor. Závěrečná zpráva výzkumného projektu č. GS-LCR-018 Grantové služby Lesů České republiky [řešitel projektu Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Strnady a jiní]. Hradec Králové, Lesy České republiky 2007. 21 s. (On-line)

Slodičák, M., Kacálek, D., Mauer, O., Dušek, D., Houšková, K., Jurásek, A., Leugner, J., Novák, J., Souček, J., Špulák, O., Podrázský, V., Zouhar, V. (2017): Meliorační a zpevňující funkce lesních dřevin v CHS borového a smrkového hospodářství. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2017. 44 s. – Lesnický průvodce 7/2017. (Výstup za QJ1530298) (On-line)

Slodičák, M. (2014): Příčiny chřadnutí smrku na Opavsku. In: Chřadnutí smrku v oblasti severní a střední Moravy. Sborník přednášek odborného semináře. Budišov nad Budišovkou, 14. 10. 2014. Sestavili J. Novák & D. Dušek. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2014. s. 5-8. – ISBN 978-80-7417-079-9. (On-line)

Slodičák, M., Novák, J. (Sest.): Výsledky lesnického výzkumu v Krušných horách v roce 2001. [Results of forestry research in the Ore Mts. in 2001]. Sborník referátů z celostátní konference. Teplice, 14. 3. 2001. Sest. M. Slodičák a J. Novák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001. 170 s. –ISBN 80-86461-20-3. (On-line)

Slodičák, M., Novák, J. (Sest.): Výsledky lesnického výzkumu v Krušných horách v roce 2002. [Results of forestry research in the Ore Mts in 2002]. Sborník z celostátní konference… Teplice, 27. 3. 2003. Sest. M. Slodičák a J. Novák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2003. 180 s. – ISBN 80-86461-25-4. (On-line)

Slodičák, M., Novák, J., Dušek, D. (2013): Výchova porostů borovice lesní. [Thinning of Scots pine stands]. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2013. 23 s. – Lesnický průvodce 5/2013. – ISBN 978-80-7417-069-0. (On-line)

Slodičák, M., Novák, J., Kacálek, D. (2011): Pěstební postupy k biologické melioraci narušených lesních půd. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2011. 37 s. – Lesnický průvodce 6/2011. (On-line)

Slodičák, M., Novák, J., Navrátil, P. (2010): Výchova porostů v ochranných pásmech vodních zdrojů. [Thinning of stands in protected zones of water resources]. Recenzovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2010. 31 s. – Lesnický průvodce 1/2010. – ISBN 978-80-7417-025-6. (On-line)

Smola, M. a kol. (2012): Hospodaření v lesích na principech trvalosti a vyrovnanosti. Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. 1. vydání. Brandýs nad Labem, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 2012. 16 s. (On-line)

Souček, J. (2003): Přestavba smrkových monokultur v lesích města Kutné Hory. [Reconstruction of spruce monocultures in municipal forests of Kutná Hora]. Lesnická práce, 82, 2003, č. 7, s. 353. (On-line)

Souček, J. (2015): Stanovení délky a průběh stínu v maloplošných obnovních prvcích. [Determination of shadow length and its path in various canopy gaps]. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2015. 22 s. – Lesnický průvodce 2/2015. – ISBN 978-80-7417-090-4. (Výstup za QI102A085) (On-line)

Souček, J., Kriegel, H., Nárovec, V., Šach, F. (2010): Obnova lesa na lokalitách ohrožených introskeletovou erozí. [Forest regeneration on sites affected by introskeletal erosion]. Recenzovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2010 [2011]. 35 s. – Lesnický průvodce 2/2010. – ISBN 978-80-7417-029-4. (On-line)

Souček, J., Kacálek, D., Šach, F., Leugner, J., Erbanová, E. (2018): Metodické postupy pro zmenšení nepříznivého působení vyšších koncentrací a depozic sloučenin dusíku na lesní ekosystém v Orlických horách. [Methods to mitigate negative impact of increased concentrations and depositions of nitrogen compounds in forest ecosystems, the Orlické hory Mountains]. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2018. 32 s. – Lesnický průvodce 16/2018. – ISBN 978-80-7417-181-9. (On-line)

Souček, J., Špulák, O., Dušek, D. (2018): Metodika přeměny a přestavby borových monokultur na stanovištích přirozených smíšených porostů. Certifikovaná metedika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2018. 35 s. – Lesnický průvodce 15/2018. – ISBN 978-80-7417-180-2. (On-line)

Souček, J., Špulák, O., Leugner, J., Pulkrab, K., Sloup, R., Jurásek, A., Martiník, A. (2016): Dvoufázová obnova lesa na kalamitních holinách s využitím přípravných dřevin. [Two-phase regeneration of forest stand on large calamity originated clear-cuts with utilisation of nurse stand]. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2016. 35 s. – Lesnický průvodce 10/2016. (Výstup za QJ1230330) (On-line)

Šafránek, Z., Martiník, A., Vala, V. (2018): Modelové ekonomické srovnání variant obnovy lesa po kalamitě alochtonní smrčiny: konvenční umělá obnova vs. přípravný březový porost. [Model economic comparison of forest regeneration treatments after calamity events of allochthonous spruce stands: conventional artificial regeneration vs. preparátory-birch stand]. Zprávy lesnického výzkumu, 63, 2018, č. 2, s. 92-101. (On-line)

Šach, F., Balcar, V., Černohous, V., Jurásek, A., Kacálek, D., Kriegel, H., Martincová, J., Nárovec, V., Podrázský, V., Souček, J., Vacek, S. (2000): Pěstební postupy minimalizující důsledky antropogenních vlivů na lesní ekosystémy. [Realizační výstup Dílčího projektu 01 „Minimalizace důsledků antropogenních vlivů na lesní ekosystémy pěstebními opatřeními“ projektu CEZ: M./99:01]. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2000. 51 s. (On-line)

Šach, F., Černohous, V. (2011): Růst smrkové kultury na horském stanovišti narušeném mechanizovaně připravenými liniovými valy a meliorovaném olší zelenou. [Norway spruce plantation growing on a mountain forest site disturbed by windrow preparation and ameliorated by green alder]. In: Stabilizace funkcí lesa v antropogenně narušených a měnících se podmínkách prostředí. 12. mezinárodní symposium věnované diskuzi otázek pěstování lesů. Opočno, 28. – 29. 6. 2011. Ed. D. Kacálek et al. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice Opočno 2011, s. 219-228. – Proceedings of Central European Silviculture. 12th International Conference. – ISBN 978-80-7417-039-3. (On-line)

Šach, F., Černouhous, V. (2014): Assessment of the Norway spruce plantation growth on a mountain forest site disturbed by windrowing and ameliorated by green alderBeskydy [The Beskids bulletin], 7, 2014, č. 2, s. 107-114. – ISSN 1803-2451 [Print]. (Abstract on-line) (Full article)

Šach, F., Černohous, V., Erbanová, E., Kacálek, D. (2018): Trend zátěže dusíkem postihující zájmovou oblast Orlických hor. [Trend of nitrogen load affecting the special-interest region of the Orlické Hory Mts. (Czech Republic)]. Zprávy lesnického výzkumu, 63, 2018, č. 3, s. 222-235. (On-line)

Šach, F., Kantor, P., Černohous, V. (2007): Metodické postupy obhospodařování lesů s vodohospodářskými funkcemi. Recenzované metodiky pro praxi. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2007. 25 s. – Lesnický průvodce 1/2007. (On-line)

Šach, F., Kantor, P., Černohous, V. (2008): Introskeletal erosion of forest soils on rocky localities. [Introskeletová eroze lesních půd na kamenitých lakalitách]. In: Communicationes Instituti Forestalis Bohemicae. Vol. 24. Strnady, Forestry and Game Management Research Institute 2008, s. 57-66. – ISBN 978-80-86461-92-2. (Sborník on-line)

Šindelář, J., Frýdl, J. (2008): K problematice genových změn v populacích lesních dřevin v důsledku narušování lesů škodlivými vlivy prostředí. [Towards genetic processes in forest tree species populations in consequence of harmful environmental factors affecting forest]. Zprávy lesnického výzkumu, 53, 2008, č. 2, s. 116-119. (On-line)

Šindelář, J., Frýdl, J., Novotný, P. (2007): Příspěvek k problematice druhové skladby lesních porostů se zvláštním zřetelem k dřevinám melioračním a zpevňujícím. [Towards a forest stands species composition in consideration of soil-improving and reinforcement forest tree species]. Zprávy lesnického výzkumu, 52, 2007, č. 2, s. 160-165. (On-line)

Šišák, L., Pulkrab, K., Bukáček, J., Novotný, S., Švéda, K. (2017): Komparace nákladů v obnově lesa prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálem. [Comparison of reforestation costs using bareroot and container plants]. Zprávy lesnického výzkumu, 62, 2017, č. 1, s. 59-65. (On-line)

Šišák, L., Šach, F., Švihla, V., Pulkrab, K., Černohous, V., Stýblo, J. (2011): Metodický postup vyjádření společenské sociálně-ekonomické významnosti funkcí lesa včetně praktických příkladů. [Realizační výstup projektu NAZV č. QH71296]. 1. vydání. Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze [2011]. 74 s. (On-line)

Špinlerová, Z., Martinková, M. (2006): Growth of mountain pine (Pinus mugoTurra) in relation to the use of other tree speciesJournal of Forest Science, 52, 2006, č. 5, s. 217-225. (On-line)

Špulák, O. (2011): Rozdíl průběhu teplot při severním a jižním okraji mladé smrkové skupiny. [Temperature differences by north- and south-facing margins of young spruce group]. In: Stabilizace funkcí lesa v antropogenně narušených a měnících se podmínkách prostředí. 12. Mezinárodní symposium věnované diskuzi otázek pěstování lesů. Opočno 28. – 29. 6. 2011. Ed. D. Kacálek et al. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice Opočno 2011, s. 243-252. Proceedings of Central European Silviculture. 12th International Conference. – ISBN 978-80-7417-039-3. (On-line)

Špulák, O. (2012): Aboveground biomass and nutrients in an 18-years-old stand of blue spruce (Picea pungens Engelm.) as a substitute tree speciesJournal of Forest Science, 58, 2012, č. 6, s. 253-264. (On-line)

Špulák, O., Balcar. V., Kacálek, D. (2011): Vliv mletého vápence v jamce na prosperitu výsadeb, fluorescenci chlorofylu a obsah živin v listech břízy karpatské a buku lesního. [Effect of ground limestone in planting hole on plantation prosperity, chlorophyll fluorescence and foliar nutrients of Carpathian birch and European beech]. Zprávy lesnického výzkumu, 56, 2011, Issue Special, s. 57-64. (On-line)

Špulák, O., Kacálek, D. (2017): Vliv buku na vlastnosti nadložního humusu a svrchní půdy smrkového porostu na stanovišti kyselé smrkové bučiny. [Influence of beech on forest-floor humus and topsoil below spruce on the acidic spruce-beech site]. Zprávy lesnického výzkumu, 62, 2017, č. 4, s. 253-261. (On-line)

Špulák, O., Martincová, J. (2015): The influence of the method of silver fir growing and nutrition on sprouting and chlorophyll fluorescence during springJournal of Forest Science, 61, 2015, č. 2, s. 80-88. (On-line)

Špulák, O., Martincová, J. (2018): Vliv světelných podmínek na reakci sazenic jedle bělokoré na pozdní mráz. [Impact of light on the response of silver fir saplings to the late frost]. Zprávy lesnického výzkumu, 63, 2018, č. 2, s. 73-81. (On-line)

Špulák, O., Souček, J., Černý, J. (2018): Do stand structure and admixture of tree species affect Scots pine aboveground biomass production and stability on its natural site? Journal of Forest Science, 64, 2018, č. 11, s. 486-495. (On-line)

Špulák, O., Vítámvás, J., Kacálek, D., Kuneš, I. (2011): Fluorescence chlorofylu, chemismus a obsah fotosynteticky aktivních pigmentů u listů buků vápněných do jamky. [Chlorophyll fluorescence, chemistry and contents of photosynthetic active pigments in spot-limed beech leaves]. Zprávy lesnického výzkumu, 56, 2011, č. 4, s. 301-309. (On-line)

Šrámek, F., Dubský, M. (2007): Effect of slow release fertilizers on container-grown woody plants. [Vliv hnojiv s pozvolným uvolňováním na růst dřevin v kontejnerech]. Horticultural Science, 34, 2007, č. 1, s. 35-41. (On-line) (S)

Šrámek, F., Dubský, M. (2009): Occurrence and correction of chlorosis in young petunia plantsHorticultural Science, 36, 2009, č. 4, s. 147-153. (On-line)

Šrámek, F., Dubský, M. (2014): Hodnocení střešních substrátů a jejich zařazení do systému typových substrátů definovaných ve vyhlášce č. 131/2014 Sb. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Průhonice, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví. 24 s. (On-line)

Šrámek, V. (2005): Metodika výběru ploch pro plošnou chemickou melioraci lesních půd. TEI – bulletin technicko-ekonomických informací. Série Různé. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2014. 30 s. – TEI pro lesnickou praxi 1/2005. – ISSN 0682-7665. (On-line)

Šrámek, V. (2008): Chřadnutí lesních porostů na LS Jablunkov – určení komplexu příčin poškození a návrh opatření na revitalizaci lesa. Závěrečná zpráva výzkumného projektu č. GS-LCR-020 Grantové služby Lesů České republiky [řešitel projektu Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Strnady]. Hradec Králové, Lesy České republiky 2008. 12 s. (On-line) (S)

Šrámek, V., Balcar, V., Buriánek, V., Havránek, F., Jurásek, A., Liška, J., Novák, J., Slodičák, M. a kol. [29 autorů] (2015): Aktualizace studie „Lesnické hospodaření v Krušných horách“. [Návrh směrnic lesnického hospodaření pro přírodní lesní oblast 01 – Krušné hory]. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2015. 195 s. (On-line)

Šrámek, V., Borůvka, L., Drábek, O., Fadrhonsová, V., Novotný, R., Tejnický, V., Vortelová, L. (2011): Metody analýz forem hliníku v lesních půdách, půdním roztoku a kořenech dřevin. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2011. 33 s. – Lesnický průvodce 8/2011. – ISBN 978-80-7417-054-6. (On-line)

Šrámek, V., Buriánek, V., Čihák, Dušek, D., Frýdl, J., Kacálek, D., Knížek, M., Kotrla, P., Lubojacký, J., Neudertová-Hillebrandová, K., Vejpustková, M. (2018): Ekologické limity a produkční efekty pěstování smrku ztepilého v nižších polohách – analýza rizik a produkčních možností populací chlumního smrku. Závěrečná zpráva výzkumného projektu č. GS-LCR-056 Grantové služby Lesů České republiky [řešitel projektu Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Strnady]. Hradec Králové, Lesy České republiky 2018. 146 s. (On-line)

Šrámek, V., Fadrhonsová, V. (2018a): Srovnání obsahů a zásob prvků v humusové vrstvě porostů buku lesního, smrku ztepilého a ve smíšených porostech těchto dřevin v České republice. [Comparison of nutrient stock in upper organic layer of pure European beech, Norway spruce and mixed forest stands of these species]. Zprávy lesnického výzkumu, 63, 2018, č. 1, s. 61-72. (On-line)

Šrámek, V., Fadrhonsová, V. (2018b): Chemické vlastnosti půd v porostech douglasky tisolisté ve čtyřech regionech České republiky. [Forest soil chemical properties of Douglas-fir stands in four different regions of the Czech Republic]. Zprávy lesnického výzkumu, 63, 2018, č. 2, s. 112-119. (On-line)

Šrámek, V., Fadrhonsová, V., Jurkovská, L. (2014a): Kontroly aplikací vápnění v lesních porostech. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2014. 30 s. – Lesnický průvodce 6/2014. – ISBN 978-80-7417-084-3. (On-line)

Šrámek, V., Fadrhonsová, V., Jurkovská, L. (2014b): Ca/Al ratio in Norway spruce fine roots on monitoring plots in the Czech RepublicJournal od Forest Science, 60, 2014, č. 3, s. 121-131. (On-line)

Šrámek, V., Fadrhonsová, V., Jurkovská, L. (2014c): Metodika výběru ploch pro vápnění lesních půd. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2014. 32 s. – Lesnický průvodce 7/2014. – ISBN 978-80-7417-088-1. (On-line)

Šrámek, V., Fadrhonsová, V., Neudertová-Hellegrandová, K. (2019): Nutrition of Douglas-fir in four different regions of the Czech RepublicJournal of Forest Science, 65, 2019, č. 1, s. 1-8. (On-line)

Šrámek, V., Fadrhonsová, V., Vortelová, L., Lomský, B. (2012): Development of chemical soil properties in the western Ore Mts. (Czech Republic) 10 years after limingJournal of Forest Science, 58, 2012, č. 2, s. 57-66. (On-line)

Šrámek, V., Neudertová Hellebrandová, K., Fadrhonsová, V. (2019): Interception and soil water relation in Norway spruce stands of different age during the contrasting vegetation seasons of 2017 and 2018Journal of Forest Science, 65, 2019, č. 2, s. 51-60. (On-line)

Šrámek, V., Jurkovská, L., Fadrhonsová, V., Hellebrandová-Neudertová, K. (2013): Chemismus lesních půd ČR podle typologických kategorií – výsledky monitoringu lesních půd v rámci projektur EU „BioSoil“. [Forest soil chemistry in relation to the forest site classification categories used in the Czech Republic – results of the EU „BioSoil“ forest soil monitoring project]. Zprávy lesnického výzkumu, 58, 2013, č. 4, s. 314-323. (On-line)

Šrámek, V., Lomský, B., Novotný, R. (2009): Hodnocení obsahu a zásoby živin v lesních porostech – literární přehled. [Content of nutrients in forest stands – review]. Zprávy lesnického výzkumu, 54, 2009, č. 4, s. 307-315. (On-line)

Šrámek, V., Lomský, B., Novotný, R. (2013): Vývoj zdravotního stavu a minerální výživy smrkových mlazin v Jizerských horách v období snižování imisní zátěže. [Changes in the health state and nutrition level of young forest stands in the Jizera Mts. (Jizerské hory, Czech Republic) during decrease of air pollution load]. Zprávy lesnického výzkumu, 58, 2013, č. 1, s. 66-77. (On-line)

Šrámek, V., Materna, J., Novorný, R., Fadrhonsová, V. (2006): Effect of forest liming in the Krušné hory MtsJournal of Forest Science, 52, 2006, Special Issue, s. S45-S51. (On-line)

Šrámek, V., Neudertová-Hellebrandová, K. (2016): Mapy ohrožení smrkových porostů suchem jako nástroj identifikace rizikových oblastí: odborné sdělení. [Maps of drought risk for Norway spruce stands as a decision tool indicating threatened regions in the Czech Republic: short communication]. Zprávy lesnického výzkumu, 61, 2016, č. 4, s. 305-309. (On-line)

Šrámek, V., Novotný, R. (2013): Stav lesních půd a chřadnutí smrkuLesnická práce, 92, 2013, č. 6, s. 370-371. (On-line)

Šrámek, V., Novotný, R., Fadrhonsová, V. (2015): Chřadnutí smrkových porostů a stav lesních půd v oblasti severní Moravy a Slezska (PLO 29 a 39). [Decay of Norway spruce stands and quality of forest soils in the region of northern Moravia and Silesia]. Zprávy lesnického výzkumu, 60, 2015, č. 2, s. 147-153. (On-line)

Šrámek, V., Novotný, R., Fiala, P., Neudertová-Hellebrandová, K., Reininger, D., Samek, T., Čihák, T., Fadrhonsová, V. (2014): Vápnění lesů v České republice. 1. vydání. Praha, Ministerstvo zemědělství 2014. 91 s. (On-line) (S)

Šrámek, V., Novotný, R., Lomský, B., Fadrhonsová, V. (2014): Chřadnutí smrkových porostů a stav lesních půd. In: Chřadnutí smrku v oblasti severní a střední Moravy. Sborník přednášek odborného semináře. Budišov nad Budišovkou, 14. 10. 2014. Sestavili J. Novák & D. Dušek. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2014. s. 16-19. – ISBN 978-80-7417-079-9. (On-line)

Šrámek, V., Novotný, R., Lomský, B., Maxa, M., Neuman, L., Fadrhonsová, V.(2004): Změny obsahů prvků v porostech smrku, buku, jeřábu a břízy v průběhu roku. Závěrečná zpráva výzkumného projektu č. GS-LCR-003 Grantové služby Lesů České republiky [řešitel projektu Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Strnady]. Hradec Králové, Lesy České republiky 2004. Nestr. [6 s.] (On-line)

Šrámek, V., Novotný, R., Lubojacký, J. (2015): Průzkum výživy žloutnoucích smrkových porostů na Opavsku a ŠterneberskuLesnická práce, 94, 2015, č. 12, s. 816-817. (detaily Digitální archiv LP)

Šrámek, V., Novotný, R., Uhlířová, H., Bednářová, E., Hůnová, I. (2007): Vliv ozonu na lesní porosty – mechanismus působení, vliv na dřeviny, ukazatele poškození. [Ozone impact on forest stands – mechanism, effect on trees, damage markers]. Zprávy lesnického výzkumu, 52, 2007, č. 2, s. 138-147. (On-line)

Šrámek, V., Soukup, F., Kroupová, M., Maxa, M., Bednářová, E., Stoklasa, M., Novotný, R., Pešková, V., Fadrhonsová, V. (2004): Poškození lesních porostů v oblasti Suchého vrchu (LS Lanškroun) a Anenského vrchu (LS Rychnov nad Kněžnou). Závěrečná zpráva výzkumného projektu č. GS-LCR-001 Grantové služby Lesů České republiky [řešitel projektu Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Strnady]. Hradec Králové, Lesy České republiky 2004. Nestr. [10 s.] (On-line)

Šrámek, V., Soukup, F., Slodičák, M., Balcar, V., Čapek, M., Dušek, D., Fadrhonsová, V., Hellebrandová, K., Kacálek, D., Lachmanová, Z., Novák, J., Novotný, R., Pešková, V., Vejpustková, M., Vortelová, L. (2009): Poškození lesních porostů ve vrcholových partiích Javořice – určení komplexu příčin poškození a návrh opatření na revitalizaci lesa. Závěrečná zpráva výzkumného projektu č. GS-LCR-026 Grantové služby Lesů České republiky [řešitel projektu Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Strnady]. Hradec Králové, Lesy České republiky 2009. Nestr. [18 s.] (On-line) (S)

Šrámek, V., Vejpustková, M., Novotný, R., Hellebrandová, K. (2008): Yellowing of Norway spruce stands in the Silesian Beskids – damage extent and dynamicsJournal of Forest Science, 54, 2008, č. 2, s. 55-63. (On-line)

Štěnička, S., Nárovec, V., Šach, F. (1996): Mortalita borovice lesní po napadení václavkou obecnou a testování účinnosti sanačních opatření v mladých borových kulturách. [Mortality of Scotch pine after attack of Armillaria mellea s. l. and testing efficiency of control methods in young pine forest stands]. Zprávy lesnického výzkumu, 42, 1997, č. 2, s. 19-22. (On-line)

Švéda, K. (2011): Vliv vybraných tabletovaných hnojiv na parametry půdního prostředí a výsadby smrku ztepilého na kyselých skeletnatých stanovištích 8. LVS doplněné klimadaty. Diplomová práce. Brno, Ústav geologie a pedologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 2011. 65 s. [64 s.] (On-line)

Švihla, V., Černohous, V., Kulhavý, Z., Šach, F. (2006): Retence srážkové vody lesní půdou v horském povodí. [Retention of precipitation water by forest soil in a mountain catchment]. In: Meliorace v lesním hospodářství a v krajinném inženýrství. Sborník referátů. Kostelec nad Černými lesy 26. – 27. ledna 2006. Ed. P. Neuhöferová. Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze 2006, s. 35-43. – ISBN 80-213-1446-X. (On-line)

Švihla, V., Černohous, V., Šach, F., Kantor, P. (2014): Metodické postupy optimalizace vodního režimu uspořádáním kultur v krajině. [Method procedure using optimization of water regime through arrangement of mixed culture in landscape]. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2014. 31 s. – Lesnický průvodce 9/2014. – ISBN 978-80-7417-086-7. (On-line)

Švihla, V., Šach, F., Černohous, V. (2005): Příspěvek k řešení problému vzlínání podzemní vody na povodí U Dvou louček v Orlických horách. [Contribution to solving problem of capillary rise of groundwater on the catchment U Dvou louček in the Orlické hory Mts]. Zprávy lesnického výzkumu, 50, 2005, č. 1, s. 53-57. (On-line)

Tesař, V. (editor): Pěstování lesa v heslech. Studijní příručka. 1. vydání. Ústav pěstování lesa, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 1996. 95 s. (On-line)

Tlustoš, P., Dubský, M., Habart, J., Chaloupková, Š., Kaplan, L. (2016): Pěstební substráty s komponenty na bázi separátů. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze 2016. 27 s. – ISBN 978-80-213-2711-5. (Výstup projektu QJ1210085) (On-line)

Trávník, K. a kol. (2012): Metodický návod pro hnojení plodin. 5. vydání. Brno, Ústřední kontrolní a zkušební úsav zemědělský 2012. 26 s. – ISBN 978-80-7401-024-8. (On-line)

Truparová, S., Kulhavý, J. (2011): Výživa smrkových porostů na vápněných plochách s různou intenzitou probírkového zásahu v Moravskoslezských Beskydech. [Mineral nutrition of limed plots with difference intensity of thinning in Moravian-Silesian Beskids Mts]. Zprávy lesnického výzkumu, 56, 2011, č. 3, s. 178-188. (On-line)

Tučeková, A., Takáčová, E. (2018): Výskum vplyvu preparátov aplikovaných v škôlkarských a zalesňovacích technológiách lesov PRO POPULO Poprad, s. r. o. In: Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2018. Zbornik príspevkov z medzinárodného seminara. Liptovský Ján, 20. – 21. 6. 2018. Zost. M. Sušková. Snina, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky 2018, nestr. (On-line)

Ulbrichová, I., Janeček, V., Vítámvás, J., Černý, T., Bílek, L. (2018): Clonná obnova borovice lesní (Pinus sylvestris L.) ve vztahu ke stanovištním a porostním podmínkám. [Shelterwood regeneration of Scots pine (Pinus sylvestris L.) with respect to site and stand conditions]. Zprávy lesnického výzkumu, 63, 2018, č. 3, s. 153-164. (On-line)

ÚHÚL (2018): Generel obnovy lesních porostů po kalamitě. Etapa I. [Sestavili (eds.): Křístek Š., Turek K., Friedrichová H., Žárník M., Strejček R., Lukeš P., Sojka P., Tomeček P., Němejcová N., Kantorová M., Mlčoušek M. 2018]. Brandýs nad Labem [Frýdek-Místek], Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 2018. 50 s. (On-line)

ÚHÚL (2019): Generel obnovy lesních porostů po kalamitě. Etapa II. [Sestavili (eds.): Křístek Š., Turek K., Žárník M., Friedrichová H., Strejček R., Lukeš P., Hájek F., Novák J., Veselý M., Leugner J., Sojka P., Březovjak Š., Soušek Z., Hubený J., Mahdal J., Stanovský J., Klásek R., Tomeček P., Němejcová N., Kantorová M., Mlčoušek M., Synek M., Zouhar V., Pospíšil M., Pacourek P., Kubišta J. 2019]. Brandýs nad Labem [Frýdek-Místek], Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 2019 [29.01.2019]. 55 s. (On-line studie a tabulkové přílohy)

Úřad vlády České republiky (2017): Strategický rámec Česká republika 2030. 1. vydání. Praha, editorka Micheaela Valentová, vydal Úřad vlády ČR – Odbor pro udržitelný rozvoj, vytiskla Polygrafie Úřadu vlády České republiky 2017. 396 s. – ISBN 978-80-7440-188-6 (on-line verze). (On-line)

Vacek, S., Podrázský, V., Hejcman, M., Remeš, J. (2006): Effect of Mg fertilization on yellowing disease of Norway spruce at higher elevations of the Šumava Mts., Czech RepublicJournal of Forest Science, 52, 2006, č. 10, s. 474-481. (On-line) (S)

Vacek, S., Podrázský, V. V., Mikeska, M., Moser, W. E. (2003): Introskeletal erosion threat in mountain forests of the Czech RepublicJournal of Forest Science, 49, 2003, č. 7, s. 313-320. (On-line)

Vaněk, P., Mauer, O., Cafourek, J. (2014): Metodika hodnocení poškození asimilačních orgánů jehličnatých dřevin mrazem a možnosti zvyšování odolnosti sadebního materiálu douglasky tisolisté proti pozdním mrazům. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Brno, Mendelova univerzita v Brně 2014. 30 s. (On-line)

Vaněk, V., Šilha, J., Němeček, R. (2003): The level of soil nitrate content at different management of organic fertilizers applicationPlant, Siol and Environment, 49, 2003, č. 5, s. 197-202. (On-line)

Vavříček, D. (2011): Péče o úrodnost půd v lesních školkách. In: Péče o půdu v lesních školkách. Sborník referátů přednesených na instruktážním kurzu uspořádaném Sdružením lesních školkařů České republiky. Česká Skalice, 6. září 2011. Sestavil Vladimír Foltánek. Brno, Tribun EU 2011, s. 46-77. (Prezentace na dané téma)

Vavříček, D., Pancová-Šimková, P., Samec, P., Baláž, G. (2008): Půdní chemické vlastnosti rozpracovaných valů a holosečných ploch imisní oblasti Krušných hor. [Soil chemical properties of prepared windrows on clear-felled areas in the Ore Mountains plateau pollution zone]. Zprávy lesnického výzkumu, 53, 2008, č. 4, s. 249-257. (On-line)

Vavříček, D., Pecháček, J., Baláž, G. (2011): Vliv hnojení na výživu a růst smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karsten) na lokalitě Špičák v oblasti Krušných hor. [Effect of fertilization on Norway spruce (Picea abies /L./ Karsten) nutrition and growth in Špičák locality in the Krušné hory Mts]. Zprávy lesnického výzkumu, 56, 2011, č. 2, s. 130-136. (On-line) (S)

Vavříček, D., Pecháček, J., Baláž, G. (2012): Effect of site conditions and tree species composition on physico-chemical properties of soil environment in the Western Carpathians areaBeskydy [The Beskids bulletin], 5, 2012, č. 1, s. 65-78. – ISSN 1803-2451 [Print]. (Abstract on-line) (Full article)

Vavříček, D., Pecháček, J., Baláž, G., Pancová-Šimková, P., Formánek, P. (2010): Revitalizace půdního prostředí valů v 7. LVS Krušných hor s návrhem dalších opatření pro obnovu lesa. Závěrečná zpráva výzkumného projektu č. GS-LCR-007 Grantové služby Lesů České republiky [řešitel projektu Mendelova univerzita v Brně]. Hradec Králové, Lesy České republiky 2010. 26 s. (On-line) (S)

Vavříček, D., Pecháček, J., Jonák, P., Samec, P. (2010): The effect of point application of fertilizers on the siol environment of spread line windrows in the Krušné hory MtsJournal of Forest Science, 56, 2010, č. 5, s. 195-208. (On-line) (S)

Vavříček, D., Samec, P., Šimková, P. (2005): Soil properties as a component of predisposition factors of Norway spruce forest decline in the Hanušovická highland mountain zoneJournal of Forest Science, 51, 2005, č. 12, s. 527-538. (On-line)

Vavříček, D., Šimková, P., Samec, P., Formánek, P. (2006): Soil aspects of forest site revitalization after windrow cultivation by heavy mechanization on the Krušné hory Mts. PlateauJournal of Forest Science, 52, 2006, č. 1, s. 1-12. (On-line)

Vejpustková, M., Čihák, T. (2015): Růstová reakce smrku (Picea abies (L.) Karst.) na extrémní imisně-klimatický stres v průběhu zimy 1995/96 v Krušných horách. [Growth response of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) to extreme climatic and pollution stress during the winter of 1995/96 in the Krušné hory Mountains (Czech Republic)]. Zprávy lesnického výzkumu, 60, 2015, č. 4, s. 274-280. (On-line)

Vejpustková, M., Čihák, T., Zahradník, D., Šrámek, V. (2013): Metody stanovení nadzemní biomasy buku (Fagus sylvatica L.). 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2013. 30 s. – Lesnický průvodce 1/2013. – ISBN 978-80-7417-064-5. (On-line)

Vejpustková, M., Zahradník, D., Šrámek, V., Fadrhonsová, V. (2004): Growth trends of spruce in the Orlické hory Mts. Journal of Forest Science, 50, 2004, č. 2, s. 67-77. (On-line)

Vejpustková, M., Zahradník, D., Čihák, T., Šrámek, V. (2015): Models for predicting aboveground biomass of European beech (Fagus sylvatica L.) in the Czech RepublicJournal of Forest Science, 61, 2015, č. 2, s. 45-54. (On-line)

Vícha, Z., Lochman, V., Bíba, M. (2012): Depozice dusíku v lesních porostech a jejich vliv na obsah nitrátů v odtékající vodě a na okyselování půdy. [Nitrogen deposition in the forest stands and the effect on nitrate amount in runoff water and on soil acidification]. Zprávy lesnického výzkumu, 57, 2012, č. 4, s. 352-360. (On-line)

Vopravil, J., Khel, T., Hladík, J., Havelková, L. (2014): Metodika půdního průzkumu zemědělských pozemků určená pro pachtovní smlouvy. Metodický postup. 1. vydání. Praha, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy 2014. 20 s. (On-line)

Vopravil, J., Khel, T., Hladík, J., Herian, J., Havelková, L. (2016): Metodika půdního průzkumu zemědělských pozemků určená pro pachtovní smlouvy. 2. aktualizované vydání. Praha, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy 2016. 39 s. (On-line) (Detaily)

Vyslyšel, K., Carbol, S., Pumpr, P., Sotorník, M., Bartoš, Z., Příhoda, J. (2007): Užívání k přírodě šetrných technologií při hospodaření v lesích. Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. 1. vydání. Brandýs nad Labem, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 2007. 34 s. (On-line)

Zahradník, P., Zahradníková, M., Plaček, H. (2018): Asanace skládek kůrovcového dříví technologií MERCATA. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2018. 20 s. – Lesnický průvodce 12/2018. (On-line)

Zahradníková, M., Zahradník, P. (2016): Metodická příručka integrované ochrany rostlin pro lesní porosty. Příloha 1. Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa. 1. vydání. [Stav k 29. únoru 2016]. Kostelec na Černými lesy, Lesnická práce 2016. 160 s. (On-line)

Zapletal, M. (2006): Atmospheric deposition of nitrogen and sulphur in relation to critical loads of nitrogen and acidity in the Czech RepublicJournal of Forest Science, 52, 2006, č. 2, s. 92-100. (On-line)

Zemánek, T., Martinková, M., Štěrbová, D. (2004): Gradients of the content of photosynthetic pigments and radiation as manifestations of the health condition of Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.)Journal of Forest Science, 50, 2004, č. 10, s. 489-495. (On-line)

Zezula, J. (2004): Strategie použití krytokořenného sadebního materiálu u státního podniku Lesy České republiky. In: Možnosti použití sadebního materiálu z intenzivních školkařských technologií pro obnovu lesa. Sborník z mezinárodního semináře. Opočno, 3. a 4. června 2004. Sest. A. Jurásek. [Kostelec nad Černými lesy], Lesnická práce 2004, s. 97-100. – ISBN 80-86386-51-1. (On-line)


Dostupnost výstupů projektu pro lesnickou praxi (aplikační sféru):
Publikace a výstupy, které vznikají v rámci řešení výzkumného projektu „Hnojiva pro lesní hospodářství“ (TH02030785), jsou v elektronické podobě dostupné na webových serverech řešitelských pracovišť, popř. jsou na vyžádání k dispozici v knihovně VS Opočnov Lesnickém informačním centru (VÚLHM, v. v. i. Strnady) nebo u jednotlivých vydavatelů.


Informace o projektových výstupech připravil: Václav Nárovec

Datum poslední aktualizace stránky: 11. března 2021