Název projektu VaVaI:Ověření změny obsahu živin v sazenicích po výsadbě po přihnojení pomalurozpustnými hnojivy včetně zachycení růstové reakce do 2 let po výsadbě

Grantová agentura: Grantová služba Lesů České republiky (Teplice)

Evidenční označení projektu VaVaI: GS-LCR-085

Řešitel výzkumného projektu: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady (zkr. VÚLHM)

Koordinační pracoviště projektu: VÚLHM – Výzkumná stanice Opočno

Hlavní koordinátorka projektu: Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D. (VS Opočno)

Řešitelský tým (členové týmu dle abecedního pořadí): Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D.; Ing. Václav Nárovec, CSc. (oba VS Opočno); Ing. Radek Novotný, Ph.D. (VÚLHM – pracoviště Pelhřimov)

Externí projektoví spolupracovníci: doc. Ing. Ivan Kuneš, Ph.D. (Katedra pěstování lesů, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze)

Doba řešení projektu: 2018–2020


Přehled zveřejněných výstupů (publikací) projektu GS-LCR-085:
Webová stránka pro výstupy projektu: https://lesycr.cz/grantova-sluzba-projekt/overeni-zmeny-obsahu-zivin-sazenicich-vysadbe-prihnojeni-pomalu-rozpustnymi-hnojivy-vcetne-zachyceni-rustove-reakce-2-let-vysadbe/


Soupis 160 literárních a informačních zdrojů:
Nárovec, V. (2018): Soupis 160 literárních a informačních zdrojů… [Informace pro spoluřešitele projektu GS-LCR-085]. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2018. 13 s.

Václav Nárovec (13. srpna 2018)


Předchozí zkoušení hnojiv Silvamix (údaje z archivu ECOLAB):
Producent hnojiv řady Silvamix, společnost ECOLAB ZNOJMO, spol. s. r. o., se vývoji speciálních hnojiv pro uplatnění v lesním hospodářství věnuje již déle než 25 let (od roku 1993). Během tohoto období jmenovaná společnost shromáždila rozsáhlý soubor poznatků z ověřování účinnosti vyvíjených hnojiv, a to v nejrůznějších přírodních i aplikačních podmínkách. Spolupracovala na vývoji hnojiv s širokou množinou tuzemských i zahraničních pracovišť a jejich odborníků na problematiku hnojení lesů. Zadávala jim průběžně úkoly ke studiu účinků vyvíjených hnojiv na vybrané složky lesních ekosystémů. Dokumenty, které vznikaly v rámci této bilaterální spolupráce výrobce s vědecko-akademickou sférou, jsou k dispozici v archivu u producenta hnojiva.

Podle potřeby bývají tyto dokumenty publikovány jako součásti příležitostného konvolutu, který popisuje jednotlivé dílčí aspekty realizovaných aplikačních zkoušek. Na vyžádání koordinátorky projektu tak již v prosinci loňského roku (2017) vznikl sborník, který dosavadní zkoušky archivuje pod společným názvem Výsledky polních pokusů a zkoušení speciálních pomalu rozpustných lesních hnojiv v tabletách v lesním hospodářství (avízovanou práci budeme dále citovat pod korporací jako ECOLAB 2017; sestavovatelem sborníku byl RNDr. Vlastimil Martinů a je k dispozici u výrobce hnojiva a rovněž je deponován k výpůjčce v knihovně VS Opočno). Tento sborník zahrnuje množinu 38 základních informačních zdrojů (pramenů), z nichž k důležitým pro řešení úkolu a pro poznání širších dobových souvislostí patří (výpis zachovává pořadí prací v konvolutu):

 • Podrázský, V., Slabejová, K. (2012): Možnosti využití hnojení v lesním hospodářství. Lesnická práce, 91, 2012, č. 2, s. 77-79.
 • Semelová, V., Vacek, S. (2010): Deficit hořčíku v lesních ekosystémech. Lesnická práce, 89, 2010, č. 8, s. 520-522.
 • Kuneš, I., Balcar, V., Baláš, M. (2008): Porovnání účinků Silvamixu s účinky mletého amfibolitu. Lesnická práce, 87, 2008, č. 4, s. 257-259.
 • Zezula, J. (2006): Revitalizace porostů u s. p. Lesy České republiky. [Vyšlo v rubrice Komerční prezentace]. Lesnická práce, 85, 2006, č. 7, s. 388-389.
 • Podrázský, V., Remeš, J., Kratochvíl, J. (1998): Výsledky zkušební aplikace hnojiv řady SILVAMIX. [Zpráva pro ECOLAB Znojmo, spol. s r. o. ze dne 17. listopadu 1998]. Praha, Katedra pěstování lesů, Lesnická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze 1998. 8 s.
 • Materna, J. (1999): Stanovisko k použití lesních hnojiv řady Silvamix® v lesním hospodářství. [Zpráva pro ECOLAB Znojmo, spol. s r. o. ze dne 3. května 1999]. Praha-Běchovice, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 1999. Nestr. [2 s.]
 • Burda, P. (2000): Účinnost hnojiva SILVAMIX v lesních školkách. [Zpráva pro ECOLAB Znojmo, spol. s r. o.]. Praha, Katedra pěstování lesů, Lesnická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze 2000. 12 s.
 • Walendzik, R. J., Klocek, A. (1998): Zpráva o výzkumu hnojení smrkových, bukových a mondřínových lesních výsadeb a jednotlivých a skupinových výsadeb javoru a limby pomalu rozpustným lesním hnojivem Silvamix® MG na terénu Nadlesnictví Szklarska Poręba (období výzkumu 1997-1998). [Zpráva pro ECOLAB Znojmo, spol. s r. o. ze dne 23. listopadu 1998. Překlad z polského originálu]. Raszyn-Sękoczin Las, Instytut Badawczy Leśnictwa 1998. Nestr. [3 s. + 4 tab.]
 • Walendzik, R. J. (1997): Výsledky zkoušek účinku hnojení sazenic smrku a buku hnojivy Silvamix® MG, Silvamix® W a Silvamix® R. [Zpráva pro ECOLAB Znojmo, spol. s r. o. ze dne 24. února 1997. Překlad z polštiny]. Raszyn-Sękoczin Las, Instytut Badawczy Leśnictwa 1998. Nestr. [1 s.]
 • Nárovec, V. (1997): Hnojení lesních výsadeb tabletovanými hnojivy. [Poradenská zpráva pro ECOLAB Znojmo, spol. s r. o. ze dne 7. července 1997]. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 1997. 3 s.
 • Podrázský, V. (1997): Účinnost hnojiv řady SILVAMIX – předběžné výsledky. [Zpráva pro ECOLAB Znojmo, spol. s r. o. ze dne 15. prosince 1997]. Praha-Suchdol, Katedra zakládání a pěstování lesů, Lesnická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze 1997. 2 s.
 • Walendzik, R. J. (1996): Výsledky zkoušek účinku hnojení sazenic smrku a buku hnojivy Silvamix® MG, Silvamix® W a Silvamix® R. [Zpráva pro ECOLAB Znojmo, spol. s r. o. ze dne 9. dubna 1996. Překlad z polštiny]. Raszyn-Sękoczin Las, Instytut Badawczy Leśnictwa 1996. Nestr. [2 s.]
 • Brunette, V., Nadeau, J. C., Nadeau, R., Vit, R. (2001): Zpráva o testech hnojení lesních porostů tabletami pomalu rozpustného hnojiva Silvamix® Forte. [Zpráva soukromého vlastníka lesa z okolí St. Jacques de Leeds (Québec, Canada) pro ECOLAB Znojmo, spol. s r. o. ze dne 12. října 2001. Překlad z originálu odborného sdělení]. Znojmo, ECOLAB 2001. 6 s.
 • Sarvaš, M., Tučeková, A., Šebeň, V. (2001): Vyhodnotenie lesných kultúr a výsevov po aplikácii pomaly rozpustného lesného hnojiva Silvamix® MG. [Správa pre ECOLAB Znojmo, spol. s r. o.]. Zvolen, Lesnícky výskumný ústav vo Zvolene 2001. 13 s. [+ 4 s. přílohy]
 • [Válková, O.] Fišer, B. (1990): Zpráva o výsledku ověření funkčnosti hnojivých tablet „SILVAMIX“ – výrobce JZD Práče. [Sdělení Ing. Bedřicha Fišera, náměstka ředitele pro výzkum Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady, ze dne 6. srpna 1990 pro Podnikové ředitelství Severočeských státních lesů v Teplicích. Pravděpodobnou autorkou vlastní zprávy, která tvoří přílohu sdělení (resp. dopisu se zn. 102/12-17/90) a má rozsah 5 stran, je Ing. Olga Válková, CSc., která se testování hnojivých tablet pro SvčSL v období kolem let 1986-1990 účastnila]. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 1990. 5 s. [+ 4 s. přílohy]

Další studie, které konvolut (ECOLAB 2017) obsahuje, již zahrnuje i níže vytvořený soupis pramenů, resp. výchozí literární rešerše informačních zdrojů.

Pro zájemce o zevrubné studium problematiky se lze zmínit také o sbornících, které vydával producent hnojiv Silvamix (a to i v různých jazykových mutacích) v období kolem nového milénia a které zahrnovaly prezentace výsledků četných jiných (i již dříve zveřejněných) aplikačních zkoušek. Týkaly se např. i okruhu dalších oborů rostlinné výroby (např. okrasné zahradnictví, tropické a subtropické zemědělství, pěstování vodních rostlin apod.) než výhradně jen lesního hospodářství. Z množiny těchto sborníků lze odkázat např. na následující konvolut:

Martinů, V. (eds): Speciální lesní pomalu rozpustná tabletovaná a prášková hnojiva Silvamix a Silvagen. 1. vydání. Znojmo, ECOLAB 2000. 65 s.

Sborník prezentuje také např. tyto individuální příspěvky:

 • Dubský, F., Martinů, V., Michněvič, E. (2000): Speciální lesní pomalu rozpustná tabletovaná a prášková hnojiva Silvamix®. In: Martinů, V. (eds): Speciální lesní pomalu rozpustná tabletovaná a prášková hnojiva Silvamix a Silvagen. 1. vydání. Znojmo, ECOLAB 2000, s. 1-3.
 • Kubíček, J., Hegner, P. (2000): Posouzení lesního pomalu rozpustného hnojiva Silvamix® z hlediska rychlosti uvolňování N-P-K živin. (s. 12-14)
 • Fišer, B., Kubelka, L. (2000): Zpráva o výsledku ověření funkčnosti lesních pomalu rozpustných tablet Silvamix® při dohnojování lesních výsadeb. (s. 20-23)
 • Nárovec, V., Jurásek, A. (2000): Několik poznámek k lesním hnojivům Silvamix® a k přihnojování lesních kultur. (s. 46-48)
 • Salaš, P., Řezníček, V., Čáp, Z. (2000): Pomalu rozpustná hnojiva a možnosti jejich využití v lesních školkách. (s. 52-58) – zkoušky ve velkoškolce Kladíkov

Jarmila Nárovcová (9. srpna 2018)

Výchozí rešerše informačních zdrojů:
Výchozí rešerše informačních zdrojů je určena pro zadavatele a spoluřešitele úkolu. Nyní uvádí přes 190 pramenů, které člení do sedmi (I.–VII.) dílčích segmentů (okruhů). Podkladem pro studium problematiky užití speciálních hnojiv v lesním hospodářství bude především úvodních 110 pramenů (ze segmentů I.–III.), přičemž nejméně u 50 z nich jsou elektronické texty těchto zdrojů dostupné na odkazovaných internetových serverech. Segmenty IV.-VII. předkládají individuálně vybraný soubor 80 doplňujících pramenů, které mohou podpořit interdisciplinární chápání řešení úkolu (segment IV.), popř. přispět k zohlednění platných zásad a metodických postupů pro aplikace hnojiv v agrokomplexu (segment V.), resp. při lesnické hospodářské činnosti (segment VI.). Přehled sdílených pramenů doplní také některé další dokumenty obecnější povahy (segment VII.).

Václav Nárovec (6. srpna 2018)

(I.) Elektronicky dostupné literární prameny nebo jiné relevantní informační zdroje, publikované po roce 2001 a týkající se předmětné problematiky ověřování účinků pomalu působících (tzv. speciálních) hnojiv v segmentu lesního hospodářství nebo v příbuzných oborech:

Baláž, G. (2009): Nutričně produkční optimalizace smrkových kultur bodovým hnojením na technologicky odlišně rozpracovaných liniových valech a navazujících mezipruzích PLO – 01 Krušné hory. Disertační práce. [Vedoucí práce Dušan Vavříček]. Brno, Ústav geologie a pedologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 2009. 126 s. (On-line)

Blažek, Z. (2016): Efekt bodové aplikace hnojivových a organominerálních stimulačních přípravků na růst a vývoj smrkových kultur. Bakalářská práce. Brno, Ústav geologie a pedologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 2016. 66 s. (On-line)

Bartoš, J., Kacálek, D. (2013): Přihnojení mladého porostu jedle bělokoré na zemědělské půdě. [Fertilization of juvenile silver fir plantation on agricultural land]. Zprávy lesnického výzkumu, 58, 2013, č. 3, s. 213-217. (On-line)

Bulíř, P. (2005): Impact of soil conditioners on the growth of European ash (Fraxinus excelsior L.) on dumps. Journal of Forest Science, 51, 2005, č. 9, s. 392-402. (On-line)

Bulíř, P. (2006): Growth of Austrian pine (Pinus nigra Arnold) treated with soil conditioners on Loket spoil bank. Journal of Forest Science, 52, 2006, č. 12, s. 556-564. (On-line)

Černohous, V., Kacálek, D. (2008): Vliv různých způsobů meliorace půdy v horském povodí na počáteční růst buku lesního, javoru klenu a jedle bělokoré. [Ameliorating measures improving soil conditions within a mountain watershed to promote initial growth response of European beech, sycamore maple and silver fir]. Zprávy lesnického výzkumu, 53, 2008, č. 3, s. 200-206. (On-line)

Češek, T. (2016): Vyhodnocení vlivu hnojiv řady Silvamix, vápnitého dolomitu a organominerálních stimulačních přípravků na podporu odrůstání smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karsten). Bakalářská práce. Brno, Ústav geologie a pedologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 2016. 79 s. (On-line)

Dujka, P. (2017): Možnosti využití hnojení při zalesňování nelesních půd v PLO 31 – Českomoravské mezihoří. Diplomová práce. [Vedoucí práce: Jan Pecháček]. Brno, Ústav geologie a pedologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 2017. 74 s. (On-line)

Chotěnovský, A. (2013): Vliv aplikace tabletovaných hnojiv řady Silvamix a dolomitického vápence na odrůstání a výživu výsadeb smrku ztepilého v PLO 27 – Hrubý Jeseník. Bakalářská práce. [Vedoucí práce: Jan Pecháček]. Brno, Ústav geologie a pedologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 2013. 33 s. [Závěrečná práce není kompletní]. (On-line)

Kadlec, J. (2015): Porovnání účinků přípravků Silvamix-Agluform a Vermaktiv-Stimul při obnově lesa ve vrcholových partiích Kralického Sněžníku. Bakalářská práce. Brno, Ústav geologie a pedologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 2015. 66 s. (On-line)

Kadlec, J. (2017): Efekt pomalu rozpustných hnojiv na pedochemické charakteristiky půdního prostředí ve vrcholových partiích Kralického Sněžníku. Diplomová práce. Brno, Ústav geologie a pedologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 2015. 66 s. (On-line)

Koňasová, T., Kuneš, I., Baláš, M., Millerová, K., Balcar, V., Špulák, O., Drury, M. (2012): Influence of limestone and amphibolite application on growth of Norway spruce plantation under harsh mountain conditions. Journal of Forest Science, 58, 2012, č. 11, s. 492-502. (On-line)

Kuneš, I., Baláš, M., Balcar, V., Kacálek, D., Millerová, K., Jančová, A., Nováková, O., Špulák, O., Zahradník, D., Vítámvás, J., Koňasová, T. (2013): Effects of fertilisation on growth and nutrition of Norway spruce on a harsh mountain site. Journal of Forest Science, 59, 2013, č. 8, s. 306-318. (On-line)

Kuneš., I., Balcar, V., Čížek, M. (2004): Influence of amphibolite powder and Silvamix fertiliser on Norway spruce plantation in conditions of air polluted mountains. Journal of Forest Science, 50, 2004, č. 8, s. 366-373. (On-line)

Kuneš, I., Baláš, M., Špulák, O., Kacálek, D., Balcar, V., Šesták, J., Millerová, K. (2011): Stav výživy smrku ztepilého jako podklad pro zvážení potřeby přihnojení listnáčů a jedle vnášených do jehličnatých porostů. [Nutritional status of Norway spruce as an information source for decision whether to fertilize the broadleaves and silver fir introduced to coniferous stands]. Zprávy lesnického výzkumu, 56, 2011, Issue Special, s. 36-43. (On-line)

Kuneš, I., Zahradník, D., Balcar, V., Špulák, O., Baláš, M., Koňasová, T., Kacálek, D., Vítámvás, J., Jančová, A., Nováková, O., Millerová, K. (2013): Effects of fertilisation on biomass of Norway spruce on a harsh mountain site. Journal of Forest Science, 59, 2013, č. 1, s. 8-21. (On-line)

Kupka, I. (2005): Reaction of Silver fir (Abies alba Mill.) plantation to fertilization. Journal of Forest Science, 51, 2005, č. 3, s. 95-100. (On-line)

Lomský, B., Šrámek, V., Maxa, M. (2006): Fertilizing measures to decrease Norway spruce yellowing. Journal of Forest Science, 52, 2006, Special Issue, s. S65-S72. (On-line)

Paták, O. (2016): Možnosti využití bodové aplikace hnojivých a organominerálních stimulačních přípravků při obnově horského lesa. Bakalářská práce. [Vedoucí práce: Jan Pecháček]. Brno, Ústav geologie a pedologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 2016. 69 s. (On-line)

Pecháček, J., Janoušek, J., Dundek, P., Vavříček, D. (2017): Initial fertilization impact on Norway spruce nutrition and growth in the Krušné hory Mts. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis [Acta Mendelovy univerzity v Brně], 65, 2017, č. 3, s. 907-917. – ISSN 1211-8516. (On-line)

Pecháček, J., Vavříček, D., Janoušek, J., Litschman, T. (2012): Bodová revitalizace půdy při obnově lesa v 7. – 8. LVS v PLO Hrubý Jeseník. Závěrečná zpráva výzkumného projektu č. GS-LCR-040 Grantové služby Lesů České republiky [řešitel projektu Mendelova univerzita v Brně]. Hradec Králové, Lesy České republiky 2012. 40 s. (On-line)

Pecháček, J., Vavříček, D., Kučera, A., Dundek, P. (2017): The effect of slow-release fertilizers on the soil environment of windrows in the Krušné hory Mts. Journal of Forest Science, 63, 2017, č. 7, s. 331-338. (On-line)

Podrázský, V. V. (2006): Fertilization as an ameliorative measure – examples of the research at the Faculty of Forestry and Environment CUA in Prague. Journal of Forest Science, 52, 2006, Special Issue, s. S58-S64. (On-line)

Podrázský, V., Remeš, J. (2008): Vliv přihnojení na výškový růst kultury jedle obrovské. [Effect of fertilization on the height growth of grand fir plantation]. Zprávy lesnického výzkumu, 53, 2008, č. 3, s. 207-210. (On-line)

Podrázský, V. V., Vacek, S., Ulbrichová, I. (2003): Effect of fertilisation on Norway spruce needles. Journal of Forest Science, 49, 2003, č. 7, s. 321-326. (On-line)

Remeš, J., Bílek, L., Jahoda, M. (2016): Vliv přípravy půdy a hnojení dřevěným popelem na růst sazenic borovice lesní. [Effect of mechanical soil preparation and wood ash fertilization on the growth of Scots pine plants]. Zprávy lesnického výzkumu, 61, 2016, č. 3, s. 197-202. (On-line)

Remeš, J., Výlupek, O., Podrázský, V., Zahradník, D. (2006): Využití chemické meliorace při obnově lesních ekosystémů v Krušných horách. [The use of chemical amelioration for regeneration of forest ecosystems in Ore Mts.]. In: Meliorace v lesním hospodářství a v krajinném inženýrství. Sborník referátů z konference. Kostelec nad Černými lesy, 26. – 27. 1. 2006. Ed. P. Neuhöferová. Praha, Fakulta lesnická a environmentální ČZU v Praze a Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy 2006, s. 251-258. (On-line)

Remeš, J., Zahradník, D., Podrázský, V., Kubíček, J., Nárovec, V. (2005): Účinky pomalu rozpustných tabletovaných hnojiv. [Effects of slow release fertilizing tablets]. Lesnická práce, 84, 2005, č. 6, s. 312-314. (On-line)

Šrámek, F., Dubský, M. (2007): Effect of slow release fertilizers on container-grown woody plants. [Vliv hnojiv s pozvolným uvolňováním na růst dřevin v kontejnerech]. Horticultural Science, 34, 2007, č. 1, s. 35-41. (On-line)

Šrámek, V. (2008): Chřadnutí lesních porostů na LS Jablunkov – určení komplexu příčin poškození a návrh opatření na revitalizaci lesa. Závěrečná zpráva výzkumného projektu č. GS-LCR-020 Grantové služby Lesů České republiky [řešitel projektu Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Strnady]. Hradec Králové, Lesy České republiky 2008. 12 s. (On-line)

Šrámek, V., Soukup, F., Slodičák, M., Balcar, V., Čapek, M., Dušek, D., Fadrhonsová, V., Hellebrandová, K., Kacálek, D., Lachmanová, Z., Novák, J., Novotný, R., Pešková, V., Vejpustková, M., Vortelová, L. (2009): Poškození lesních porostů ve vrcholových partiích Javořice – určení komplexu příčin poškození a návrh opatření na revitalizaci lesa. Závěrečná zpráva výzkumného projektu č. GS-LCR-001 Grantové služby Lesů České republiky [řešitel projektu Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Strnady]. Hradec Králové, Lesy České republiky 2009. Nestr. [18 s.] (On-line)

Vacek, S., Podrázský, V., Hejcman, M., Remeš, J. (2006): Effect of Mg fertilization on yellowing disease of Norway spruce at higher elevations of the Šumava Mts., Czech Republic. [Působení hořečnatých hnojiv na snížení žloutnutí smrku ztepilého ve vyšších nadmořských výškách na Šumavě, Česká republika]. Journal of Forest Science, 52, 2006, č. 10, s. 474-481. (On-line)

Vavříček, D., Pecháček, J., Baláž, G. (2011): Vliv hnojení na výživu a růst smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karsten) na lokalitě Špičák v oblasti Krušných hor. [Effect of fertilization on Norway spruce (Picea abies /L./ Karsten) nutrition and growth in Špičák locality in the Krušné hory Mts]. Zprávy lesnického výzkumu, 56, 2011, č. 2, s. 130-136. (On-line)

Vavříček, D., Pecháček, J., Baláž, G., Pancová-Šimková, P., Formánek, P. (2010): Revitalizace půdního prostředí valů v 7. LVS Krušných hor s návrhem dalších opatření pro obnovu lesa. Závěrečná zpráva výzkumného projektu č. GS-LCR-007 Grantové služby Lesů České republiky [řešitel projektu Mendelova univerzita v Brně]. Hradec Králové, Lesy České republiky 2010. 26 s. (On-line)

Vavříček, D., Pecháček, J., Jonák, P., Samec, P. (2010): The effect of point application of fertilizers on the soil environment of spread line windrows in the Krušné hory Mts. Journal of Forest Science, 56, 2010, č. 5, s. 195-208. (On-line)

(II.) Starší prameny a informační zdroje, související s problematikou vývoje, přípravy a užití tvarovaných (především tabletovaných) hnojiv v lesním hospodářství (jedná se zejména o výběr publikací domácích autorů z období let 1983 až 2003):

Burda, P. (2003): Využití hnojiv Silvamix v lesních školkách. In: Využití chemické meliorace v lesním hospodářství ČR. Sborník ze semináře. Kostelec nad Černými lesy, 18. 2. 2003. Sestavili V. Podrázský, J. Karas a P. Neuhöferová. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2003, s. 30-38. – ISBN 80-213-1008-1. (S)

Dubský, F., Johanidesová, H., Mostecký J. (1991): Chemicko-analytické hodnocení nových tabletových hnojiv řady SILVAMIX. Agrochémia (Bratislava), 31, 1991, č. 12, s. 278-281. (S)

Kubelka, L. (1987): Tvarovaná hnojiva a jejich použití v imisních oblastech. Lesnická práce, 66, 1987, č. 10, s. 441-445.

Kubelka, L. (1988): Technologie obnovy lesa. Lesnická práce, 67, 1988, č. 7, s. 323-327.

Kubelka, L. (2000): Silvamix – moderní ekologické hnojivo pro lesní hospodářství. [Doporučení pro lesnickou praxi. Technologická studie]. 1. vydání. Znojmo, Ecolab 2000. Nestr. [26 s.] (S)

Kubelka, L. (2001): Silvamix – moderní hnojivo pro lesní hospodářství. 1. vydání. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2001. 39 s. – ISBN 80-86386-14-7. (Publikace je nadále v nabídce nakladatelství.) (S)

Kubelka, L. (2003): Silvamix – moderner Dünger für die Forstwirtschaft. 1. vydání. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2003. 39 s. (On-line) (S)

Kubíček, J. (2003): Dílčí výsledky pokusu s tabletovanými hnojivy. In: Využití chemické meliorace v lesním hospodářství ČR. Sborník ze semináře. Kostelec nad Černými lesy, 18. 2. 2003. Sestavili V. Podrázský, J. Karas a P. Neuhöferová. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2003, s. 66-71. (S)

Kučera, J. (1995): Aplikace práškového hnojiva Silvamix MG v lesních školkách. Lesnická práce, 74, 1995, č. 5, s. 16-17 [bez průběžného číslování v rámci ročníku]. (detaily Digitální archiv LP) (S)

Kulhavý, J. (2003): Vápnění lesních půd v Německu. In: Využití chemické meliorace v lesním hospodářství ČR. Sborník ze semináře. Kostelec nad Černými lesy, 18. 2. 2003. Sestavili V. Podrázský, J. Karas a P. Neuhöferová. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2003, s. 22-28.

Kupka, I. (2003): Reakce poloodrostků třešně ptačí (Prunus avium /L./) na hnojivo Silvamix při výsadbě. In: Využití chemické meliorace v lesním hospodářství ČR. Sborník ze semináře. Kostelec nad Černými lesy, 18. 2. 2003. Sestavili V. Podrázský, J. Karas a P. Neuhöferová. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2003, s. 53-57. (S)

Lokvenc, T. (1987): Zkušenosti s hnojením sazenic tabletami. Lesnická práce, 66, 1987, č. 7, s. 299-301.

Lomský, B., Šrámek, V. (2003): Hnojení lesů v ČR v letech 2000-2002. In: Využití chemické meliorace v lesním hospodářství ČR. Sborník ze semináře. Kostelec nad Černými lesy, 18. 2. 2003. Sestavili V. Podrázský, J. Karas a P. Neuhöferová. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2003, s. 8-16.

Materna, J., Ledinský, J. (1987): Některé výsledky použití hnojivých tablet Fertilinz. Lesnická práce, 66, 1987, č. 8, s. 374-375.

Nárovec, V. (1989): Předběžné výsledky pokusných aplikací hnojivých tablet Preform v lesních kulturách. Zprávy lesnického výzkumu, 34, 1989, č. 3, s. 14-17.

Nárovec, V. (1991): Přihnojování lesních kultur tabletovanými hnojivy. Zprávy lesnického výzkumu, 36, 1991, č. 1, s. 29-31.

Nárovec, V. (1992): Výsledky testování hnojivých tablet Preform v lesních kulturách. [Results of the Preform fertilizer tablets testing in forest plantations]. Zprávy lesnického výzkumu, 37, 1992, č. 1, s. 18-21.

Nárovec, V. (2004): Hnojivé tablety v soustavách hnojení lesních kultur. [Fertilizing tablets in the systems of fertilization of forest plantations]. Lesnická práce, 83, 2004, č. 3, s. 128-129. (On-line)

Nárovec, V., Jurásek, A. (2000): Několik poznámek k přihnojování lesních kultur. [Some notes on fertilizing of forest plantations]. Lesnická práce, 79, 2000, č. 4, s. 176-177. (On-line)

Nárovec, V., Šach, F., Podrázský, V., Černohous, V. (1995): Zásady zlepšování lesních půd a výživy lesních porostů hnojením. [Realizační výstup etapy výzkumného úkolu N03-329-869-03]. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 1995. 31 s. [Jako přepracované druhé vydání vyšla tato práce v roce 2001 v nakladatelství Lesnická práce s. r. o. Kostelec nad Černými lesy, a to pod názvem „100x o hnojení v lese. Zásady zlepšování lesních půd a výživy lesních porostů hnojením“. – ISBN 80-86386-16-3]. (Publikace je nadále dostupná u vydavatele).

Nárovec, V., Štěnička, S. (1991): Zkušenosti s hnojivými tabletami Preform. Lesnická práce, 70, 1991, č. 12, s. 365-368.

Nárovec, V., Štěnička, S. (1992): Pokyny pro přihnojování lesních kultur tabletovaným hnojivem Preform I. [Instructions for forest plantations fertilization with tablets Preform I]. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 1992. 5 s. – Bulletin TEI, série Pěstování, č. 8/1992. (On-line)

Podrázský, V. (2003a): Chemická meliorace v komplexu lesnických opatření. In: Využití chemické meliorace v lesním hospodářství ČR. Sborník ze semináře. Kostelec nad Černými lesy, 18. 2. 2003. Sestavili V. Podrázský, J. Karas a P. Neuhöferová. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2003, s. 6-7.

Podrázský, V. (2003b): Velkoplošné povrchové vápnění imisních holin: rizika a přínosy. In: Využití chemické meliorace v lesním hospodářství ČR. Sborník ze semináře. Kostelec nad Černými lesy, 18. 2. 2003. Sestavili V. Podrázský, J. Karas a P. Neuhöferová. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2003, s. 60-65.

Podrázský, V., Remeš, J., Kratochvíl, J. (1999): Výsledky aplikace hnojiv řady Silvamix. Lesnická práce, 78, 1999, č. 2, s. 70-72. (On-line)

Podrázský, V., Vacek, S. (2003): Možnosti úpravy žloutnutí lesních dřevin aplikací vápnění a hnojení. Lesnická práce, 82, 2003, č. 4, s. 186-188. (S)

Podrázský, V., Ulbrichová, I., Vacek, S. (2003): Využití postupů vápnění a hnojení při stabilizaci žloutnoucích smrkových porostů. In: Využití chemické meliorace v lesním hospodářství ČR. Sborník ze semináře. Kostelec nad Černými lesy, 18. 2. 2003. Sestavili V. Podrázský, J. Karas a P. Neuhöferová. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2003, s. 88-93.

Remeš, J., Zahradník, D., Podrázský, V., Kubíček, J., Nárovec, V. (2005): Działanie wolno rozpuszczalnych tabletek nawozowych na plantacjach świerka i buka. [Effects of slow release fertilizing tablets on the growth of Norway spruce and European beech plantations]. Las polski, 85, 2005, č. 12, s. 26-28. (On-line)

Salaš, P. (1996): Využití ekologicky šetrných tabletovaných hnojiv a látek zadržujících vodu v půdě v rámci projektu ochrany životního prostředí. In: Zpracování odpadů v zemědělství a ochrana životního prostředí. Sborník vědeckého semináře. České Budějovice, 23. 8. 1996. [Seminář v rámci Země Živitelka 1996]. Sest. Rudolf Janál. Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze 1996, s. 52-60.

Salaš, P. (1997): Ekologické hnojivo Silvamix v lesnictví. Lesnická práce, 76, 1997, č. 4, s. 146-147. (S)

Salaš, P. (2002): New technologies and improvement of nursery stock quality. Horticultural Science, 29, 2002, č. 4, s. 153-160. (On-line)

Salaš, P. (2003): Využití hnojiv Silvamix ve školkařské produkci. In: Využití chemické meliorace v lesním hospodářství ČR. Sborník ze semináře. Kostelec nad Černými lesy, 18. 2. 2003. Sestavili V. Podrázský, J. Karas a P. Neuhöferová. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2003, s. 39-45. (S)

Salaš, P., Řezníček, V. (2000): Využití hnojiv SILVAMIX v lesních školkách. Lesnická práce, 79, 2000, č. 3, s. 122-124. (S)

Salaš, P., Řezníček, V., Salašová, A. (1999): Application of slow release tabletted fertilizers SILVAMIX® in ornamental gardening and silviculture. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Agricultura, 1999, No. 78, pp. 291-297. (S)

Sarvaš, M., Tučeková, A., Pavlenda, P. (2003): Výsledky výskumu aplikácie hnojiva Silvamix® MG v lesoch Slovenska. In: Využití chemické meliorace v lesním hospodářství ČR. Sborník ze semináře. Kostelec nad Černými lesy, 18. 2. 2003. Sestavili V. Podrázský, J. Karas a P. Neuhöferová. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2003, s. 46-52. (S)

Šrámek, V., Fadrhonsová, V., Lomský, B. (2003): Vápnění lesních porostů v ČR v letech 2000 až 2004. In: Využití chemické meliorace v lesním hospodářství ČR. Sborník ze semináře. Kostelec nad Černými lesy, 18. 2. 2003. Sestavili V. Podrázský, J. Karas a P. Neuhöferová. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2003, s. 17-21.

Šrámek, V., Lomský, B. (1998): Krušné hory 1997 – zkušenosti a nové problémy. Lesnická práce, 77, 1998, č. 1, s. 19-20. (Informace o závěrech pracovního jednání, které se uskutečnilo ve dnech 16. až 18. září 1997 pod gescí LČR – Oblastního inspektorátu Teplice).

Šrámek, V., Lomský, B., Fadrhonsová, V. (2001): Žloutnutí smrkových porostů v ČR – nový projev staré zátěže? Lesnická práce, 80, 2001, č. 11, s. 484-485.

Válková, O. (1990): Zpráva o výsledku ověření funkčnosti hnojivých tablet Silvamix – výrobce JZD Práče. [Zpráva pro PŘ SvčSL Teplice]. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 1990. 5 s. (S)

Válková, O., Kubelka, L. (1986): Biotextilie a možnosti jejich využití v ochraně lesních kultur před buření. 1. vydání. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 1986. 12s. – Bulletin TEI, série Ochrana, č. 1/1986.

Vavříček, D. (1997): Vliv bazických horninových mouček (dolomitického vápence a amfibolitu) na chemizmus půd a vybrané složky smrkových ekosystémů v imisních oblastech flyšového pásma Beskyd. [The influence of basic rock powders (dolomitic limestone and amfibolite) on soil chemism and on chosen parts of spruce ecosystems in the air-polluted areas of the flysch zone of the Beskydy Mts.]. Autoreferát kandidátské disertační práce. [Summary of Ph.D. Thesis]. Brno, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 1997. 24 s.

Vavříček, D. (2000): Možnosti využití tabletovaného hnojiva při revitalizaci lesních ekosystémů. In: Lesnické hospodaření v imisní oblasti Orlických hor. Sborník referátů z celostátního semináře. Opočno, 31. 8. – 1. 9. 2000. Ed. M. Slodičák. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2000, s. 151-159. – ISBN 80-902615-9-0.

* * *

(III.) Ostatní relevantní literární prameny, doporučené řešitelům k prostudování, k excerpci a k využití při zpracování úkolu:

Bacia, J., Barzdajn, W. (2007): Effect of soil reclamation on afforestation of degraded areas in the Chocianów Forest District. [Wpływ rekultywacji na wyniki zalesienia zdegradowanych gleb w Nadleśnictwie Chocianów]. Sylwan, 151, 2007, No. 5, pp. 44-51.

Bouchal, J. (2018): Vliv hnojivých přípravků na bázi dusíku a síry na výživu a zdravotní stav porostů jasanů napadených Chalara fraxinea. Diplomová práce. Brno, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 2018. 103 s. (On-line)

Burda, P. (2003): Využití hnojiv Silvamix v lesních školkách – vyhodnocení pokusů z lesních školek založených na jaře 2001. Studie. Katedra pěstování lesů, Fakulta lesnická, Česká zemědělská univerzita v Praze 2003. 48 s. – ISBN 80-213-1055-3. [Depon in knihovna VS Opočno pod signaturou B687. Studie výstižně popisuje úroveň péče o půdní úrodnost v tuzemských školkařských provozech na přelomu milénia, resp. v období, kdy se začaly klást náročnější požadavky na kvatifikaci kvality SMLD.] (S)

Cafourek, J., Střítecký, J. (2006): Zkušenosti s hnojivem Silvamix v podmínkách Latinské Ameriky. In: Využití chemické meliorace v lesním hospodářství. Sborník referátů z konference. Praha, 23. března 2006. Sest. P. Neuhöferová. Praha, Katedra pěstování lesů, Fakulta lesnická a environmentální, Česká zemědělská univerzita v Praze 2006, s. 77-83. – ISBN 80-213-1476-1. (S)

Dubský, M. (2010): Použití hnojiv Silvamix®. Zahradnictví, 102, 2010, č. 5, s. 66-68. (S)

Helexová, A., Somsák, L., Antoni, J., Kromka, M., Kollár, J. (2006): The effect of sanitation measures on tree volume in young plantations of spruce (Picea abies /L./ Karst.) in forest of the village of Nálepkovo. Ekológia [Bratislava], 25, 2006, č. 1, s. 102-112. (On-line)

Hošek, M. (2017): Vliv chemické meliorace na půdní prostředí v kořenové zóně smrku ztepilého v oblasti Nízkého Jeseníku. Diplomová práce. [Vedoucí práce: Jan Pecháček]. Brno, Ústav geologie a pedologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 2017. 59 s. (On-line)

Janoušek, J. (2016): Ekologická charakteristika organozemí a možnosti využití rašelin v oblasti vybraných ložisek Třeboňské pánve a Krušných hor. Disertační práce. Brno, Ústav geologie a pedologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 2016. 116 s. (On-line)

Kouba, M. (2007): Growth dynamics and the condition of plantings of Norway spruce on spread windrows after chemical amelioration in locality degraded due to bulldozer soil preparation (2002-2006). In: Forestry research in the Ore Mts. Reviewed Proceedings from the National Scientific Workshop, Teplice, Czech Republic, April 19, 2007. Eds. Emanuel Kula and Petr Hrdlička. Brno, Mendel University of Agriculture and Forestry 2007, s. 120-137. – ISBN 978-80-7375-081-7. (S)

Kuneš, I., Balcar, V., Baláš, M. (2008): Porovnání účinků Silvamixu s účinky mletého amfibolitu. [Comparison of Silvamix slow-release fertiliser and amphibolite powder]. Lesnická práce, 87, 2008, č. 4, s. 257-259. (S)

Kuneš, I., Ulbrichová, I., Podrázský, V. (2003): Působení povrchového vápnění v podmínkách imisních holin. Lesnická práce, 83, 2003, č. 12, s. 644-645.

Kwarciak, A. (2006): Hnojiva Silvamix na území Nadlesnictví Prudnik. In: Využití chemické meliorace v lesním hospodářství. Sborník referátů z konference. Praha, 23. března 2006. Sest. P. Neuhöferová. Praha, Katedra pěstování lesů, Fakulta lesnická a environmentální, Česká zemědělská univerzita v Praze 2006, s. 63-76. – ISBN 80-213-1476-1. (S)

Lomský, B., Maxa, M. (2006): Aplikace hnojiva Silvamix s vysokým obsahem hořčíku v západním Krušnohoří. Poster. In: Využití chemické meliorace v lesním hospodářství. Sborník referátů z konference. Praha, 23. března 2006. Sest. P. Neuhöferová. Praha, Katedra pěstování lesů, Fakulta lesnická a environmentální, Česká zemědělská univerzita v Praze 2006, s. 131-132. – ISBN 80-213-1476-1. (S)

Mauer, O., Leugner, J. (2014): Péče a ochrana kultur po obnově a zalesňování. [Keeping and protection about plantations after the restoration and reforestation]. Certifikovaná metodika (Osvědčení 76179/2014-MZE-16222/M87). Brno, Mendelova univerzita v Brně 2014. 26 s. – ISBN 978-80-7509-154-3. (Výstup za QJ1230330) (On-line)

Mauer, O., Mauerová, P. (2011): Půdy v lesních školkách a jejich vliv na kvalitu produkce sadebního materiálu lesních dřevin. In: Péče o půdu v lesních školkách. Sborník referátů přednesených na instruktážním kurzu uspořádaném Sdružením lesních školkařů České republiky. Křtiny, 8. září 2011. Sest. V. Foltánek. Brno, Tribun EU 2011, s. 22-32.

Podrázský, V., Remeš, J. (2004a): Poruchy ve výživě mladých smrkových porostů. Lesnická práce, 83, 2004, č. 6, s. 304-305. (S)

Podrázský, V., Remeš, J. (2004b): Podpora výsadeb stanovištně náročných dřevin s využitím hnojiva Silvamix. Lesu zdar [Hradec Králové, Lesy České republiky], 10, 2004, č. 10/11, s. 14-15. (S)

Podrázský, V., Remeš, J. (2006): Vliv přihnojení na růst výsadeb smrku a javoru klenu v oblasti Českomoravské vrchoviny – polesí Cikháj. In: Využití chemické meliorace v lesním hospodářství. Sborník referátů z konference. Praha, 23. března 2006. Sest. P. Neuhöferová. Praha, Katedra pěstování lesů, Fakulta lesnická a environmentální, Česká zemědělská univerzita v Praze 2006, s. 119-122. – ISBN 80-213-1476-1. (S)

Podrázský, V., Remeš, J., Viewegh, J. (2004): Hnojiva řady Silvamix a jejich využití v lesních porostech. Lesu zdar [Hradec Králové, Lesy České republiky], 10, 2004, č. 5, s. 18-20. (S)

Podrázský, V., Šrámek, V., Baláš, M., Bílek, L. (2015): Výživa a hnojení lesních porostů. [Učební texty]. 1. vydání. Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze 2015. 91 s. (Stať 7.3.3 o usměrňování výživy lesních porostů hnojením zmiňuje na str. 83 použití hnojivých tablet.)

Remeš, J., Vacek, S., Podrázský, V. (2007): The possibility of correction of Norway spruce health conditions by chemical site amelioration. In: Forestry research in the Ore Mts. Reviewed Proceedings from the National Scientific Workshop, Teplice, Czech Republic, April 19, 2007. Eds. Emanuel Kula and Petr Hrdlička. Brno, Mendel University of Agriculture and Forestry 2007, pp. 50-60. – ISBN 978-80-7375-081-7. (S)

Remeš, J., Viewigh, J., Podrázský, V., Vacek, S. (2004): Výsledky aplikace hnojiv řady SILVAMIX v lesních porostech. Lesnická práce, 2004, 83, č. 2, s. 81-83. (S)

Rudawska, M., Leski, T., Kieliszewska-Rokicka, B. (2006): Vliv pomalu působících hnojiv Silvamix® na rozvoj mykorhiz borovice lesní. In: Využití chemické meliorace v lesním hospodářství. Sborník referátů z konference. Praha, 23. března 2006. Sest. P. Neuhöferová. Praha, Katedra pěstování lesů, Fakulta lesnická a environmentální, Česká zemědělská univerzita v Praze 2006, s. 35-45. – ISBN 80-213-1476-1. (S)

Slivková, T. (2016): Vliv růstových stimulátorů a vybraných hnojiv na revitalizaci ekosystémů ve stádiu kultur v oblasti skarifikovaných degradací Krušných hor (LS Klášterec n. O.). Bakalářská práce. Brno, Ústav geologie a pedologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 2016. 79 s. (On-line)

Svoboda, J., Dohnanský, T., Kotek, K., Lidický, V., Morávek, F., Novák, J., Půlpán, L., Šimerda, L., Tesař, V. (2015): Program trvale udržitelného hospodaření v lesích. 1. vydání. Hradec Králové, Lesy České republiky. 71 s.

Šach, F., Černohous, V. (2000): Redukce úrodnosti půdy a růstu smrkových kultur v důsledku mechanizovaného shrnování klestu. [Reduction of soil fertility and young spruce stand growth due to mechanized windrowing]. In: Lesnické hospodaření v imisní oblasti Orlických hor. Sborník referátů z celostátního semináře. Opočno, 31. 8. – 1. 9. 2000. Ed. M. Slodičák. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2000, s. 65-72. – ISBN 80-902615-9-0.

Šimková, P.; Formánek, P.; Vavříček, D. (2007): The influence of technologies and mineral fertilizers shortly after application on the mineralised non-sorbed nitrogen (NH4+, NO3-) in the substrates of cultivated windrows in the Krušné hory Mts. In: Forestry research in the Ore Mts. Reviewed Proceedings from the National Scientific Workshop, Teplice, Czech Republic, April 19, 2007. Eds. Emanuel Kula and Petr Hrdlička. Brno, Mendel University of Agriculture and Forestry 2007, pp. 61-73. – ISBN 978-80-7375-081-7. (S)

Šrámek, V., Fadrhonsová, V., Lomský, B. (2003): Vápnění a hnojení lesních porostů v ČR v letech 2000 až 2004. Lesnická práce, 82, 2003, č. 4, s. 184-185.

Šrámek, V., Novotný, R., Fiala, P., Neudertová-Hellebrandová, K., Reininger, D., Samek, T., Čihák, T., Fadrhonsová, V. (2014): Vápnění lesů v České republice. 1. vydání. Praha, Ministerstvo zemědělství 2014. 91 s. (On-line)

Šrámek, V., Vortelová, L., Maxa, M. (2006): Hodnocení dlouhodobé účinnosti leteckého vápnění provedeného v roce 2000 v oblasti západního Krušnohoří. In: Využití chemické meliorace v lesním hospodářství. Sborník referátů z konference. Praha, 23. března 2006. Sest. P. Neuhöferová. Praha, Katedra pěstování lesů, Fakulta lesnická a environmentální, Česká zemědělská univerzita v Praze 2006, s. 27-33. – ISBN 80-213-1476-1.

Švéda, K. (2011): Vliv vybraných tabletovaných hnojiv na parametry půdního prostředí a výsadby smrku ztepilého na kyselých skeletnatých stanovištích 8. LVS doplněné klimadaty. Diplomová práce. Brno, Ústav geologie a pedologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 2011. 65 s. [64 s.] (On-line)

Vacek, S., Hejcman, M., Semelová, V., Remeš, J., Podrázský, V. (2009): Effect of soil chemical properties on growth, foliation and nutrition of Norway spruce stand affected by yellowing in the Bohemian Forest Mts., Czech Republic. European Journal of Forest Research, 128, 2009, č. 4, s. 367-375.

Vaněk, V., Balík, J., Černý, J., Pavlík, M., Pavlíková, D., Tlustoš, P., Valtera, J. (2012): Výživa zahradních rostlin. 1. vydání. Praha, Academia 2012. 568 s. – ISBN 978-80-200-2147-2. (Statě o aplikacích tabletovaných hnojiv Silvamix ke stromkům jsou např. na str. 531-535.)

Vavříček, D. (2011): Péče o úrodnost půd v lesních školkách. In: Péče o půdu v lesních školkách. Sborník referátů přednesených na instruktážním kurzu uspořádaném Sdružením lesních školkařů České republiky. Česká Skalice, 6. září 2011. Sestavil Vladimír Foltánek. Brno, Tribun EU 2011, s. 46-77. (Stať 4.2 Speciální hnojiva v současnosti na str. 72-73 rozvádí např. doporučované termíny aplikací tabletovaných hnojiv a také aplikační určení speciálních typů hnojiv pro lesní kultury a školky.) (Prezentace na dané téma)

Vavříček, D., Šimková, P. (2006): Vliv krátkodobého působení bodové aplikace tabletovaných hnojiv v organominerálních půdních vrstvách rozpracovaných liniových valů Krušných hor na výživu Picea abies (L.) Karst. In: Využití chemické meliorace v lesním hospodářství. Sborník referátů z konference. Praha, 23. března 2006. Sest. P. Neuhöferová. Praha, Katedra pěstování lesů, Fakulta lesnická a environmentální, Česká zemědělská univerzita v Praze 2006, s. 109-117. – ISBN 80-213-1476-1. (S)

(IV.) Různým jiným způsobem související literární prameny (především práce, týkající se lesnických chemických nebo biologických melioračních postupů při obnově lesa a při zakládání lesních porostů, ale také týkající se např. lesnických rekultivací, ozeleňování krajiny, okrasného zahradnictví nebo školkařství a příbuzných oborů):

Balek, J. (2006): Praktické zkušenosti a výsledky s leteckou aplikací dolomitického vápence a hnojiv. In: Využití chemické meliorace v lesním hospodářství. Sborník referátů z konference. Praha, 23. března 2006. Sest. P. Neuhöferová. Praha, Katedra pěstování lesů, Fakulta lesnická a environmentální, Česká zemědělská univerzita v Praze 2006, s. 19-21. – ISBN 80-213-1476-1.

Balek, J., Lomský, B., Šrámek, V. (2001): Vápnění a hnojení lesních porostů v letech 2000-2001. Lesnická práce, 80, 2001, č. 11, s. 483.

Bulíř, P. (2006): Použití hnojiva Silvamix Forte na rekultivovaných plochách. Zahradnictví, 98, 2006, č. 4, s. 44-45. (S)

Bulíř, P., Jech, D. (2003): Zakládání a pěstování dřevin v krajině. In: Tábor I. a kol.: Metodické podklady pro navrhování a realizaci výsadbových opatření v rámci krajinotvorných programů. 1. vydání. Průhonice, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, s. 39-52.

Dubský, M. (1999): Pomalu působící hnojiva řady Silvamix. Zahrádkář, 31, 1999, č. 5, s. [22]. (S)

Fanta, J. (2017): Jak zajistit stabilitu lesů v čase klimatických změn? In: Petřík, P., Macková, J., Fanta, J. (eds.): Krajina a lidé. 1. vydání. Praha, Academia, s. 42-44.

Fiala, P., Reininger, D., Samek, T., Němec, P., Sušil, A. (2013): Lesnická činnost – ÚKZÚZ Brno. Přehled dosavadní činnosti. Elektronická prezentace. Brno, Oddělení bezpečnosti půdy a lesnictví, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 2013. 36 s. (On-line)

Frouz, J. (2017): Jak mohou být výsypky užitečné k obnově krajiny. In: Petřík P., Macková J., Fanta J. (eds.): Krajina a lidé. 1. vydání. Praha, Academia, s. 103-105.

Hlásny, T., Csaba, M., Seidl, R., Kulla, L., Merganičová, K., Trombik, J., Dobor, L., Barcza, Z., Konôpka, B. (2014): Climate change increases the drought risk in Central European forests: What are the options for adaptation? Lesnícky časopis – Forestry Journal [Zvolen], 60, 2014, č. 1, s. 5-18.

Hynek, V. (2001): Degradace lesních půd. Lesnická práce, 80, 2001, č. 1, s. 18-20.

Klváček, S. (1998): Ověřování metod stanovení vybraných základních parametrů v pěstebních substrátech. Brno, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 1998. – Bulletin ´98, Laboratorní odbor, Roč. 2, č. 1/1998, s. 53-57.

Kubiak, J. (2005): Application of the mineral fertilizers of delayed action in ornamental plant nursery. [Foreign Title: Aplikacja nawozów o spowolnionym działaniu w szkółkarstwie ozdobnym]. Problemy Inzynierii Rolniczej [Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Raszyn, Poland], 13, 2005, č. 4, s. 35-42.

Kubiak, J. (2006): Mykorhizace a hnojení rostlin v zahradnictví granulovanými hnojivy do substrátu a hnojení na list. In: Využití chemické meliorace v lesním hospodářství. Sborník referátů z konference. Praha, 23. března 2006. Sest. P. Neuhöferová. Praha, Katedra pěstování lesů, Fakulta lesnická a environmentální, Česká zemědělská univerzita v Praze 2006, s. 47-61. – ISBN 80-213-1476-1.

Kupka, I. (2006): Vliv hnojení při jamkové výsadbě na odrůstání kultur. In: Využití chemické meliorace v lesním hospodářství. Sborník referátů z konference. Praha, 23. března 2006. Sest. P. Neuhöferová. Praha, Katedra pěstování lesů, Fakulta lesnická a environmentální, Česká zemědělská univerzita v Praze 2006, s. 85-90. – ISBN 80-213-1476-1. (S)

Lidický, V., Neznajová, Z., Dohnanský, T. (2015): Problematika semenářství a školkařství z pohledu Lesů ČR, s. p. In: Quo vadis lesnictví? I. Kam kráčí lesní semenářství a školkařství? Sborník příspěvků. Brno, 15. 10. 2015. Sest. J. Lenoch. Brno, Česká lesnická společnost při Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně, s. 48-51.

Lomský, B., Novotný, R., Šrámek, V. (2015): Jsou imise stále aktuálním problémem lesů v ČR? Lesnická práce, 94, 2015, č. 12, 818-820.

Mauer, O. (2011): Zakládání lesů II. [Učební texty pro posluchače, studující v rámci magisterského studia na Lesnické a dřevařské fakultě MZLU v Brně předmět Zakládání lesa II]. Brno, Ústav zakládání a pěstění lesů, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 2011. 216 s. (On-line)

Mauer, O. (2013): Pěstování sadebního materiálu. [Učební texty]. 1. vydání. Brno, Ústav zakládání a pěstění lesů, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 2013. 216 s. – ISBN 978-80-7375-698-7. (On-line)

Mauer, O. a kolektiv (2013): Rhizologie lesních dřevin. [Učební texty]. 1. vydání. Brno, Ústav zakládání a pěstění lesů, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 2013. 216 s. – ISBN 978-80-7375-697-0. (On-line)

Mauer, O. (2016): Inovace a nové směry budoucího vývoje obnovy lesa. In: Quo vadis lesnictví? II. Kam kráčí obnova a výchova lesních porostů? Sborník příspěvků. Brno, 20. října 2016. Sest. J. Lenoch. Brno, Česká lesnická společnost při Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně, s. 16-21.

Mauer, O., Jurásek, A. (2015): ČSN 48 2116. Umělá obnova a zalesňování. Česká technická norma. Praha, Vydavatelství Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 2015. 21 s.

Mauer, O., Leugner, J. (2014): ČSN 48 2117. Příprava stanoviště pro obnovu lesa a zalesňování. Česká technická norma. Praha, Vydavatelství Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 2014. 13 s.

Podrázský, V. (2006): Hlavní možnosti využití hnojení v lesním hospodářství České republiky. In: Využití chemické meliorace v lesním hospodářství. Sborník referátů z konference. Praha, 23. března 2006. Sest. P. Neuhöferová. Praha, Katedra pěstování lesů, Fakulta lesnická a environmentální, Česká zemědělská univerzita v Praze 2006, s. 7-13. – ISBN 80-213-1476-1.

Remeš, J., Ulbrichová, I. (2000): Výsledky aplikace hnojiv vybraných typů řady Silvamix na růst a vývoj kultur na degradovaných stanovištích NP Šumava. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů Národního parku Šumava. Sborník z celostátní konference. Kostelec nad Černými lesy, 27. a 28. listopadu 2000. Sest. V. Podrázský. Praha, Lesnická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze 2000, s. 130-137. (S)

Remeš, J., Výlupek, O. (2006): Působení pomalu rozpustných hnojiv na růst kultur smrku a buku v Krušných horách. In: Využití chemické meliorace v lesním hospodářství. Sborník referátů z konference. Praha, 23. března 2006. Sest. P. Neuhöferová. Praha, Katedra pěstování lesů, Fakulta lesnická a environmentální, Česká zemědělská univerzita v Praze 2006, s. 91-98. – ISBN 80-213-1476-1. (S)

Řehounek, J., Řehounková, K., Prach, K. (eds.). 2010. Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi. 1. vydání. České Budějovice, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí. 172 s.

Souček, J., Špulák, O. (2006): Dřevěný popel – odpad, nebo cenná surovina? Lesnická práce, 85, 2006, č. 1, s. 16-17.

Špiřík, F. (1981): Lesnické způsoby rekultivace. In: Štýs S. a kol.: Rekultivace území postižených těžbou nerostných surovin. 1. vydání. Praha, SNTL – Nakladatelství technické literatury, s. 446-494.

Špulák, O., Martincová, J., Vítámvás, J., Kuneš, I. (2014): The effect of fertilization on chlorophyll activity, content of photosynthetically active pigments and nutrients in Carpathian birch leaves. Austrian Journal of Forest Science, 131, 2014, Heft 1, S. 23-44. (S)

Šrámek, F., Dubský, M. (2002): Influence of fertilization application and growing substrate on container-grown woody ornamentals. Rostlinná výroba, 48, 2002, č. 10, s. 448-457.

Šrámek, F., Dubský, M., Havelka, F. (1995): Optimalizace náhrady rašeliny při výrobě lesnických substrátů. [Závěrečná zpráva dílčí úkol D projektu MŽP ČR č. 9.: Ochrana půdy a lesa]. Průhonice, Výzkumný ústav okrasného zahradnictví 1995. 33 s.

Štofko, P. (2010): Effects of slow-release fertilizers of Silvamix and Silvagen line on growth of a young spruce and larch forest plantation three years after application. Folia Forestalia Polonica – Seria A, Forestry, Vol. 52, 2010, No. 1, pp. 54-60. (S)

Tučeková, A. (2010): Overovanie účinnosti hnojivých aditív v umelej obnove na viatych pieskoch Záhoria. In: Pěstování lesů v nižších vegetačních stupních. Sborník původních vědeckých prací prezentovaných na mezinárodní konferenci… Křtiny, 6. – 8. 9. 2010. Sestavili R. Knott, J. Peňáz a P. Vaněk. Ústav zakládání a pěstění lesů, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 2010, s. 152-158.

Vacek, S., Remeš, J., Podrázský, V. (2006): Korekce žloutnutí dospělých smrkových porostů aplikací hnojiva Silvamix. In: Využití chemické meliorace v lesním hospodářství. Sborník referátů z konference. Praha, 23. března 2006. Sest. P. Neuhöferová. Praha, Katedra pěstování lesů, Fakulta lesnická a environmentální, Česká zemědělská univerzita v Praze 2006, s. 99-107. – ISBN 80-213-1476-1. (S)

Zachar, D. (1965): Zalesňovanie nelesných pôd. 1. vydanie. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo pôdohospodárskej literatúry 1965. 229 s.

Zezula, J. (1997): Program trvale udržitelného hospodaření v lesích, výchova a obnova lesa. 1. vydání. Hradec Králové, Lesy České republiky 1997. 60 s.

Zezula, J. (2006): Koncepce revitalizace lesa hnojením lesních porostů u státního podniku Lesy České republiky. In: Využití chemické meliorace v lesním hospodářství. Sborník referátů z konference. Praha, 23. března 2006. Sest. P. Neuhöferová. Praha, Katedra pěstování lesů, Fakulta lesnická a environmentální, Česká zemědělská univerzita v Praze 2006, s. 15-18. – ISBN 80-213-1476-1. (S)

(V.) Rámcově nebo naopak úzce oborově či technologicky vymezené metodiky výživy a hnojení vybraných polních i okrasných rostlin:

Čermák, P., Lošák, T., Hlušek, J., Richter, R., Škarpa, P. (2010): Hnojení polních plodin draslíkem a hořčíkem. [Metodická brožura výrobce a distributora hnojiv]. Praha-Lhotka, K+S Kali GmbH [K+S CZ a. s., Novodvorská 1010/14B, 142 00 Praha 4 – Lhotka]. [Nestr.] (On-line)

Čermák, P., Mühlbachová, G., Káš, M., Vavera, R., Pechová, M. (2017): Metodický postup pro stanovení obsahu mikroelementů metodou Mehlich 3 a návrh hodnocení kritérií jejich obsahu v zemědělských půdách. Certifikovaná metodika pro praxi. 1. vydání. Praha-Ruzyně, Výzkumný ústav rostlinné výroby 2017. 20 s. (On-line)

Dlouhý, J., Urban, J. (2011): Ekologické zemědělství bez mýtů. Fakta o ekologickém zemědělství a biopotravinách pro média. [Elektronická publikace, kterou vydala Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství. Dostupná na www.bioinstitut.cz]. Olomouc, Bioinstitut 2011. 25 s. (On-line)

Dostál, J., Haberle, J., Klír, J., Kozlovská, L., Kvítek, T., Růžek, P., Kouďa, J. (2003): Zásady správné zemědělské praxe zaměřené na ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů. 1. vydání. Praha, Ministerstvo zemědělství ČR v Ústavu zemědělských a potravinářských informací 2003. 44 s. – ISBN 80-7084-268-7. (On-line)

Dubský, M., Šrámek, F. (2008): Pěstební substráty s přídavkem kompostů, jejich příprava a hodnocení. Certifikovaná metodika. [Uplatněná metodika č. 2/2008-053. Výstup výzkumného záměru č. MZP0002707301]. 1. vydání. Průhonice, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví 2008. 24 s. (On-line)

Dubský, M., Šrámek, F. (2009a): Pěstební substráty s přídavkem odpadní minerální plsti. Cetrifikovaná metodika. [Uplatněná metodika č. 1/2009-053. Výstup výzkumného záměru č. MZP0002707301]. 1. vydání. Průhonice, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví 2009. 21 s. (On-line)

Dubský, M., Šrámek, F. (2009b): Systémy hnojení okrasných dřevin v kontejnerech. Certifikovaná metodika. [Uplatněná metodika č. 2/2009-053. Výstup výzkumného záměru č. MZP0002707301]. 1. vydání. Průhonice, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví 2009. 20 s. (Odkaz)

Dubský, M., Šrámek, F. (2010): Výživa stopovými živinami v produkci hrnkových květin. Certifikovaná metodika. [Uplatněná metodika č. 3/2010-053. Výstup výzkumného záměru č. MZP0002707301]. 1. vydání. Průhonice, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví 2010. 27 s. (On-line)

Dubský, M., Šrámek, F., Chaloupková, Š. (2010): Pěstební substráty s přídavkem sprašové hlíny. Certifikovaná metodika. [Uplatněná metodika č. 1/2010-053. Výstup výzkumného záměru č. MZP0002707301]. 1. vydání. Průhonice, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví 2010. 19 s. (On-line)

Dvorský, J., Urban, J. (2014): Základy ekologického zemědělství. [Podle nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008 s příklady]. 2. aktualizované vydání. Brno, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 2014. 109 s. (On-line)

Kapička, J., Žížala, D., Novotný, I., Papaj, V., Beitlerová, H., Pavlík, F., Jirásková, I. (2016): Metodický postup pro monitoring eroze zemědělské půdy. 3. aktualizované vydání. Praha, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy 2016. 18 s. (On-line)

Klement, V., Smetanová, M., Trávník, K. (2012): Padesát let agrochemického zkoušení zemědělských půd v České republice. Čtyřicet let dlouhodobých výživářských pokusů v ÚKZÚZ. 1. vydání. Brno, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 2012. 95 s. (On-line)

Klír, J., Kozlovská, L. (2012): Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním dusičnany. Certifikovaná metodika pro praxi. 1. vydání. Praha-Ruzyně, Výzkumný ústav rostlinné výroby 2012. 24 s. (On-line)

Klír, J., Kozlovská, L. (2016): Zásady hospodaření pro ochranu vod před znečištěním. Certifikovaná metodika pro praxi. 1. vydání. Praha-Ruzyně, Výzkumný ústav rostlinné výroby 2016. 23 s. (On-line)

Klír, J., Kozlovská, L., Haberle, J., Mühlbachová, G. (2016): Metodický návod pro hospodaření ve zranitelných oblastech. Certifikovaná metodika pro praxi. 1. vydání. Praha-Ruzyně, Výzkumný ústav rostlinné výroby 2016. 59 s. (On-line)

Klír, J., Kozlovská, L., Haberle, J., Mühlbachová, G. (2018): Metodický návod pro hospodaření ve zranitelných oblastech. Certifikovaná metodika pro praxi. 2. aktualizované vydání. Praha-Ruzyně, Výzkumný ústav rostlinné výroby 2018. 59 s. (On-line)

Klír, J., Kunzová, E., Čermák, P. (2007): Rámcová metodika výživy rostlin a hnojení. Metodika pro praxi. 1. vydání. Praha-Ruzyně, Výzkumný ústav rostlinné výroby 2007. Nestr. [24 s.] (On-line)

Klír, J., Kunzová, E., Čermák, P. (2008): Rámcová metodika výživy rostlin a hnojení. Metodika pro praxi. 2. vydání. Praha-Ruzyně, Výzkumný ústav rostlinné výroby 2008. 48 s. (On-line)

Kubík, L. (2011): Pedologické charakteristiky a fyzikální vlastnosti půd na plochách bazálního monitoringu půd. [Prezentace na semináři Monitoring půd, který se konal dne 3. května 2011 na ÚKZÚZ]. Brno, Ústřední konntrolní a zkušební ústav zemědělský 2011. 23 s. (On-line)

Kubík, L. (2017): Půdy bazálního monitoringu – jejich pedologické a fyzikální charakteristiky. [Elektronická prezentace na mezinárodní konferenci k 25 letům monitoringu půd v ČR, která proběhla ve dnech 1. a 2. února 2017 v Brně]. Brno, Ústřední konntrolní a zkušební ústav zemědělský 2017. 28 s. (další detaily) (On-line)

Kunzová, E., Veverka, K., Škarpa, P., Zukalová, H. (2012): Výživa, hnojení a ochrana slunečnice. Uplatněná certifikovaná metodika. 1. vydání. Praha-Ruzyně, Výzkumný ústav rostlinné výroby 2012. 41 s. (On-line)

Lukas, V., Ryant, P., Neudert, L., Dryšlová, T., Gnip, P., Smutný, V. (2011): Tvorba aplikačních map pro základní hnojení plodin v precizním zemědělství. Metodika pro praxi. 1. vydání. Brno, Mendelova univerzita v Brně 2011. 35 s. (On-line)

Mikanová, O., Šimon, T. (2013): Alternativní výživa rostlin dusíkem. Metodika pro praxi. 1. vydání. Praha-Ruzyně, Výzkumný ústav rostlinné výroby 2013. 25 s. (On-line)

Mühlbachová, G., Svoboda, P., Klír, J., Vegricht, J. (2016): Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě. Certifikovaná metodika pro praxi. 1. vydání. Praha-Ruzyně, Výzkumný ústav rostlinné výroby 2016. 40 s. (On-line)

Nachlingerová, V., Hajda, K. (2009): Metodika pěstování popínavých květin ve velkých květináčích nebo v závěsných nádobách. Certifikovaná metodika. [Metodika č. 3/2009-53 zpracovaná v rámci řešení výzkumného záměru č. MZP0002707301]. 1. vydání. Průhonice, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví 2009. 28 s. (On-line)

Poláková, Š., Kubík, L., Prášková, L., Malý, S., Němec, P., Staňa, J. (2017): Monitoring zemědělských půd v České republice 1992-2013. 1. vydání, Brno, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 2017. 171 s. (On-line)

Smetanová, M. (2018): Pracovní postupy pro agrochemické zkoušení zemědělských půd v České republice v období 2017 až 2022. [Metodický pokyn č. 9/SZV]. 4. vydání. Brno, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 2018. 25 s. (On-line)

Sojková, E., Šmídová, Š. (2011): Hodnocení zeleně v urbanizovaném prostoru a návrh opatření pro zvýšení její funkční stability. Certifikovaná metodika. [Uplarněná metodika č. 3/2011-050 zpracovaná v rámci řešení výzkumného záměru č. MZP0002707301]. 1. vydání. Průhonice, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví 2011. 18 s. (On-line)

Spitz, P., Zavadil, J., Duffková, R., Korsuň, S., Nechvátal, M., Hemerka, I. (2011): Metodika řízení závlahového režimu plodin výpočetním programem IRRIPROG (s přílohami A, B, C na CD-ROM). 1. vydání. Praha, Oddělení hydrologie a ochrany vod, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy 2011. 43 s. (On-line)

Svoboda, P., Wollnerová, J., Kozlovská, L., Klír, J. (2017): Metodika řádného způsobu uložení hnoje na zemědělské půdě. Certifikovaná metodika pro praxi. 2. aktualizované vydání. Praha-Ruzyně, Výzkumný ústav rostlinné výroby 2017. 55 s. (On-line)

Trávník, K. a kol. (2012): Metodický návod pro hnojení plodin. 5. vydání. Brno, Ústřední kontrolní a zkušební úsav zemědělský 2012. 26 s. – ISBN 978-80-7401-024-8. (On-line)

Vevera, R., Křivánek, J., Pechová, M. (2017): Výživa a hnojení produkčních chmelnic. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Praha-Ruzyně, Výzkumný ústav rostlinné výroby 2017. 47 s. (On-line)

Vopravil, J., Khel, T., Hladík, J., Havelková, L. (2014): Metodika půdního průzkumu zemědělských pozemků určená pro pachtovní smlouvy. Metodický postup. 1. vydání. Praha, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy 2014. 20 s. (On-line)

Vopravil, J., Khel, T., Hladík, J., Herian, J., Havelková, L. (2016): Metodika půdního průzkumu zemědělských pozemků určená pro pachtovní smlouvy. 2. aktualizované vydání. Praha, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy 2016. 39 s. (On-line) (Detaily)

(VI.) Metodické pokyny pro diagnostiku výživy lesních dřevin a pro hnojení půd a kultur při lesnické hospodářské činnosti:

Minx, A., Haniš, J., Navrátil, P., Gabzdil, J., Jurásek, A., Soukup, F., Liška, J., Čermák, P., Mauer, O., Prášek, J., Škramlík, P. et al. (2003): Metodika pro jednotný a optimální způsob zajištění biologických rekultivací složišť VAP ČEZ, a. s. 1. vydání. Hradec Králové, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem – pobočka Hradec Králové 2003. 80 s.

Nárovcová, J., Nárovec, V., Němec, P. (2016): Optimalizace hnojení a hospodaření na půdách lesních školek. [Optimization of fertilization and soil management in forest nurseries]. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2016. 60 s. – Lesnický průvodce 7/2016. (Výstup za TA04021467) (On-line)

Nárovec, V., Šach, F., Podrázský, V., Černohous, V. (1995): Zásady zlepšování lesních půd a výživy lesních porostů hnojením. [Realizační výstup etapy E03 resortního výzkumného úkolu N03-329-869-03 Meliorace lesních půd k zlepšování účinnosti lesního fondu]. 1. vydání. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 1995. 31 s. [Depon in knihovna VS Opočno pod signaturou Z234/2]

Nárovec, V. (2001): 100x o hnojení v lese. Zásady zlepšování lesních půd a výživy lesních porostů hnojením. 2. vydání. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2001. 31 s. [ISBN 80-86386-16-3]. (Publikace je dostupná u vydavatele).

Nárovec, V. (1995): Pokyny pro udržování produkční schopnosti půd v lesních školkách hnojením. [Realizační výstup etapy E08 výzkumného úkolu N03-329-869-03 Meliorace lesních půd k zlepšování účinnosti lesního fondu]. 1. vydání. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 1995. 36 s. [Vyšlo v lednu 1995 jako součást konvolutu realizačního výstupu RV03 Návrh opatření k zlepšení lesních půd a výživy lesních porostů od autorů Šach, F. a kol.; depon in knihovna VS Opočno pod signaturou Z234/1].

Nárovec, V. (2003): O půdách v lesních školkách. 2. vydání. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2003. 27 s. [ISBN 80-86386-36-8]. (On-line)

Nárovec, V., Němec, P., Nárovcová, J. (2017): Metodická doporučení pro diagnostiku půd v lesních školkách. [The methodical recommendations for the diagnosis of soils in forest nurseries]. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2017. 48 s. – Lesnický průvodce 16/2017. (Výstup za TA04021467) (On-line)

Novotný, R. (2012): Expertní a poradenská činnost v oblasti zjišťování příčin poškození lesních porostů abiotickými vlivy. [Leták s nabídkou služeb Útvaru ekologie lesa Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.]. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2012. Nestr. [2 s.] (On-line)

Novotný, R., Šrámek, V. (2012): Pokyny pro odběr vzorků pro chemické analýzy pro zájemce o expertní poradenskou činnost v případě poškození lesa abiotickými faktory nebo antropogenní činností. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2012. 1 s. (On-line)

Podrázský, V. (1995a): Zásady zachování úrodnosti lesních půd při odstraňování fytomasy dřevin. [Realizační výstup etapy E01 výzkumného úkolu N03-329-869-03 Meliorace lesních půd k zlepšování účinnosti lesního fondu]. 1. vydání. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 1995. 3 s. [Depon in knihovna VS Opočno pod signaturou Z234/1].

Podrázský, V. (1995b): Meliorační vápnění v lesních porostech a na pasekách. [Realizační výstup etapy E02 výzkumného úkolu N03-329-869-03 Meliorace lesních půd k zlepšování účinnosti lesního fondu]. 1. vydání. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 1995. 23 s. [Depon in knihovna VS Opočno pod signaturou Z234/1].

Šrámek, V., Fadrhonsová, V., Jurkovská, L. (2014a): Kontroly aplikací vápnění v lesních porostech. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2014. 30 s. – Lesnický průvodce 6/2014. – ISBN 978-80-7417-084-3. (On-line)

Šrámek, V., Fadrhonsová, V., Jurkovská, L. (2014b): Metodika výběru ploch pro vápnění lesních půd. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2014. 32 s. – Lesnický průvodce 7/2014. – ISBN 978-80-7417-088-1. (On-line)

(VII.) Ostatní dokumenty, které je třeba zohledňovat při lesnické a zemědělské hospodářské činnosti:

Ministerstvo zemědělství (2016): Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2016-2020. [Czech action plan for development of organic farming 2016-2020]. 1. vydání. Praha, Ministerstvo zemědělství 2016. Nestr. [43 s.] (On-line)

Ministerstvo zemědělství (2017a): Ročenka 2016. Ekologické zemědělství v České republice. [Editorka Andrea Hrabalová]. Praha, Ministerstvo zemědělství 2017. 75 s. – ISBN 978-80-7434-401-5 (MZe). (On-line)

Ministerstvo zemědělství (2017b): Priority ministerstva zemědělství v rámci ochrany půdy. [Prezentace zástupce ministerstva zemědělství na mezinárodní konferenci k 25 letům monitoringu půd v ČR, která proběhla ve dnech 1. a 2. února 2017 v Brně. Autor: Petr Jílek]. Praha, Ministerstvo zemědělství 2017. 11 s. (některé detaily) (On-line)

Ministerstvo zemědělství (2019): Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy. [Č.j.: 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. dubna 2019]. Praha, Ministerstvo zemědělství 2019. 6 s. (On-line)

Ministerstvo zemědělství ČR: Příručka ochrany proti vodní erozi. Praha, Ministerstvo zemědělství a Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy [vročení neuvedeno]. 58 s. (On-line)

Ministerstvo životního prostředí (2015): Národní akční plán adaptace na změnu klimatu. [Implementační dokument Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR]. 1. vydání. Praha, Ministerstvo životního prostředí 2015. 59 s. (některé detaily) (On-line) (On-line podruhé)

Úřad vlády České republiky (2017): Strategický rámec Česká republika 2030. 1. vydání. Praha, editorka Micheaela Valentová, vydal Úřad vlády ČR – Odbor pro udržitelný rozvoj, vytiskla Polygrafie Úřadu vlády České republiky 2017. 396 s. – ISBN 978-80-7440-188-6 (on-line verze). (On-line)

Vláda ČR (2017): Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky. [Dokument schválený vládou ČR na zasedání dne 24. července 2017]. 67 s. (některé detaily) (On-line)


Dostupnost projektových výstupů:

Projektové výstupy budou dostupné u zadavatele projektu (u Grantové služby státního podniku Lesy České republiky), resp. průběžné podklady jsou na vyžádání k dispozici v knihovně VS Opočno, v Lesnickém informačním centru nebo v archivu GS LČR.


Informace ke zveřejnění na webových stránkách připravila projektová koordinátorka: Jarmila Nárovcová

Datum poslední aktualizace stránky: 6. března 2021