Knihovna útvaru pěstování lesa (VS Opočno)

Knihovna výzkumné stanice v Opočně je základní knihovnou se specializovaným fondem, registrovanou u Ministerstva kultury ČR podle zákona o knihovnách č. 257/2001 Sb. Předmětem její činnosti je shromažďování a uchovávání dokumentů z oboru pěstování lesa a poskytování knihovnických a informačních služeb.

Budování knihovního fondu začalo souběžně se založením výzkumné stanice v roce 1951. Fond o velikosti 9 000 knihovních jednotek obsahuje téměř v úplnosti českou produkci z oboru pěstování lesa a výběrově zahraniční dokumenty. Doplňkově jsou v něm zahrnuty aktuální práce z oborů souvisejících, zejména z ekologie, hydrologie, pedologie nebo klimatologie. Knihovna spravuje fond výzkumných zpráv a dizertací pracovníků stanice, norem a digitálních dokumentů.

Knihovna nabízí knihovnické a informační služby interním i externím návštěvníkům, kteří mají k dispozici kromě místního fondu také přístup ke komerčním databázím zpřístupněným díky projektu SLARA a CzechElib.

Připravila: Mgr. Jitka Součková, Výzkumná stanice Opočno

Poslední revize (změna) stránky: 18. července 2019