Výstupy projektu GS-LČR-048

Název projektu VaVaI: „Nalezení a ověření provozně využitelné metody pro hodnocení aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu

Grantová agentura: Grantová služba Lesů České republiky (Teplice)

Evidenční označení projektu VaVaI a doba jeho řešení: GS-LČR-048 (2015-2017)

Řešitelské a koordinační výzkumné pracoviště: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady (Výzkumná stanice Opočno)

Hlavní koordinátor projektu: Ing. Jan Leugner, Ph.D. (VS Opočno)

Řešitelský tým (členové týmu seřazeni dle abecedního pořadí): Ing. Vladimír Černohous, Ph.D.; Ing. Evelína Erbanová; Ing. Jan Leugner, Ph.D.; RNDr. Jarmila Martincová (všichni VS Opočno)

Projektoví spolupracovníci: Dušan Bartoš; Ing. Zdeněk Ráček; Eva Ráčková (všichni VS Opočno)

Přehled oponovaných závěrečných výstupů nebo průběžných zpráv o řešení projektu:

LEUGNER, J. – MARTINCOVÁ, J. – ERBANOVÁ, E. – ČERNOHOUS, V.: Funkční technické zařízení pro měření aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu. [Zpráva o řešení projektu „Nalezení a ověření provozně využitelné metody pro hodnocení aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu“ v roce 2015. Dílčí projektový výstup č. 1 z listopadu 2015 pro Grantovou službu Lesů České republiky]. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2015. 21 s.

LEUGNER, J. – MARTINCOVÁ, J. – ERBANOVÁ, E. – ČERNOHOUS, V.: Nalezení a ověření provozně využitelné metody pro hodnocení aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu. [Výzkumné projekty Grantové služby LČR. Dílčí zpráva ze září 2016 pro Grantovou službu Lesů České republiky]. Hradec Králové, Lesy České republiky 2016. 16 s.

LEUGNER, J. – MARTINCOVÁ, J. – ERBANOVÁ, E. – ČERNOHOUS, V.: Nalezení a ověření provozně využitelné metody pro hodnocení aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu. [Výzkumné projekty Grantové služby LČR. Závěrečná zpráva projektu z prosince 2016 pro Grantovou službu Lesů České republiky]. Hradec Králové, Lesy České republiky 2016. 3 s. – [Online] [cit. 3. července 2017]. Dostupné na World Wide Web: https://lesycr.cz/grantova-sluzba-projekt/nalezeni-a-overeni-provozne-vyuzitelne-metody-pro-hodnoceni-aktualniho-fyziologickeho-stavu-sadebniho-materialu/.

LEUGNER, J. – MARTINCOVÁ, J. – ERBANOVÁ, E.: Provozně použitelný postup hodnocení aktuálního stavu vodního režimu sadebního materiálu smrku ztepilého a borovice lesní. Metodika pro praxi. [Příloha č. 1 závěrečné zprávy projektu „Nalezení a ověření provozně využitelné metody pro hodnocení aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu“. Dílčí projektový výstup z prosince 2016 pro Grantovou službu Lesů České republiky]. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2016. 16 s. – [Online] [cit. 3. července 2017]. Dostupné na World Wide Web: https://lesycr.cz/grantova-sluzba-projekt/nalezeni-a-overeni-provozne-vyuzitelne-metody-pro-hodnoceni-aktualniho-fyziologickeho-stavu-sadebniho-materialu/.

LEUGNER, J. – MARTINCOVÁ, J. – ERBANOVÁ, E.: Přehled metod hodnocení fyziologické kvality. [Příloha č. 2 závěrečné zprávy projektu „Nalezení a ověření provozně využitelné metody pro hodnocení aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu“. Dílčí projektový výstup z prosince 2016 pro Grantovou službu Lesů České republiky]. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2016. 1 s. – [Online] [cit. 3. července 2017]. Dostupné na World Wide Web: https://lesycr.cz/grantova-sluzba-projekt/nalezeni-a-overeni-provozne-vyuzitelne-metody-pro-hodnoceni-aktualniho-fyziologickeho-stavu-sadebniho-materialu/.

Přehled výsledků (publikací) projektu GS-LCR-048:

LEUGNER, J. – MARTINCOVÁ, J. – ERBANOVÁ, E.: Změny vodního potenciálu u sadebního materiálu borovice lesní při vysychání. [Changes of water potential of Scots pine seedlings during desiccation]. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2015. (Sborník recenzovaných prací). 16. – 17. 9. 2015. Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze; [Zvolen], Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, s. 128–131. – ISBN 978-80-813-2567-8 (ČZU); 978-80-89408-23-8 (SAV). (Výzkum podporovaný LČR, s. p.)

LEUGNER, J. – MARTINCOVÁ, J. – ERBANOVÁ, E.: Hodnocení aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu – prevence ztrát při umělé obnově lesa a zalesňování. In: Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2016. Zborník príspevkov. Ed. M. Sušková. Snina, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky 2016, nestr. [3 s.]. – ISBN 978-80-972366-2-5. (Výstup za grant LČR, s. p.)

LEUGNER, J. – MARTINCOVÁ, J. – ERBANOVÁ, E.: Hodnocení aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu – prevence ztrát při umělé obnově lesa a zalesňování. In: Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2016. Zborník abstraktov z medzinárodného seminára, ktorý sa konal 22. – 23. 6. 2016 v Liptovskom Jáne. Ed. M. Sušková. Snina, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky 2016, s 17. – ISBN 978-80-972366-2-5. (Výstup za grant LČR, s. p.)

LEUGNER, J. – MARTINCOVÁ, J. – ERBANOVÁ, E.: Vliv sucha na kvalitu sadebního materiálu a následnou ujímavost po výsadbě. In: Škodliví činitelé v lesích Česka 2015/2016. Vliv sucha na stav lesních porostů. Sborník referátů z celostátního semináře s mezinárodní účastí. Průhonice, 14. 4. 2016. Sest. M. Knížek. Jíloviště – Strnady, VÚLHM 2016, s. 58–59. Zpravodaj ochrany lesa, 19, 2016. – ISBN 978-80-7417-107-9. (Výstup za grant LČR, s. p.)

Tematicky blízké výstupy členů projektového (řešitelského) týmu:

LEUGNER, J. – MARTINCOVÁ, J.: Ovlivnění sazenic jedle bělokoré vystavením záměrnému vysychání před výsadbou a tříletým růstem v různých světelných podmínkách. [Affecting of silver fir seedlings by exposure to drying out before planting and a three-year growth under varying light conditions]. In: Jedle bělokorá páteř evropských lesů. Sborník referátů z mezinárodní konference. 12. a 13. října 2016, Olšina u Horní Plané. S. l., Šumavský Králováci v nakladatelství Lesnická práce 2016, s. 128–133. – ISBN 978-80-7458-89-5. (Výstup za ÚVP)

LEUGNER, J. – MARTINCOVÁ, J. – ERBANOVÁ, E.: Vztah vodního stresu měřeného tlakovou komorou ke schopnosti obnovy růstu kořenů sazenic smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst. [Relation of water stress measured by pressure chambre to the root regeneration ability of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) transplants]. In: Funkce lesa v měnících se podmínkách prostředí. Sborník původních vědeckých prací u příležitosti 17. vědecké konference pěstitelů lesa. Dobruška, 30.–31. 8. 2016. Ed. Kacálek, D., Novák, J., Nováková, K., Součková, J. Strnady, VÚLHM – VS Opočno 2016, s. 21–27. Proceedings of Central European Silviculture. Volume 6. – ISBN 978-80-7417-112-3. (Výstup za ÚVP)

Dedikace a dostupnost výstupů projektu:

Citované práce jsou výsledkem řešení výzkumného projektu „Nalezení a ověření provozně využitelné metody pro hodnocení aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu“ (GS-LCR-048), který byl na VS Opočno řešen v období od ledna 2015 do ledna 2017 pro Grantovou službu Lesů České republiky. Publikace jsou v elektronické podobě dostupné na vyžádání u autorů, některé jsou na webových serverech řešitelského pracoviště nebo státního podniku Lesy České republiky, resp. jsou na vyžádání k dispozici v knihovně VS Opočno, v Lesnickém informačním centru nebo u zadavatele projektu (GS LČR).

Informace a údaje ke zveřejnění na webu připravil hlavní koordinátor projektu: Ing. Jan Leugner, Ph.D.

Datum poslední aktualizace stránky: 17. července 2019