Výstupy projektu QJ1220331 (NAZV – „KUS“)

Název projektu VaVaI: „Technologie produkce listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách a užití tohoto typu sadebního materiálu při obnově lesa“

Evidenční označení projektu VaVaI a doba jeho řešení: QJ1220331 (2012-2016)

Koordinační pracoviště (hlavní příjemce): Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady (Výzkumná stanice Opočno)

Hlavní koordinátorka: Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D. (VS Opočno)

Legenda k nákresu (obrázku ve fotogalerii):

Při motomanuálním vrtání výsadbových jamek v přemokřených těžkých jílech někdy dochází k nadměrnému ohlazování a utužování (stlačení) stěn jamek pohybem spirálového vrtáku. Může to následně ztěžovat kořenům prorůstání z prostoru jamky do okolního půdního profilu. Pro zlepšování předpokladů uplatňování motomanuálních výsadeb poloodrostků a odrostků nové generace (PONG) pomocí spirálových vrtáků i na těžkých jílovitých půdách byla autorským týmem navržena dodatečná mechanická úprava vrtáku, zaregistrovaná Úřadem průmyslového vlastnictví jako užitný vzor (Nárovcová a Kuneš 2014).

Toto doplňující preventivní konstrukční řešení u spirálového vrtáku s průměrem 20 cm nežádoucí ohlazování stěn sadbových jamek účinně omezuje. Úprava spočívá v navaření trojúhelníkového výstupku (tzv. „zubu“) na první a druhý závit šroubovice vrtáku. Výstupky při otáčení vrtáku rozrušují a zdrsňují rovnou stěnu jamky, která pak netvoří bariéru pro rozrůstání kořenů. Nákres zmiňované úpravy spirálového vrtáku pro zamezení ohlazování stěn výsadbové jamky přibližuje obr. 1 vpravo ve fotogalerii.

Přehled výsledků (dedikovaných publikací) projektu QJ1220331:
(seřazeno sestupně dle abecedního pořadí příjmení autorů)

BALÁŠ, M. – KUNEŠ, I. – NÁROVCOVÁ, J. (2016): Zkušenosti s použitím přenosného motorového jamkovače při zakládání lesa. [Experience with the use of earth auger for tree planting]. Zprávy lesnického výzkumu, 61, 2016, č. 4, s. 262–270. (Výstup za QJ1220331) (On-line)

BALÁŠ, M. – KUNEŠ, I. – NÁROVCOVÁ, J. – TRLICOVÁ, M. (2012): Časová náročnost mechanizované výsadby listnatých odrostků na písčitých stanovištích nižších poloh. [Time consumption of mechanized planting of broad-leaved saplings on sandy soils in lower altitudes]. In: Pestovanie lesa v strednej Európe. Zborník vedeckých prác na tému… Zvolen, 2. – 4. júl 2012. Ed. M. Saniga, S. Kucbel, P. Jaloviar. Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene 2012, s. 223–232. – ISBN 978-80-228-2369-2. (Výstup za QJ1220331)

BALÁŠ, M. – NÁROVCOVÁ, J. – KUNEŠ, I. – NÁROVEC, V. – BURDA, P. – MACHOVIČ, I. – ŠIMERDA, L. (2018): Použití listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesnictví. [Use of the new generation broadleaf semi-saplings and saplings in forestry]. 1. vydání. Certifikovaná metodika. Strnady, VÚLHM 2018. 59 s. – Lesnický průvodce 2/2018. – ISBN 978-80-7417-146-8. (Výstup za MZE-RO0118 a QJ1220331) (On-line)

BALÁŠ, M. – NÁROVCOVÁ, J. – KUNEŠ, I. – NÁROVEC, V. – BURDA, P. – MACHOVIČ, I. – ŠIMERDA, L. (2017): Použití listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesnictví. [Use of the new generation broadleaf semi-saplings and saplings in forestry]. Certifikovaná metodika. (Osvědčení č. 62851/2017-MZE-16222/M148 ze dne 23. října 2017). Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2017. 31 s. [Online] Dostupné na World Wide Web: http://www.vulhmop.cz/download/metodiky/PONG_2017_08.pdf [cit. 11. ledna 2018]. (Výstup za QJ1220331)

BURDA, P.: Využití ručních jamkovačů při obnově lesa. Praktická příručka pro vlastníky a správce lesa. Milevsko, vlastním nákladem Ing. Pavel Burda, Ph.D. – Lesní školky 2017. Nestr. (On-line) (Textová předloha – Výstup za TA04021671)

BURDA, P. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – MACHOVIČ, I. (2014): Technologie pěstování listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách. [Technology for production of new generation semisaplings and saplings of broadleaves in forest nurseries]. Certifikovaná metodika. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2014. 21 s. (Výstup za QJ1220331) (On-line)

BURDA, P. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – MACHOVIČ, I. (2015): Technology for production of new generation semisaplings and saplings of broadleaves in forest nurseries – summary of certified methodology. [Technologie pěstování listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách – souhrn certifikované metodiky]. In: Proceedings of Central European silviculture. Křtiny, 2. 9. – 4. 9. 2015. Ed(s). K. Houšková, J. Černý. Brno, Mendelova univerzita v Brně 2015, s. 9–18. – ISBN 978-80-7509-308-3. (Výstup za QJ1220331)

BURDA, P. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – MACHOVIČ, I. (2015): Technologie pěstování listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách. [Technology for production of new generation semisaplings and saplings of broadleaves in forest nurseries]. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2015. 56 s. – Lesnický průvodce č. 3/2015. – ISBN 978-80-7417-097-3. (Výstup za QJ1220331) (Metodika je k dispozici: On-line)

BURDA, P. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – MACHOVIČ, I. (2016): Pěstování listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách. Ověřená technologie č. CM-5/2016. (Výstup za QJ1220331) (Odkaz na RIV)

BURDA, P. – NÁROVCOVÁ, J. – ŠIMERDA, L. (2016): Praktická doporučení při umělé obnově lesa prostokořenným sadebním materiálem. Praktická příručka pro vlastníky a správce lesa. Milevsko, vlastním nákladem Ing. Pavel Burda, Ph.D. – Lesní školky 2016. 22 s. (Výstup za QJ1220331) (On-line)

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – BURDA, P. (2015): Odrostky jeřábu ptačího na extrémním horském stanovišti po sedmi letech od výsadby. In: Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa. Zborník referátov. Liptovský Mikuláš, 5. – 6. októbra 2015. Zost. I. Štefančík a D. Bednárová. Zvolen, Národné lesnícke centrum 2015, s. 56–64. (Výstup za QH92087 a QJ1220331)

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – ZAHRADNÍK, D. – NOVÁKOVÁ, O. – GALLO, J. – NÁROVCOVÁ, J. – DRURY, M. (2014): Role of planting stock size and fertilizing in initial growth performance of rowan (Sorbus aucuparia L.) reforestation in a mountain frost hollow. Forest Systems, 23, 2014, č. 2, s. 273–287. (Výstup za QH92087 a QJ1220331)

NÁROVCOVÁ, J. (2013): Poloodrostky a odrostky nové generace. In: Aktuální problémy pěstování lesa. Sborník přednášek odborného semináře. Opočno 28. 11. 2013. Sest. J. Novák, M. Slodičák, D. Kacálek, D. Dušek. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – VS Opočno 2013, s. 9–11. – ISBN 978-80-7417-070-6. (Výstup za QJ1220331) (Ke stažení je celý sborník k dispozici na stránce „Sborníky„, tj. https://www.vulhm.cz/aktivity/vydavatelska-cinnost/sborniky_a_dalsi_publikace).

NÁROVCOVÁ, J. – KUNEŠ, I. (2014): Půdní vrták, zamezující ohlazování stěn sadebních jamek. Užitný vzor č. 26570 zapsaný Úřadem průmyslového vlastnictví dne 06. 03. 2014. Majitel: VÚLHM, v. v. i., Jíloviště; ČZU v Praze, Praha – Suchdol. (Výstup za QJ1220331)*

* Dne 9. září 2020 vydal Úřad průmyslového vlastnictví osvědčení o prodloužení doby platnosti užitného vzoru č. 26570. Toto prodloužení je platné do 13.09.2023 a bylo publikováno ve Věstníku č. 39/2020 dne 23.09.2020.

 

NÁROVEC, V. (2016): Doporučení pro výběr půd k pěstování prostokořenných poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. II. Intenzifikační opatření v lesních školkách. Sborník příspěvků. Řečany nad Labem, 6. 9. 2016. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2016, s. 37–42. (Výstup za QJ1220331)

Dedikace a dostupnost výstupů projektu:
Citované práce jsou výsledkem řešení výzkumného projektu „Technologie produkce listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách a užití tohoto typu sadebního materiálu při obnově lesa“ (QJ1220331). V letech 2012-2016 tento projekt finančně podporovala Národní agentura zemědělského výzkumu (NAZV). Publikované práce jsou dostupné v elektronické podobě na webových serverech řešitelských pracovišť, popř. jsou na vyžádání k dispozici v knihovně VS Opočno, v Lesnickém informačním centru nebo u vydavatelů.

Informace a údaje ke zveřejnění připravila hlavní koordinátorka projektu: Jarmila Nárovcová

Datum poslední aktualizace stránky: 16. září 2020