Soupis projektů útvaru pěstování lesa (řešených v roce 2018)

Označení/číslo projektu; Název projektu; (Administrátor/řešitel projektu, útvarový koordinátor/subkoordinátor nebo jiný výkonný leader projektu na VS Opočno):

Institucionální podpora na dlouhodobý rozvoj výzkumné organizace

realizovaná formou řešení ústavních výzkumných záměrů (VZ):

VZ 05: Optimalizace pěstebních postupů obnovy lesa a zalesňování ve vazbě na změny prostředí (útvarová koordinace: J. Leugner)

VZ 06: Optimalizace výchovy lesa a dalších pěstebních opatření ve vazbě na změny prostředí (útvarová koordinace: J. Novák)

VZ 12: Výzkum přírodních zdrojů ve vazbě na pěstební postupy trvale udržitelného lesnictví (útvarová koordinace: J. Novák)

Projekty NAZV – KUS:

QJ1520291: Pěstební opatření na podporu odolnosti lesních porostů vůči vlivům zvýšených depozic dusíku (řešitel na VS: V. Černohous)

QJ1520299: Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR (řešitel na VS: J. Novák)

QJ1530032: Aktuální a strategické možnosti trvale udržitelného poskytování funkcí lesa a služeb polyfunkčního lesního hospodářství veřejnosti z hlediska sociálně-ekonomického, politického a právního prostředí v České republice(řešitel na VS: V. Černohous)

QJ1620415: Diferencované pěstební postupy pro chřadnoucí smrkové porosty 4. a 5. lesního vegetačního stupně (řešitel na VS: D. Dušek)

QJ1520037: Zvyšování adaptability borového hospodářství v podmínkách ČR(řešitel na VS: J. Souček)

Projekty NAZV – ZEMĚ:

QK1810126: Zakládání a výchova směsí přípravných a cílových dřevin plnících produkční a mimoprodukční funkce lesa v oblasti velkoplošně hynoucích smrkových porostů (řešitel na VS: J. Leugner)

QK1820091: Lesnické hospodaření v oblastech postižených dlouhodobým suchem (řešitel na VS: D. Dušek)

QK1810443: Postupy pro minimalizaci škod způsobených větrem a sněhem na lesních porostech v návaznosti na klimatickou změnu (řešitel na VS: J. Novák)

QK1810415: Vliv dřevinné skladby a struktury lesních porostů na mikroklima a hydrologické poměry v krajině (řešitel na VS: V. Černouhous)

Projekty TAČR:

TH02030823: Vývoj metodicko-technických postupů minimalizace dopadů lesního hospodářství na kvalitu podzemních vod v důsledku nadbytečné migrace reaktivních forem dusíku a fosforu (řešitel: J. Leugner)

TH02030253: Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu pro obnovu lesa (řešitelka na VS: J. Nárovcová)

TH02030785: Hnojiva pro lesní hospodářství (hlavní koordinátor: R. Novotný – pracoviště Pelhřimov; řešitelé na VS: J. Nárovcová a V. Nárovec) (detaily)

Grantová služba LČR:

GS-LCR-068 (SOD-O-22/2016): Vliv faktorů prostředí na napadení smrku ztepilého kloubnatkou smrkovou a návrh postupů… (hlavní řešitel na VS: D. Dušek)

GS-LCR-073: Stav půd a úroveň výživy porostů horských území lesních správ Jablonec nad Nisou a Frýdlant v Čechách a možná opatření pro zlepšení stavu (řešitelé na VS Opočno: O. Špulák a D. Kacálek)

GS-LCR-074: Založení výzkumných ploch s introdukovanými dřevinami potenciálně odolnými vůči suchu v oblasti pahorkatin severní Moravy (hlavní řešitel na VS: J. Leugner)

GS-LCR-85: Ověření změny obsahu živin v sazenicích po výsadbě po přihnojení pomalurozpustnými hnojivy včetně zachycení růstové reakce do 2 let po výsadbě (hlavní řešitelka: J. Nárovcová; spoluřešitelé na VÚLHM: V. NárovecR. Novotný – pracoviště Pelhřimov; externí spolupráce: I. Kuneš – FLD ČZU v Praze)

GS-LCR-076: Ověření provozně využitelných metod pro hodnocení fyziologického stavu sadebního materiálu listnatých dřevin (DB, BK) (hlavní řešitel: J. Leugner)

Fond na podporu veřejně prospěšných projektů, Statutární město Hradec Králové:

Sml. č. 2016/0224: Mapování stromového inventáře v jádrové zóně přírodní památky Černá stráň (garant úkolu: O. Špulák)

Sml. č. 2017/0283: Naučná stezka „Funkce lesa“ na území Městských lesů Hradec Králové a. s. (garant úkolu: O. Špulák)

Projekty dalších zadavatelů:

MZe ČR: Expertní a poradenské činnosti v oboru lesního semenářství a školkařství, zakládání, obnovy a výchovy lesních porostů, zalesňování, biotechnologií a využívání introdukovaných a rychle rostoucích dřevin(zadavatel: MZe ČR; koordinace na VS Opočno: J. Leugner a J. Novák)

Projekt č. 8283: Expertní činnost v oboru pěstování lesů (koordinace na VS: A. Jurásek a J. Novák)

Přehled 24 hlavních výzkumných projektů podle koordinátorů

Ing. J. Novák, Ph.D.:

 • Optimalizace výchovy lesa a dalších pěstebních opatření ve vazbě na změny prostředí (VZ)
 • Výzkum přírodních zdrojů ve vazbě na pěstební postupy trvale udržitelného lesnictví (VZ)
 • Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR (NAZV)
 • Postupy pro minimalizaci škod způsobených větrem a sněhem na lesních porostech v návaznosti na klimatickou změnu (NAZV)

Ing. J. Leugner, Ph.D.:

 • Optimalizace pěstebních postupů obnovy lesa a zalesňování ve vazbě na změny prostředí (VZ)
 • Zakládání a výchova směsí přípravných a cílových dřevin plnících produkční a mimoprodukční funkce lesa v oblasti velkoplošně hynoucích smrkových porostů (NAZV)
 • Vývoj metodicko-technických postupů minimalizace dopadů lesního hospodářství na kvalitu podzemních vod v důsledku nadbytečné migrace reaktivních forem dusíku a fosforu (TA ČR)
 • Založení výzkumných ploch s introdukovanými dřevinami potenciálně odolnými vůči suchu v oblasti pahorkatin severní Moravy (GS LČR)
 • Ověření provozně využitelných metod pro hodnocení fyziologického stavu sadebního materiálu listnatých dřevin (DB, BK) (GS LČR)
 • Expertní a poradenské činnosti v oboru lesního semenářství a školkařství, zakládání, obnovy a výchovy lesních porostů, zalesňování, biotechnologií a využívání introdukovaných a rychle rostoucích dřevin(expertizní pověření MZe ČR)

Ing. V. Černohous, Ph.D.:

 • Pěstební opatření na podporu odolnosti lesních porostů vůči vlivům zvýšených depozic dusíku (NAZV)
 • Vliv dřevinné skladby a struktury lesních porostů na mikroklima a hydrologické poměry v krajině (NAZV)
 • Aktuální a strategické možnosti trvale udržitelného poskytování funkcí lesa a služeb polyfunkčního lesního hospodářství veřejnosti z hlediska sociálně-ekonomického, politického a právního prostředí v České republice (NAZV)

Ing. D. Dušek, Ph.D.:

 • Diferencované pěstební postupy pro chřadnoucí smrkové porosty 4. a 5. lesního vegetačního stupně (NAZV)
 • Lesnické hospodaření v oblastech postižených dlouhodobým suchem(NAZV)
 • Vliv faktorů prostředí na napadení smrku ztepilého kloubnatkou smrkovou a návrh postupů… (GS LČR)

doc. Ing. A. Jurásek, CSc.:

 • Expertní činnost v oboru pěstování lesů (komerční poradenská činnost)

Ing. J. Nárovcová, Ph.D.:

Ing. J. Souček, Ph.D.:

 • Zvyšování adaptability borového hospodářství v podmínkách ČR(NAZV)

Ing. O. Špulák, Ph.D.:

 • Stav půd a úroveň výživy porostů horských území lesních správ Jablonec nad Nisou a Frýdlant v Čechách a možná opatření pro zlepšení stavu (GS LČR)
 • Mapování stromového inventáře v jádrové zóně přírodní památky Černá stráň (smluvní výzkum)
 • Naučná stezka „Funkce lesa“ na území Městských lesů Hradec Králové a. s. (smluvní výzkum)

Informace o projektech řešených na VS Opočno v roce 2018 připravil: Ing. Jiří Novák, Ph.D.

Datum poslední revize stránky: 16. července 2019