Výstupy projektu TA02020335

Název projektu VaVaI: „Produkce a užití jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51–80 cm“

Evidenční označení projektu VaVaI a doba jeho řešení: TA02020335 (2012-2015)

Řešitelská pracoviště: LESOŠKOLKY s. r. o. Řečany nad Labem a Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady (Výzkumná stanice Opočno)

Řešitelský tým (seřazeno sestupně dle abecedního pořadí příjmení členů týmu): doc. Ing. A. Jurásek, CSc.; Ing. J. Nárovcová, Ph.D.; Ing. V. Nárovec, CSc. (všichni VS Opočno); Ing. Ladislav Němec; Ing. Přemysl Němec (oba LESOŠKOLKY s. r. o. Řečany nad Labem)

Přehled výsledků (dedikovaných publikací) projektu TA02020335:

(seřazeno sestupně dle abecedního pořadí příjmení autorů)

JURÁSEK, A. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V.: ČSN 48 2115. Sadební materiál lesních dřevin. [Forest tree species planting stock. Czech standard CSN 48 2115]. Praha, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 2012. 23 s. (Výstup za TA02020335)

JURÁSEK, A. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V.: Změny ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin v rámci revize provedené v roce 2012. In: Aktuální problematika lesního školkařství České republiky v r. 2012. Sborník referátů přednesených na semináři uspořádaném ve dnech 27. – 28. listopadu 2012 Sdružením lesních školkařů ČR pod odbornou záštitou a s finančním přispěním Ministerstva zemědělství ČR, úseku lesního hospodářství. Kutná Hora [Hotel U Kata]. Sest. V. Foltánek. Brno, Tribun EU 2012, s. 35–38. (Výstup za MZE0002070203 a za TA02020335)

NÁROVCOVÁ, J.: Katalog obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin. In: Aktuální problémy pěstování lesa. Sborník přednášek odborného semináře. Opočno, 28. listopadu 2013. Sest. J. Novák a kol. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – VS Opočno 2013, s. 12–13. [ISBN 978-80-7417-070-6]. (Ke stažení je celý sborník k dispozici na stránce „Sborníky“, tj. https://www.vulhm.cz/sborniky_a_dalsi_publikace).

NÁROVCOVÁ, J.: Morfologické charakteristiky standardních jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51–80 cm. [Morphological characteristics of standard one-year container-grown seedlings of broadleaved tree species of the height class 51–80 cm]. Zprávy lesnického výzkumu, 60, 2015, č. 3, s. 165–170. (Výstup za TA02020335) (On-line)

NÁROVCOVÁ, J.: Růst jednoletých krytokořenných semenáčků výškové třídy 51–80 cm v období 3 roky po výsadbě. [Growth of one-year container-grown seedlings of height class 51–80 cm three years after planting]. Zprávy lesnického výzkumu, 61, 2016, č. 4, s. 290–297. (Výstup za TA02020335) (On-line)

NÁROVEC, V.: Prověřování kvality zdroje závlahové vody v lesních školkách. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. I. Vybrané problémy lesního semenářství a školkařství. Sborník příspěvků. Třeboň-Vlčí luka, 22. 6. 2016. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2016, s. 54–59. (Výstup za TA02020335) (On-line)

NĚMEC, P.: Lesní semenářství jako předpoklad rozvoje moderních školkařských technologií pohledem obchodní společnosti LESOŠKOLKY s. r. o. Řečany nad Labem. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. I. Vybrané problémy lesního semenářství a školkařství. Sborník příspěvků. Třeboň-Vlčí luka, 22. 6. 2016. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2016, s. 44–53. (Výstup za TA02020335) (On-line)

NĚMEC, P.: Problematika pěstování krytokořenných listnatých semenáčků a sazenic na vzduchovém polštáři. In: Semenáček nebo sazenice? Problém listnatého krytokořenného sadebního materiálu. Sborník příspěvků. Brandýs nad Labem, 5. 10. 2016. Sest. P. Draštík a P. Češka. Praha, Česká lesnická společnost 2016, s. 11-13. (Výstup za TA02020335)

NĚMEC, P. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V.: Zásady pěstování jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51–80 cm. [Principles of the production of one-year container-grown seedlings of broadleaves of the height class 51–80 cm]. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2014. 45 s. – Lesnický průvodce 2/2014. [Osvědčení 53183/2014-MZE-16222/M86, vyd. MZe 21. 7. 2014]. (Výstup za TA02020335) (On-line)

NĚMEC, P. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V.: Pěstování jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51–80 cm. [The production of one-year container-grown seedlings of broadleaves of the height class 51–80 cm]. Ověřená technologie č. 1/2015/15. Řečany nad Labem, Lesoškolky 2015. Nestr. (Výstup za TA02020335)

Navazující projektové výstupy:

NĚMEC, P. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V. – DUBSKÝ, M.: Zásady pěstování jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51–80 cm. Certifikovaná metodika. 2. doplněné vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti: 73 s. – Lesnický průvodce 8/2018. – ISBN 978-80-7417-165-9. (Výstup za MZE-RO0118) (On-line)

NĚMEC, P. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V. – DUBSKÝ, M.: Zásady pěstování jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51-80 cm. [Rukopis metodiky pro zahájení certifikačního řízení]. 2. doplněné vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2018. 47 s. – [ISBN 978-80-7417-165-9]. (Výstup za MZE-RO0118) In: Vulhm.cz [online]. 25. 10. 2018 [cit. 2019-02-09]. Dostupné na World Wide Web: https://www.vulhm.cz/sites/File/Rkp_Lesn_Pruv_KSM_2_web_3.pdf (On-line)

Související publikace řešitelů z Lesoškolek s. r. o. Řečany n. L.:

NĚMEC, P.: Využití listnatých krytokořenných semenáčků výškové třídy 51-80 cm při umělé obnově lesa. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. III. Současné trendy v umělé obnově lesa. Sborník příspěvků. Hlubočky-Hrubá Voda, 29. – 30. 5. 2018. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2018, s. 32–35. (Výstup za TH02030253)

NĚMEC, P.: Možnosti dlouhodobého a krátkodobého skladování sadebního materiálu lesních dřevin v klimatizovaných skladech. In: Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2017. Zborník príspevkov. Liptovský Ján, 20. a 21. júna 2017. Ed. M. Sušková. Snina, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky 2017, nestránkováno.

NĚMEC, P.: Možnosti dlouhodobého a krátkodobého skladování sadebního materiálu lesních dřevin v klimatizovaných skladech. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. II. Intenzifikační opatření v lesních školkách. Sborník příspěvků. Řečany nad Labem, 6. 9. 2016. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2016, s. 11–16. (Plenární prezentace k dispozici on-line)

NĚMEC, P.: Současný stav lesního semenářství. In: Quo vadis lesnictví? I. Kam kráčí lesní semenářství a školkařství? Sborník příspěvků. Brno, 15. 10. 2015. Sest. J. Lenoch. Brno, Česká lesnická společnost při LDF MENDELU v Brně 2015, s. 33–40.

Související publikace pracovníků Výzkumné stanice Opočno k tematice intenzivního pěstování krytokořenných školkařských výpěstků:

Bartoš, J., Jurásek, A., Martincová, J., Nárovcová, J. (2006): Fyziologické aspekty růstu výsadeb buku lesního (Fagus sylvatica L.) ve vztahu k různé intenzitě hnojení ve školce. [Physiological reactions of beech plantations following various ways of nursery fertilization]. In: Stabilization of forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity. Research results presented on international scientific conference supported by research project MZE0002070201 „Stabilization of the forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity under changing ecological conditions“. Opočno, 5. – 6. 9. 2006. Eds. Antonín Jurásek, Jiří Novák, Marian Slodičák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice Opočno 2006, s. 115-123. – ISBN 80-86461-71-8. (On-line)

Bartoš, J., Jurásek, A., Nárovcová, J. (2008): Odrůstání krytokořenného sadebního materiálu buku na extrémních stanovištích. [Containerized beech planting stock prosperity under extreme site conditions]. Zprávy lesnického výzkumu, 53, 2008, č. 3, s. 192-199. (On-line)

Jurásek, A., Bartoš, J. (2004): Dosavadní zkušenosti s použitím krytokořenného sadebního materiálu buku pěstovaného ve školce intenzivními postupy. [Experience of the use of beech containerised seedlings nursery grown by intensive ways]. In: Možnosti použití sadebního materiálu z intenzivních školkařských technologií pro obnovu lesa. Sborník z mezinárodního semináře. Opočno, 3. a 4. června 2004. Sest. A. Jurásek. [Kostelec nad Černými lesy], Lesnická práce 2004, s. 57-64. – ISBN 80-86386-51-1. (On-line)

Jurásek, A., Bartoš, J. (2019): Vliv různé intenzity hnojení krytokořenného sadebního materiálu buku ve školkách a jeho následné odrůstání ve výsadbách. In: Sušková M. (ed.): Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2019. Zborník referátov z medzinárodnej konferencie. Liptovský Ján, 19. – 20. 6. 2019. Snina, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky 2019, nestránkováno. In: Skolkari.eu [online]. 26. 6. 2019 [cit. 21-08-2019]. Dostupné na World Wide Web: http://skolkari.eu/files/Zbornik-2019.pdf  (On-line)

Jurásek, A., Bartoš, J., Martincová, J., Nárovcová, J. (2005): Růst sadebního materiálu smrku a buku z intenzivních školkařských technologii po výsadbě v horských podmínkách. [Growth of spruce and beech planting stock produced by intensive nursery technologies after planting in moutain conditions]. In: Aktuálne problémy lesného škôlkarstva a semenárstva 2005. Zborník referátov z medzinárodného seminára. Liptovský Hrádok, 2. – 3. 3. 2005. Zost. (Eds.) M. Sarvaš & M. Sušková. Zvolen, Lesnícky výskumný ústav 2005, s. 29-34. [ISBN 80-88853-81-8]. (On-line)

Jurásek, A., Bartoš, J, Nárovcová, J. (2008): Intensively fertilised seedlings of the beech (Fagus sylvatica L.) for artificial regeneration of the spruce stands in the process of conversionJournal of Forest Science, 54, 2008, č. 10, s. 452-458. (On-line)

Nárovcová, J., Jurásek, A. (2007): Vliv intenzity hnojení na růst krytokořenných semenáčků buku lesního. [The influence of fertilization intensity on European beech containerized seedlings growth]. Zprávy lesnického výzkumu, 52, 2007, č. 4, s. 298-301. (On-line)

Dedikace a dostupnost výstupů projektu:

Citované práce jsou výsledkem řešení výzkumného projektu „Produkce a užití jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51–80 cm“ (TA02020335). V letech 2012-2015 tento projekt v rámci „Programu ALFA“ finančně podpořila Technologická agentura České republiky. Práce jsou dostupné v elektronické podobě na webových serverech řešitelských pracovišť, popř. jsou na vyžádání k dispozici v knihovně VS Opočno, v Lesnickém informačním centru nebo u vydavatelů.

Informace a údaje ke zveřejnění připravila hlavní koordinátorka projektu: Jarmila Nárovcová

Datum poslední aktualizace stránky: 13. srpna 2020