Za Ing. Vlastislavem Jančaříkem, CSc.

Nosnou linií více než 50letého působení pana Ing. Vlastislava Jančaříka, CSc. v útvaru ochrany lesa Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti v Jílovišti-Strnadech byla mimo jiné také neoddělitelnost oborů lesnické fytopatologie a ochrany lesa s pěstováním lesů. Tímto pojetím a svým profesním zaměřením, orientovaným zejména na choroby semenáčků a sazenic lesních dřevin ve školkách, pak pan inženýr V. Jančařík doslova předurčil svoji dlouholetou úzkou spolupráci s kolegy z útvaru pěstování lesa na Výzkumné stanici Opočno. Partnerem pro naplňování společných vizí v praktickém lesním školkařství se mu na opočenské výzkumné stanici stal již v 60. a 70. letech minulého století kolektiv vedený Ing. Vratislavem Duškem, CSc. (1924 – 1997), s nímž jej pojila i mnohá dlouholetá osobní přátelství. Jednalo se o oboustrannou a úzkou mezioborovou spolupráci, která oba jmenované řadí k ústředním zakladatelům i soudobého lesního školkařství, neboť výzkumnou práci ve svých provázaných oborech dokázali povýšit na službu v zájmu rozvoje praktického lesního hospodářství. Výrazem toho se staly nejen desítky společných „pudlikací“ (tak mezi sebou občas v žertu mluvívávali o publikovaných pracích), z nichž nelze nepřipomenout například dosud nenapodobené „Moderní lesní školkařství“ (DUŠEK, KOTYZA a kol. 1970) nebo společně moderovaný seriál článků o tuzemských školkařských provozech, který vycházel na stránkách 68. ročníku Lesnické práce (DUŠEK a JANČAŘÍK 1989), ale zejména úsilí a rozsah, v jakém dokázali ve výzkumném ústavu přenášet výsledky vědecké práce do společenské praxe prostřednictvím výkonů poradenské činnosti. Generačně již zcela pozměněné kolektivy obou výzkumných útvarů mohou dodnes z tohoto odkazu čerpat impulsy při uspokojování současných nároků na realizaci Lesní ochranné služby nebo expertizní a poradenské činnosti v oboru pěstování lesa a vždy si přitom s obdivem mohou položit také otázku, jak to všechno jejich předchůdci dokázali stihnout.
Co bychom chtěli za Výzkumnou stanici Opočno v krátké vzpomínce na pana inženýra Jančaříka ještě vyzvednout do popředí? Především to, jak nezištně a obětavě spolupracoval s mladší generací odborných a vědeckých pracovníků nejrůznějších oborů, když jim za všech okolností všestranně pomáhal a radil v zájmu rozvoje lesního hospodářství. Míra tolerance a pochopení pro slabost, malou zkušenost nebo i neznalosti, ale také schopnost mezioborové provázanosti či jeho příslovečná laskavost a trpělivost při vyjednávání jsou osobnostní rysy, které si zaslouží přinejmenším neustálé napodobování. Nesmírně si jeho práce a odkazu ve prospěch lesního hospodářství vážíme.


Primární (použitý) pramen: Jurásek, A. – Nárovec, V.: Vlastislav Jančařík. (Dílčí pasáže textů nazvané: Neoddělitelnost oborů lesnické fytopatologie a ochrany lesa s pěstováním lesů.). Lesnická práce, 90, 2011, č. 4, s. 39-40.


Z primárních informačních zdrojů stránku připravil: Václav Nárovec

Autor fotografie: © Ing. Martin Čermák, Ph.D. (MENDELU v Brně)

Datum poslední aktualizace stránky: 16. listopadu 2023   /vn/