Publikace pro lesní školkaře 4. část

Výběr z publikací pracovníků VS Opočno (4. část):

Níže uvedený seznam cca padesáti aplikačních výsledků pracovníků Výzkumné stanice Opočno je výběrem z publikačních výstupů, týkajících se fragmentů (dílčích témat) lesního školkařství a zakládání lesních porostů (vč. expertizních aktivit Zkušební laboratoře č. 1175.2 Školkařská kontrola) a vzešlých v letech 2012–2020 pro tuto úzce ohraničenou uživatelskou (aplikační) oblast VaVaI ze společného řešení resortních výzkumných úkolů Ministerstva zemědělství (MZe), z realizace grantů Technologické agentury České republiky (TAČR) nebo pramenících z naplňování závazných zadání (projektů) Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV):

2020:

Nárovcová J., Nárovec V. 2020. Sadební materiál lesních dřevin obchodovatelné a standardní jakosti – názvoslovné interpretace (2. část). Informace pro lesnickou praxi. In: Aktuální problematika lesního školkařství ČR v roce 2020. Sborník příspěvků z odborného semináře Školkařské dny 2020. Třebíč, 5. – 6. 2. 2020. Sestavila J. Kostelníková. Čáslav, Sdružení lesních školkařů ČR 2020, s. 63–68.  (Výstup za MZE-RO0118) (On-line)

2019:

Martinec P., Nárovcová J., Němec P. (eds.) 2019. Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník příspěvků z celostátního semináře. Buchlovice, 21. 5. 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR. 92 s. – ISBN 978-80-906781-4-9. (Výstup za TH02030253) (Sborník on-line)

Martinec, P., Němec, P., Nárovcová, J., Nárovec, V. (2019): Východiska pro pěstování sadebního materiálu lesních dřevin při současné kalamitní situaci v ČR. In: Zahradník P. (ed.): Dopady kůrovcové kalamity na vlastníky lesů. Sborník příspěvků. Praha, 5. 2. 2019. Praha, Česká lesnická společnost 2019, s. 33–37. (Výstup za TH02030253) (Rukopis on-line) (Příspěvek ve sborníku)

Martinec, P., Nárovcová, J., Nárovec, V., Němec, P. (2019): Vybrané aspekty zajišťování a užívání sadebního materiálu lesních dřevin pro obnovu lesa v ČR. In: Sušková M. (ed.): Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2019. Zborník referátov z medzinárodnej konferencie. Liptovský Ján, 19. – 20. 6. 2019. Snina, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky 2019, nestránkováno. (Výstup za TH02030253) (On-line)

Nárovcová, J., Nárovec, V. (2019a): Standardní výsadbyschopný sadební materiál obvyklé obchodní jakosti – názvoslovné interpretace (1. část). Informace pro lesnickou praxi. In: Martinec P., Nárovcová J. & Němec P. (eds.): Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník příspěvků z celostátního semináře. Buchlovice, 21. 5. 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2019, s. 51–57. – ISBN 978-80-906781-4-9. (Výstup za TH02030253) (On-line)

Nárovcová, J., Nárovec, V. (2019b): Listnaté poloodrostky – návrh na zpětné doplnění výškového rozpětí 51–80 cm u standardů morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Náměty pro školkařskou a zalesňovací praxi. In: Martinec P., Nárovcová J. & Němec P. (eds.): Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník příspěvků z celostátního semináře. Buchlovice, 21. 5. 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2019, s. 75–82. (Výstup za TH02030253) (On-line)

Nárovcová, J., Němec, P., Martinec, P., Slovák, M. (2019): Morfologické odchylky, tvarové deformace a jakostní vady u nadzemních částí a kořenových systémů sadebního materiálu lesních dřevin ve školkách a v kulturách. In: Martinec P., Nárovcová J. & Němec P. (eds.): Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník příspěvků z celostátního semináře. Buchlovice, 21. 5. 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2019, s. 9–26. (Výstup za TH02030253) (On-line)

Nárovec, V., Nárovcová, J. (2019a): Normativní hlediska při posuzování kvality sadebního materiálu lesních dřevin (excerpce z tuzemských technických norem). Informace pro lesnickou praxi. In: Martinec P., Nárovcová J. & Němec P. (eds.): Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník příspěvků z celostátního semináře. Buchlovice, 21. 5. 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2019, s. 59–74. (Výstup za TH02030253) (On-line)

Nárovec, V., Nárovcová, J. (2019b): Měnící se požadavky na morfologickou kvalitu školkařských výpěstků a na stabilizaci půdní úrodnosti v lesních školkách. Náměty pro školkařskou a zalesňovací praxi. In: Martinec P., Nárovcová J. & Němec P. (eds.): Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník příspěvků z celostátního semináře. Buchlovice, 21. 5. 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2019, s. 83–90. (Výstup za TH04030346) (On-line)

Nárovec, V., Nárovcová, J., Burda, P., Machovič, I. (2019a): Prostokořenné poloodrostky listnatých dřevin – vybrané literární prameny a elektronické zdroje. [Rekapitulace výzkumu z let 2012-2017]. In: Vulhm.cz [online]. Publikováno 19. 2. 2019 [cit. 22-10-2019]. Dostupné na World Wide Web: https://www.vulhm.cz/prostokorenne_poloodrostky_listnatych_drevin (Výstup za MZE-RO0118 a TA04021671) (On-line)

Nárovec, V., Nárovcová, J., Burda, P., Machovič, I. (2019b): Prostokořenné poloodrostky lesních dřevin – vybrané literární prameny a elektronické zdroje. In: Martinec P. (ed.): Aktuální problematika školkařství ČR v roce 2019. Sborník příspěvků z odborného semináře Školkařské dny 2019. Lísek u Bystřice nad Pernštejnem, 12. – 13. února 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2019, s. 47–53. (Výstup za MZE-RO0118 a TA04021671) (Sborník on-line)

Němec, P., Nárovcová, J., Nárovec, V., Čížková, L., Martinec, P. (2019): Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu pro obnovu lesa. Certifikovaná metodika. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2019. 45 s. – ISBN 978-80-906781-6-3. (Výstup za TH02030253) In: Vulhmop.cz [online]. Publikováno 23. 9. 2019 [cit. 23-09-2019]. Dostupné na World Wide Web: http://www.vulhmop.cz/download/metodiky/Vady-smld-web.pdf  (On-line)

2018:

Baláš, M., Nárovcová, J., Nárovec, V., Kuneš, I., Burda, P., Machovič, I., Martinů, V. (2018): Postupy pro zalesňování degradovaných a rekultivovaných stanovišť s využitím poloodrostků a odrostků nové generace. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2018. 75 s. – Lesnický průvodce 1/2018. (Výstup za TA04021671) (On-line)

Baláš, M., Nárovcová, J., Kuneš, I., Nárovec, V., Burda, P., Machovič, I., Šimerda, L. (2018): Použití listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesnictví. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2018. 59 s. – Lesnický průvodce 2/2018. – ISBN 978-80-7417-146-8. (Výstup za MZE-RO0118 a QJ1220331) (On-line)

Nárovcová, J. (2018): Využití krytokořenných výpěstků buku lesního pro obnovu lesa vyšších poloh. In: Houšková K. & Mauer O. (eds.): Užití krytokořenného sadebního materiálu při obnovách lesa, zalesňování a výsadbách v krajině. Sborník příspěvků. Brno, 4. 10. 2018. [Praha], Česká lesnická společnost 2018, s. 38–40. (Výstup za TH02030253) (Informace o konferenci na stránkách ČLS)

Nárovcová, J., Baláš, M., Burda, P., Kuneš, I., Machovič, I. (2018a): Zkušenosti s motomanuálními výsadbami listnatých poloodrostků nové generace. In: Martinec P. (ed.): Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. III. Současné trendy v umělé obnově lesa. Sborník příspěvků. Hlubočky-Hrubá Voda, 29. – 30. 5. 2018. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2018, s. 36–41. (Výstup za MZE-RO0118 a TA04021671) (Sborník on-line)

Nárovcová, J., Baláš, M., Burda, P., Kuneš, I., Machovič, I. (2018b): Zásady správné provozní praxe při pěstování poloodrostků a odrostků nové generace a při jejich užití k zakládání lesů. In: Martinec P. (ed.): Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. III. Současné trendy v umělé obnově lesa. Sborník příspěvků. Hlubočky-Hrubá Voda, 29. – 30. 5. 2018. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2018, s. 42–53. (Výstup za MZE-RO0118 a TA04021671) (Sborník on-line)

Nárovcová, J., Leugner, J. (2016): ČSN 48 2118. Inventarizace sadebního materiálu lesích dřevin ve školkách. [Inventory of planting stock in forest nurseries]. Česká technická norma. Praha, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 2016. 15 s.

Nárovec, V., Nárovcová, J., Burda, P., Machovič, I. (2018): Předpoklady a příklady úspěšné obnovy lesa za využití poloodrostků a odrostků listnatých dřevin – vybrané literární prameny a elektronické zdroje. In: Martinec P. (ed.): Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. III. Současné trendy v umělé obnově lesa. Sborník příspěvků. Hlubočky-Hrubá Voda, 29. – 30. 5. 2018. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2018, s. 54–65. (Výstup za MZE-RO0118 a TA04021671) (Sborník on-line)

Němec, P., Nárovcová, J., Nárovec, V., Dubský, M. (2018): Zásady pěstování jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51–80 cm. Certifikovaná metodika. 2. doplněné vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2018. 73 s. – Lesnický průvodce 8/2018. – ISBN 978-80-7417-165-9. (Výstup za MZE-RO0118) (On-line)

2017:

Burda, P., Nárovcová, J., Nárovec, V. (2017): Zakládání a obnova lesa za využití poloodrostků a odrostků listnatých dřevin je nadále aktuální téma – vybrané literární prameny a elektronické zdroje. In: Martinec P. (ed.): Hospodaření s půdou ve školkařských provozech. Sborník příspěvků z celorepublikového semináře. Třebíč a Čikov, 14. a 15. června 2017. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2017, s. 65–69. (Výstup za TA04021671) (Sborník on-line)

Nárovcová, J., Baláš, M. (2017): Výsadby listnatých poloodrostků a odrostků pomocí přenosného motorového jamkovače. In: Sušková M. (ed.): Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2017. Zborník príspevkov. Liptovský Ján, 20. a 21. júna 2017. Snina, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky 2017, nestránkováno. (Výstup za TA04021671) (Sborník on-line)

Nárovcová, J., Němec, P. (2017): Kultury zeleného hnojení v soustavách hospodaření na půdách lesních školek. In: Martinec P. (ed.): Hospodaření s půdou ve školkařských provozech. Sborník příspěvků z celorepublikového semináře. Třebíč a Čikov, 14. a 15. června 2017. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2017, s. 41–48. (Výstup za TA04021467) (Sborník on-line)

Nárovec, V., Nárovcová, J., Dubský, M. (2017): Užitné vlastnosti lesnických pěstebních substrátů s podílem tmavé rašeliny – ohlédnutí do minulosti a shrnutí certifikované metodiky. In: Martinec P. (ed.): Hospodaření s půdou ve školkařských provozech. Sborník příspěvků z celorepublikového semináře. Třebíč a Čikov, 14. a 15. června 2017. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2017, s. 55–64. (Výstup za TA0302551) (Sborník on-line)

Nárovec, V., Němec, P., Nárovcová, J. (2017): Metodická doporučení pro diagnostiku půd v lesních školkách. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2017. 48 s. – Lesnický průvodce 16/2017. (Výstup za TA04021467) (On-line)

Němec, P., Nárovec, V., Nárovcová, J. (2017): Odběry půdních vzorků při agrochemické půdní kontrole v podmínkách společnosti Lesoškolky s. r. o. Řečany nad Labem. In: Martinec P. (ed.): Hospodaření s půdou ve školkařských provozech. Sborník příspěvků z celorepublikového semináře. Třebíč a Čikov, 14. a 15. června 2017. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2017, s. 49–54. (Výstup za TA04021467) (Sborník on-line)

2016:

Baláš, M., Kuneš, I., Nárovcová, J. (2016): Zkušenosti s použitím přenosného motorového jamkovače při zakládání lesa. [Experience with the use of earth auger for tree planting]. Zprávy lesnického výzkumu, 61, 2016, č. 4, s. 262–270. (Výstup za QJ1220331) (On-line)

Burda, P., Nárovcová, J., Šimerda, L. (2016): Praktická doporučení při umělé obnově lesa prostokořenným sadebním materiálem. Praktická příručka pro vlastníky a správce lesa. Milevsko, vlastním nákladem Ing. Pavel Burda, Ph.D. – Lesní školky 2016. 22 s. (Výstup za QJ1220331) (On-line)

Dubský, M., Šrámek, F., Nárovec, V., Nárovcová, J. (2016): Rašelinové substráty s podílem tmavé rašeliny – jejich vlastnosti a použití. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Průhonice, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví. 34 s. – ISBN 978-80-87674-19-2. (Výstup za TA0302551) (On-line)

Jurásek, A., Leugner, J., Nárovcová, J., Souček, J., Špulák, O. (2016): Optimalizace minimálních hektarových počtů jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin na jeden hektar pozemku při obnově lesa a zalesňování. Podklady pro novelu vyhlášky č. 139/2004 Sb. (přílohy č. 6 stanovující minimální počty jedinců dřevin na hektar pozemku při obnově lesa a zalesňování), kterou se provádí příslušná ustanovení zákona o lesích č. 289/1995 Sb. Praha, Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů 2016. (Výstup za QJ1530298) (Odkaz na RIV)

Martinů, V., Nárovcová, J., Nárovec, V., Kuneš, I., Baláš, M., Machovič, I., Burda, P. (2016): Speciální dlouhodobě působící hnojivo s humitanem draselným pro využití v lesním hospodářství. Užitný vzor č. 30138. Zapsáno 13. 12. 2016. Praha, Úřad průmyslového vlastnictví. Majitelé: ECOLAB Znojmo, s. r. o; VÚLHM, v. v. i.; ČZU v Praze; Ing. Pavel Burda, Ph.D.; DENDRIA, s. r. o., Frýdlant. (Výstup za TA04021671) (Odkaz na RIV) (Detaily)

Nárovcová, J. (2016): Růst jednoletých krytokořenných semenáčků výškové třídy 51–80 cm v období 3 roky po výsadbě. [Growth of one-year container-grown seedlings of height class 51–80 cm three years after planting]. Zprávy lesnického výzkumu, 61, 2016, č. 4, s. 290–297. (Výstup za TA02020335) (On-line)

Nárovcová, J., Nárovec, V. (2016): Zjišťování parametrů půdní úrodnosti v lesním školkařství České republiky. In: Sušková M. (ed.): Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2016. Zborník príspevkov. Liptovský Ján, 22. a 23. júna 2016. Snina, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky 2016, nestránkováno. (Výstup za TA04021467) (On-line) (Sborník příspěvků na stránkách vydavatele)

Nárovcová, J., Nárovec, V., Němec, P. (2016): Optimalizace hnojení a hospodaření na půdách lesních školek. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2016. 60 s. – Lesnický průvodce 7/2016. (Výstup za TA04021467) (On-line)

2015:

Burda, P., Nárovcová, J., Nárovec, V., Kuneš, I., Baláš, M., Machovič, I. (2015a): Technologie pěstování listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2015. 56 s. – Lesnický průvodce 3/2015. – ISBN 978-80-7417-097-3. (Výstup za QJ1220331) (On-line)

Burda, P., Nárovcová, J., Nárovec, V., Kuneš, I., Baláš, M., Machovič, I. (2015b): Technology for production of new generation semisaplings and saplings of broadleaves in forest nurseries – summary of certified methodology. [Technologie pěstování listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách – souhrn certifikované metodiky]. In: Houšková K. & Černý J. (eds.): Proceedings of Central European silviculture. Křtiny, 2. 9. – 4. 9. 2015. Brno, Mendelova univerzita v Brně 2015, s. 9–18. – ISBN 978-80-7509-308-3. (Výstup za QJ1220331)

Nárovcová, J. (2015): Morfologické charakteristiky standardních jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51–80 cm. [Morphological characteristics of standard one-year container-grown seedlings of broadleaved tree species of the height class 51–80 cm]. Zprávy lesnického výzkumu, 60, 2015, č. 3, s. 165–170. (Výstup za TA02020335) (On-line)

Němec, P., Nárovcová, J., Nárovec, V. (2015): Pěstování jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51–80 cm. [The production of one-year container-grown seedlings of broadleaves of the height class 51–80 cm]. Ověřená technologie č. 1/2015/15. Řečany nad Labem, Lesoškolky 2015. Nestr. (Výstup za TA02020335)

Šrámek, F., Dubský, M., Janoušek, J., Horňák, P., Nárovec, V., Nárovcová, J. (2015): Substrát s podílem tmavé rašeliny pro pěstování krytokořenné sadby lesních dřevin. Užitný vzor č. 28708. Praha, Úřad průmyslového vlastnictví: 2 s. [Číslo přihlášky: 2015-31440. Datum zápisu do rejstříku: 13. 10. 2015. Číslo zápisu: 28708. Majitelé: Průhonice, VÚKOZ; Rašelina a. s., Soběslav II; Jíloviště, VÚLHM]. (Výstup za TA03020551) (Výpis z databáze patentů a užitných vzorů) (On-line)

2014:

Nárovcová, J., Kuneš, I. (2014): Půdní vrták, zamezující ohlazování stěn sadebních jamek. Užitný vzor č. 26570 zapsaný Úřadem průmyslového vlastnictví dne 06. 03. 2014. Majitel: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Jíloviště; Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha-Suchdol. (Výstup za QJ1220331)

Nárovcová, J., Nárovec, V. (2014): Vývoj požadavků na půdy v lesních školkách. In: Pacovský M. (ed.): Malé lesní školky, ano či ne? Sborník referátů přednesených na odborném semináři středočeské regionální organizace SVOL v ČR. Jemniště, 10. září 2014. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2014, s. 16–23. – ISBN 978-80-7458-060-4. (Výstup za TA04021467) (On-line)

Němec, P., Nárovcová, J., Nárovec, V. (2014): Zásady pěstování jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51-80 cm. [Principles of the production of one-year-old container-grown seedlings of broadleaves of the height class 51-80 cm]. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2014. 45 s. – Lesnický průvodce 2/2014. – ISBN 978-80-7417-080-5. (Výstup za TA02020335) (On-line)

2013:

Dubský, M., Šrámek, F., Nárovec, V., Nárovcová, J. (2013): Požadavky na fyzikální a chemické vlastnosti organických pěstebních substrátů používaných při výrobě krytokořenného materiálu lesních dřevin. In: Češka P. & Draštík P. (eds.): Certifikace PEFC – trvale udržitelné hospodaření v lesích ČR. Krytokořenný sadební materiál. Sborník referátů. Praha, Česká lesnická společnost 2013, s. 18–30. (Výstup za TA0302551) (On-line)

Nárovcová, J. (2013a): Katalog obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin. In: Novák J., Slodičák M. & Kacálek D. (eds.): Aktuální problémy pěstování lesa. Sborník přednášek odborného semináře. Opočno, 28. 11. 2013. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice Opočno 2013, s. 12–13. [ISBN 978-80-7417-070-6]. In: Vulhm.cz [online]. Dostupné na World Wide Web: https://www.vulhm.cz/sborniky_a_dalsi_publikace [cit. 22-10-2019]. (Výstup za MZE0002070203) (Sborník on-line)

Nárovcová, J. (2013b): Poloodrostky a odrostky nové generace. In: Novák J., Slodičák M. & Kacálek D. (eds.): Aktuální problémy pěstování lesa. Sborník přednášek odborného semináře. Opočno, 28. 11. 2013. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice Opočno 2013, s. 9–11. [ISBN 978-80-7417-070-6]. In: Vulhm.cz [online]. Dostupné na World Wide Web: https://www.vulhm.cz/sborniky_a_dalsi_publikace [cit. 22-10-2019]. (Výstup za MZE0002070203) (Sborník on-line)

Nárovcová, J., Nárovec, V. (2013a): Pěstební opatření k udržení kvality borových mlazin. [Silvicultural measures to maintain quality of young pine stands]. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2013. 32 s. – Lesnický průvodce 7/2013. – ISBN 978-80-7417-076-8. (Výstup za MZE0002070203) (On-line)

Nárovcová, J., Nárovec, V. (2013b):. Netvárnost borovic v nejmladších kulturách východního Polabí. In: Novák J., Slodičák M. & Kacálek D. (eds.): Aktuální problémy pěstování lesa. Sborník přednášek odborného semináře. Opočno, 28. 11. 2013. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice Opočno 2013, s. 14–17. – ISBN 978-80-7417-070-6. (Výstup za MZE0002070203) (Sborník on-line)

2012:

Jurásek, A., Mauer, O., Nárovcová, J., Nárovec, V. (2012): ČSN 48 2115. Sadební materiál lesních dřevin. Česká technická norma. [Forest tree species planting stock. Czech standard CSN 48 2115]. Praha, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 2012. 23 s.

Jurásek, A., Nárovcová, J. (2012): Použití krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin pro obnovu lesa pěstovaného v lesních školkách v biologicky ověřených typech obalů. [Use of forest nursery planting stock from biologically verified containers for reforestation]. Ověřená technologie č. 1/2012. [Další účastník projektu: Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové]. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2012. Nestr. (Ocenění… z roku 2014)

Jurásek, A., Nárovcová, J., Nárovec, V. (2012):  Změny ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin v rámci revize provedené v roce 2012. In: Foltánek V. (ed.): Aktuální problematika lesního školkařství České republiky v r. 2012. Sborník referátů přednesených na semináři uspořádaném Sdružením lesních školkařů ČR pod odbornou záštitou a s finančním přispěním Ministerstva zemědělství ČR, úseku lesního hospodářství. Kutná Hora [Hotel U Kata], 27. – 28. listopadu 2012. Brno, Tribun EU, s. 35–38. (Výstup za MZE0002070203)

Nárovcová, J., Nárovec, V. (2012): Kritéria výběru sadebního materiálu borovice lesní pro stanoviště ohrožovaná suchem. [Criteria of selection of Scots pine planting stock for sites threatened by drought]. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2012. 36 s. – Lesnický průvodce 6/2012. – ISBN 978-80-7417-061-4. (Výstup za MZE0002070203) (On-line)

Informace o poradenských aktivitách a expertizní činnosti ZL ŠK ze staršího období (do roku 2011):

Nárovcová, J. (2011): Poradenské aktivity zkušební laboratoře Školkařská kontrola v r. 2011. In: Foltánek V. (ed.): Aktuální problematika lesního školkařství České republiky v r. 2011. Sborník referátů přednesených na semináři uspořádaným Sdružením lesních školkařů České republiky… ve dnech 24. – 25. listopadu 2011. Lísek u Bystřice nad Pernštejnem. Brno, Tribun EU 2011, s. 67–72. – ISBN 978-80-263-0065-6.

Nárovec, V., Nárovcová, J., Jurásek, A., Leugner, J. (2010): Poradenské aktivity zkušební laboratoře Školkařská kontrola v roce 2010. [Specialized accredited laboratory Nursery control and its consultancy services in 2010]. In: Foltánek V. (ed.): Aktuální problematika lesního školkařství české republiky v r. 2010. Sborník referátů přednesených na semináři uspořádaným Sdružením lesních školkařů České republiky… ve dnech 25. – 26. listopadu 2010 v Hotelu Skalský dvůr, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem. Brno, Tribun EU 2010, s. 58–62. – ISBN 978-80-7399-146-3.

Jurásek, A., Nárovec, V., Nárovcová, J. (2007): Expertizní služby poskytované VÚLHM, v. v. i., Výzkumnou stanicí Opočno lesním školkařům. [Expertise services offered by FGMRI – Research Station at Opočno]. In: Foltánek V. (ed.): Aktuální problematika lesního školkařství České republiky v roce 2007. Sborník referátů a odborných příspěvků přednesených na semináři. 26. a 27. listopadu 2007 v Měříně [Jablonná nad Vltavou]. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2007, s. 22–25. – ISBN 978-80-87154-04-5.

Nárovcová, J., Nárovec, V. (2006): Poradenské aktivity zkušební laboratoře Školkařská kontrola v roce 2006. [Consultation activities of Nursery control laboratory in 2006]. In: Foltánek V. (ed.): Aktuální problematika lesního školkařství České republiky v roce 2006. Sborník referátů a odborných příspěvků přednesených na semináři. Třebíč, 7. a 8. prosince 2006. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2006, s. 65–68. – ISBN 80-86386-84-8.

Nárovcová, J., Nárovec, V. (2005a): Aktuálně o testování obalů krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin. [Report on current testing of containers for growing containerised planting stock of forest trees]. Zprávy lesnického výzkumu, 50, 2005, č. 1, s. 63–64. (On-line)

Nárovcová, J., Nárovec, V. (2005b): Systém testování biologické vhodnosti obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin. [Control system of biological suitability of containers used for containerized planting stock of forest tree growing]. Zprávy lesnického výzkumu, 50, 2005, č. 2, s. 116–119. (On-line)

Nárovcová, J. (2004a): Zkušenosti s hodnocením kvality kořenového systému sadebního materiálu lesních dřevin. [Experience of root system of forest tree nursery stockś quality control]. In: Mauer O. (ed.): Kořenový systém – základ stromu. Sborník referátů z konference. Křtiny 25. 8. 2004. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 2004, s. 103–114. – ISBN 80-239-3335-3. (On-line)

Nárovcová, J. (2004b): Systém testování biologické vhodnosti obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin a poznatky s jeho uplatněním v praxi. [Control system of biological suitability of containers used for containerised planting stock of forest tree growing and its application in nursery practice]. In: Jurásek A. (ed.): Možnosti použití sadebního materiálu z intenzivních školkařských technologií pro obnovu lesa. Sborník z mezinárodního semináře. Opočno, 3. a 4. června 2004. [Kostelec nad Černými lesy], Lesnická práce 2004, s. 40–48. – ISBN 80-86386-51-1. (On-line)

Nárovcová, J. (2003): Úloha akreditované laboratoře školkařská kontrola při ověřování biologické vhodnosti obalů krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin: některé zkušenosti s kvalitou kořenových soustav testovaných technologií. [The role of accredited laboratory „Nursery control“ in the process of attestation of containers used for containerized planting stock]. In: Perspektivy pěstování krytokořenného sadebního materiálu v podmínkách České republiky po vstupu do EU. (Sborník referátů). [Mezinárodní seminář]. Dlouhá Loučka, 3. 9. 2003. B. m. n. [Dlouhá Loučka, ATRO Rýmařov 2003], nestránkováno. (On-line)

Jurásek, A., Martincová, J., Nárovcová, J. (2000): Výkon pověření kontrolou kvality sadebního materiálu (VS Opočno) v kontrolním systému, nabídka specializovaného pracoviště vlastníkům lesa a dalším zájemcům, poznatky ze současné praxe. [Quality control of forest reproductive material, offer of the specialized laboratory, practical knowledge]. In: Jurásek A. (ed.): Kontrola kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník referátů z celostátního odborného semináře s mezinárodní účastí. Opočno, 7. – 8. března 2000. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2000, s. 43–46. – ISBN 80-902615-6-6. (On-line)

Martincová J., Nárovcová, J. (2000): Informace o používaných metodách hodnocení kvality sadebního materiálu, instruktáž správného zadávání zakázek pro hodnocení kvality. [Methods of assessment of planting stock quality and selection of representative samples for laboratory analysis]. In: Jurásek A. (ed.): Kontrola kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník referátů z celostátního odborného semináře s mezinárodní účastí. Opočno, 7. – 8. března 2000. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2000, s. 65–74. – ISBN 80-902615-6-6. (On-line)

Informace ke zveřejnění na webových stránkách připravila: Jarmila Nárovcová

Datum poslední aktualizace stránky: 26. února 2020 (10:00 h)