Cena ministra zemědělství za nejlepší výsledek výzkumu

Docent Ing. Antonín Jurásek, CSc. získal ocenění za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2014.


Ocenění doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc. převzal na slavnostním zahájení 41. ročníku mezinárodní výstavy Země Živitelka v Českých Budějovicích z rukou mistra zemědělství Ing. Mariana Jurečky. Gratulace přijal i od přítomného předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha a předsedy ČAZV prof. Ing Viléma Podrázského, CSc.

Cena byla udělena za realizovaný výsledek nové technologie „Použití krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin pro obnovu lesa pěstovaného v lesních školkách v biologicky ověřených typech obalů“.

Cílem ověřené technologie je použití kvalitního krytokořenného sadebního materiálu, který byl před použitím pro umělou obnovu lesa a zalesňování pěstován v lesních školkách v obalech, u nichž bylo technologií biologického ověření prokázáno, že nezpůsobují deformace kořenů krytokořenného sadebního materiálu. Praktickým výstupem této ověřené technologie je „Katalog biologicky ověřených typů obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin“.

Antonín Jurásek se specializuje na výzkum kvality sadebního materiálu lesních dřevin, netradičních způsobů pěstování sadebního materiálu a jeho růstu při obnově lesa, dále na biotechnická opatření pro udržení stability a funkčnosti lesa při umělé obnově (řízkování, intenzivní školkařské technologie, aklimatizace a další). Inicioval aktivity a formuloval ideovou i obsahovou náplň pověření MZe ČR na úseku kvality sadebního materiálu lesních dřevin, lesního školkařství a zalesňování, které je spojené s expertní, poradní a kontrolní činností pro vlastníky lesa a státní správu. Je spoluautorem normy ČSN 482115 Sadební materiál lesních dřevin a doplňujících změn normy, podílel se na přípravě legislativy a kontrolního systému na úseku reprodukčního materiálu lesních dřevin.

V letech 1991-2014 pracoval ve funkci vedoucího Útvaru pěstování lesa VÚLHM – Výzkumné stanice Opočno a vedoucího pracovního týmu školkařství a zalesňování.


Aktualitu pro webové stránky na serveru www.vulhm.cz připravila: Šárka Holzbachová, DiS. (28. srpna 2014)

Datum poslední revize stránky: 5. dubna 2022