Revize ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin (2012)

Oznámení č. 114/12 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), zveřejněné dne 8. listopadu 2012 ve Věstníku ÚNMZ č. 11/2012, zahrnuje informaci o vydání revidovaného znění normy ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Dnem 1. prosince 2012 tak vstoupily v platnost některé nové doplňky, týkající se specifikací (např. označování výpěstků pěstebním vzorcem) a upřesněných požadavků na kvalitu semenáčků, sazenic, poloodrostků a odrostků hlavních druhů lesních dřevin určených k obnově lesa a pro zalesňování.

Na vypracování revize normy se podílel kolektiv pracovníků Zkušební laboratoře č. 1175.2 Školkařská kontrola útvaru pěstování lesa (Výzkumná stanice Opočno), vedený doc. Ing. Antonínem Juráskem, CSc., ve spolupráci se specialisty Ústavu zakládání a pěstění lesů Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně (prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc. a kol.) a v součinnosti s ostatními spoluautory (Ing. Luďka Čížková, Ph.D., RNDr. Jarmila Martincová, Ing. Theodor Lokvenc, CSc.) jednotlivých podkapitol, článků či příloh revidované normy.

V průběhu března 2013 vydal ÚNMZ drobný doplněk ke znění revidované normy (tzv. Opravu 1), kde byly upraveny pouze některé formální náležitosti normy, nikoliv její obsah či interpretace z hlediska reálných uživatelů. Znění normy z listopadu 2012 je platné i nyní (červenec 2019)

Informace ke zveřejnění na webových stránkách výzkumného ústavu připravili: Antonín JurásekJarmila Nárovcová

Datum poslední aktualizace stránky: 17. července 2019