Spolupráce Zkušební laboratoře č. 1175.2 se školkařskou praxí

Účast výrobních podniků na řešení výzkumných úkolů:

Součástí aktivit profesního spolku Sdružení lesních školkařů ČR (SLŠ ČR; sídlo Tečovice – podrobnosti viz www.lesniskolky.cz) je i přímá účast předních členských subjektů SLŠ ČR na řešení výzkumných úkolů, týkajících se lesního semenářství, školkařství, obnovy a zakládání lesních porostů. S Výzkumnou stanicí Opočno (útvar pěstování lesa Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady), resp. s akreditovanou Zkušební laboratoří č. 1175.2 „Školkařská kontrola“ účinně v rámci řešitelských týmů spolupracují například:

Ing. Pavel Burda, Ph.D. – Lesní školky Sepekov (Milevsko),
Dendria s. r. o. Frýdlant (Ing. Ivo Machovič),
ECOLAB Znojmo, spol. s r.o. (RNDr. Vlastimil Martinů),
LESOŠKOLKY s. r. o. Řečany nad Labem (Ing. Přemysl Němec),
Správa lesů a majetku KCM Opočno (Ing. Ladislav Šimerda, Ph.D.) .

Ing. Pavel Burda, Ph.D. a kol:

BURDA, P.: Využití ručních jamkovačů při obnově lesa. Praktická příručka pro vlastníky a správce lesa. Milevsko, vlastním nákladem Ing. Pavel Burda, Ph.D. – Lesní školky 2017. Nestr. (On-line) (Textová předloha – Výstup za TA04021671)

BURDA, P., NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V.: Zakládání a obnova lesa za využití poloodrostků a odrostků listnatých dřevin je nadále aktuální téma – vybrané literární prameny a elektronické zdroje. In: Hospodaření s půdou ve školkařských provozech. Sborník příspěvků z celorepublikového semináře. Třebíč – Čikov, 14. a 15. června 2017. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2017, s. 65-69. (Výstup za TA04021671)

BURDA, P. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – MACHOVIČ, I.: Technologie pěstování listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách. [Technology for production of new generation semisaplings and saplings of broadleaves in forest nurseries]. Certifikovaná metodika. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2014. 21 s. (Výstup za QJ1220331) (On-line)

BURDA, P. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – MACHOVIČ, I.: Technology for production of new generation semisaplings and saplings of broadleaves in forest nurseries – summary of certified methodology. [Technologie pěstování listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách – souhrn certifikované metodiky]. In: Proceedings of Central European silviculture. Křtiny, 2. 9. – 4. 9. 2015. Ed(s). K. Houšková, J. Černý. Brno, Mendelova univerzita v Brně 2015, s. 9–18. – ISBN 978-80-7509-308-3. (Výstup za QJ1220331)

BURDA, P. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – MACHOVIČ, I.: Technologie pěstování listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách. [Technology for production of new generation semisaplings and saplings of broadleaves in forest nurseries]. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2015. 56 s. – Lesnický průvodce č. 3/2015. – ISBN 978-80-7417-097-3. (Výstup za QJ1220331) (Metodika je k dispozici: On-line)

BURDA, P. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – MACHOVIČ, I.: Pěstování listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách. Ověřená technologie č. CM-5/2016. Opočno, VÚLHM 2016. (Výstup za QJ1220331) (Odkaz na RIV)

BURDA, P. – NÁROVCOVÁ, J. – ŠIMERDA, L.: Praktická doporučení při umělé obnově lesa prostokořenným sadebním materiálem. Praktická příručka pro vlastníky a správce lesa. Milevsko, vlastním nákladem Ing. Pavel Burda, Ph.D. – Lesní školky 2016. 22 s. (Výstup za QJ1220331) (On-line)

Ing. Ivo Machovič a kol.:

NÁROVCOVÁ, J., BALÁŠ, M., BURDA, P., KUNEŠ, I., MACHOVIČ, I.: Zkušenosti s motomanuálními výsadbami listnatých poloodrostků nové generace. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. III. Současné trendy v umělé obnově lesa. Sborník příspěvků. Hlubočky-Hrubá Voda, 29. – 30. 5. 2018. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2018, s. 36–41. (Výstup za MZE-RO0118 a TA04021671)

NÁROVCOVÁ, J., BALÁŠ, M., BURDA, P., KUNEŠ, I., MACHOVIČ, I.: Zásady správné provozní praxe při pěstování poloodrostků a odrostků nové generace a při jejich užití k zakládání lesů. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. III. Současné trendy v umělé obnově lesa. Sborník příspěvků. Hlubočky-Hrubá Voda, 29. – 30. 5. 2018. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2018, s. 42–53. (Výstup za MZE-RO0118 a TA04021671)

NÁROVEC, V., NÁROVCOVÁ, J., BURDA, P., MACHOVIČ, I.: Předpoklady a příklady úspěšné obnovy lesa za využití poloodrostků a odrostků listnatých dřevin – vybrané literární prameny a elektronické zdroje. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. III. Současné trendy v umělé obnově lesa. Sborník příspěvků. Hlubočky-Hrubá Voda, 29. – 30. 5. 2018. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2018, s. 54–65. (Výstup za MZE-RO0118 a TA04021671)

RNDr. Vlastimil Martinů a kol.:

MARTINŮ, V. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – MACHOVIČ, I. – BURDA, P.: Speciální dlouhodobě působící hnojivo s humitanem draselným pro využití v lesním hospodářství. Užitný vzor č. 30138. Zapsáno 13. 12. 2016. Praha, Úřad průmyslového vlastnictví. Majitelé: ECOLAB Znojmo, s. r. o; VÚLHM, v. v. i.; ČZU v Praze; Ing. Pavel Burda, Ph.D.; DENDRIA, s. r. o., Frýdlant. (Výstup za TA04021671) (Odkaz na RIV) (Detaily)

BALÁŠ, M., NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V., KUNEŠ, I., BURDA, P., MACHOVIČ, I., MARTINŮ, V.: Postupy pro zalesňování degradovaných a rekultivovaných stanovišť s využitím poloodrostků a odrostků nové generace. Certifikovaná metodika. [Osvědčení č. 58576/2017-MZE-16222/M146 ze dne 3. října 2017]. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2017. 48 s. [Online] Dostupné na World Wide Web: http://www.vulhmop.cz/download/metodiky/PONG_2017_09.pdf [cit. 11. ledna 2018]. (Výstup za TA04021671)

Ing. Přemysl Němec a kol.:

NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V. – NĚMEC, P: Optimalizace hnojení a hospodaření na půdách lesních školek. [Optimizing fertilization and management on soils of forest nurseries]. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2016. 60 s. – Lesnický průvodce 7/2016. (Výstup za TA04021467)

NÁROVCOVÁ, J., NĚMEC, P.: Kultury zeleného hnojení v soustavách hospodaření na půdách lesních školek. In: Hospodaření s půdou ve školkařských provozech. Sborník příspěvků z celorepublikového semináře. Třebíč – Čikov, 14. a 15. června 2017. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2017, s. 41–48. (Výstup za TA04021467)

NÁROVEC, V., NĚMEC, P., NÁROVCOVÁ, J.: Metodická doporučení pro diagnostiku půd v lesních školkách. [The methodical recommendations for the diagnosis of soils in forest nurseries]. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2017. 48 s. – Lesnický průvodce 16/2017. (Výstup za TA04021467)

NĚMEC, P.: Využití listnatých krytokořenných semenáčků výškové třídy 51-80 cm při umělé obnově lesa. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. III. Současné trendy v umělé obnově lesa. Sborník příspěvků. Hlubočky-Hrubá Voda, 29. – 30. 5. 2018. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2018, s. 32–35. (Výstup za TH02030253)

NĚMEC, P.: Možnosti dlouhodobého a krátkodobého skladování sadebního materiálu lesních dřevin v klimatizovaných skladech. In: Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2017. Zborník príspevkov. Liptovský Ján, 20. a 21. júna 2017. Ed. M. Sušková. Snina, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky 2017, nestránkováno.

NĚMEC, P.: Lesní semenářství jako předpoklad rozvoje moderních školkařských technologií pohledem obchodní společnosti LESOŠKOLKY s. r. o. Řečany nad Labem. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. I. Vybrané problémy lesního semenářství a školkařství. Sborník příspěvků. Třeboň-Vlčí luka, 22. 6. 2016. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2016, s. 44–53. (Výstup za TA02020335) (On-line)

NĚMEC, P.: Problematika pěstování krytokořenných listnatých semenáčků a sazenic na vzduchovém polštáři. In: Semenáček nebo sazenice? Problém listnatého krytokořenného sadebního materiálu. Sborník příspěvků. Brandýs nad Labem, 5. 10. 2016. Sest. P. Draštík a P. Češka. Praha, Česká lesnická společnost 2016, s. 11-13. (Výstup za TA02020335)

NĚMEC, P. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V.: Zásady pěstování jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51–80 cm. [Principles of the production of one-year container-grown seedlings of broadleaves of the height class 51–80 cm]. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2014. 45 s. – Lesnický průvodce 2/2014. [Osvědčení 53183/2014-MZE-16222/M86, vyd. MZe 21. 7. 2014]. (Výstup za TA02020335) (On-line)

NĚMEC, P., NÁROVEC, V., NÁROVCOVÁ, J.: Odběry půdních vzorků při agrochemické půdní kontrole v podmínkách společnosti Lesoškolky s. r. o. Řečany nad Labem. In: Hospodaření s půdou ve školkařských provozech. Sborník příspěvků z celorepublikového semináře. Třebíč – Čikov, 14. a 15. června 2017. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2017, s. 49–54. (Výstup za TA04021467)

Ing. Ladislav Šimerda, Ph.D. a kol.:

BALÁŠ, M. – NÁROVCOVÁ, J. – KUNEŠ, I. – NÁROVEC, V. – BURDA, P. – MACHOVIČ, I. – ŠIMERDA, L.: Použití listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesnictví. [Use of the new generation broadleaf semi-saplings and saplings in forestry]. Certifikovaná metodika. (Osvědčení č. 62851/2017-MZE-16222/M148 ze dne 23. října 2017). Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2017. 31 s. [Online] Dostupné na World Wide Web: http://www.vulhmop.cz/download/metodiky/PONG_2017_08.pdf [cit. 11. ledna 2018]. (Výstup za QJ1220331)

BURDA, P. – NÁROVCOVÁ, J. – ŠIMERDA, L.: Praktická doporučení při umělé obnově lesa prostokořenným sadebním materiálem. Praktická příručka pro vlastníky a správce lesa. Milevsko, vlastním nákladem Ing. Pavel Burda, Ph.D. – Lesní školky 2016. 22 s. (Výstup za QJ1220331) (On-line)

Informace ke zveřejnění na webových stránkách připravila: Jarmila Nárovcová

Datum poslední aktualizace stránky: 19. července 2019