Expertní a poradenská činnost v oboru lesního školkařství a zalesňování

Jako služba pro vlastníky lesa dominuje hodnocení kvality sadebního materiálu lesních dřevin, a to především ve fázi vyzvedávání sadebního materiálu ve školce a manipulace s ním až do fáze výsadby na trvalé stanoviště. Lesnické subjekty využívají tuto odbornou službu především ve sporných případech při podezření na sníženou fyziologickou kvalitu sadebního materiálu s cílem předejít ztrátám při zalesňování. Pro zajištění objektivnosti zkoušek vyjíždějí pro kontrolní vzorky pracovníci zkušební laboratoře „Školkařská kontrola„. Z výsledků laboratorního hodnocení jsou zpracovávány protokoly o zkoušce a předávány objednavateli služby.

Významnou součástí činnosti je i posuzování a testování nově zaváděných typů obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu včetně přípravy a aktualizací tzv. Katalogu obalů.


Na VS Opočno vypracovaná technologie „Použití krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin pro obnovu lesa pěstovaného v lesních školkách v biologicky ověřených typech obalů“, jejíž praktickým výstupem je „Katalog biologicky ověřených typů obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin“, se ve veřejné soutěži MZe a ČAZV o Cenu ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2014 umístila na III. místě. Ocenění převzal doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc. dne 28. srpna 2014 v Českých Budějovicích při slavnostním zahájení 41. ročníku výstavy ZEMĚ ŽIVITELKA 2014, kterého se zúčastnil i prezident České republiky Miloš Zeman a rovněž ostatní nejvyšší představitelé státu a vlády. (Podrobněji …)


Při testování kvality reprodukčního materiálu jsou pro vlastníky lesa v rámci poskytovaných služeb prováděny také kontrolní výsevy bukvic z dlouhodobého skladování v Semenářském závodě Týniště nad Orlicí. K tomu je využíván školkařský areál s venkovními záhony a fóliovými kryty v objektu VS Opočno.

Na základě databází odborných informací knihovna VS Opočno vlastníkům lesa na jejich vyžádání poskytuje informační servis formou osobních konzultací, telefonem, faxem, e-mailem nebo krátkými písemnými zprávami a rešeršemi. V současné době základní databáze (InfoBase) obsahuje téměř 10000 záznamů, týkajících se problematiky lesního školkařství a zalesňování nebo příbuzných oborů a je průběžně doplňována nejnovějšími zahraničními a tuzemskými poznatky.

Součástí poradní činnosti pro vlastníky lesa bývají také vyžádané plenární přednášky, referáty na vědeckých konferencích a školkařských seminářích, publikace v odborném tisku apod.


Kontakt na pracoviště zajišťující výše uvedené služby:

VÚLHM, v. v. i. – Výzkumná stanice
Na Olivě 550
517 73 Opočno
Telefon: 494 668 391
E-mail: nurserylabor@vulhm.opocno.cz

Kontaktní osoby:

Ing. Jan Leugner, Ph.D.
Telefon: 494 668 391 linka 137, 602 783 429
E-mail: leugner@vulhmop.cz

Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D.
Telefon: 494 668 391 linka 126, 602 748 722
E-mail: narovcova@vulhmop.cz


Útvar: Pěstování lesa
Typ projektu: smluvní činnost pro MZe ČR
Zadavatel: MZe ČR (Praha)
Řešitel(é): ZL ŠK (č. 1175.2), interní označ. výkonu: 01/6620

Primární pramen: (Jurásek et al. 2007)


Informace a údaje podle citovaného primárního pramene připravili: doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc. a kol. (27. 11. 2007)

Datum poslední revize stránky: 6. července 2019

/zl-sr/