Útvar pěstování lesa – Služby

Poradenská a expertní činnost v oboru obnovy a výchovy lesních porostů

Kontakt: Ing. Jiří Novák, Ph.D., e-mail: novak@vulhmop.cz

V rámci nabízené služby je poradenství orientováno zejména na:

  • jemnější způsoby pěstování, tj. o podrostní hospodářství a o další přírodě blízké formy hospodářství
  • konkrétní výchovné programy specifikované pro jednotlivé regiony s ohledem na stav porostů a úroveň antropogenní zátěže
  • praktické ukázky pro vlastníky lesa s využíváním souboru trvalých zkusných ploch pro demonstraci konkrétních postupů obnovy a výchovy zaměřených na plnění produkční i mimoprodukčních funkcí lesa

Poradenská a expertní činnost v oboru lesního školkařství a zalesňování

  • Zajišťování informačního servisu a poskytování odborných informací vlastníkům lesa z databázového systému knihovny VÚLHM, v. v. i. – VS Opočno.
  • Provádění rozborů morfologické a fyziologické kvality sadebního materiálu pro vlastníky lesa v terénu (lesní školky a zalesňované plochy) a ve specializované akreditované Zkušební laboratoři č. 1175.2 „Školkařská kontrola“ při VÚLHM VS Opočno.
  • Expertní a poradenský servis v problematice kvality sadebního materiálu (standardů), vhodných způsobů pěstování semenáčků a sazenic, udržování optimálního růstového prostředí, manipulace se sadebním materiálem během pěstování ve školce, vyzvedávání, dopravě a výsadbě na holiny, používání biologicky vhodných typů obalené sadby.

Služby akreditované Zkušební laboratoře č. 1175.2 Školkařská kontrola

Akreditovaná Zkušební laboratoř „Školkařská kontrola“ (ZL ŠK) zajišťuje hodnocení morfologické a fyziologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Tuto činnost VS Opočno do konce roku 2011 vykonávala na podkladě pověření MZe ČR jako servisní službu všem zájemcům z řad vlastníků a správců lesa. Uživatelem služeb ZL ŠK bývaly také orgány a instituce státní správy lesního hospodářství a ochrany přírody. Kvalita sadebního materiálu lesních dřevin je v laboratoři posuzována v souladu s ustanoveními české technické normy ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Činnost laboratoře zajišťují pověření zaměstnanci oddělení školkařství a zalesňování.

Knihovnické služby

Knihovna Výzkumné stanice Opočno nabízí rešeršní služby z oboru pěstování lesa a doplňkově z oborů souvisejících (lesnická pedologie, lesnická hydrologie, meteorologie a klimatologie, životní prostředí ve vztahu k lesním porostům). Mimo zdroje běžně dostupné disponuje knihovna také vlastními speciálními databázemi, zaměřenými na všechny aspekty problematiky pěstování lesa i příbuzných vědních oborů.

Podrobnější informace a kontakty na zaměstnance, zajišťující uvedené specializované řešeršní služby, naleznete na serveru www.vulhm.opocno.cz.