Expertní činnost na VS Opočno (od roku 2015)

Název činnosti:

Expertní a poradenská činnost v oboru lesního školkařtví, zakládání, obnovy a výchovy lesa, zalesňování, biotechnologii, včetně hodnocení kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin a využití demonstračních objektů

V rámci této aktivity, účinné od 1. dubna 2015, jsou pro vlastníky lesa na VS Opočno vykonávány následující činnosti:

  • Zajišťování zkoušek kvality sadebního materiálu lesních dřevin (SMLD) v akreditované Zkušební laboratoři č. 1175.2 Školkařská kontrola podle požadavků směrnice Rady 1999/105/ES, zákona č. 149/2003 Sb., vyhlášky č. 29/2004 Sb. a dle české technické normy ČSN 48 2115 v platném znění.
  • Ověřování biologické nezávadnosti nových typů pěstebních obalů (sadbovačů) ve školkařských provozovnách, terénní hodnocení vlivu pěstebních obalů na kvalitu krytokořenného sadebního materiálu, destrukční analýzy vzorků rostlin v akreditované laboratoři, vyhodnocení a prezentace výsledků, zveřejnění aktuálních informací v Katalogu obalů.
  • Expertní, poradenský a informační servis podle rozsahu a typu požadavků na poskytnutí služeb včetně komunikace s žadatelem, zpracování zadané problematiky s využitím průběžně doplňované databáze vědeckých a odborných informací z domácích i zahraničních zdrojů, finalizace výsledků a předání objednateli služby.
  • Zajištění a průběžná aktualizace databáze informačních zdrojů domácích i zahraničních poznatků v problematice obnovy, výchovy lesa a zalesňování. Příprava vyžádaných seminářů nebo školení, příprava přednášek, vlastní přednášky, příprava textů do sborníku, předtisková příprava a tisk sborníku či průvodce. Součástí činnosti je také publikování nových poznatků z expertní činnosti vč. aktuálních informací z lesního školkařství, obnovy, výchovy lesa a zalesňování.
  • Zajišťování funkčnosti demonstračních objektů pro obnovu a výchovu lesa. Demonstračním objektem (DO) pro obnovu a výchovu lesa se rozumí dlouhodobě sledovaný objekt, který je zdrojem exaktních informací o vlivu pěstebních opatření v interakci se změnami růstových podmínek. V systému demonstračních objektů jsou variantně v sériích ověřovány a na požádání prezentovány pěstební postupy doporučované vlastníkům lesa a dalším subjektům hospodařícím v lese. Do souboru demonstračních objektů patří také objekty založené podle metodiky mezinárodní instituce IUFRO, kde je ČR zastoupena. Součástí péče o DO je průběžné zajišťování aktualizací experimentálních dat z dlouhodobě sledovaných objektů jako zdroje exaktních informací z dlouhodobého vývoje lesních ekosystémů.

S žádostmi o poradenství v oborech ochrana lesa, lesnická fytopatologie nebo ekologie lesa (včetně výživy a hnojení lesních dřevin) se vlastníci lesa a správci lesních majetků i nadále obracejí na specializované odborné útvary a na Lesní ochrannou službu ve Strnadech. (Podrobnosti o dalších službách pro vlastníky a správce lesů.)


Kontakt na pracoviště zajišťující výše uvedené služby:

VÚLHM, v. v. i. – Výzkumná stanice
Na Olivě 550
517 73 Opočno
Telefon: 494 668 391
E-mail: nurserylabor@vulhm.opocno.cz

Kontaktní osoby (sestupně dle abecedního uspořádání):

  • Biotechnologie a kvalita reprodukčního materiálu:

Pracovníci útvaru biologie a šlechtění lesních dřevin (Strnady)

  • Lesní školkařství a kvalita sadebního materiálu:

doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc. (oborové strategie a rozvojové programy)
Telefon: 494 668 391 linka 141, 602 299 930
E-mail: jurasek@vulhmop.cz

Ing. Jan Leugner, Ph.D. (manažer systémů řízení jakosti ZL ŠK)
Telefon: 494 668 391 linka 137, 602 783 429
E-mail: leugner@vulhmop.cz

Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D. (vedoucí zkušební laboratoře)
Telefon: 494 668 391 linka 126, 602 748 722
E-mail: narovcova@vulhmop.cz

  • Obnova a výchova lesních porostů:

Ing. Vladimír Černohous, Ph.D. (lesnické meliorace a hydrologie)
Telefon: 494 668 392 linka 142, 602 754 211
E-mail: cernohous@vulhmop.cz

Ing. Dušan Kacálek, Ph.D. (zalesňování zemědělských půd)
Telefon: 494 668 391 linka 127, mobil 724 907 648
E-mail: kacalek@vulhmop.cz

Ing. Jiří Novák, Ph.D. (vedoucí útvaru, výchova lesa)
Telefon: 494 668 391 linka 135, 724 907 649
E-mail: novak@vulhmop.cz

Tomáš Petr (správa demonstračních objektů)
Telefon: 494 668 392 linka 158, mobil 725 468 023
E-mail: petr@vulhmop.cz

Ing. Jiří Souček, Ph.D. (obnova lesa)
Telefon: 494 668 391 linka 147, 602 102 273
E-mail: soucek@vulhmop.cz

Mgr. Jitka Součková (informační zdroje)
Telefon: 494 668 391 – linka 131
E-mail: souckova@vulhmop.cz


Útvar: Pěstování lesa

Typ projektu: smluvní činnost pro MZe ČR
Zadavatel: MZe ČR (Praha)
Řešitel(é): ZL ŠK (č. 1175.2), interní označ. výkonu: 01/6620

Primární pramen: (Jurásek et al. 2007)


Poslední revize: /sr/   24. 11. 2023