Realizační výstupy pracovníků Zkušební laboratoře č. 1175.2

Aplikované výsledky pracovníků Zkušební laboratoře č. 1175.2 (dílčí výběr prací z období let 2012 až 2017):

Uplatněné (certifikované) metodiky, užitné vzory a jiné výstupy:


2017:
BALÁŠ, M. – NÁROVCOVÁ, J. – KUNEŠ, I. – NÁROVEC, V. – BURDA, P. – MACHOVIČ, I. – ŠIMERDA, L.: Použití listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesnictví. Certifikovaná metodika. (Osvědčení č. 62851/2017-MZE-16222/M148 ze dne 23. října 2017). Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2017. 31 s. [Online] Dostupné na World Wide Web: http://www.vulhmop.cz/download/metodiky/PONG_2017_08.pdf [cit. 15. března 2018]. (Výstup za QJ1220331) (On-line)

BALÁŠ, M. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V. – KUNEŠ, I. – BURDA, P. – MACHOVIČ, I. – MARTINŮ, V.: Postupy pro zalesňování degradovaných a rekultivovaných stanovišť s využitím poloodrostků a odrostků nové generace. Certifikovaná metodika. (Osvědčení č. 58576/2017-MZE-16222/M146 ze dne 3. října 2017). Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2017. 48 s. [Online] Dostupné na World Wide Web: http://www.vulhmop.cz/download/metodiky/PONG_2017_09.pdf [cit. 15. března 2018]. (Výstup za TA04021671) (On-line)

NÁROVEC, V. – NĚMEC, P. – NÁROVCOVÁ, J.: Metodická doporučení pro diagnostiku půd v lesních školkách. Certifikovaná metodika. (Osvědčení č. 75800/2017-MZE-16222/M157 ze dne 18. prosince 2017). Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2017. 28 s. – ISBN 978-80-7417-154-3. [Online] Dostupné na World Wide Web: https://www.vulhm.cz/sites/File/Rkp_Monitoring_pud_07_z_171221_po_certifikaci.pdf [cit. 15. března 2018]. (Výstup za TA04021467) (On-line v edici Lesnický průvodce) (On-line)

2016:
BURDA, P. – NÁROVCOVÁ, J. – ŠIMERDA, L.: Praktická doporučení při umělé obnově lesa prostokořenným sadebním materiálem. Praktická příručka pro vlastníky a správce lesa. Milevsko, vlastním nákladem Ing. Pavel Burda, Ph.D. – Lesní školky 2016. 22 s. (Výstup za QJ1220331) (On-line)

DUBSKÝ, M. – ŠRÁMEK, F. – NÁROVEC, V. – NÁROVCOVÁ, J.: Rašelinové substráty s podílem tmavé rašeliny – jejich vlastnosti a použití. Certifikovaná metodika. Průhonice, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví 2016. 34 s. – ISBN 978-80-87674-19-2. [Online] Dostupné na World Wide Web: http://www.vukoz.cz/dokumenty/053/metodika_lesnicke_substraty.pdf [cit. 27. března 2018]. (Výstup za TA0302551) (On-line)

LEUGNER, J. – MARTINCOVÁ, J. – ERBANOVÁ, E. – ČERNOHOUS, V.: Nalezení a ověření provozně využitelné metody pro hodnocení aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu. [Výzkumné projekty Grantové služby LČR. Závěrečná zpráva projektu z prosince 2016 pro Grantovou službu Lesů České republiky]. Hradec Králové, Lesy České republiky 2016. 3 s. – [Online] [cit. 15. března 2018]. Dostupné na World Wide Web: https://lesycr.cz/grantova-sluzba-projekt/nalezeni-a-overeni-provozne-vyuzitelne-metody-pro-hodnoceni-aktualniho-fyziologickeho-stavu-sadebniho-materialu/.

LEUGNER, J. – MARTINCOVÁ, J. – ERBANOVÁ, E.: Provozně použitelný postup hodnocení aktuálního stavu vodního režimu sadebního materiálu smrku ztepilého a borovice lesní. Metodika pro praxi. [Příloha č. 1 závěrečné zprávy projektu „Nalezení a ověření provozně využitelné metody pro hodnocení aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu“. Dílčí projektový výstup z prosince 2016 pro Grantovou službu Lesů České republiky]. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2016. 16 s. – [Online] [cit. 15. března 2018]. Dostupné na World Wide Web: https://lesycr.cz/grantova-sluzba-projekt/nalezeni-a-overeni-provozne-vyuzitelne-metody-pro-hodnoceni-aktualniho-fyziologickeho-stavu-sadebniho-materialu/.

LEUGNER, J. – MARTINCOVÁ, J. – ERBANOVÁ, E.: Přehled metod hodnocení fyziologické kvality. [Příloha č. 2 závěrečné zprávy projektu „Nalezení a ověření provozně využitelné metody pro hodnocení aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu“. Dílčí projektový výstup z prosince 2016 pro Grantovou službu Lesů České republiky]. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2016. 1 s. – [Online] [cit. 15. března 2018]. Dostupné na World Wide Web: https://lesycr.cz/grantova-sluzba-projekt/nalezeni-a-overeni-provozne-vyuzitelne-metody-pro-hodnoceni-aktualniho-fyziologickeho-stavu-sadebniho-materialu/.

MARTINŮ, V. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – MACHOVIČ, I. – BURDA, P.: Speciální dlouhodobě působící hnojivo s humitanem draselným pro využití v lesním hospodářství. Užitný vzor č. 30138. Zapsáno 13. 12. 2016. Praha, Úřad průmyslového vlastnictví 2016. Majitelé: ECOLAB Znojmo, s. r. o; VÚLHM, v. v. i.; ČZU v Praze; Ing. Pavel Burda, Ph.D.; DENDRIA, s. r. o., Frýdlant. (Výstup za TA04021671)  (Odkaz na RIV) (Detaily)

NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V. – NĚMEC, P: Optimalizace hnojení a hospodaření na půdách lesních školek. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2016. 60 s. – Lesnický průvodce 7/2016. (Výstup za TA04021467) (On-line)

2015:
BURDA, P. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – MACHOVIČ, I.: Technologie pěstování listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2015. 56 s. – Lesnický průvodce č. 3/2015. – ISBN 978-80-7417-097-3. (Výstup za QJ1220331) (On-line)

ŠRÁMEK, F. – DUBSKÝ, M. – JANOUŠEK, J. – HORŇÁK, P. – NÁROVEC, V. – NÁROVCOVÁ, J.: Substrát s podílem tmavé rašeliny pro pěstování krytokořenné sadby lesních dřevin. Užitný vzor č. 28708. Praha, Úřad průmyslového vlastnictví 2015. 2 s. [Zapsáno do rejstříku 13. 10. 2015. Majitel: Průhonice, VÚKOZ; Rašelina a. s., Soběslav II; Jíloviště, VÚLHM]. (Výstup za TA03020551) (On-line)

2014:
LEUGNER, J. – JURÁSEK, A. – MARTINCOVÁ, J.: Alternativní postupy pěstování a použití sadebního materiálu smrku pro horské oblasti s akcentem na udržení nebo zvýšení podílu jedinců s klimaxovou strategií růstu. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2014. 31 s. – Lesnický průvodce 5/2014. – ISBN 978-80-7417-082-9. (On-line)

NĚMEC, P. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V.: Zásady pěstování jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51–80 cm. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2014. 45 s. – Lesnický průvodce 2/2014. [Osvědčení 53183/2014-MZE-16222/M86, vyd. MZe 21. 7. 2014]. (Výstup za TA02020335) (On-line)

2012:
NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V.: Kritéria výběru sadebního materiálu borovice lesní pro stanoviště ohrožovaná suchem. [Criteria of selection of Scots pine planting stock for sites threatened by drought]. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2012. 36 s. – Lesnický průvodce 6/2012. – ISBN 978-80-7417-061-4. (Výstup za MZE0002070203) (On-line)

Informace ke zveřejnění na webových stránkách připravila: Jarmila Nárovcová

Datum poslední aktualizace stránky: 25. října 2019