Zkušební laboratoř č. 1175.2 a školkařské semináře

Zkušební laboratoř č. 1175.2 a školkařské semináře

Výběr z referátů a vystoupení pracovníků VS Opočno pro Sdružení lesních školkařů ČR:

Součástí aktivit profesního spolku Sdružení lesních školkařů ČR (nynější sídlo Čáslav – podrobnosti viz www.lesniskolky.cz) je pořádání konferencí, seminářů, vzdělávacích kurzů a nejrůznějších přednáškových akcí pro členskou základnu sdružení. Postupně se součástí a místem setkávání lesních školkařů staly akce, pro které se mezi lesními školkaři vžilo slangové označení „školkařské semináře“. V letech 2004 až 2014 (2015) program těchto seminářů sestavoval a všestranně jako významnou výroční činnost organizoval manažér sdružení, Ing. Vladimír Foltánek. Školkařské semináře se za jeho působení pořádaly pod ujednoceným názvem „Aktuální problematika lesního školkařství…„.


Přednášky, referáty a příspěvky pracovníků VS Opočno (na školkařských seminářích Ing. Vladimíra Foltánka):


doc. Ing. A. Jurásek, CSc.:

JURÁSEK, A.: Aktuální problémy přenosu informací o školkařské činnosti. [Information transfers in the branch of forest nurseries – nowadays problems]. In: Aktuální problémy lesního školkařství České republiky. Sborník referátů… Havlíčkův Brod, 9. prosince 2004. Editor V. Foltánek. Kostelec nad Černými lesy, Sdružení lesních školkařů ČR v nakl. a vyd. Lesnická práce 2004, s. 20–24. – ISBN 80-86386-57-0

JURÁSEK, A. – NÁROVEC, V. – NÁROVCOVÁ, J.: Expertizní služby poskytované VÚLHM, v. v. i., Výzkumnou stanicí Opočno lesním školkařům. [Expertise services offered by FGMRI – Research Station at Opočno]. In: Aktuální problematika lesního školkařství České republiky v roce 2007. Sborník referátů a odborných příspěvků přednesených na semináři. 26. a 27. listopadu 2007, Jablonná nad Vltavou (Měřín). Editor V. Foltánek. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2007, s. 22–25. – ISBN 978-80-87154-04-5

JURÁSEK, A.: Nové poznatky výzkumu v problematice kvality sadebního materiálu lesních dřevin. In: Aktuální problematika lesního školkařství České republiky v r. 2008. Sborník abstraktů referátů přednesených na semináři konaném ve dnech 25. – 27. listopadu 2008 v Mikulově. Editor V. Foltánek. Brno, Tribun EU 2008, s. 23–24. – ISBN 978-80-7399-582-9

JURÁSEK, A. – NÁROVEC, V. – NÁROVCOVÁ, J.: Doplnění a úpravy standardů kvality sadebního materiálu lesních dřevin v ČSN 482115 a jejich uplatnění v novele vyhlášky č. 29/2004 Sb. [Additions on forest planting stock quality standards in the Czech Standard No. 482115 and their application in the amendments to Decree No. 29/2004 Coll.]. In: Aktuální problematika lesního školkařství České republiky v r. 2009. Sborník referátů přednesených na semináři. Měřín, Jablonné nad Vltavou, 23. – 24. listopadu 2009. Ed. V. Foltánek. Brno, Tribun EU 2009, s. 41–44. – ISBN 978-80-7399-874-5

JURÁSEK, A. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V.: Změny ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin v rámci revize provedené v roce 2012. In: Aktuální problematika lesního školkařství České republiky v r. 2012. Sborník referátů přednesených na semináři uspořádaném ve dnech 27. – 28. listopadu 2012 Sdružením lesních školkařů ČR pod odbornou záštitou a s finančním přispěním Ministerstva zemědělství ČR, úseku lesního hospodářství. Kutná Hora, Hotel U Kata. 27. – 28. listopadu 2012. Ed. V. Foltánek. Brno, Tribun EU, s. 35–38. – ISBN 978-80-263-0325-1


Ing. J. Nárovcová, Ph.D.:

NÁROVCOVÁ, J: Zkušenosti s ochranou proti bejlomorce bukopupenové.[Experience in protection against gall midge Contarinia fagi]. In: Příčiny poškození buku v lesních školkách a možnosti preventivních opatření. Sborník referátů z celostátního semináře. Opočno, 30. 5. 2002. Ed(s). J. Nárovcová a P. Kotrla. Kravaře, AVE Centrum 2002, s. 6–7. – ISBN 80-86268-04-7

NÁROVCOVÁ, J. – SKUHRAVÁ, M.: Insekticidy v ochraně semenáčků buku lesního proti bejlomorce bukopupenové. [Insecticides and the protection of European beech seedlings against gall midge (Contarinia fagi Rübsaamen)]. In: Použití chemických prostředků v boji proti škůdcům, chorobám a plevelu v lesních školkách. Sborník referátů a odborných příspěvků přednesených na semináři. Kostelec nad Černými lesy, 19. května 2005. [Kostelec nad Černými lesy], Lesnická práce 2005, s. 42–46. – ISBN 80-86386-67-8

NÁROVCOVÁ, J.: Analýza poškození sazenic buku lesního mrazem. [Frost damages analysis of European beech plants]. In: Aktuální problematika lesního školkařství České republiky v roce 2006. Sborník referátů a odborných příspěvků přednesených na semináři. Třebíč, 7. a 8. prosince 2006. Ed. V. Foltánek. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2006, s. 49–52. – ISBN 80-86386-84-8

NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V.: Poradenské aktivity zkušební laboratoře Školkařská kontrola v roce 2006. [Consultation activities of Nursery control laboratory in 2006]. In: Aktuální problematika lesního školkařství České republiky v roce 2006. Sborník referátů a odborných příspěvků přednesených na semináři. Třebíč, 7. a 8. prosince 2006. Ed. V. Foltánek. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2006, s. 65–68. – ISBN 80-86386-84-8

NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V.: Kontrola kvality semenáčků a sazenic borovice lesní. [Quality control of seedlings and young plants of Scotch pine]. In: Aktuální problematika lesního školkařství České republiky v r. 2009. Sborník referátů přednesených na semináři. Měřín (Jablonná nad Vltavou), 23. – 24. listopadu 2009. Ed. V. Foltánek. Brno, Tribun EU 2009, s. 35–39. – ISBN 978-80-7399-874-5

NÁROVCOVÁ, J.: Poradenské aktivity zkušební laboratoře Školkařská kontrola v r. 2011. In: Aktuální problematika lesního školkařství České republiky v r. 2011. Sborník referátů přednesených na semináři uspořádaným Sdružením lesních školkařů České republiky… ve dnech 24. – 25. listopadu 2011. Lísek u Bystřice nad Pernštejnem.  Ed. V. Foltánek. Brno, Tribun EU 2011, s. 67–72. – ISBN 978-80-263-0065-6


Ing. V. Nárovec, CSc.:

NÁROVEC, V.: Poradenské aktivity VS Opočno v oboru lesního školkařství a zalesňování. [Consultation activity of Forest Research Station at Opocno in the field of forest nursery management and afforestation]. In: Aktuální problémy lesního školkařství České republiky. Sborník referátů… Havlíčkův Brod, 9. prosince 2004. Sestavil V. Foltánek. Kostelec nad Černými lesy, Sdružení lesních školkařů ČR v nakl. a vyd. Lesnická práce 2004, s. 52–55. – ISBN 80-86386-57-0

NÁROVEC, V.: Úrodnost půd ve vybraných lesních školkách. [Soil fertility of chosen nurseries]. In: Aktuální problematika lesního školkařství České republiky v roce 2006. Sborník referátů a odborných příspěvků přednesených na semináři. Třebíč, 7. a 8. prosince 2006. Ed. V. Foltánek. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2006, s. 41–48. – ISBN 80-86386-84-8

NÁROVEC, V. – NÁROVCOVÁ, J. – JURÁSEK, A. – LEUGNER, J.: Poradenské aktivity zkušební laboratoře Školkařská kontrola v roce 2010. [Specialized accredited laboratory Nursery control and its consultancy services in 2010]. In: Aktuální problematika lesního školkařství české republiky v r. 2010. Sborník referátů přednesených na semináři uspořádaným Sdružením lesních školkařů České republiky… ve dnech 25. – 26. listopadu 2010 v Hotelu Skalský dvůr, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem. Ed. V. Foltánek. Brno, Tribun EU 2010, s. 58–62. – ISBN 978-80-7399-146-3


Informace ke zveřejnění na webových stránkách připravila: Jarmila Nárovcová

Datum poslední aktualizace stránky: 10. dubna 2021