Zkušební laboratoř č. 1175.2 a školkařské semináře (2)

Výběr z referátů a vystoupení pracovníků VS Opočno:

Součástí aktivit profesního spolku Sdružení lesních školkařů ČR (podrobnosti viz www.lesniskolky.cz) je soubor nejrůznějších vzdělávacích akcí (slang. „školkařských seminářů“) a profesních setkání. V letech 2016 až 2019 se k nim zařadil i cyklus seminářů s názvem Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví (2016, 2018, 2019) nebo úzce na lesnické půdoznalství zaměřené setkání lesních školkařů v Třebíči a návazně v lesní školce v Čikově s názvem Hospodaření s půdou ve školkařských provozech (2017). Pracovníci VS Opočno spolu se svými spolupracovníky (spoluřešiteli výzkumných úkolů) z praxe připravili pro tyto školkařské semináře následující informace:


Ing. D. Kacálek, Ph.D. a kol.:

KACÁLEK, D., LEUGNER, J., JURÁSEK, A. (2018): Nové poznatky o meliorační a zpevňující funkci lesních dřevin. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. III. Současné trendy v umělé obnově lesa. Sborník příspěvků. Hlubočky-Hrubá Voda, 29. – 30. 5. 2018. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2018, s. 27–31. (Výstup za QJ1530298)


Ing. J. Nárovcová, Ph.D. a kol:

BURDA, P., NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V. (2017): Zakládání a obnova lesa za využití poloodrostků a odrostků listnatých dřevin je nadále aktuální téma – vybrané literární prameny a elektronické zdroje. In: Hospodaření s půdou ve školkařských provozech. Sborník příspěvků z celorepublikového semináře. Třebíč – Čikov, 14. a 15. června 2017. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2017, s. 65–69. (Výstup za TA04021671)

NÁROVCOVÁ, J., BALÁŠ, M., BURDA, P., KUNEŠ, I., MACHOVIČ, I. (2018a): Zkušenosti s motomanuálními výsadbami listnatých poloodrostků nové generace. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. III. Současné trendy v umělé obnově lesa. Sborník příspěvků. Hlubočky-Hrubá Voda, 29. – 30. 5. 2018. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2018, s. 36–41. (Výstup za MZE-RO0118 a TA04021671)

NÁROVCOVÁ, J., BALÁŠ, M., BURDA, P., KUNEŠ, I., MACHOVIČ, I. (2018b): Zásady správné provozní praxe při pěstování poloodrostků a odrostků nové generace a při jejich užití k zakládání lesů. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. III. Současné trendy v umělé obnově lesa. Sborník příspěvků. Hlubočky-Hrubá Voda, 29. – 30. 5. 2018. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2018, s. 42–53. (Výstup za MZE-RO0118 a TA04021671)

NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V. (2019a): Standardní výsadbyschopný sadební materiál obvyklé obchodní jakosti – názvoslovné interpretace (1. část). Informace pro lesnickou praxi. In: Martinec P., Nárovcová J. & Němec P. (eds.): Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník příspěvků z celostátního semináře. Buchlovice, 21. 5. 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2019, s. 51–57. – ISBN 978-80-906781-4-9. (Výstup za TH02030253) (On-line)

NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V. (2019b): Listnaté poloodrostky – návrh na zpětné doplnění výškového rozpětí 51–80 cm u standardů morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Náměty pro školkařskou a zalesňovací praxi. In: Martinec P., Nárovcová J. & Němec P. (eds.): Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník příspěvků z celostátního semináře. Buchlovice, 21. 5. 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2019, s. 75–82. (Výstup za TH02030253) (On-line)

NÁROVCOVÁ, J., NĚMEC, P. (2017): Kultury zeleného hnojení v soustavách hospodaření na půdách lesních školek. In: Hospodaření s půdou ve školkařských provozech. Sborník příspěvků z celorepublikového semináře. Třebíč – Čikov, 14. a 15. června 2017. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2017, s. 41–48. (Výstup za TA04021467)

NÁROVCOVÁ, J., NĚMEC, P., MARTINEC, P., SLOVÁK, M. (2019): Morfologické odchylky, tvarové deformace a jakostní vady u nadzemních částí a kořenových systémů sadebního materiálu lesních dřevin ve školkách a v kulturách. In: Martinec P., Nárovcová J. & Němec P. (eds.): Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník příspěvků z celostátního semináře. Buchlovice, 21. 5. 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2019, s. 9–26. (Výstup za TH02030253) (On-line)

NĚMEC, P. (2018): Využití listnatých krytokořenných semenáčků výškové třídy 51-80 cm při umělé obnově lesa. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. III. Současné trendy v umělé obnově lesa. Sborník příspěvků. Hlubočky-Hrubá Voda, 29. – 30. 5. 2018. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2018, s. 32–35. (Výstup za TH02030253)

NĚMEC, P. (2019): Problematika jakosti obchodovaného sadebního materiálu z pohledu společnosti Lesoškolky s. r. o. In: Martinec P., Nárovcová J. & Němec P. (eds.): Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník příspěvků z celostátního semináře. Buchlovice, 21. 5. 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2019, s. 3–8. (Výstup za TH02030253) (On-line)

NĚMEC, P., NÁROVEC, V., NÁROVCOVÁ, J. (2017): Odběry půdních vzorků při agrochemické půdní kontrole v podmínkách společnosti Lesoškolky s. r. o. Řečany nad Labem. In: Hospodaření s půdou ve školkařských provozech. Sborník příspěvků z celorepublikového semináře. Třebíč – Čikov, 14. a 15. června 2017. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2017, s. 49–54. (Výstup za TA04021467)


Ing. V. Nárovec, CSc.:

NÁROVEC, V. (2016a): Najde tuzemské lesní školkařství na prahu nových výzev cestu k tomu být nadále moderní? [Find domestic forest nursery management on the threshold of new challenges a way to continue to be modern?]. Editorial. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. I. Vybrané problémy lesního semenářství a školkařství. Sborník příspěvků. Třeboň-Vlčí luka, 22. 6. 2016. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2016, s. 5–8. (Výstup za TA04021467) (On-line)

NÁROVEC, V. (2016b): Jakým směrem se v tuzemském lesním školkařství bude ubírat smluvní pěstitelství? [What direction in the domestic forest nursery management will be taken by the contracting produce differentiated made-to-measure planting material?]. Editorial. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. II. Intenzifikační opatření v lesních školkách. Sborník příspěvků. Řečany nad Labem, 6. 9. 2016. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2016, s. 5–10. (Výstup za TA04021467)

NÁROVEC, V. (2016c): Prověřování kvality zdroje závlahové vody v lesních školkách. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. I. Vybrané problémy lesního semenářství a školkařství. Sborník příspěvků. Třeboň-Vlčí luka, 22. 6. 2016. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2016, s. 54–59. (Výstup za TA02020335) (On-line)

NÁROVEC, V. (2016d): Využívání agrochemické půdní kontroly v lesním školkařství České republiky. [The use of agrochemical soil control in forest nursery management in the Czech republic]. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. II. Intenzifikační opatření v lesních školkách. Sborník příspěvků. Řečany nad Labem, 6. 9. 2016. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2016, s. 43–50. (Výstup za TA04021467)

NÁROVEC, V. (2016e): Doporučení pro výběr půd k pěstování prostokořenných poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. II. Intenzifikační opatření v lesních školkách. Sborník příspěvků. Řečany nad Labem, 6. 9. 2016. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2016, s. 37–42. (Výstup za QJ1220331)

NÁROVEC, V., NÁROVCOVÁ, J. (2019a): Normativní hlediska při posuzování kvality sadebního materiálu lesních dřevin (excerpce z tuzemských technických norem). Informace pro lesnickou praxi. In: Martinec P., Nárovcová J. & Němec P. (eds.): Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník příspěvků z celostátního semináře. Buchlovice, 21. 5. 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2019, s. 59–74. (Výstup za TH02030253) (On-line)

NÁROVEC, V., NÁROVCOVÁ, J. (2019b): Měnící se požadavky na morfologickou kvalitu školkařských výpěstků a na stabilizaci půdní úrodnosti v lesních školkách. Náměty pro školkařskou a zalesňovací praxi. In: Martinec P., Nárovcová J. & Němec P. (eds.): Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník příspěvků z celostátního semináře. Buchlovice, 21. 5. 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2019, s. 83–90. (Výstup za TH04030346) (On-line)

NÁROVEC, V., NÁROVCOVÁ, J., BURDA, P., MACHOVIČ, I. (2018): Předpoklady a příklady úspěšné obnovy lesa za využití poloodrostků a odrostků listnatých dřevin – vybrané literární prameny a elektronické zdroje. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. III. Současné trendy v umělé obnově lesa. Sborník příspěvků. Hlubočky-Hrubá Voda, 29. – 30. 5. 2018. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2018, s. 54–65. (Výstup za MZE-RO0118 a TA04021671)

NÁROVEC, V., NÁROVCOVÁ, J., DUBSKÝ, M. (2017): Užitné vlastnosti lesnických pěstebních substrátů s podílem tmavé rašeliny – ohlédnutí do minulosti a shrnutí certifikované metodiky. In: Hospodaření s půdou ve školkařských provozech. Sborník příspěvků z celorepublikového semináře. Třebíč – Čikov, 14. a 15. června 2017. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2017, s. 55–64. (Výstup za TA0302551)


Informace ke zveřejnění na webových stránkách připravila: Jarmila Nárovcová

Datum poslední aktualizace stránky: 25. října 2019