Soupis projektů útvaru pěstování lesa (řešených v roce 2019)

Označení/číslo projektu; Název projektu; (Administrátor/řešitel projektu, útvarový koordinátor/subkoordinátor nebo jiný výkonný leader projektu na VS Opočno):

Institucionální podpora na dlouhodobý rozvoj výzkumné organizace realizovaná formou řešení ústavních výzkumných záměrů (VZ):

VZ 05: Optimalizace pěstebních postupů obnovy lesa a zalesňování ve vazbě na změny prostředí (útvarová koordinace: J. Leugner; O. Špulák)

VZ 06: Optimalizace výchovy lesa a dalších pěstebních opatření ve vazbě na změny prostředí (útvarová koordinace: J. Novák; D. Dušek)

VZ 12: Výzkum přírodních zdrojů ve vazbě na pěstební postupy trvale udržitelného lesnictví [knihovna VS Opočno] (útvarová koordinace: J. Novák; V. Černohous)

Projekty NAZV – ZEMĚ:

QK1810126: Zakládání a výchova směsí přípravných a cílových dřevin plnících produkční a mimoprodukční funkce lesa v oblasti velkoplošně hynoucích smrkových porostů (řešitelé na VS: J. Leugner; D. Dušek) – do XII/2022

QK1820091: Lesnické hospodaření v oblastech postižených dlouhodobým suchem (řešitelé/koordinátoři na VS: D. Dušek; J. Leugner) – do XII/2020

QK1810443: Postupy pro minimalizaci škod způsobených větrem a sněhem na lesních porostech v návaznosti na klimatickou změnu (řešitelé/koordinátoři na VS: J. Novák; D. Dušek) – do XII/2022

QK1810415: Vliv dřevinné skladby a struktury lesních porostů na mikroklima a hydrologické poměry v krajině (řešitelé/koordinátoři na VS: V. Černouhous; F. Šach) – do XII/2022

QK1910292: Postupy pro podporu jedle bělokoré v lesním hospodářství ČR (řešitelé na VS Opočno: J. Novák; D. Dušek) – do 31. 12. 2023

QK1920328 Komplexní řešení obnovy a pěstování lesa v oblastech s rychlým velkoplošným hynutím lesa (řešitelé na VS Opočno: J. Leugner; O. Špulák) – do 31. 12. 2021

Projekty TAČR:

TH02030823: Vývoj metodicko-technických postupů minimalizace dopadů lesního hospodářství na kvalitu podzemních vod v důsledku nadbytečné migrace reaktivních forem dusíku a fosforu (řešitel: J. Leugner) – do r. 2020

TH02030253: Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu pro obnovu lesa (řešitelka na VS: J. Nárovcová) – do r. 2019

TH02030785: Hnojiva pro lesní hospodářství (hlavní koordinátor: R. Novotný – pracoviště Pelhřimov; řešitelé na VS: J. Nárovcová a V. Nárovec) (detaily)

TH04030217: Hnojiva se zeolity pro lesní hospodářství (hlavní řešitelka a koordinátorka: J. Nárovcová) – do 31. 12. 2022

TH04030346: Optimalizace systémů hnojení a hospodaření na půdách lesních školek – druhá etapa (hlavní řešitelka a koordinátorka: J. Nárovcová; další účastník: LESOŠKOLKY s. r. o.; spoluřešitelé na VS Opočno: D. Kacálek, V. Nárovec a jiní) – do 31. 12. 2022

TH04030444: Nástroje a opatření pro minimalizaci poškozování kořenů školkařských výpěstků po výsadbě prasetem divokým (hlavní příjemce: Ústav ochrany lesa a myslivosti LDF MENDELU v Brně – hlavní koordinátor: doc. Ing. Jiří  Kamler, Ph.D. (MENDELU v Brně); řešitelé na VS Opočno: J. Nárovcová, D. Kacálek a jiní) – do 31. 12. 2022

Grantová služba LČR:

GS-LCR-068 (SOD-O-22/2016): Vliv faktorů prostředí na napadení smrku ztepilého kloubnatkou smrkovou a návrh postupů… (hlavní řešitel na VS: D. Dušek) – do r. 2020

GS-LCR-073: Stav půd a úroveň výživy porostů horských území lesních správ Jablonec nad Nisou a Frýdlant v Čechách a možná opatření pro zlepšení stavu (řešitelé na VS Opočno: O. Špulák a D. Kacálek) – doba řešení: 1. 2. 2017 až 31. 1. 2019

GS-LCR-074: Založení výzkumných ploch s introdukovanými dřevinami potenciálně odolnými vůči suchu v oblasti pahorkatin severní Moravy postižené chřadnutím smrku (hlavní řešitel na VS: J. Leugner) – řešení úkolu v období: 1. 2. 2017 až 31. 12. 2021

GS-LCR-076: Ověření provozně využitelných metod pro hodnocení fyziologického stavu sadebního materiálu listnatých dřevin (DB, BK) (hlavní řešitel: J. Leugner) – od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2020

GS-LCR-85: Ověření změny obsahu živin v sazenicích po výsadbě po přihnojení pomalurozpustnými hnojivy včetně zachycení růstové reakce do 2 let po výsadbě (hlavní řešitelka: J. Nárovcová; spoluřešitelé na VÚLHM: V. Nárovec a R. Novotný – pracoviště Pelhřimov; externí spolupráce: I. Kuneš – FLD ČZU v Praze) – do 31. 12. 2020

GS-LCR-089: Založení výzkumné plochy s introdukovanými dřevinami v oblasti LS Vítkov – druhů potenciálně využitelných pro oblasti chřadnutí smrku (hlavní řešitel: VÚLHM, v. v. i. Strnady; doba řešení: 2018-2021)

GS-LCR-090 (SOD O-32/2018): Ekonomika a pěstování březových porostů jako alternativa obnovy chřadnoucích smrkových porostů v České republice (řešitelé na VS Opočno: J. Leugner a J. Souček) – do 31. 12. 2020

SOD O-21/2017: Uchování geneticky cenných populací smrku ztepilého v Krkonoších (subdodávka č. 44/2017: SMRK – služba ve výzkumu a vývoji; řešitelé na VS Opočno: J. Leugner a O. Špulák) – do 31. 10. 2022

SOD O-1/2019: Diferenciace stanovišť a hospodaření v porostech borovice, dubu a buku pro zmírnění nepříznivých dopadů environmentální změny (řešitelé/koordinátoři na VS Opočno: O. Špulák a D. Dušek) – od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021

Fond na podporu veřejně prospěšných projektů, Statutární město Hradec Králové:

Sml. č. 2016/0224: Mapování stromového inventáře v jádrové zóně přírodní památky Černá stráň (garant úkolu: O. Špulák)

Sml. č. 2017/0283: Naučná stezka „Funkce lesa“ na území Městských lesů Hradec Králové a. s. (garant úkolu: O. Špulák)

Projekty dalších zadavatelů:

MZe ČR: Expertní a poradenské činnosti v oboru lesního semenářství a školkařství, zakládání, obnovy a výchovy lesních porostů, zalesňování, biotechnologií a využívání introdukovaných a rychle rostoucích dřevin (zadavatel: MZe ČR; koordinace na VS Opočno: J. Leugner a J. Novák)

SOD O-24/2018: Testování obalů – Hercuplast GmbH Kubern [SRN] (hlavní koordinátorka úkolu: J. Nárovcová a ZL ŠK) – do 31. 12. 2022

Soupis řešených výzkumných úkolů připravil: Ing. Jiří Novák, Ph.D.

Datum poslední aktualizace stránky: 18. července 2019