Přehled projektů útvaru pěstování lesa (řešených v roce 2016)

Označení/číslo projektu; Název projektu; (Administrátor/řešitel projektu, útvarový koordinátor/subkoordinátor nebo jiný výkonný leader projektu na VS Opočno):

Institucionální podpora na dlouhodobý rozvoj výzkumné organizace

realizovaná formou Ústavního výzkumného projektu (ÚVP) „Stabilizace a rozvoj funkcí lesa v měnících se podmínkách prostředí“, dílčí výzkumný projekt (DVP):

DVP 05: Optimalizace obnovy lesa a zalesňování v měnících se podmínkách prostředí (Ing. J. Leugner, Ph.D., doc. Ing. A. Jurásek, CSc.)
DVP 06: Optimalizace pěstebních opatření pro plnění funkcí lesa v měnících se podmínkách prostředí (Ing. J. Novák, Ph.D., doc. RNDr. M. Slodičák, CSc.)

Projekty NAZV – KUS:

QJ1620415: Diferencované pěstební postupy pro chřadnoucí smrkové porosty 4. a 5. lesního vegetačního stupně (Ing. D. Dušek, Ph.D., Ing. J. Novák, Ph.D.; řešení úkolu od 04/2016 do 12/2018; 01/7415)

QJ1230330: Stabilizace lesních ekosystémů vyváženým poměrem přirozené a umělé obnovy lesa (doc. Ing. A. Jurásek, CSc., Ing. J. Leugner, Ph.D.; 2012-2016; O-8/2012; 01/7330)

QJ1220331: Technologie produkce listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách a užití tohoto typu sadebního materiálu při obnově lesa (Ing. J. Nárovcová, Ph.D.; 2012-2016; O-9/2012; 01/7331)

QJ1220316: Hodnocení očekávaných změn v růstu a mortalitě lesních porostů, dopadů na produkční funkci lesů ČR a návrh adaptační strategie (Ing. J. Novák, Ph.D.; 2012-2016; O-6/2012; 01/7316)

QJ1220317: Integrované hodnocení dopadů hmyzích škůdců a houbových patogenů na smrkové porosty ČR jako východisko pro jejich operativní management (VÚLHM: Ing. J. Lubojacký, Ph.D.; na VS Opočno: Ing. J. Novák, Ph.D.; 2012-2016; O-7/2012; 01/7317)

QJ1530298: Optimalizace využití melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostech (doc. RNDr. M. Slodičák, CSc., doc. Ing. A. Jurásek, CSc.; do roku 2017; 01/7298)

QJ1520299: Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR (Ing. J. Novák, Ph.D., Ing. D. Dušek, Ph.D.; do roku 2018; 01/7299)

QJ1530032: Aktuální a strategické možnosti trvale udržitelného poskytování funkcí lesa a služeb polyfunkčního lesního hospodářství veřejnosti z hlediska sociálně-ekonomického, politického a právního prostředí v České republice (za VS Opočno: Ing. V. Černouhous, Ph.D., Ing. F. Šach, CSc.; do roku 2018; 01/7032)

QJ1520037: Zvyšování adaptability borového hospodářství v podmínkách ČR (za VS Opočno: Ing. J. Souček, Ph.D.; do roku 2018; 01/7037)

QJ1520291: Pěstební opatření na podporu odolnosti lesních porostů vůči vlivům zvýšených depozic dusíku (Ing. V. Černohous, Ph.D.; do roku 2018; 01/7291)

Projekty TAČR:

TA02021250: Pěstebně-ekologické a ekonomické optimum výchovy lesních porostů (Ing. J. Novák, Ph.D., doc. RNDr. M. Slodičák, CSc.; do roku 2016; 01/7250)

TA04021467: Optimalizace systémů hnojení a hospodaření na půdách lesních školek (Ing. J. Nárovcová, Ph.D, Ing. V. Nárovec, CSc.; 2014-2017; 01/7467)

TA04021532: Udržitelná produkce a hospodaření s živinami v borových a březových porostech nižších poloh (Ing. J. Novák, Ph.D.; Ing. D. Kacálek, Ph.D.; 2014-2017; 01/7532)

TA04021541: Pěstební opatření pro optimalizaci souběžného plnění produkční a rekreační funkce lesa (Ing. J. Novák, Ph.D.; 2014-2017; 01/7541)

TA03020551: Standardizované pěstební substráty pro krytokořenný sadební materiál lesních dřevin (Ing. V. Nárovec, CSc.; Ing. J. Nárovcová, Ph.D.; 2013-2016; 01/7551)

TA04021671: Zakládání a obnova lesa na rekultivovaných a ekologicky specifických lesních stanovištích za využití poloodrostků a odrostků nové generace (Ing. J. Nárovcová, Ph.D.; 2014-2017; 01/7671)

MF – EHP a Norské fondy:

EHP-CZ02-OV-1-015-2014: Pěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích (Ing. J. Leugner, Ph.D., Ing. J. Novák, Ph.D.; do 30.04.2016; 01/8015) – podrobné informace o projektu jsou publikovány na webových stránkách poskytovatele grantu a u spoluřešitelů

Grantová služba LČR:

Projekt č. 48: Nalezení a ověření provozně využitelné metody pro hodnocení aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu (Ing. J. Leugner, Ph.D., Ing. V. Černohous, Ph.D.; do 15.01.2017; 03/8815)

Fond na podporu veřejně prospěšných projektů, Statutární město Hradec Králové:

Sml. č. 2016/0224: Mapování stromového inventáře v jádrové zóně přírodní památky Černá stráň (Ing. O. Špulák, Ph.D.)

Projekty dalších zadavatelů:

Sml. č. O-13/2013: Expertizní činnost pro HerkuPlast Kubern GmbH na úseku ověřování, posuzování a testování nově zaváděných typů obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin (Ing. J. Nárovcová, Ph.D.; do roku 2016; 05/8285)

Sml. č. O-29/2015: Aktualizace studie „Lesnické hospodaření v Krušných horách“ (doc. RNDr. M. Slodičák, CSc.; Ing. J. Novák, Ph.D.; 02/6610)

SOD O-22/2015: Inventarizace sadebního materiálu lesních dřevin v lesních školkách (Ing. J. Nárovcová, Ph.D.; 02/6642)

SOD O-5/2015: Expertní a poradenské činnosti v oboru lesního školkařství, zakládání, obnovy a výchovy lesních porostů, zalesňování, biotechnologií, včetně hodnocení kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin a využití demonstračních objektů (Ing. J. Leugner, Ph.D.; Ing. J. Novák, Ph.D.; 02/6620)

Projekt č. 8283: Expertní činnost v oboru pěstování lesů (doc. Ing. A. Jurásek, CSc.; Ing. J. Novák, Ph.D.; 05/8283)