Příručky a průvodci pro školkaře 1. část

Příručky pro hospodářskou, školkařskou a zalesňovací praxi:

Výběr z monografií pracovníků VS Opočno (1. část):

V letech 2000 až 2009 vydalo nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce s. r. o. Kostelec nad Černými lesy některé tituly (monografie), které byly koncipovány jednak jako monotematické odborné knihy, jednak jako dílčí metodické instrukce (příručky, návody, doporučení) pro hospodářskou praxi. Na jejich přípravě se podílely také širší i užší kolektivy autorů z řad pracovníků Výzkumné stanice Opočno. Prezentovány jsou jen některé z těchto prací:

Doc. Ing. A. Jurásek, CSc. a kol.:

JURÁSEK, A. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V.: Průvodce krytokořenným sadebním materiálem lesních dřevin. [Containerised planting stock of forest species guidebook]. 1. vydání. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2006. 56 s. – Metodika pro hospodářskou praxi. [ISBN 80-86386-78-3].

MAUER, O. – PALÁTOVÁ, E. – BÁRTOVÁ, A. – JURÁSEK, A. – NÁROVCOVÁ, J. – SZABLA, K.: Produkce krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin. [Production of containerised planting stock in forest tree species]. 1. vydání. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2006. 136 s. [ISBN 80-86386-72-4].

Doc. RNDr. M. Slodičák, CSc. a kol.:

SLODIČÁK, M. et al.: Lesnické hospodaření v Jizerských horách. [Forestry management in the Jizerské hory Mts]. 1. vydání. Hradec Králové, Lesy České republiky; Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2005. 232 s. [ISBN 80-86945-00-6 (LČR); ISBN 80-86461-51-3 (VÚLHM)].

SLODIČÁK, M. a kol. (zprac.): Lesnické hospodaření v Jizerských horách. [Forestry management in the Jizerské hory Mts.]. Zprac. M. Slodičák a kol. Vydání druhé. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2009. 232 s. [ISBN 978-80-87154-86-1].

SLODIČÁK, M. et al.: Lesnické hospodaření v Krušných horách. [Forestry management in the Krušné hory Mts.]. 1. vydání. Hradec Králové, Lesy České republiky; Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2008. 480 s. [ISBN 978-80-86945-04-0 (LČR Hradec Králové); 978-80-86461-91-5 (VÚLHM Strnady)].

Ing. V. Nárovec, CSc.:

NÁROVEC, V.: Dicyklický růst výhonů u borovice a nápravná pěstební opatření v nejmladších kulturách. [Dicyclic growth of shoots of Scots pine (Pinus sylvestrisL.) and the improvement silvicultural measures in the youngest pine cultures]. 1. vydání. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2000. 31 s. [ISBN 80-86386-07-4]. (Publikace je nadále v nabídce nakladatelství).

NÁROVEC, V.: 100x o hnojení v leseZásady zlepšování lesních půd a výživy lesních porostů hnojením. 2. vydání. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2001. 31 s. [ISBN 80-86386-16-3]. (Publikace je nadále v nabídce nakladatelství).

NÁROVEC, V.: O půdách v lesních školkách. Půdní podmínky v lesních školkách, jejich kontrola a vyhodnocování výsledků půdních rozborů. [Soils in forest nurseries]. 1. vydání. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2003. 27 s. [ISBN 80-86386-36-8]. (Publikace je již rozebrána). (On-line)

Později tyto příručky vyšly také v překladu do němčiny:

NÁROVEC, V.: 100x über die Düngung im WaldGrundsätze der Verbesserung der Waldböden und der Ernährung der Waldbestände durch Düngung. 2. Ausg. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2002. 31 s. – ISBN 80-86386-21-X

NÁROVEC, V.: Dizyklisches Wachstum der Kieferntriebe und waldbauliche Korrekturmaßnahmen in den jüngsten Kulturen. 2. Ausg. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2003. 31 s. – ISBN 80-86386-20-1

Informace ke zveřejnění na webových stránkách připravila: Jarmila Nárovcová

Datum poslední aktualizace stránky: 19. července 2019