Aplikované výsledky pro obnovu a výchovu borovice lesní (2)

Realizační výstupy vybraných výzkumných aktivit:

Certifikované metodiky, normy, mapy a jiné výstupy uplatněné v praxi v letech 2012-2017:

2017:

NOVÁK, J. – DUŠEK, D. – KACÁLEK, D. – SLODIČÁK, M. – SOUČEK, J.: Pěstební postupy pro borové porosty 1. a 2. lesního vegetačního stupně. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2017. 28 s. – Lesnický průvodce 12/2017. – ISBN 978-80-7417-150-5. (Výstup za TA04021532) (On-line)

SLODIČÁK, M. – KACÁLEK, D. – MAUER, O. – DUŠEK, D. – HOUŠKOVÁ, K. – JURÁSEK, A. – LEUGNER, J. – NOVÁK, J. – SOUČEK, J. – ŠPULÁK, O. – PODRÁZSKÝ, V. – ZOUHAR, V. : Meliorační a zpevňující funkce lesních dřevin v CHS borového a smrkového hospodářství. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2017. 44 s. – Lesnický průvodce 7/2017. (Výstup za QJ1530298) (On-line)

2016:

BURDA, P. – NÁROVCOVÁ, J. – ŠIMERDA, L. (2016): Praktická doporučení při umělé obnově lesa prostokořenným sadebním materiálem. Praktická příručka pro vlastníky a správce lesa. Milevsko, vlastním nákladem Ing. Pavel Burda, Ph.D. – Lesní školky 2016. 22 s. (Výstup za QJ1220331) (On-line)

ČÁP, J. – FULÍN, M. – NOVOTNÝ, P. – CVRČKOVÁ, H. – MÁCHOVÁ, P. – TRČKOVÁ, O. – POLÁKOVÁ, L. – DOSTÁL, J. – FRÝDL, J.: Genetická charakterizace významných regionálních populací borovice lesní v České republice. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Strnady, VÚLHM 2016. 41 s. – Lesnický průvodce 19/2016. (Výstup za NAZV QJ1230334)

REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ZAHRADNÍK, D.: Metody stanovení množství biomasy borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v podmínkách hospodářského souboru 12 a 23. Certifikovaná metodika. Strnady, VÚLHM 2016. 27 s. – Lesnický průvodce 18/2016. (Výstup za NAZV QJ1220099)

SOUČEK, J. – ŠPULÁK, O. – LEUGNER, J. – PULKRAB, K. – SLOUP, R. – JURÁSEK, A. – MARTINÍK, A.: Dvoufázová obnova lesa na kalamitních holinách s využitím přípravných dřevin. [Two-phase regeneration of forest stand on large calamity originated clear-cuts with utilisation of nurse stand]. Certifikovaná metodika. Strnady, VÚLHM 2016. 35 s. – Lesnický průvodce 10/2016. (Výstup za QJ1230330) (On-line)

2015:

MAUER, O. – JURÁSEK: ČSN 48 2116. Umělá obnova a zalesňování. [Artificial reforesation and afforestation]. Praha, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 2015. 21 s.

SOUČEK, J.: Stanovení délky a průběh stínu v maloplošných obnovních prvcích. [Determination of shadow length and its path in various canopy gaps]. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2015. 22 s. – Lesnický průvodce 2/2015. – ISBN 978-80-7417-090-4. (Výstup za QI102A085) (On-line)

2014:

MAUER, O. – LEUGNER, J.: Péče a ochrana kultur po obnově a zalesňování. [Keeping and protection about plantations after the restoration and reforestation]. Certifikovaná metodika (Osvědčení 76179/2014-MZE-16222/M87). Brno, Mendelova univerzita v Brně 2014. 26 s. – ISBN 978-80-7509-154-3. (Výstup za QJ1230330) (On-line)

ŠVIHLA, V. – ČERNOHOUS, V. – ŠACH, F. – KANTOR, P.: Metodické postupy optimalizace vodního režimu uspořádáním kultur v krajině. [Method procedure using optimization of water regime through arrangement of mixed culture in landscape]. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2014. 31 s. – Lesnický průvodce 9/2014. – ISBN 978-80-7417-086-7. (Výstup za NAZV QI112A174; institucionální podpora)

2013:

SLODIČÁK, M. – NOVÁK, J. – DUŠEK, D.: Výchova porostů borovice lesní. [Thinning of Scots pine stands]. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2013. – Lesnický průvodce 5/2013. 23 s. – ISBN 978-80-7417-069-0. (Výstup za MZE0002070203)

NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V. Pěstební opatření k udržení kvality borových mlazin. [Silvicultural measures to maintain quality of young pine stands]. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2013. 32 s. – Lesnický průvodce 7/2013. – ISBN 978-80-7417-076-8. (Výstup za MZE0002070203)

2012:

NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V.: Kritéria výběru sadebního materiálu borovice lesní pro stanoviště ohrožovaná suchem. [Criteria of selection of Scots pine planting stock for sites threatened by drought]. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2012. 36 s. – Lesnický průvodce 6/2012. – ISBN 978-80-7417-061-4. (Výstup za MZE0002070203)

Informace o projektových výstupech připravil: Václav Nárovec

Datum poslední revize stránky: 16. července 2019