Hugo Konias – významný opočenský lesník

Narodil se 1. 7. 1891 v obci Volduchy u Rokycan. Po ukončení reálky v Plzni vystudoval Vyšší lesnickou školu v Zákupech. Působil nejdříve na velkostatku Colloredo-Mansfelda ve Zbirohu a od roku 1924 jako ředitel téhož majitele v Opočně. Opočno pak bylo jeho působištěm až do konce jeho plodného života, po dobu 30 let. Po zestátnění lesů řídil příslušnou jednotku státních lesů a posléze své vědomosti uplatnil ve Výzkumné stanici pro pěstování, semenářství a školkařství, která v Opočně v roce 1951 vznikla i jeho osobním přičiněním.
Opočenské lesy vytvářely pro rozvinutí Koniasovy praktické tvůrčí způsobilosti mimořádné podmínky, neboť jsou v nich zastoupena téměř všechna středoevropská pásma od lužních až po podhorské smrkojedlové a smrkobukové lesy. Koniasovou největší zásluhou je rozpracování praktických způsobů přeměn smrkových a borových porostů na lesy smíšené, převodů výmladkových lesů na lesy vysoké a pasečných lesů na lesy výběrné. Těmto cílům přizpůsobil i výchovu porostů, techniku zalesňování a provoz lesních školek.
Hugo Konias své bohaté zkušenosti uměl předávat začínajícím i starším lesníkům, a tak se Opočno stalo koncem 40. a počátkem 50. let minulého století centrem četných lesnických exkurzí a praktických kurzů. Své poznatky a názory zpracoval v publikacích Převody opočenských lesů (1946) a Lesní hospodářství (1950 a 1951). Jeho spolupracovníci (Mottl, J. a kol. 1956) vydali po jeho smrti († 6. 5. 1954 v Opočně) soubornou knihu s názvem Zkušenosti Huga Koniase. Lesní rada H. Konias patřil v polovině minulého století nesporně k nejvýraznějším osobnostem našeho praktického lesnictví.

Podrobné informace O práci Hugo Koniase publikoval ing. Vladimír Peřina v Lesnické práci č. 12 z roku 1954 (roč. 33) na str. 549-557.

Medailon s biografickými údaji o H. Koniasovi přináší také publikace Velké vzory našeho lesnictví na stranách 251-253 (vydalo SZN Praha v roce 1958; aut.: Frič, J. a kol.). Ještě v září 2019 např. připomenul lesnické praxi odkaz Huga Koniase jiný přední tuzemský pěstitel lesa, pan Jan Metzl z Chlumu u Třeboně (emeritní lesní správce v oblasti Karlovic ve Slezsku), a to ve svém apelačním příspěvku „Den pro obnovu lesa? Takto se les nezakládá!“ (online in Ekolist.cz).

* * *

Primární (použitý) pramen:

Lesnický naučný slovník. 1. díl. A – O. [Forestry encyclopaedia. Vol. 1. A – O]. Praha, Ministerstvo zemědělství ČR 1994. 743 s., příl. – ISBN 80-7084-114-7. [Heslo Hugo Konias na str. 400.].

 

(sr)