Knihovna útvaru pěstování lesa (VS Opočno)

Knihovna výzkumné stanice v Opočně je základní knihovnou se specializovaným fondem, registrovanou u Ministerstva kultury ČR podle zákona o knihovnách č. 257/2001 Sb. Předmětem činnosti je shromažďování a uchovávání dokumentů z oboru pěstování lesa a poskytování knihovnických a informačních služeb.

Budování knihovního fondu začalo souběžně se založením výzkumné stanice v roce 1951. Fond o velikosti 9 000 knihovních jednotek obsahuje téměř v úplnosti českou produkci z oboru pěstování lesa a výběrově zahraniční dokumenty. Stále se doplňuje i literatura slovenská. Menší část fondu tvoří publikace z oborů souvisejících, zejména ekologie, hydrologie, pedologie nebo klimatologie.

Knihovna odebírá veškerá česká lesnická periodika, ze Slovenska docházejí časopisy Ekológia, Lesnícky časopis a Journal of Hydrology and Hydromechanics. Dalšími zahraničními tituly ve fondu časopisů jsou Archiv für Forstwesen und Landschaftsökologie a Scandinavian Journal of Forest Research. Knihovna spravuje fond výzkumných zpráv a disertací pracovníků stanice, normy a audiovizuální média. Pracoviště v Opočně je jediným nabyvatelem Elektronnogo Referativnogo žurnala, řada Lesovedenije i lesovodstvo na CD-ROM za období 1990 – 2003 v Čechách. Nákup tohoto zdroje byl financován s podporou MŠMT v rámci programu LI – Informační zdroje pro výzkum a vývoj.

Knihovna zajišťuje knihovnické a informační služby. Pro zpracování rešerší využívá osobní kartotéky řešitelů, vlastní katalog a bibliografické zdroje na internetu. Vedle interně budovaných databází mají uživatelé knihovny k dispozici také externí placené informační zdroje.