Dendrochronologická laboratoř VÚLHM

Historie laboratoře

Počátek laboratoře lze datovat do roku 1951, kdy do tehdejšího Výzkumného ústavu lesního hospodářství (VÚLH) ve Zbraslavi-Strnadech nastoupil Ing. Bohuslav Vinš na vědeckou aspiranturu. Z podnětu svého školitele prof. Pravdomila Svobody se věnoval aplikaci letokruhových analýz a dendrochronologických metod datování při produkčně ekologickém výzkumu lesních ekosystémů.

Existenci laboratoře v počátcích významně podpořil prof. Květoň Čermák, tehdejší ředitel VÚLH, umožněním dovozu Eklundova přístroje na měření šířek letokruhů. Tím byl odstartován intenzivní vývoj přístrojové techniky letokruhových analýz včetně metodických postupů verifikace poruch v tvorbě letokruhů a rozvoje možností výpočetní techniky při jejich využívání. Na pracovišti byl mimo jiné vyvinut a postupně zdokonalován vynášecí adaptér k Eklundovu měřícímu stroji, který významně zefektivnil proces měření.

Laboratoř byla od začátku zaměřena především na studium vlivu vnějšího prostředí na růstové procesy lesních dřevin, ať se jednalo o klimatické faktory, průmyslové imise, hnojení, meliorační zásahy či poškození biotickými škůdci (např. žír bekyně mnišky). Byl to B. Vinš, který v roce 1967 jako první definoval pojem „dendroekologie“ jako specifický obor klasické „dendrochronologie a dendroklimatologie“.

Mezi stěžejní práce patří prokázání negativního vlivu průmyslových imisí na růst lesních dřevin – tzv. kouřových škod včetně kvantifikace přírůstových ztrát pro účely vyplácení náhrad a dále rozsáhlé studie věnované proměnlivosti růstu základních hospodářských dřevin (smrku, jedle, borovice) i introdukovaných dřevin (douglaska, jedle obrovská apod.) na území ČR.

Současné zaměření laboratoře

I v současné době se laboratoř zaměřuje především na dendroekologická témata. V centru pozornosti stojí růstová reakce hlavních lesních dřevin na měnící se ekologické podmínky (klimatické změny, zvyšování depozic dusíku, působení přízemního ozonu, výskyt nových biotických škůdců). Samostatnou skupinu tvoří projekty Grantové služby LČR zaměřené na aktuální problematiku žloutnutí a odumírání smrkových porostů, kde jsou změny ve vývoji přírůstů studovány jako indikátor míry stresu.

Vybavení laboratoře

Přírůstové nebozezy:
pro měkké dřevo ø 5 mm (délky 25 cm, 30 cm, 40 cm), ø 12 mm délky 40cm
pro tvrdé dřevo ø 4 mm (délky 25 cm, 40 cm, 60 cm), ø 5 mm (délky 25 cm, 30 cm)

Měřící stoly:
TimeTable TT 59-M, Kutschenreiter

Software:
PAST 4, VIASDAQ, OSM3, DAS, COFECHA, ARSTAN
+ další programy DPL, PRECON, Statistica

Kontakt

Ing. Monika Vejpustková, Ph.D., vejpustkova@vulhm.cz, +420 257 892 206, 608 117 833
Ing. Tomáš Čihák, Ph.D., cihak@vulhm.cz, +420 257 892 252, 724 006 555

 

Přehled řešených projektů

 • 2019-2023 Postupy pro podporu jedle bělokoré v lesním hospodářství ČR (NAZV QK1910292)
 • 2018-2020 Lesnické hospodaření v oblastech postižených dlouhodobým suchem (NAZV QK1820091)
 • 2015-2018 Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR (NAZV QJ1520229)
 • 2016-2018 Ekologické limity a produkční efekty pěstování smrku ztepilého v nižších polohách – analýza rizik a produkčních možností populací chlumního smrku (Grantová služba LČR)
 • 2014-2017 Koloběh živin ve smíšených lesích (COST CZ – LD14124, součást mezinárodní akce FP 1206 EuMIXFOR – European mixed forests – Integrating Scientific Knowledge in Sustainable Forest Management)
 • 2013-2016 Růstová reakce smrku (Picea abies (L.) KARST.) na extrémní imisně-klimatický stres v průběhu zimy 1995/96 (COST CZ – LD13007, součást mezinárodní akce FP1106 STReESS – Studying Tree Responses to extreme Events: a SynthesiS)
 • 2012-2016 Hodnocení očekávaných změn v růstu a mortalitě lesních porostů, dopadů na produkční funkci lesů ČR a návrh adaptační strategie (NAZV QJ1220316)
 • 2008-2011 Růst osiky na stanovišti s přirozeně zvýšenými koncentracemi CO2 z lokality Milhostov u Chebu (MZe 0002070201)
 • 2007-2009 Poškození lesních porostů ve vrcholových partiích Javořice (Grantová služba LČR)
 • 2006-2008 Chřadnutí lesních porostů na LS Jablunkov (Grantová služba LČR)
 • 2005-2008 Vliv zvýšených koncentrací ozonu a meteorologických faktorů na stabilitu smrkových a bukových porostů v České republice (NPV 1G57045)
 • 2004-2008 Vliv melioračního vápnění na přírůst smrku (MZe 0002070201)
 • 2003-2004 Poškození lesních porostů v oblasti Suchého vrchu (LS Lanškroun) a Anenského vrchu (LS Rychnov n. K) (Grantová služba LČR)
 • 2003–2005 Vliv žíru ploskohřbetky modřínové Cephalcia lariciphila na radiální tloušťkový přírůst modřínu (Larix decidua Mill.) (MZe 0002070201)
 • 2001-2004 Vliv současných depozic dusíku na zvyšování přírůstu a kvalitu výživy smrkových porostů (NAZV QC1273)

Publikace

 • Samusevich A, Lexa M, Vejpustková M, Altman J, Zeidler A (2020). Comparison of methods for the demarcation between earlywood and latewood in tree rings of Norway spruce. Dendrochronologia 60, 125686. doi: 10.1016/j.dendro.2020.125686.
 • Vejpustková M, Čihák T (2019). Climate response of Douglas fir reveals recently increased sensitivity to drought stress in Central Europe. Forests 10 (2): 97. doi: 10.3390/f10020097.
 • Vejpustková M., Čihák T. (2018). Meteorologické faktory limitující růst douglasky v podmínkách České republiky. In: Novák J. et al.: Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR.
 • Sitková Z, Sitko R, Vejpustková M, Pajtík J, Šrámek V (2018). Intra- and interannual variability in diameter increment of Fagus sylvatica L. and Picea abies L. Karst. in relation to weather variables. Central European Forestry Journal 64: 223–237
 • Lexa M, Vejpustková M, Samusevich A, Zeidler A (2018). Stopa imisní kalamity v anatomických znacích dřeva smrku (Picea abies (L.)Karst.) v oblasti Klínovce (Krušné hory) [Trace of air pollution disaster in the xylem traits of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) in the Klínovec area (Ore Mountains, Czech Republic)]. Zprávy lesnického výzkumu 2: 136-146.
 • Vejpustková M, Čihák T, Šrámek V. (2018). Tloušťkový přírůst smrku (Picea abies (L.) Karst.) a buku (Fagus sylvatica L.) ve stejnorodých a smíšených porostech. Zprávy lesnického výzkumu 63 (4): 237-245.
 • Samusevich A, Zeidler A, Vejpustková M (2017). Influence of air pollution load and extreme frost on wood cell parameters at mountain spruce stands (Picea abies (L.) Karst) in the Ore Mountains. Wood Research 62(1): 79-90.
 • Vejpustková M, Čihák T, Samusevich A, Zeidler A, Novotný R, Šrámek V (2017). Interactive effect of extreme climatic event and pollution load on growth and wood anatomy of spruce. Trees, 31(2): 575-586
 • Vejpustková M, Thomalla A, Čihák T, Lomský B, Pfanz H (2016). Growth of Populus tremula on CO2-enriched soil at a natural mofette site. Dendrobiology 75: 3 – 12.Vejpustková M, Čihák T (2015). Růstová reakce smrku (Picea abies (L.) KARST.) na extrémní imisně-klimatický stres v průběhu zimy 1995/96 v Krušných horách. [Growth response of Norway spruce (Picea abies (L.) KARST.) to extreme climatic and pollution stress during the winter 1995/96 in the Krušné hory Mountains.] Zprávy lesnického výzkumu 60: 274 – 280.
 • Šrámek, V., Novotný, R., Vejpustková, M., Hůnová, I., Uhlířová, H., 2012: Monitoring of ozone effects on the vitality and increment of Norway spruce and European beech in the Central European forests. J. Environ. Monit., 14 (6): 1696 – 1702.
 • Vejpustková, M., Šrámek, V., Zahradník, D., 2011: Growth and Nutrition Status of Spruce (Picea abies (L.) KARST.) in the Mountain Regions of Different Nitrogen Load Level. In: van der Maaten-Theunissen M., Spiecker H., Gärtner H., Helle G., Heinrich I. (eds.), 2011: TRACE – Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology, Vol. 9. GFZ Potsdam, Scientific Technical Report STR 11/07, Potsdam, p. 71 – 78.
 • Šrámek, V., Vejpustková, M., Novotný, R., Hellebrandová, K., 2008: Yellowing of Norway spruce stands in the Silesian Beskids – damage extent and dynamics. J For Sci 54: 55 – 63.
 • Vejpustková, M., Holuša, J., 2006: Impact of defoliation caused by the sawfly Cephalcia lariciphila (Hymenoptera: Pamphilidae) on radial growth of larch (Larix decidua. Mill.). Eur J Forest Res 125: 391 – 396.
 • Vejpustková, M., Zahradník, D., Šrámek, V., Fadrhonsová, V., 2004: Growth trends of spruce in the Orlické hory Mts. J For Sci 50: 67 – 77.