Vejpustková Monika, Ing. Ph.D.

E-mail:
Telefon:257 892 206
Mobil:608 117 833
Útvar:Útvar ekologie lesa
Linka:206
Funkce:Vědecký pracovník
vulhm-lide-vejpustkova

Odborné zaměření

 • Ekologie lesa
 • Růst a přírůst stromů a porostů (dendrometrie)
 • Letokruhové analýzy (dendrochronologie)
 • Biomasa

Profil na Research gate

Životopis

 • 2008     Ph.D. v oboru hospodářská úprava lesa na Lesnické a dřevařské fakultě České zemědělské univerzity v Praze
 • 1996     Ukončení studia na Lesnické fakultě České zemědělské univerzity v Praze obor krajinné inženýrství

Vědecká činnost

 • Členka expertního panelu Růst v rámci evropských programů ICP Forests, Forest Focus a LIFE+ FutMon
 • Členka Association of Tree-Ring Research (Asociace pro výzkum letokruhů)

Projekty (2000 – 2016)

 • 2015-2018   Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR (NAZV QJ1520299)
 • 2015 – 2017   Ekologické limity a produkční efekty pěstování smrku ztepilého v nižších polohách – analýza rizik a produkčních možností populací chlumního smrku (Grantová služba LČR)
 • 2014-2017   Koloběh živin ve smíšených lesích (COST CZ – LD14124, součást mezinárodní akce FP 1206 EuMIXFOR – European mixed forests – Integrating Scientific Knowledge in Sustainable Forest Management)
 • 2013–2016     Růstová reakce smrku (Picea abies (L.) KARST.) na extrémní imisně-klimatický stres v průběhu zimy 1995/96 (COST CZ – LD13007, součást mezinárodní akce FP1106 STReESS – Studying Tree Responses to extreme Events: a SynthesiS)
 • 2012–2016     Hodnocení očekávaných změn v růstu a mortalitě lesních porostů, dopadů na produkční funkci lesů ČR a návrh adaptační strategie (NAZV QJ1220316)
 • 2009-2011     Life+ FutMon – Further Development and Implementation of an EU-level Forest Monitoring System
 • 2008–2011     Růst osiky na stanovišti s přirozeně zvýšenými koncentracemi CO2 z lokality Milhostov u Chebu (MZe 0002070201)
 • 2007–2009     Poškození lesních porostů ve vrcholových partiích Javořice (Grantová služba LČR)
 • 2006–2008     Chřadnutí lesních porostů na LS Jablunkov (Grantová služba LČR)
 • 2005–2008     Vliv zvýšených koncentrací ozonu a meteorologických faktorů na stabilitu smrkových a bukových porostů v České republice (NPV 1G57045)
 • 2004–2008     Vliv melioračního vápnění na přírůst smrku (MZe 0002070201)
 • 2003–2004     Poškození lesních porostů v oblasti Suchého vrchu (LS Lanškroun) a Anenského vrchu (LS Rychnov n. K) (Grantová služba LČR)
 • 2003–2005     Vliv žíru ploskohřbetky modřínové Cephalcia lariciphila na radiální tloušťkový přírůst modřínu (Larix decidua Mill.) (MZe 0002070201)
 • 2001–2005     Vliv současných depozic dusíku na zvyšování přírůstu a kvalitu výživy smrkových porostů (NAZV QC1273)

Publikace

 • Vejpustková M, Čihák T, Samusevich A, Zeidler A, Novotný R, Šrámek V (2016). Interactive effect of extreme climatic event and pollution load on growth and wood anatomy of spruce. Trees, (), 1-12. doi: 10.1007/s00468-016-1491-5
 • Vejpustková M, Čihák T, Novák J, Šrámek V, Dušek D (2016). Srovnání růstové dynamiky douglasky a smrku na vybraných stanovištích v oblasti Píseckých hor. Příspěvek ve sborníku z konference „Klimatická změna a dřevinná skladba – možnosti a potenciál využití douglasky tisolisté“, 24.5.2016 Písek.
 • Šrámek V, Vejpustková M, Buriánek V, Fabiánek P, Fadrhonsová V (2016). Projevy sucha 2015 na plochách monitoringu zdravotního stavu lesů ICP Forests. Zpravodaj ochrany lesa 19/2016: 47-50.
 • Vejpustková M, Thomalla A, Čihák T, Lomský B, Pfanz H (2016). Growth of Populus tremula on CO2-enriched soil at a natural mofette site. Dendrobiology 74: 3 – 11.
 • Vejpustková M, Čihák T (2015). Růstová reakce smrku (Picea abies (L.) KARST.) na extrémní imisně-klimatický stres v průběhu zimy 1995/96 v Krušných horách. Zprávy lesnického výzkumu 60: 274 – 280.
 • Vejpustková M, Zahradník D, Čihák T, Šrámek V  (2015). Models for predicting aboveground biomass of European beech (Fagus sylvatica L.) in the Czech Republic. Journal of Forest Science 61: 45–54.
 • Čihák, T., Hlásny, T., Stolariková, R., Vejpustková, M., Marušák, R. (2014): Functions for the aboveground woody biomass in Small-leaved lime (Tilia cordata Mill.) Lesn. Cas. For. J. 60 (2014) 150–158
 • Vejpustková, M., Čihák T, Zahradník, D., Šrámek, V., (2013): Metody hodnocení nadzemní biomasy buku (Fagus sylvatica L.). Lesnický průvodce 1/2013, VÚLHM, 28 s
 • Šrámek, V., Novotný, R., Vejpustková, M., Hůnová, I., Uhlířová, H., 2012: Monitoring of ozone effects on the vitality and increment of Norway spruce and European beech in the Central European forests. J. Environ. Monit., 14 (6): 1696 – 1702.
 • Čihák, T., Vejpustková, M., Šrámek, V., Marušák, R. 2012: Vyhodnocení alometrických funkcí pro stanovení nadzemní biomasy smrku ztepilého (Picea abies /L./ karst.) z oblasti Orlických hor. Zprávy lesnického výzkumu 3: 257 – 265.
 • Vejpustková, M., Šrámek, V., Zahradník, D., 2011 : Spruce (Picea abies (L.) KARST.) Growth and Nutrition Status in the Mountain Regions of Different Nitrogen Load Level. In: van der Maaten-Theunissen M., Spiecker H., Gärtner H., Helle G., Heinrich I. (eds.), 2011: TRACE – Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology, Vol. 9. GFZ Potsdam, Scientific Technical Report STR 11/07, Potsdam, pp. 192.
 • Šrámek, V., Vejpustková, M., Novotný, R., Hellebrandová, K., 2008: Yellowing of Norway spruce stands in the Silesian Beskids – damage extent and dynamics. J For Sci 54: 55 – 63.
 • Holuša J., Turčáni M., Vejpustková M., 2007: Využití dendrochronologie v ochraně lesa. In: Pešková V., Holuša J., Liška J. (eds): Zpravodaj ochrany lesa – Aktuální problémy ochrany lesa. Sborník referátů ze semináře, Praha 13. září. 2007, 14: 46-50.
 • Vejpustková, M., Holuša, J., 2006: Impact of defoliation caused by the sawfly Cephalcia lariciphila (Hymenoptera: Pamphilidae) on radial growth of larch (Larix decidua.  Mill.). Eur J Forest Res 125: 391 – 396.
 • Vejpustková, M., Zahradník, D., Šrámek, V., Fadrhonsová, V., 2004: Growth trends of spruce in the Orlické hory Mts. J For Sci 50: 67 – 77
 • Kroupová, M., 2002: Dendroecological study of spruce growth in regions under long-term air pollution load. J For Sci 48: 536 – 548
 • Kroupová, M., Kyncl, T., 2001: Orlické hory – mění se maximální hustota a podíl pozdního dřeva v letokruzích smrku? Orlické Mts.  – is maximum density and proportion of the latewood in spruce tree-rings changing? Zprávy lesnického výzkumu 4: 214 – 217.
 • Bíba, M., Kroupová, M., 2001: Dendroklimatologické vyhodnocení přírůstu jedle, smrku a buku v oblasti Moravskoslezských Beskyd. Zprávy lesnického výzkumu 3: 150 – 154.