Vejpustková Monika, Ing. Ph.D.

E-mail:
Telefon:257 892 206
Mobil:608 117 833
Útvar:Útvar ekologie lesa
Linka:206
Funkce:Vědecký pracovník
vulhm-lide-vejpustkova

Odborné zaměření

 • Ekologie lesa
 • Růst a přírůst stromů a porostů (dendrometrie)
 • Letokruhové analýzy (dendrochronologie)
 • Biomasa

Profil na Research gate

Životopis

 • 2008     Ph.D. v oboru hospodářská úprava lesa na Lesnické a dřevařské fakultě České zemědělské univerzity v Praze
 • 1996     Ukončení studia na Lesnické fakultě České zemědělské univerzity v Praze obor krajinné inženýrství

Vědecká činnost

 • Členka expertního panelu Růst v rámci evropských programů ICP Forests, Forest Focus a LIFE+ FutMon
 • Členka Association of Tree-Ring Research (Asociace pro výzkum letokruhů)

Projekty

 • SOD O-3/2023: Zajištění provozu Národního koordinačního centra monitoringu zdravotního stavu lesů v rámci programu ICP Forests, 2023 – 2027
 • SS06010148: Kvantifikace zásob uhlíku v lesních půdách ČR a možnost jejího ovlivnění lesnickým managementem, 2023 – 2026
 • SS05010166: Zhodnocení potenciálu širšího uplatnění teplomilných druhů dubů i s využitím genetických analýz v souvislosti s adaptací lesního hospodářství na probíhající změnu klimatu, 2023 – 2025
 • GS LČR  O-11/2023: Vyhodnocení produkčního a pěstebního potenciálu modřínu opadavého na vybraném modelovém území, 2023 – 2025
 • 3211100015 (NF, SFŽP): Realizace inovativních postupů obnovy lesa na kalamitních holinách s ohledem na podporu biodiverzity a zvyšování funkčnosti lesních ekosystémů, 2021 – 2024
 • SS03010134: Databáze letokruhových chronologií jako nástroj pro evidenci a predikci reakce hlavních lesních dřevin na klimatickou změnu, 2021 – 2024
 • SS01010574: Kvantifikace dopadů sucha na lesnicky významné druhy dřevin v klimatickém gradientu České republiky, 2020 – 2023
 • QK1910292: Postupy pro podporu jedle bělokoré v lesním hospodářství ČR, 2019 – 2023
 • GS LČR O-1/2019: Diferenciace stanovišť a hospodaření v porostech borovice, dubu a buku pro zmírnění nepříznivých dopadů environmentální změny, 2019 – 2021
 • SOD O-12/2018: Zajištění provozu Národního koordinačního centra monitoringu zdravotního stavu lesů v rámci programu ICP Forests, 2018 – 2022
 • QK1820091: Lesnické hospodaření v oblastech postižených dlouhodobým suchem, 2018 – 2021
 • TJ01000385: Genetická charakterizace populací dubů s omezenou možností přirozené obnovy a efektivní reprodukce místních genotypů metodou organogeneze pro podporu udržení těchto druhů v jejich přirozených společenstvech, 2018 – 2019
 • QJ1620415: Diferencované pěstební postupy pro chřadnoucí smrkové porosty 4. a 5. lesního vegetačního stupně, 2016 – 2018
 • O-50/2015: Ekologické limity a produkční efekty pěstování smrku ztepilého v nižších polohách – analýza rizik a produkčních možností populací chlumního smrku, 2016 – 2018
 • QJ1520299: Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR, 2015 – 2018
 • 5002: Zajištění provozu Národního koordinačního centra monitoringu zdravotního stavu lesů v rámci programu ICP Forests, 2015 – 2017
 • LD14124: Koloběh živin ve smíšených lesích, 2014 – 2017
 • LD 13007: Růstová reakce smrku (Picea abies (L.) Karst.) na extrémní imisně-klimatický stres v průběhu zimy 1995/96, 2013 – 2016
 • QJ1220316: Hodnocení očekávaných změn v růstu a mortalitě lesních porostů, dopadů na produkční funkci lesů ČR a návrh adaptační strategie, 2012 – 2016
 • Life+ FutMon – Further Development and Implementation of an EU-level Forest Monitoring Systém, 2009 – 2011
 • GS LČR: Poškození lesních porostů ve vrcholových partiích Javořice, 2007 – 2009
 • GS LČR: Chřadnutí lesních porostů na LS Jablunkov, 2006 – 2008
 • NPV 1G57045: Vliv zvýšených koncentrací ozonu a meteorologických faktorů na stabilitu smrkových a bukových porostů v České republice, 2005 – 2008
 • GS LČR: Poškození lesních porostů v oblasti Suchého vrchu (LS Lanškroun) a Anenského vrchu (LS Rychnov n. K), 2003 – 2004
 • QC1273: Vliv současných depozic dusíku na zvyšování přírůstu a kvalitu výživy smrkových porostů 2001 – 2005