Zpravodaj ochrany lesa

Odborná náplň:
Publikace útvaru ochrany lesa VÚLHM vydávaná v rámci pověření MZe – „Lesní ochranná služba“.

Periodicita:
Vychází nepravidelně, přibližně 1x ročně, rozsah cca 30-60 stran, formát A4.

ISSN: 1211-9342

Časopis je neprodejný.
O jednotlivá čísla lze požádat na e-mailu: fojtikova@vulhm.cz