Náplň činnosti Lesní ochranné služby

LOS z pověření Ministerstva zemědělství ČR zajišťuje:

 • Kontrolu biotických škodlivých činitelů v lesních porostech.
 • Poradenskou činnost na úseku ochrany lesa pro všechny subjekty obhospodařující les (terénní šetření, odběry a rozbory vzorků, odborné posudky apod.).
 • Vypracování odborných posudků, případně znaleckých posudků pro vlastníky a správce lesa na plochách s projevy poškození způsobeného nedostatečnou výživou, imisemi a dalšími antropogenními faktory, včetně doporučení nápravných opatření.
 • Stanoviska k žádostem o dotace v lesním hospodářství (ve smyslu platné legislativy).
 • Metodickou pomoc při rozsáhlejších obranných opatřeních proti biotickým škodlivým činitelům.
 • Centrální evidenci výskytu lesních škodlivých činitelů a jimi působených ztrát.
 • Zpracovávání ročních přehledů výskytu lesních škodlivých činitelů a rámcových prognóz.
 • Pořádání seminářů a sympozií s tématikou ochrany lesa pro lesnickou praxi a orgány státní správy.
 • Vydávání metodických pokynů a dalších materiálů zaměřených na praktickou ochranu lesa.
 • Testování biologické účinnosti přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa, včetně vydávání Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa.
 • Ověřování a optimalizaci kontrolních a obranných opatření.
 • Mezinárodní spolupráci v ochraně lesa.

Knížek M., Liška J., Pešková V 2016: Lesní ochranná služba (LOS). Ministerstvo zemědělství ČR a LOS VÚLHM, v. v. i., 2 s.