Referenční zkušební laboratoř Testování pesticidů – Stanice GEP

  • Aktualizuje metodiky pro testování biologické účinnosti přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa v souladu se zásadami správné pokusnické praxe.
  • Připravuje a zakládá pokusy sloužící k posuzování biologické účinnosti přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa (insekticidy, fungicidy, herbicidy, rodenticidy, arboricidy, repelenty, feromony, biologické přípravky apod.).
  • Provádí zkoušky biologické účinnosti, které vycházejí z metodik EPPO a slouží jako podklady pro registrační řízení.
  • Stanovuje aplikační dávky, termíny aplikace, nejvhodnější aplikační techniky a technologické postupy.
  • Vydává ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa. Ten je zpracován na základě údajů Registru přípravků na ochranu rostlin, který je vedený online na webových stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a dalších informací dostupných na těchto stránkách. Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa je vydáván zpravidla každý rok.

Kontakt:
doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., tel.: 602 298 802, e-mail: zahradnik@vulhm.cz
Ing. Marie Zahradníková, tel.: 601 574 907, e-mail: zahradnikova@vulhm.cz

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
k rukám …(jméno)
Jíloviště – Strnady
156 00 Praha 5 – Zbraslav